ข้อมูลนักวิจัยตาม Research Cluster
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
ตำแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงานวุฒิการศึกษา(เฉพาะวุฒิขั้นสูงสูด) สาขา สถาบัน ปีที่จบความเชี่ยวชาญเฉพาะลักษณะงานหรือแนวทางวิจัยที่ท่านถนัดหรือเป้าหมายในการผลิตสูงสุดของท่านพร้อมให้บริการวิชาการemail
2
นางสาวพรพิมล ฉายรัศมีรศ.ดร.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมPh.D. (Electrical Engineering), Communication and DSP, University of Colorado 25471. Wireless Communication
2. Engineering Education
1. บทความเพื่อเผยแพร่
2. สื่อประกอบการสอนทางด้านวิศวกรรม ชุดฝึกทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
kcpornpi@gmail.com
3
นายณัฐกร สงครามผศ.ดร.คณะเทคโนโลยีการเกษตรครุศาสตร์ดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา) จุฬาฯ 2553Education Technology/ Instructional Media/Multimediaบทความและต้นแบบพร้อมดำเนินการโดยเฉพาะด้าน Media
nutthakorns@gmail.com/nutthakorn.so@kmitl.ac.th facebook.com/nutthakorns
4
นางธนิศา นุ่มนนท์ผศ.ดร.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาเอก (วิทยาการคอมพิวเตอร์) นิด้า 2555SOA, Web Services, Cloudเผยแพร่ เน้นการนำไปใช้งานได้จริงE-mail: thanisa@it.kmitl.ac.th
FB: Thanisa Numnonda
5
สุมนา ดาษดิษฐ์. อาจารย์ ดร.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
Ph.D (Informatics), Graduate University for Advanced Studies [SOKENDAI], 2007
แบบไทย
ปริญญาเอก (Informatics) Graduate University for Advanced Studies [SOKENDAI] 2550
- วิเคราะห์ข้อมูลทางด้านพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดดิจิทัล
- การบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ
- การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
- วิเคราะห์ปัจจัยความสำเร็จที่เกี่ยวข้องกับพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

แบบอังกฤษ
- Analysis of Consumer Behavior in Digital Market
- Information Technology Adoption
- Technology Management
- Analysis of Success Factors in E-Commerce
- บทความเพื่อเผยแพร่
- ชิ้นงานที่ใช้ในการเรียนการสอน

แบบภาษาอังกฤษ
- academic papers/publications
- tool/applications for teaching ex. e-learning system
kanokwan@it.kmitl.ac.th
kanokwana@gmail.com
https://mbasic.facebook.com/kanokwan.atchariya
6
นางสาวศรีนวล นลินทิพยวงศ์
อาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) มหาวิทยาลัยเกษตร์ศาสตร์, 2534
ปริญญาโท (การจัดการระบบสารสนเทศ) NIDA, 2544
- Relational database conceptual design
- Knowledge management concepts
- Financial accounting
- Strategic information technology planning
- Information system evaluation
Survey research
- การประเมินนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศแห่งชาติ (IT 2000)
- สถานภาพและปัจจัยความสำเร็จสำหรับธุรกิจซอฟต์แวร์รายใหม่ในไทย
- การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เชิงกลยุทธ์ในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ
Information Systems
- ระบบค้นหาข้อมูลสถานที่ละหมาดและมัสยิดบนมือถือ (โครงการต่อยอดโครงงานปริญญาตรีเพื่อใช้งานจริง)
- ระบบเว็บแอพพลิเคชั่นเพื่อจัดการความรู้โดยใช้ Office 365 กรณีศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
email: srinual@it.kmitl.ac.th
facebook: srinual nalin
7
นาย กิติ์สุชาต พสุภาผศ.ดร.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศPhD (Automatic Control & Systems Engineering) The University of Sheffield, 2008
My research interests lie in the design of machine learning algorithm in real-world applications
e.g. chemoinformatics, eye-tracking, bioinformatics, agriculture.
I have published 4 x Journal Manuscripts, 3 x Articles, 34 x Proceeding Manuscripts, 2 x Abstract, 9 x Technical Reports.

