ไตรมาส 2_ข้อมูลพื้นฐานคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNO
1
ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน
2
หน่วยงาน คณะสถาปัยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3
4
1. ด้านการศึกษา
5
6
1.1 จำนวนหลักสูตร (หน่วย : หลักสูตร) ณ วันที่ 15 เมษายน 2558
7
ระดับปริญญาจำนวนหลักสูตรทั้งหมด (ข้อมูลย้อนหลัง 2 ปี)
8
ปีการศึกษา 2555ปีการศึกษา 2556ปีการศึกษาปัจจุบัน พ.ศ. 2557
9
หลักสูตรภาษาไทยหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาไทยหลักสูตรนานาชาติหลักสูตรภาษาไทยหลักสูตรนานาชาติ
10
ปกติโครงการพิเศษปกติโครงการพิเศษปกติโครงการพิเศษปกติโครงการพิเศษปกติโครงการพิเศษปกติโครงการพิเศษ
11
ปริญญาตรี200020002000
12
ประกาศนีย บัตรบัณฑิต000000000000
13
ปริญญาโท020002000200
14
ปริญญาเอก100010001000
15
รวม320032003200
16
รวมทั้งสิ้น555
17
หมายเหตุ : โครงการพิเศษ หมายถึง โครงการที่นำหลักสูตรภาคปกติไปเปิดสอนมีการกำหนดระเบียบการบริหารจัดการเฉพาะ โดยจัดการเรียนการสอนนอกเวลาราชการเป็นส่วนใหญ่ ยกเว้นโครงการที่มีความร่วมมือ ซึ่งอาจจะมีเงื่อนไขเรื่องเวลาของการเรียนการสอนตามข้อตกลงร่วมกัน ดังนั้น การนับจำนวนยอดรวมทั้งสิ้นจะไม่นับซ้ำ
18
19
20
1.2 จำนวนบุคลากรสายวิชาการ (หน่วย : คน) ณ วันที่ 15 เมษายน 2558
21
ระดับคุณวุฒิตำแหน่งทางวิชาการ ปีงบประมาณปัจจุบัน พ.ศ.2558
22
อาจารย์ผู้ช่วยศาสตราจารย์รองศาสตราจารย์ศาสตราจารย์รวม
23
ปริญญาตรี01001
24
ปริญญาโท2173233
25
ปริญญาเอก1472023
26
รวมทั้งสิ้น35155257
27
หมายเหตุ : รวมบุคลากรสายวิชาการทั้งแหล่งเงินงบประมาณแผ่นดิน และแหล่งเงินงบประมาณรายได้
28
29
30
1.3 จำนวนนิสิตทั้งหมด (หน่วย : คน)
31
จำนวนนิสิตจำนวนนิสิตทั้งหมดย้อนหลัง2 ปีจำนวนนิสิตทั้งหมด ในปีการศึกษาปัจจุบัน (ระบุปีการศึกษา 2557)จำนวน
นิสิตต่างชาติ 1
จำนวน
นิสิตต่างชาติ 2
32
ปีการศึกษา 2555ปีการศึกษา 2556ปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกรวมระดับบัณฑิต ศึกษารวมทุกระดับ
ปริญญา
33
ปี 1ปี 2ปี 3ปี 4 ขึ้นไปรวมแผน ก แผน ข
34
ภาคปกติ 40140385745515737100363640780
35
ภาคพิเศษ711020000070150858500
36
นานาชาติ00000000000000
37
รวมทั้งหมด47250585745515737170153612149280
38
หมายเหตุ : 1 นิสิตต่างชาติ นับเฉพาะนิสิตต่างชาติที่ลงทะเบียนเรียนและมีบัตรนิสิตที่มก.ออกให้
39
2 นิสิตต่างชาติแลกเปลี่ยน/ระยะสั้น ซึ่งไม่ได้ลงทะเบียน/ไม่มีบัตรนิสิต
40
41
1.4 จำนวนนิสิตและสัดส่วนภาระงานอาจารย์ (หน่วย : คน)
42
ประเภทจำนวนอาจารย์*จำนวนนิสิต ปีการศึกษา 2557สัดส่วนภาระงานอาจารย์ : นิสิต
43
ภาคปกติภาคพิเศษนานาชาติรวม
44
1. หัวจริง554078585009.09
45
2. FTES**55275.8140.50329.145.98
46
หมายเหตุ *จำนวนอาจารย์ตามยอดรวมในข้อ 1.2
47
** FTES ใช้ข้อมูลในเว็บไซต์ของกองแผนงาน
Loading...
 
 
 
ด้านการศึกษา
ด้านวิจัย
ด้านบริการวิชาการ
ด้านบริหารจัดการ(1)
ด้านบริหารจัดการ(2)
Sheet2
Sheet3
 
 
Main menu