สำหรับอาจารย์ บุคลากร (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาคำนำหน้าชื่อชื่อ-นามสกุลคณะ/ส่วนงานEmailหมายเลขโทรศัพท์
2
17/10/2017, 16:50:11นางสาววันเพ็ญ ศุภวิริยกุลสำนักงานสภามหาวิทยาลัย
wanpen.supa@cmu.ac.th
053-942634
3
17/10/2017, 16:50:52นายอดิศร ไข่คำสำนักงานสภามหาวิทยาลัยadisorn.k@cmu.ac.th053-942633
4
18/10/2017, 9:20:06นายเทอดศักดิ์ ไชยเทพคณะสัตวแพทยศาสตร์Therdsak.c@cmu.ac.th053 948045
5
18/10/2017, 9:21:14นางสาว
วราลักษณ์ เศรษฐเสถียร
คณะสัตวแพทยศาสตร์waralak.s@cmu.ac.th
0840428461, 053948012
6
18/10/2017, 9:24:46นางศิริญาณีย์ สารชัยคณะสัตวแพทยศาสตร์
Siriyanee.sarachai@cmu.ac.th
897582089
7
18/10/2017, 9:34:13นายกุลางกูร พัฒนเมธาดา
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
fiashifer@gmail.com848075123
8
18/10/2017, 9:37:50นางวรารินทร์คิดการงานvararinist@gmail.com894304846
9
18/10/2017, 9:57:50นางสาวทยิดา ศิริเทศ
ศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
thayida.fin@gmail.com061-2693999
10
18/10/2017, 10:09:34นายลิขิต สุภาสายคณะเภสัชศาสตร์likit.s@cmu.ac.th44339
11
18/10/2017, 11:36:29นายวิโรจน์ แก้วตุ้ยสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพwiroth.k@cmu.ac.th0 5393 6148 ต่อ 340
12
18/10/2017, 11:40:12นายชนินทร์ นพบุรีคณะมนุษยศาสตร์chanin.n@cmu.ac.th053-943272
13
18/10/2017, 11:41:18นายสุพจน์ ใจหล้าคณะมนุษยศาสตร์supot.j@cmu.ac.th053-943272
14
18/10/2017, 11:42:33นางสุนทรี คนเที่ยงคณะศึกษาศาสตร์ajsue@me.com819523973
15
18/10/2017, 12:05:18นายภาณุวัฒน์ นันตาดีสถาบันภาษาpanuwat.n@cmu.ac.th085-717523
16
18/10/2017, 12:16:34นางภัทรา จันทราทิตย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์pattra.ch@cmu.ac.th053-942973
17
18/10/2017, 12:42:29นายชัยพล พรชีวไพศาลสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ
chaiyaphon.p@cmu.ac.th
819181424
18
18/10/2017, 13:08:01นายธรรพ์ณธร ทองปิ่นสถาบันภาษา
thunnathorn.t@cmu.ac.th
935297999
19
18/10/2017, 13:15:07นายณัฐวุฒิ จันทร์เทศสำนักงานการตรวจสอบภายใน
natthawut.chanthed@cmu.ac.th
43109
20
18/10/2017, 13:19:50นางสาวกุลรภัส แสงวณิชสำนักงานการตรวจสอบภายในkulrapas.s@cmu.ac.th43109
21
18/10/2017, 13:36:33นางสาวภัชนารี เหล็กยองสำนักงานหอพักนักศึกษา
patchanaree.l@cmu.ac.th
053-944748
22
18/10/2017, 13:42:57นางสาวอรรัตน์ สว่างแสงกองกลางorarat.s@cmu.ac.th053-944444
23
18/10/2017, 13:43:49นางสาวศุภวรรณ ขำเจริญกองกลางsupawan.k@cmu.ac.th053-944444
24
18/10/2017, 13:45:01นางสาววริสรา ไกรจิตเมตต์สำนักงานหอพักนักศึกษาwarissara.k@cmu.ac.th053-944747
25