My publications list can be found here, http://www.it.kmitl.ac.th/~kitsuchart/publications.php.
E-mail 1: kitsuchart@it.kmitl.ac.th
E-mail 2: k.pasupa@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/kitsuchart.pasupa
Website: http://www.it.kmitl.ac.th/~kitsuchart/
8
นาย บัณฑิต ฐานะโสภณอาจารย์ ดร.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาเอก (PhD in Management) University of Hull 2558IT Service Innovation
Open source software adoption
บทความเพื่อเผยแพร่ระดับนานาชาติ
email: bundit@it.kmitl.ac.th, bundittsp@gmail.com
fb: Bundit Thanasopon (https://www.facebook.com/bunditt)
9
นาย สมเกียรติ วังศิริพิทักษ์
ผศ.ดร.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาเอก (Engineering Science) Oxford University 2554
Image Processing,
Image Understanding,
Computer Vision,
Structure From Motion (SFM),
Visual Simultaneous Localization and Mapping (Visual SLAM),
Biomedical Image Analysis,
Digital Image Watermarking,
บทความเพื่อเผยแพร่
ชิ้นงานมุ่งสู่เวทีการแข่งขัน
ต้นแบบเพื่อการพัฒนาไปสู่ผลิตภัณฑ์
งานวิจัยเพื่อตอบโจทย์
somkiat.wa@kmitl.ac.th
somkiat@it.kmitl.ac.th

http://www.facebook.com/somkiat.wangsiripitak.it.kmitl
10
นาย อัครินทร์ คุณกิตติผศ.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาโท วศ.ม. (วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) สจล. พ.ศ. 2537Computer Networking
IT Network and Infrastructure
Computer System
IT System
IT and Computer Security
Embedded System
การประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศ (IT) ในองค์กร
การออกแบบและวางระบบสารสนเทศและโครงสร้างพื้นฐานสำหรับองค์กร
การพัฒนาอุปกรณ์สารสนเทศและการสื่อสาร
E-Mail:
akharin@it.kmitl.ac.th
akharin.kh@kmitl.ac.th
kakharin@yahoo.com
kakharin@gmail.com
11
นายณฐพล พันธุวงศ์ผศ.ดร.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศPhD (Electrical Engineering and Information Systems), The University of Tokyo, 2012 (2555)Computer Graphics, Computer Animation, Human Computer Interaction, Image Processing, Machine Visionบทความเพื่อเผยแพร่ และต้นแบบระดับห้องแลบnatapon@it.kmitl.ac.th, natapon.pa@kmitl.ac.th
12
นายนพพร โชติกกำธรรศ.ดร.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาเอก (Electrical & Electronic Engineering) Imperial College, 2539Human Interface Design
Computer Graphics
Multimedia
E-learning
บทความวิจัย
งานวิจัยเชิงประยุกต์ นวัตกรรม
nopporn@it.kmitl.ac.th
13
นายบุญประเสริฐ สุรักษ์รัตนสกุล
ผศ.ดร.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศDoctor of Engineering (Science and Technology), Tokai University, Japan 2014
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering)
การวิเคราะห์และออกแบบพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ (System Analysis and Design)
แนวคิดและระบบเชิงวัตถุ (Object Oriented Concept and System)
วิศวกรรมความต้องการ (Requirement Engineering)
วิศวกรรมระบบความรู้ (Knowledge Engineering)
การจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management)
บทความเพื่อเผยแพร่
วิจัยและพัฒนากระบวนการสารสนเทศในเชิงพาณิชย์
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในภาครัฐ และภาคอุตสาหกรรม
boonprasert@it.kmitl.ac.th
boonprasirt@hotmail.com
14
นายภัทรชัย ลลิตโรจน์วงศ์
ผศ.ดร.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศPh.D. (Computer Science) Illinois Institute of Technology 1999Database Systems, Systems Analysis and Design, Artificial Intelligence, Intelligent Systemsบทความเพื่อเผยแพร่pattarachai@it.kmitl.ac.th
yaowaraj@hotmail.com
15
นายลภัส ประดิษฐ์ทัศนีย์
อาจารย์ ดร.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาเอก (เทคโนโลยีสารสนเทศ) Queensland University of Technology, AustraliaWireless networking, Wireless Ad-hoc networking, Routing protocols, Software Defined Networksบทความเพื่อเผยแพร่ในการประชุมวิชาการหรือวารสารในด้านที่เกี่ยวข้อง
lapas@it.kmitl.ac.th, mrlapas@gmail.com

