ข้อมูลนักวิจัยตาม Research Cluster
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASATAUAV
1
ประทับเวลา1. เพศ2.นักศึกษากำลังศึกษาอยู่แผนก3. กำลังศึกษาอยู่ชั้นปีที่ 4. นักศึกษาใช้ social network เพื่อจุดประสงค์ใดเป็นหลัก5. สื่อ social network ที่ใช้งานเป็นประจำ(สามารถตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)สภาพปัจจุบันในการจัดการเรียนการสอน(ด้านการดำเนินการจัดการเรียนการสอน) 2.1บรรยากาศในการเรียนเอื้อต่อการจัดการเรียนการสอนที่กระตุ้นความสนใจหรือลดความเบื่อหน่าย2.2 การจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่ม2.3 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิด วิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและตัดสินใจ2.4 การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนกระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาคำตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง2.5 การจัดกิจกรรมการสอนส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษา• การสอนแบบบรรยาย• การสอนแบบอภิปราย• การสอนแบบแก้ปัญหา• การสอนแบบสืบสวนสอบสวน• การสอนโดยใช้กระบวนการกลุ่ม• การสอนโดยใช้ สื่อบนเครือข่าย • การสอนแบบฝึกปฏิบัติจริงมีการใช้สื่อที่หลากหลายประกอบการเรียนการสอนสื่อที่ใช้ในกรเรียนการสอนตรงกับเนื้อหาและจุดมุ่งหมายของการเรียนการสอนมีการนำสื่อและเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมีการนำช่องทางการสื่อสารมาใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนนอกห้องเรียนมีการจัดหาแหล่งทรัพยากรการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับเนื้อหาและกิจกรรมการเรียนการสอนผู้เรียนมีส่วนร่วมในการนำสื่อมาใช้ประกอบการเรียนการสอน• สื่อสิ่งพิมพ์ เช่น คู่มือ เอกสาร ตำรา• สื่อกราฟิก เช่น แผนภูมิ ของจริง ของจำลอง นิทรรศการ• เครื่องฉายและเครื่องเสียง (visual & Audio) เช่นเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ โปรเจคเตอร์• เทคนิคและวิธีการ เช่น รูปแบบการสอนใหม่ๆ เทคนิควิธีการสอนต่างๆ• สื่อผสม (Multimedia) เช่น บทเรียนสำเร็จรูป CAI• สื่อมวลชล (Mass media) เช่นหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ ภาพยนตร์• สื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT) เช่น คอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ต WWWบรรยากาศในการเรียนการสอนที่ไม่กระตุ้นความสนใจและมีความน่าเบื่อหน่ายการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเน้นการบรรยายจากผู้สอน และไม่น่าสนใจ การจัดกิจกรรมการสอนไม่ที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดตัดสินใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนไม่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาคำตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองการจัดกิจกรรมการสอนไม่ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาไม่มีการนำวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สำหรับการเรียนการสอนมีนำสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการสอนเพราะในห้องเรียนสื่อที่นำมาใช้ไม่มีความน่าสนใจบรรยากาศในการเรียนการสอนกระตุ้นความสนใจและไม่น่าเบื่อหน่ายมีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่ไม่เน้นเฉพาะการบรรยายจากผู้สอน และไม่น่าสนใจ การจัดกิจกรรมการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหาและคิดตัดสินใจการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนที่กระตุ้นให้ผู้เรียนรู้จักศึกษาหาความรู้ แสวงหาคำตอบ และสร้างองค์ความรู้ด้วยตัวเองการจัดกิจกรรมการสอนที่ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ด้านการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศให้กับนักศึกษาการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนทำงานร่วมกับผู้อื่นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากกลุ่มมีการนำวัสดุ อุปกรณ์ และสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้สำหรับการเรียนการสอนมีนำสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ประกอบการสอนไม่เพราะในห้องเรียนสื่อที่นำมาใช้มีความน่าสนใจ และผู้เรียนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมที่หลากหลาย
2
9/5/2017, 23:14:54ชายแผนกอุตสาหกรรมปีที่ 1
พบเพื่อนใหม่ เข้าสังคม
Line, facebook, Instagram, YouTube
ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยปานกลางน้อยปานกลางปานกลางมากปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
3