18/10/2017, 13:54:17นายอนุพงษ์ พงษ์สุภาสำนักงานหอพักนักศึกษา
aod_noone@hotmail.com
088-4102019
26
18/10/2017, 14:08:48นายอรรถพร ถาน้อยคณะแพทยศาสตร์
athaporn.thanoi@cmu.ac.th
918586967
27
18/10/2017, 14:11:12นายทวีศักดิ์ จิณะเสนคณะแพทยศาสตร์
taweesak.jinasen@cmu.ac.th
‭0805586226‬
28
18/10/2017, 15:37:27นายวรกร สุพรคณะอุตสาหกรรมเกษตรworakorn.s@cmu.ac.th881642953
29
18/10/2017, 16:10:46นายอรรถชัย โฆษณสันติศูนย์บริหารงานวิจัยattachai.k@cmu.ac.th053-943616
30
18/10/2017, 16:33:51นางสุภาวดี อุทัยแสนบัณฑิตวิทยาลัยmor_999@hotmail.com086-1182624
31
18/10/2017, 16:35:27นางสาววารุณี ค๊าสาตารีกองวิเทศสัมพันธ์warunee.k@cmu.ac.th66 5394 3664
32
18/10/2017, 17:14:33นายบรรณสรณ์ มโนรสกองแผนงาน
bannasorn.m@cmu.ac.th
53953148
33
18/10/2017, 20:21:22นางสาว
ณัฐปภัสร์ บวรภัสพงศ์
บัณฑิตวิทยาลัย
natpaphat.bor@cmu.ac.th
53942429
34
18/10/2017, 22:46:05นายอติกันต์ ทองทาบคณะสัตวแพทยศาสตร์attvet62@hotmail.com053-948015
35
19/10/2017, 7:45:01นาง
ฐิตารีย์ ยิ้มประเสริฐ
คณะบริหารธุรกิจyim51979@gmail.com42126-7
36
19/10/2017, 8:38:29นาย
อิทธิพล ตันประคองสุข
คณะบริหารธุรกิจittipon.s@cmu.ac.th865564060
37
19/10/2017, 8:48:09นายนรินทร์ ลาวัลย์คณะวิทยาศาสตร์
narin.lawan@gmail.com
918594447
38
19/10/2017, 8:51:24นางสาวจีรพร เพกเกาะคณะวิทยาศาสตร์jeeraporn.p@cmu.ac.th891096019
39
19/10/2017, 8:52:06นาง
ทัศน์วรรณ เทพสุวรรณ์
คณะวิทยาศาสตร์tassawan.t@cmu.ac.th866593405
40
19/10/2017, 8:54:43นางสาวสุวิมล อุดพ้วยคณะวิทยาศาสตร์
suwimon.udphuay@cmu.ac.th
845408882
41
19/10/2017, 8:56:02นายเทวัญ ทองทับคณะบริหารธุรกิจthewan.t@cmu.ac.th053-942144
42
19/10/2017, 9:01:28นางสาว
สวรรยา วัฒนศิริเสรีกุล
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
sawanya.w@cmu.ac.th53942995
43
19/10/2017, 9:02:29นางสิรินภัทร สมพงษ์
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
ketsinee.s@cmu.ac.th53942960
44
19/10/2017, 9:03:44นางสาวปวีณา ธูปทอง
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
paweena.t@cmu.ac.th53942957
45
19/10/2017, 9:04:40นางสาวสุภีฤทัย บัวแก้ว
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
supheerutai.b@cmu.ac.th
53942958
46
19/10/2017, 9:08:21นางสาวรภัทรา หิรัญรังสิต
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
rapattra.h@cmu.ac.th53942985
47
19/10/2017, 9:11:12นางสาวรัชนีกร สุนทรเมืองคณะบริหารธุรกิจ
doraenana3@gmail.com
53942155
48
19/10/2017, 9:20:02นางสาวอติกานต์ สังข์ทองคณะแพทยศาสตร์atikarn.s@cmu.ac.th869119901
49