facebook.com/lapas.pradittasnee
16
นายสุขสันต์ พาณิชพาพิบูล
รศ.ดร.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศPh.D. Electrical and Computer Engineering, Carnegie Mellon University, 2006
1. Intelligent Transportation Systems
2. Vehicular Ad Hoc Networks
3. Wireless Sensor Networks
4. Wireless Networks
5. Performance Modeling
บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ1) sooksan@it.kmitl.ac.th
2) sooksan@gmail.com
17
นายสุภกิจ นุตยะสกุลผศ.ดร.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาเอก (วิศวกรรมไฟฟ้า) สจล. 2554
วิเคราะห์ และออกแบบระบบสารสนเทศ ให้หน่วยงานภาครัฐหลายแห่ง เช่น สำนักงบประมาณ กรมพินิจฯ สำนักงานกิจการยุติธรรม ASEANSME

เขียน TOR ให้หน่วยงานรัฐ

อบรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ และหัวข้อที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ออกแบบสร้าง www.aseansme.org
ออกแบบสร้าง ระบบงานที่ใช้ในหน่วยงงานกรมพินิจฯ
ออกแบบระบบ DXC phase 2 ให้สำนักกิจการยุติธรรม
ออกแบบระบบ คำนวณต้นทุนค่าใช้จ่ายให้ สำนักงบประมาณ

การนำเสนองานวิจัยด้านการค้นหาผลลัพธ์ที่ดีที่สุด
supakitnootyaskool@gmail.com

http://161.246.38.75/supakit
18
นายโอฬาร วงศ์วิรัตน์ผศ.ดร.คณะเทคโนโลยีสารสนเทศปริญญาเอก (วิศวกรรมอิเลคทรอนิกส์) มหาวิทยาลัยโตไก 2550Mobile and wireless communications
Embedded systems
ตรวจสอบตามลิงก์ (Link):
http://www.it.kmitl.ac.th/~olarn/
e-mail:
- olarn@it.kmitl.ac.th
- owongwirat@hotmail.com
Website:
- http://www.it.kmitl.ac.th/~olarn/
19
นายกฤษฎา บุศราผศ.คณะวิทยาศาสตร์ปริญญาโท (วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ)
Information System Development , Database System , Data Warehouse System , Business Intelligence , Big Data , ETL Process System
,Database ang Data Warehouse Design and Implementation , Software Engineering , Internet of Things , Data Science
ระบบสารสนเทศชุมชน (ทำต่อเนื่อง ตั้งแต่ พัฒนาระบบงานสารสนเทศรองรับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม พระจอมเกล้าลาดกระบัง 2554 ..
โดยได้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายของ การแข่งขันเจ้าฟ้าไอที ประเภทบุคคลทั่วไป ..เป็น มหาวิทยาลัยแห่งเดียวที่เหลือเป็นบริษัทเอกชนทั้งหมด)
, ระบบงานสารสนเทศคลังข้อสอบ ... โดยกำลังจะนำมาใช้วัดผล นศ.ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ , กำลังจะพัฒนาระบบวิเคราะห์พฤติกรรมการเรียนรู้ของนศ .
Kbkridsa@yahoo.com , kridsada.bu@kmitl.ac.th ,
Facebook : Kridsada Budsara
20
นางพนารัตน์ เชิญถนอมวงศ์
ผศ.ดร.คณะวิศวกรรมศาสตร์Doctor of Engineering (International Development Engineering), Tokyo Institute of Technology, 2008
- Background in a variety of research fields in telecommunication, wireless and mobile communications, array signal processing,
radio wave propagation and electromagnetic field.