9/5/2017, 23:17:02ชายแผนกอุตสาหกรรมปีที่ 2
พบเพื่อนใหม่ เข้าสังคม
Line, facebook, Instagram, YouTube
น้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยปานกลางน้อยน้อยปานกลาง
4
9/5/2017, 23:20:16ชายแผนกอุตสาหกรรมปีที่ 1
พบเพื่อนใหม่ เข้าสังคม
Line, facebook, Instagram, YouTube
ปานกลางมากมากปานกลางมากปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางมากปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
5
9/5/2017, 23:22:11ชายแผนกอุตสาหกรรมปีที่ 1ความบันเทิงLine, YouTubeปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากปานกลางปานกลางน้อย
6
9/5/2017, 23:24:03ชายแผนกอุตสาหกรรมปีที่ 2
พบเพื่อนใหม่ เข้าสังคม
Line, facebook, YouTube
ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยปานกลางมากปานกลางปานกลางมากน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อย
7
10/5/2017, 1:48:23ชายแผนกอุตสาหกรรมปีที่ 2ความบันเทิง
Line, facebook, Instagram, YouTube
ปานกลางมากน้อยมากมากปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากน้อยปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางมากมากน้อยมากมากปานกลางมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากมากมากมากปานกลางมากมากมาก
8
10/5/2017, 1:50:21ชายแผนกอุตสาหกรรมปีที่ 2
พบเพื่อนใหม่ เข้าสังคม
Line, facebook, Instagram, YouTube
มากน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยปานกลางน้อยน้อยปานกลางมากมากปานกลางมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางมากน้อยปานกลางมากมากปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากปานกลางปานกลางมากมาก
9
10/5/2017, 1:52:05หญิงแผนกอุตสาหกรรมปีที่ 1
พบเพื่อนใหม่ เข้าสังคม
Line, facebook, Instagram, Twitter, YouTube
ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากปานกลางน้อยที่สุดมากปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยมากมากน้อยปานกลางมากปานกลางมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลาง
10
10/5/2017, 1:53:45หญิงแผนกอุตสาหกรรมปีที่ 2ความบันเทิง
Line, facebook, Twitter, YouTube
ปานกลางมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางน้อยที่สุดปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากมากปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมาก
11
10/5/2017, 1:55:39ชายแผนกอุตสาหกรรมปีที่ 1ความบันเทิง
Line, facebook, Instagram, Twitter, YouTube
มากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากน้อยปานกลางมากน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางมากมาก
12
10/5/2017, 11:28:45ชายแผนกอุตสาหกรรมปีที่ 2ความบันเทิง
Line, facebook, Instagram, YouTube
มากมากปานกลางปานกลางมากปานกลางมากปานกลางปานกลางน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยปานกลางน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย
13
10/5/2017, 11:31:03ชายแผนกอุตสาหกรรมปีที่ 2ความบันเทิง
Line, facebook, Instagram, YouTube
ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
14
10/5/2017, 11:32:57ชายแผนกอุตสาหกรรมปีที่ 2ความบันเทิง
Line, facebook, Instagram, YouTube
ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
15
10/5/2017, 11:40:43ชายแผนกอุตสาหกรรมปีที่ 2
พบเพื่อนใหม่ เข้าสังคม
Line, facebook, Instagram, Twitter, YouTube
ปานกลางน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยมากปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลาง
16
10/5/2017, 16:46:34ชายแผนกอุตสาหกรรมปีที่ 1ความบันเทิงLine, facebookน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลาง
17
10/5/2017, 16:48:58หญิงแผนกอุตสาหกรรมปีที่ 2
พบเพื่อนใหม่ เข้าสังคม
Line, facebookปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดปานกลางน้อยมากปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย
18
10/5/2017, 16:50:38ชายแผนกอุตสาหกรรมปีที่ 1ความบันเทิงLine, facebookน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยที่สุดปานกลางน้อยมากที่สุดน้อยมากปานกลางน้อยมากน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
19
10/5/2017, 16:52:07ชายแผนกอุตสาหกรรมปีที่ 2ความบันเทิงLine, facebookปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยมากที่สุดปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อย
20
10/5/2017, 16:53:50ชายแผนกอุตสาหกรรมปีที่ 1การศึกษา
Line, facebook, YouTube
มากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยปานกลางน้อยที่สุดปานกลางน้อยมากที่สุดปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อย
21
10/5/2017, 16:55:32ชายแผนกอุตสาหกรรมปีที่ 2ความบันเทิง
Line, facebook, YouTube
มากที่สุดปานกลางปานกลางปานกลางมากน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดปานกลางน้อยมากที่สุดปานกลางน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
22
10/5/2017, 16:57:25ชายแผนกอุตสาหกรรมปีที่ 1ความบันเทิง
Line, facebook, YouTube
ปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยที่สุดปานกลางน้อยมากที่สุดปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางน้อย
23
10/5/2017, 17:00:37ชายแผนกอุตสาหกรรมปีที่ 1ความบันเทิง
Line, facebook, YouTube
ปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยที่สุดปานกลางน้อยมากที่สุดปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยปานกลางน้อยปานกลาง
24
10/5/2017, 17:02:07ชายแผนกอุตสาหกรรมปีที่ 1ความบันเทิง
Line, facebook, YouTube
ปานกลางปานกลางปานกลางมากมากปานกลางน้อยน้อยน้อยที่สุดปานกลางน้อยมากที่สุดปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
25
10/5/2017, 17:10:13ชายแผนกอุตสาหกรรมปีที่ 2ความบันเทิง
Line, facebook, YouTube
ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยที่สุดปานกลางน้อยมากที่สุดน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยปานกลางน้อย
26
10/5/2017, 17:11:40ชายแผนกอุตสาหกรรมปีที่ 1ความบันเทิง
Line, facebook, YouTube
ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยมากที่สุดปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยปานกลางน้อยปานกลางน้อยน้อยปานกลางน้อยปานกลางน้อยน้อยปานกลาง
27
10/5/2017, 17:13:16หญิงแผนกพาณิชยกรรมปีที่ 1ความบันเทิง
Line, facebook, Instagram, Twitter, YouTube
ปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางน้อยที่สุดปานกลางมากมากปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
28
10/5/2017, 17:14:33หญิงแผนกพาณิชยกรรมปีที่ 1ความบันเทิง
Line, facebook, Instagram, Twitter, YouTube
ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยที่สุดปานกลางน้อยมากที่สุดมากปานกลางปานกลางน้อยมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
29
10/5/2017, 17:16:04หญิงแผนกพาณิชยกรรมปีที่ 1ความบันเทิง
Line, facebook, Instagram, Twitter, YouTube
ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยที่สุดปานกลางปานกลางมากปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย
30
10/5/2017, 17:17:26ชายแผนกพาณิชยกรรมปีที่ 1ความบันเทิง
Line, facebook, Instagram, Twitter, YouTube
มากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางน้อยปานกลางน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อย
31
10/5/2017, 17:18:55หญิงแผนกพาณิชยกรรมปีที่ 2ความบันเทิง
Line, facebook, Instagram, Twitter, YouTube
น้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยมากปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย
32
10/5/2017, 17:20:10หญิงแผนกพาณิชยกรรมปีที่ 2ความบันเทิง
Line, facebook, Instagram, Twitter, YouTube
น้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย
33
10/5/2017, 17:21:26หญิงแผนกพาณิชยกรรมปีที่ 1ความบันเทิง
Line, facebook, Instagram, Twitter, YouTube
น้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย
34
10/5/2017, 18:01:25หญิงแผนกพาณิชยกรรมปีที่ 2ความบันเทิง
facebook, Instagram, Twitter
ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยที่สุดน้อยน้อยมากที่สุดปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อย
35
10/5/2017, 18:03:41หญิงแผนกพาณิชยกรรมปีที่ 2ความบันเทิง
Line, facebook, Instagram, Twitter, YouTube
ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยที่สุดน้อยปานกลางมากน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลาง
36
10/5/2017, 23:15:16หญิงแผนกพาณิชยกรรมปีที่ 2
พบเพื่อนใหม่ เข้าสังคม
Line, facebook, Instagram, Twitter, YouTube
น้อยน้อยปานกลางน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยที่สุดมากมากมากปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางน้อย
37
10/5/2017, 23:16:57หญิงแผนกพาณิชยกรรมปีที่ 1
พบเพื่อนใหม่ เข้าสังคม
Line, facebook, Instagram, Twitter, YouTube
น้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดมากมากมากที่สุดน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