19/10/2017, 9:25:58นายอดิศักดิ์ ไสยสุขคณะวิทยาศาสตร์adisak.si@cmu.ac.th946241259
50
19/10/2017, 9:26:21นายเทพากร ทะมาคณะบริหารธุรกิจ
tepakorn.tama@cmu.ac.th
831546189
51
19/10/2017, 9:27:50นายณัฐกร จันทร์คำปันคณะบริหารธุรกิจnattakorn.j@cmu.ac.th53942144
52
19/10/2017, 9:29:58นางสาวบุษรี เพ่งเล็งดีคณะศึกษาศาสตร์butsarip@gmail.com902933625
53
19/10/2017, 9:35:35นางสาวญาณินี สมสิงห์คณะมนุษยศาสตร์yaninee.s@cmu.ac.th053-94370
54
19/10/2017, 9:37:49นางสาวจุฑามาศสีธิคณะบริหารธุรกิจ
juthamat_17@hotmail.com
053-942112
55
19/10/2017, 9:39:38นางสาววิมพ์วิภา กันทาดงคณะบริหารธุรกิจ
wim_white_2@hotmail.com
843649504
56
19/10/2017, 9:55:15นายกริช ศรีธีระจิตต์คณะพยาบาลศาสตร์grid.s@cmu.ac.th36014
57
19/10/2017, 9:56:03นายสามารถ ไคร้จักร์คณะพยาบาลศาสตร์samart.k@.cmu.ac.th
0644925252 ,053-949151,053-946074
58
19/10/2017, 9:57:15นางสาวปุณยาพร โตวิเชียรคณะบริหารธุรกิจ
punyapronenjoy@hotmail.com
931307779
59
19/10/2017, 9:59:12นางสาวมัลลิกา อุดมสินคณะพยาบาลศาสตร์mullika.u.cmu.ac.th081-7275141
60
19/10/2017, 10:13:49นาย
พีระวุฒิ วงศ์สว้สดิ์
คณะวิทยาศาสตร์pheravut@gmail.com869113309
61
19/10/2017, 10:15:22นายเอกรินทร์ ศรีวิชัยคณะบริหารธุรกิจ
tui_perfect@hotmail.com
871837138
62
19/10/2017, 10:30:16นายนพรัตน์ มูลศรีคณะวิทยาศาสตร์
ืnopparat.m@cmu.ac.th
871929800
63
19/10/2017, 10:31:01นายอุเทน ฟูศรีคณะวิทยาศาสตร์autian9@gmail.com899559989
64
19/10/2017, 10:33:41นางสาววันทนีย์ ปุรณะสกุลคณะวิทยาศาสตร์
wantanee.pura@gmail.com
879976236
65
19/10/2017, 10:37:10นายวรการ จารุภุมมิกคณะวิทยาศาสตร์
worakarn.ch@cmu.ac.th
53943423
66
19/10/2017, 10:37:22นางสาวธารางกูร ปั้นเทียนคณะวิทยาศาสตร์
tharangkul.p@cmu.ac.th
910702468
67
19/10/2017, 10:38:16นายเอกพล คำแสนคณะวิทยาศาสตร์aekapon.k@cmu.ac.th53943423
68
19/10/2017, 10:39:56นายจีรยุทธ ไชยจารุวณิชคณะวิทยาศาสตร์jeerayut.c@cmu.ac.th817647970
69
19/10/2017, 10:54:38นายสมเพชร ไชยวุฒิกองกฎหมาย
Sompetch.Chaiwut@cmu.ac.th
053-942611
70
19/10/2017, 10:55:18นางสาว
วีรินทร์รัตน์ มิคะนุช
กองกฎหมาย
veerinrat.m@cmu.ac.th
053-942658
71
19/10/2017, 11:02:54ผศ.ดร.ชัยวุฒิ ตั้งสมชัยคณะบริหารธุรกิจchaiwuthk@gimail.com53942124
72
19/10/2017, 11:04:21นาง
พิมพ์พิศา มณีจันทร์
คณะบริหารธุรกิจPim2719@gmail.com053-942110
73
19/10/2017, 11:14:05นางสาว
พิมลรัตน์ เทียนสวัสดิ์
คณะวิทยาศาสตร์tiansawat@yahoo.co.th855209388
74
19/10/2017, 13:05:44นายโยธิน ฉิมอุปละคณะวิทยาศาสตร์
yothin.chimupala@cmu.ac.th
625924699
75
19/10/2017, 13:14:26นาย
ทวีศักดิ์ นาธรรมเจริญ
กองแผนงานtaweesak.n@cmu.ac.th53943154
76
