Teacher61-t1.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อครูและบุคลากรโรงเรียนปัว อำเภอปัว จังหวัดน่าน
2
ปีการศึกษา 2561
3
ลำดับที่
ชื่อ - สกุล
ตำแหน่ง/วิทยฐานะ
อันดับ
หมายเหตุ
4
1นายประกวดพายัพสถานผู้อำนวยการโรงเรียนคศ.2ฝ่ายบริหาร
5
2นายมนตรี ศรีสุขคำรองผู้อำนวยการ/ชำนาญการพิเศษคศ.3ฝ่ายบริหาร
6
3นายนรินทร์ เชื้อหมอรองผู้อำนวยการ/ชำนาญการคศ.2ฝ่ายบริหาร
7
4นางสาวภิญญดา คำอ้ายล้าน
รองผู้อำนวยการ/ชำนาญการพิเศษ
คศ.3ฝ่ายบริหาร
8
5นายบรรจงขอดแก้วรองผู้อำนวยการ/ชำนาญการคศ.2ฝ่ายบริหาร
9
6นางนฤมล สมมิตร ครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
10
7นางสาวอริสลา สุวรรณครู/ชำนาญการคศ.2
11
8นางสาวกนกพร แซ่ปัง ครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
12
9นางสุภาพ นากาศครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
13
10นางสาวขวัญชนก วงศ์วิเศษครู/ชำนาญการคศ.2
14
11นายชูเกียรติ เนตรทิพย์ครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
15
12นายไธพัตย์ กองศรีธนภาคย์ครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
16
13นายกิตติวุฒิ บุพบรรพตครู/ชำนาญการคศ.2
17
14นายชัยยุทธ ทองทิพย์ครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
18
15นางภัทราภรณ์ เลขะวิพัฒน์ครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
19
16นางนันทิกานต์ ยาปันครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
20
17นางสุจิน เปี่ยมอริยธน ครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
21
18นายศราวุฒิ สุริยะพรหมครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
22
19นางสาวกาญจนา มโนขัติยะครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
23
20นายพินิจ ขัติยะครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
24
21นายสหพัฒน์ สอนธรรมครู/ชำนาญการคศ.2
25
22นางสุดธาวรรณ เกษประทุมครูคศ.1
26
23นางสุจิวรรณ ศิริคำวงศ์ครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
27
24นายธีรวัฒน์ ต๊ะแก้วครู/ชำนาญการคศ.2
28
25นางวัจนาชัยรักษา ครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
29
26นายพุทธพงศ์ เลขะวิพัฒน์ครู/เชี่ยวชาญคศ.4
30
27นางสาวเยาวภา โนพวนครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
31
28นางจิรภรณ์ ก๋าแก้วครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
32
29นางลัดดา มหานิลครู/ชำนาญการคศ.2
33
30นายเชิด ปันแปงครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
34
31นางอารีย์ พิเคราะห์ครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
35
32นางสาวพิมลพรรณ ธรรมไชยครู/ชำนาญการคศ.2
36
33นายนพรัตน์ ใบยาครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
37
34นางมยุรา ปัญญาวงค์ครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
38
35นางอรณี ผาแก้วครูชำนาญการคศ.2
39
36นางสุรีพร เขียวสมบัติครูชำนาญการคศ.2
40
37นายอภิรัตน์ เชียงหนุ้นครูชำนาญการคศ.2
41
38นางสุพรรษา เขื่อนธะนะครูชำนาญการพิเศษคศ.3
42
39นายรัชชานนท์ เทพอาจ ครูชำนาญการคศ.2
43
40นายอนุรักษ์ เมฆแสนครู/ชำนาญการคศ.2
44
41นางสาวพัชรินทร์ สมบัติครูผู้ช่วย
45
42นางกนกพรประทุมแก้วครู/ชำนาญการคศ.2
46
43นางสาววานิสสา
คำมูลอินทร์
ครูผู้ช่วย
47
44นางสาวกิตติภรณ์ วังกะครูผู้ช่วย
48
45
นางสาวสุมนลักษณ์
สุวรรณ์ครูผู้ช่วย
49
46นายมานพ
ตันติกตัญญู
ครูคศ.1
50
47นายสวัสดิ์ วิวัฒน์วรชาติครู/ชำนาญการคศ.2
51