- Current research in Visible Light Communication (VLC), the localization (location finding) methods/systems using wireless modules
(such as RFID, wireless sensor network, WiFi) with a high precision.
- บทความเพื่อเผยแพร่
- ต้นแบบระดับห้องแลบ
- ชิ้นงานเพื่อพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ใช้งานได้จริง
panarat.ch@kmitl.ac.th
p.rawiwan@gmail.com
21
นางสาววิฑาดา เจษฎารัตนชัย
ผศ.ดร.คณะวิศวกรรมศาสตร์ป.เอก(วิศวกรรมเครื่องกล) สจล. 2555Computational Fluid dynamics (CFD)/Heat transferบทความตีพิมพ์ในระดับนานาชาติ
การวิเคราะห์การไหลและการถ่านเทคความร้อนในเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนด้วยแบบจำลองชิงตัวเลข
amp_97@hotmail.com/kjwithad@kmitl.ac.th
22
นางสาวสุตาภัทร แคว้นเขาเม็ง
ผศ.ดร.คณะวิศวกรรมศาสตร์ป.เอก(วิศวกรรมเครื่องกล)
University of Wisconsin-Madison, 2551
Machine Design/Thermal System Design/Power Plant Boiler/Stirling Engineผลิตสิ่งประดิษฐ์ พร้อมแต่งตำราวิชาการรวมทั้งการตีพิมพ์ผลงานวิจัย
การออกแบบ วิเคราะห์เชิงตัวเลข การทดสอบชิ้นส่วนเครื่องจักรกล เครื่องยนต์พละงงานทดแทน
เช่น เครื่องยนต์เสตอริ่ง และเครื่องยนต์อัดอากาศ, การวิเคราะห์ความเสียหานชิ้นส่วนเครื่องจักรและหม้อน้ำ
kksutapat@gmail.com/sutapat.kw@kmitl.ac.th Fb:www.facebook.com/kksutapat
23
นางสาวสุธีรา พันธุ์ธีรานุรักษ์
ผศ.ดร.คณะวิศวกรรมศาสตร์Doctor of Engineering (Science and Technology), Tokai University, Japan, 2552Database
Data Mining
Big Data
Data Analytic
บทความวิจัย
พัฒนาแอพพลิเคชัน
sutheera.pu@kmitl.ac.th
kpsuthee@gmail.com
facebook: Anne Sutheera
24
นาย ชัยยันต์ เจตนาเสนผศ.ดร.คณะวิศวกรรมศาสตร์Ph.D. in Electrical Engineering, Ecole Centrale de Lyon, France, 2551
- EMI/EMC in power electronic system
- ESD in electronic/electrical system
- Energy conversion
- Energy harvesting
- Piezoelectricity
- บทความตีพิมพ์เผยแพร่
- ชิ้นงานเพื่อแสดงนิทรรศการหรือ open house
kjchaiya@staff.kmitl.ac.th
kjchaiya@kmitl.ac.th
25
นาย ถาวร เบญจนราสุทธิ์รศ.ดร.คณะวิศวกรรมศาสตร์D.Eng. (Control Engineering), Tokai University, Japan, 2550Control Engineeringบทความเพื่อเผยแพร่
ต้นแบบระดับห้องแลบ
taworn.be@kmitl.ac.th
kbtaworn@yahoo.com
26
นาย วัชระ ฉัตรวิริยะอาจารย์ ดร.คณะวิศวกรรมศาสตร์ปริญญาเอก(วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) West Virginia University
การวางนโยบายและแผนกลยุทธด้านเทคโนโลยี
การวางแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
การวิจัยพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์
การวิจัยด้านการประมวลผลภาพและเสียง
การวิจัยด้านระบบอัตโนมัติ และงานอุตสาหกรรม
การวิจัยด้านการเตือนภัย ศูนย์รับแจ้งเหตุ
การฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
watchara.ch@kmitl.ac.th,
uu22uu@gmail.com