19/10/2017, 13:20:27นาง
นางมนัสชนก ศรีธีระจิตต์
คณะพยาบาลศาสตร์
manuschanok.s@cmu.ac.th
866592077
77
19/10/2017, 14:06:52นายพัฒนภูมิ วรรณชัยกองกฎหมาย
pattanapoom.w@cmu.ac.th
53942622
78
19/10/2017, 14:12:15นางสาวสุชาดา กุลธง
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
suchada.koolthong@gmail.com
956747157
79
19/10/2017, 14:40:44นางกานดา หวังชัยคณะวิทยาศาสตร์kanda.w@cmu.ac.th815955690
80
19/10/2017, 15:11:15นางสาวนิตยา ธนัญชัยคณะบริหารธุรกิจ
nittaya.cmu@gmail.com
53942162
81
19/10/2017, 15:37:37นายธนากรณ์ ทำการดีคณะพยาบาลศาสตร์
tanagorn_t@hotmail.com
848086064
82
19/10/2017, 15:50:38นางสาวกชามาศ แสงสุวรรณคณะพยาบาลศาสตร์
kachamas.s@cmu.ac.th
53949163
83
19/10/2017, 16:28:37นางสาวจณิษฐ์ เฟื่องฟูคณะมนุษยศาสตร์Janitf@gmail.com819347755
84
19/10/2017, 16:42:20นายกันยวุฒม์ อริยา
วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล
kanyawut.ariya@cmu.ac.th
873596518
85
19/10/2017, 18:56:33นางสาว
วัสภรัตน์ ชไนศวรรย์
คณะวิจิตรศิลป์
paratts.cha@hotmail.com
093-691-9465
86
19/10/2017, 19:22:15ดร.ไพฑูรย์ อบเชย
สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
paitoon526@yahoo.com
818850755
87
19/10/2017, 22:15:24นายดำรงศักดิ์ นภารัตน์คณะบริหารธุรกิจ
damrongsak.naparat@cmu.ac.th
053 942130
88
20/10/2017, 8:46:19นายดำริ ไชยมงคลคณะการสื่อสารมวลชนdhamri.c@cmu.ac.th831530530
89
20/10/2017, 8:56:04นางสาวขนิษฐา คุ้มใหญ่โตคณะบริหารธุรกิจkanity@hotmail.com849861878
90
20/10/2017, 8:57:08นาย
วุฒิชัย บุญทวีศักดิ์
คณะแพทยศาสตร์vuttichai.b@cmu.ac.th53935919
91
20/10/2017, 9:22:38นางสาวพลอยไพลิน เจือจานคณะพยาบาลศาสตร์ploypailin.j@cmu.ac.th838656171
92
20/10/2017, 9:38:38นางสาวอมรรัตน์ ขัติยศคณะสัตวแพทยศาสตร์g4422853@gmail.com53948009
93
20/10/2017, 9:43:45นายกิตติศักดิ์ ไชยคำคณะการสื่อสารมวลชนkittisak.c@cmu.ac.th931373843
94
20/10/2017, 9:56:36นายจักรภพ ธาตุสุวรรณคณะพยาบาลศาสตร์
jdhatsuwan@gmail.com
053-949069
95
20/10/2017, 9:58:33นายอภิรักษ์ อินทารสสำนักบริการวิชาการapirak.i@cmu.ac.tn053-942857
96
20/10/2017, 10:04:02นางทองพูล องค์ไชยคณะสัตวแพทยศาสตร์
grad.vetmed.cmu@gmail.com
869215413
97
20/10/2017, 10:05:57นางอรุณี สถิตเมธีคณะสัตวแพทยศาสตร์
arunee.aom@gmail.com
53948053
98
20/10/2017, 10:07:30นางสาวศรีโสภา ชัยทาคณะแพทยศาสตร์srisopa.ch@cmu.ac.th642296550
99
20/10/2017, 10:24:23นางสุธิศา ล่ามช้างคณะพยาบาลศาสตร์suthisa.la@cmu.ac.th896340259
100
20/10/2017, 11:14:27นางสาวมัตติกา ทังสุภูติคณะสังคมศาสตร์
muttikarcsd@gmail.com
819504726
Loading...
Main menu