38
11/5/2017, 10:10:01หญิงแผนกพาณิชยกรรมปีที่ 2ความบันเทิง
Line, facebook, Instagram, Twitter, YouTube
น้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยมากปานกลางปานกลางปานกลางน้อยปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
39
11/5/2017, 10:11:41หญิงแผนกพาณิชยกรรมปีที่ 2
พบเพื่อนใหม่ เข้าสังคม
Line, facebook, Instagram, Twitter, YouTube
น้อยน้อยน้อยน้อยน้อยมากน้อยน้อยน้อยที่สุดน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางน้อยปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางน้อยน้อย
40
11/5/2017, 10:13:19หญิงแผนกพาณิชยกรรมปีที่ 2ความบันเทิง
Line, facebook, Instagram, Twitter, YouTube
ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยที่สุดปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยมากมากมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
41
11/5/2017, 10:14:50หญิงแผนกพาณิชยกรรมปีที่ 1
พบเพื่อนใหม่ เข้าสังคม
Line, Instagram, Twitter, YouTube
ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดปานกลางมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
42
11/5/2017, 10:16:29หญิงแผนกพาณิชยกรรมปีที่ 1ความบันเทิง
Line, Instagram, Twitter, YouTube
ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากปานกลางน้อยที่สุดปานกลางปานกลางมากที่สุดปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมาก
43
11/5/2017, 10:18:31หญิงแผนกพาณิชยกรรมปีที่ 2ความบันเทิง
Line, facebook, Instagram, Twitter, YouTube
ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากน้อยที่สุดมากมากมากที่สุดปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางมากมากมากปานกลางมากมากมากที่สุดปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
44
11/5/2017, 10:20:04ชายแผนกพาณิชยกรรมปีที่ 2ความบันเทิง
Line, facebook, YouTube
ปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางน้อยน้อยที่สุดมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากมากปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
45
11/5/2017, 10:21:35ชายแผนกพาณิชยกรรมปีที่ 1ความบันเทิง
Line, facebook, YouTube
ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากน้อยปานกลางมากมากที่สุดมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากปานกลางมากมากปานกลางมากมากปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
46
11/5/2017, 10:23:44ชายแผนกพาณิชยกรรมปีที่ 2ความบันเทิงLine, facebookปานกลางปานกลางน้อยน้อยปานกลางมากมากน้อยน้อยที่สุดปานกลางมากมากที่สุดปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางมาก
47
11/5/2017, 10:24:59หญิงแผนกพาณิชยกรรมปีที่ 1ความบันเทิง
Line, facebook, YouTube
ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
48
11/5/2017, 10:26:16หญิงแผนกพาณิชยกรรมปีที่ 1ความบันเทิง
Line, facebook, YouTube
ปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากน้อยน้อยที่สุดปานกลางมากมากที่สุดมากที่สุดปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
49
11/5/2017, 10:27:34หญิงแผนกพาณิชยกรรมปีที่ 2ความบันเทิง
Line, facebook, Instagram, Twitter, YouTube
ปานกลางปานกลางมากปานกลางมากมากมากมากน้อยที่สุดมากมากมากที่สุดปานกลางปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางมากปานกลางมากมากมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางมากมากมากปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
50
11/5/2017, 12:41:17ชายแผนกพาณิชยกรรมปีที่ 1ความบันเทิง
Line, facebook, Instagram, YouTube
น้อยปานกลางน้อยน้อยมากมากปานกลางปานกลางน้อยที่สุดมากมากมากที่สุดปานกลางปานกลางมากมากมากมากมากมากปานกลางน้อยมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมากมาก
51
11/5/2017, 12:42:41หญิงแผนกพาณิชยกรรมปีที่ 1
พบเพื่อนใหม่ เข้าสังคม
Line, facebook, Instagram, Twitter, YouTube
ปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยที่สุดมากมากที่สุดมากที่สุดปานกลางน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางน้อยน้อยน้อยน้อยน้อยปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลางปานกลาง
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 2
การตอบแบบฟอร์ม 1
Future Mobility & Logistic
แผ่น9
แผ่น7
Biomedical & Life Sciences
Alternative Energy & Environment
ICT & Engineering
แผ่น8
Agriculture & Food
Arts & Creative Media