https://www.facebook.com/watchara.chatwiriya
27
นาย อักฤทธิ์ สังข์เพ็ชร
อาจารย์ ดร.คณะวิศวกรรมศาสตร์PhD (Electrical and Computer Engineering) Carnegie Mellon University 2556Cloud Computing
Distributed Systems
Software-Defined Infrastructure
Software Architecture
Big Data
IoT
บทความเผยแพร่
ต้นแบบระดับห้องแล็บ
ชิ้นงานสู่เวทีการแข่งขัน
akkarit.sa@kmitl.ac.th
akkarit@live.kmitl.ac.th
facebook.com/akkarit
http://soup.ce.kmitl.ac.th/faculty/akkarit/
28
นายณัฐวุฒิ เดไปวาผศ.ดร.คณะวิศวกรรมศาสตร์ปริญญาเอก วิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยชิบะ ปะเทศญี่ปุ่น,2546Automatic Control System, Machine Installation Vibrationต้นแบบระดับห้องแลปวิเคราะหืการสั่นสะเทือนเพื่อลดการสั่น,ออกแบบระบบควบคุมอัติโนมัติ086-778-3931
29
นายนพดล มณีนพรัตน์ผศ.ดร.คณะวิศวกรรมศาสตร์
30
นายภูดิท ชัยดิลกพัฒนากุล
ดร.คณะวิศวกรรมศาสตร์ป.เอก(วิศวกรรมเครื่องกล) Drexel University,USA 2538CAD/CAM
31
นายสมชาติ จิริวิภากรรศ.ดร.คณะวิศวกรรมศาสตร์Ph.D.(Electrical Engineering) Imperial College London 2544
Applications of neural networks and adaptive neuro fuzzy inference systems in electrical engineering,
Applications of electrical engineering in dentistry.
บทความเพื่อเผยแพร่และชิ้นงานที่สามารถจดสิทธิบัตรsomchat_j@yahoo.com
kjsomcha@kmitl.ac.th
32
นายเสริมศักดิ์ อยู่เย็น
ดร.คณะวิศวกรรมศาสตร์ป.เอก (วิศวกรรมวัสดุ) Mie Univ. Japan,2556วัสดุนาโน/ฟิลม์บาง/nanomaterials/Thin Flim technologyต้นแบบระดับห้องแลบและบทความเผยแพร่ รวมทั้งการประยุกต์ใช้งานในอุตสาหกรรมการแก้ปัญหาการกัรดกร่อน/Erotion/corrosion/thinfilmkysoemsa@kmitl.ac.th
33
นายทรงชัย จันทร์ทับวิทยาเขตชุมพรฯ
ปริญญาโท การศึกษาวิทยาศาสตร์(คอมพิวเตอร์) +สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เว็บไซต์วิจัยเพื่อการพัฒนาในหน่วยงานsongchai.ja@kmitl.ac.th, sjantup@hotmail.com, facebook : songchai SJ
34
นายเบญจพล ตันฮู้ผศ.ดร.วิทยาลลัยนาโนฯปริญญาเอก (ฟิสิกส์ประยุกต์) สจล 2552ไมโครคอนโทรลเลอร์ เทคโนโลยี่ฟิล์มบาง สารกึ่งตัวนำและอุปกรณ์ktbencha@gmail.com
kbenchapol@yahoo.com
35
นางสาววอนชนก ไชยสุนทรผศ.ดร.วิทยาลัยการบริหารฯปริญญาเอก Ph.D. (International Program in Human Resource Development) มหาวิทยาลัยบูรพา 2556
1. Information system (ระบบสารสนเทศ)
2. Technology management (การจัดการเทคโนโลยี)
3. Behavioral science (พฤติกรรมศาสตร์)
4. Human resource management (การจัดการทรัพยากรมนุษย์)
5. Human resource development (การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)
6. Organization management science (การจัดการองค์การ)
7. Management science (วิทยาการจัดการ)
1. Development of Technology Acceptance Model Explaining Thai Students Using an Online Social Network Site
2. Measurement of The Adoption of Facebook.Com
3. Measurement of Intention of Using Social Media
4. Determinants Influence Behavior of Knowledge Sharing on The Internet
5. The Differences among Groups of People in the Adoption Behavior of E-commerce
6. The adoption of social media by Thai university students: Multiple group moderating effects
wornchanok.ch@kmitl.ac.th