48นางสาวจรินทร ภู่อารยะครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
52
49นางสาวพิไลวรรณ ปะทะดวงครูชำนาญการคศ.2
53
50นางสาวเครือศรี กันฟันครู/ชำนาญการคศ.2
54
51นางอรพรรณ พึ่งวสิษฐ์ธรครู/ชำนาญการคศ.2
55
52นางเล็ก จันทร์ผงครู/ชำนาญการคศ.2
56
53นางเนาวรัตน์ คำเวียงครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
57
54นายวิจารย์ จิณะเสนครู/ชำนาญการคศ.2
58
55นางพรลภัส อ่ำหงษ์ครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
59
56นางพรรณทิพย์ หลี่พานิชครูคศ.1
60
57นางสาวณัฐธิดา ทิพย์บุญศรีครู/ชำนาญการคศ.2
61
58นางอัจฉราภรณ์ สุริยะพรหมครู/ชำนาญการคศ.2
62
59นางสาวสุภาศิณี แสนเมืองมูลครูผู้ช่วย
63
60
นางสาวภัคจิรา
กันบุญครูผู้ช่วย
64
61
นางสาวรทนน
กันฟองครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
65
62นายวรุธ อินผูกครูคศ.1
66
63นางดวงใจ เนตรทิพย์ครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
67
64นางสุธิดา บุพบรรพตครู/ชำนาญการคศ.2
68
65นายวิรัตน์ คุณสิทธิ์ครู/ชำนาญการคศ.2
69
66นายประดิษฐ์ กลาสีครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
70
67นางสุจิตรา ศรีเครือมาครู/ชำนาญการคศ.2
71
68นางวจีพรรณ บัณฑิตครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
72
69นายอรรถวุธ ใบยาครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
73
70นายชำนาญ ยาปันครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
74
71นางเตือนใจ ประกอบเที่ยงครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
75
72นางวิรัชนก จันทร์เรียครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
76
73นายสมชาย เขื่อนธะนะครู/ชำนาญการคศ.2
77
74นายสิรธีร์ ศิริรัตน์ครู/ชำนาญการคศ.2
78
75นายชัยยศ จงจิตรครูคศ.1
79
76นางบุษบา จันทร์สุขครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
80
77นายยุทธ ยาปันครู/ชำนาญการคศ.2
81
78นางพัฒนา กันอาทาครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
82
79นางรัชชนก จิตระวงศ์ครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
83
80นางสายฝน พรหมลังกาครู/ชำนาญการคศ.2
84
81นายคมสันต์ ขันทะสอนครู/ชำนาญการคศ.2
85
82นางอนงค์ลักษณ์ มโนวงค์ครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
86
83นางประพิมพร แสนทวีสุขครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
87
84นางสาวอรพรรณ เอี่ยมประสิทธิ์ครู/ชำนาญการคศ.2
88
85นางสุทธิสา สุทธิแสนครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
89
86นางสาวอำพร เนตรทิพย์ครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
90
87นายอลงกรณ์ คำเวียงครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
91
88นางชมพูนท์ วัฒนะกุณพันธ์ครู/ชำนาญการคศ.2
92
89นางสาวเกศฎาภรณ์นุใหม่ครูผู้ช่วย
93
90นายดำรงค์ คันธะเรศย์ครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
94
91นางนงลักษณ์ วิลาศครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
95
92นายเกียรติ เขื่อนปิงครู/ชำนาญการคศ.2
96
93นายนิคม เกียรตินิยมดีครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
97
94นายสมพักษ์ จิตอารีครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
98
95นายเดชา จันทร์ผงครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
99
96นางนงลักษณ์ พรถาวรครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
100
97นางกุลวรรณ จันทร์เพ็งครู/ชำนาญการพิเศษคศ.3
Loading...
Main menu