wornchanok@hotmail.com

kcwornch@gmail.com
36
นายอนรรฆพล แสนทนอาจารย์ ดร.วิทยาลัยนวัตกรรมฯปริญญาเอก (วิศวกรรมไฟฟ้า) สจล. 2554Vision system
Image processing
Automation system
งานพัฒนาระบบการผลิตอัตโนมัติสำหรับภาคอุตสาหกรรม
ต้นแบบเครื่องจักรอุตสาหกรรม
ต้นแบบระดับห้องแลบ
anakkapon.sa@kmitl.ac.th
sanakkapon@gmail.com
37
นางชลิตา ศรีนวลอาจารย์ ดร.วิทยาลัยการบริหารฯPhD. ( Technology Management and Economics), Chalmers University of Technology, Sweden 2012Technology and Innovation management, Telecommunications policy, Public policy
Srinuan, C, (2015) Over-the-Top(OTT):สงครามที่เพิ่งเริ่มต้นในระบบนิเวศใหม่ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร.วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ. 11 (1) เดือนมกราคม-มิถุนายน 2558.

Srinuan, C. (2014).Uncertainty of Public pay phone in Thailand: Implications for the Universal Service Obligation, Telecommunications Policy, 38(8-9), 730-740.

Srinuan, P. Srinuan, C. Bohlin, E. (2014). An empirical analysis of multiple services and choices of consumer in the Swedish telecommunications market. Telecommunications Policy, 38(5-6),449-459

Srinuan, C. (2013). Competition in the Thai Radio Industry Is Its Future Still Bright in the Convergence Era. Economics and Public Policy Journal. Vol 4 No.8 (July - December 2013)

Srinuan, C. & Bohlin, E. (2013). Analysis of fixed broadband access and use in Thailand: Drivers and barriers, Telecommunications Policy, 37, 615-625.

Srinuan, C., Srinuan, P., & Bohlin, E. (2013). Pricing innovations in Thai mobile communication market. Info, 5(1), 61-77

Srinuan, P., Srinuan, C., & Bohlin, E. (2012). Fixed and mobile broadband substitution in
Sweden. Telecommunications Policy, 36 (3), 237-251

Srinuan, C., Srinuan, P., & Bohlin, E. (2012). An analysis of mobile Internet access in
Thailand: Implications for bridging the digital divide. Telematics and Informatics, 29 (3), 254-
262.

Srinuan, C. (2011). Private costs of delayed privatization of TOT Public Company Limited.
Info,13 (1),74-91.

Srinuan, C. (2011). The third generation (3G) auction in Asia. Keio Communication Review, No.33 pp.183-198.
chalita.srinuan@gmail.com, kschalit@kmitl.ac.th
38
ดร.สินีนาฏ พลโยราชอาจารย์ ดร.
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สจล.
-พัฒนาแหล่ง by-product จากโรงงาน เพื่อพัฒนาเป็นแหล่งวัตถุดิบอาหารสัตว์ -Improving by-product from industrisal for animal feedneenart324@hotmail.com
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ICT & Engineering
Future Mobility & Logistic
แผ่น7
Biomedical & Life Sciences
Alternative Energy & Environment
แผ่น8
Agriculture & Food
Arts & Creative Media