ข้อมูลนักวิจัยตาม Research Cluster
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ชื่อ-สกุล
ตำแหน่งทางวิชาการ
หน่วยงานวุฒิการศึกษา(เฉพาะวุฒิขั้นสูงสูด) สาขา สถาบัน ปีที่จบความเชี่ยวชาญเฉพาะลักษณะงานหรือแนวทางวิจัยที่ท่านถนัดหรือเป้าหมายในการผลิตสูงสุดของท่านพร้อมให้บริการวิชาการemail
2
นางสาวกันยา ตันติวิสุทธิกุล
รศ.ดร.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
Dr.Sci.Agr. (Animal Breeding) Umboldt University Berlin, Germany, 2538
ktkunya@kmitl.ac.th
3
นางสาวจันทร์พร เจ้าทรัพย์
ผศ.ดร.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมPhD (Animal Production) Nottingham university 2553วิทยาศาสตร์เนื้อสัตว์บทความเพื่อเผยแพร่ งานพัฒนาด้านเทคโนโลยีการจัดการโรงฆ่าcchaosap@gmail.com
chanporn_chaosap@yahoo.co.th
4
นางสาวปิ่นมณี ขวัญเมือง
รศ.ดร.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมปริญญาเอก (เทคโนโลยีชีวภาพ) มก. 2546
อุตสาหกรรมเกษตร ได้แก่ การแปรรูปอาหารโดยการหมักจากวัตถุดิบทางการเกษตรประเภทต่างๆ การทำแหนม การผลิตเครื่องดื่มโพรไบโอติกส์จากน้ำผัก ผลไม้ น้ำอ้อย เป็นต้น และอืนๆ ที่เกี่ยวข้อง
โดยมุ่นเน้นไปในการผลิตอาหารกลุ่มอาหารสุขภาพ (functional foods)
การผลิตผลิตภัณฑ์ในระดับห้องปฏิบัติการ เพื่อนำไปสู่ระดับอุตสาหกรรม การอบรม การบริการวิชาการ และลักษณะของงานที่สามารถนำไปสู่การพัฒนาชุมชนได้
E-mail : 1. kkamnuay@kmitl.ac.th 2. PinmaneeKwanmuang@gmail.com
Facebook : อำนวย ขวัญเมือง
5
นางสาวสิริมา เถกิงวงศ์ตระกูล
อาจารย์ ดร.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ปริญญาเอก (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร) ม.สงขลานครินทร์ 2557
เคมีไขมันและน้ำมัน เคมีสัตว์น้ำ การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือจากสัตว์น้ำ และความคงตัวทางเคมีกายภาพของระบบอิมัลชัน
บนความเพื่อเผยแพร่ktsirima@kmitl.ac.th
milky_nn@hotmail.com
6
นาย สุเมธ ตรีศักดิ์ศรี
อาจารย์คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมปริญญาโท (วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพืชสวน) สจล 2546การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
การปลูกพืชไร้ดิน
บทความเผยแพร่
ต้นแบบระดับห้องแล็บ
kunsumet@yahoo.com
7
นายสุริยัณห์ สุภาพวานิช
ผศ.ดร.คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
PhD. Biosciences (Nutritional Science). The University of Nottingham 2009 (พ.ศ. 2552)
ชีวเคมีและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้

เทคโนโลยีผักและผลไม้ตัดสดพร้อมบริโภค
บทความเพื่อเผยแพร่kusuriya@kmitl.ac.th
Caper4444@hotmail.com
8
น.ส.ศุภลักษณ์ สรภักดีอาจารย์ ดร.คณะเทคโนโลยีการเกษตรปร.ด. (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร)เคมีและคุณภาพเนื้อสัตว์, แปรรูปเนื้อสัตว์บทความเพื่อเผยแพร่supaluk.sor@gmail.com
supaluk.so@kmitl.ac.th
9
นางกนกรัตน์ ศรีกิจเกษมวัฒน์
ผศ.ดร.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาเอกเทคโนโลยีชีวภาพเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์. 2547
-ตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์ด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
-Identified เชื้อจุลินทรีย์ด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
-การผลิตโปรตีนที่สำคัญเช่นเอนไซม์. โดยการผลิตให้แสดงออกในเซลล์วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล
-ตรวจวินิจฉัยโรคในสัตว์ด้วยเทคนิคทางชีวโมเลกุล ปัจจุบันเน้นการตรวจโรคพยาธิในเลือดสัตว์kskanokrat@yahoo.com

kanokrat.sri@kmitl.ac.th
10
นางกัญญา จิระเจริญรัตน์
ผศ.ดร.คณะเทคโนโลยีการเกษตรPhD (Animal Science), The University of Nottingham, UK, 2547Animal molecular genetics,
Genetic Engineering
ต้นแบบห้องปฎิบัติการพัฒนาและจัดการฐานข้อมูลพันธุกรรมของสัตว์พื้นเมืองkanya.ji@kmitl.ac.th;
kanyakmitl@yahoo.com
11
นางนงนุช เลาหะวิสุทธิ์
รศ.ดร.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาเอก (Aquaculture and Aquatic Resources Management) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) 2543
ปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำ
การเลี้ยงปลาและพรรณไม้น้ำแบบผสมผสาน (aquaponics)
nongnuch.la@kmitl.ac.th
klnongnu@yahoo.com
12
นางปวีณา ทวีกิจการผศ.ดร.คณะเทคโนโลยีการเกษตรปริญญาเอก (Fish Pathology)
Mile University 2539
โรคสัตว์น้ำ การใช้ยาในสัตว์น้ำ
พยาธิวิทยาสัตว์น้ำ
การเพิ่มภูมิคุ้มกันในสัตว์น้ำ การใช้สารจากธรรมชาติในการรักษาโรคสัตว์น้ำPaveena3944@gmail.com
Ktpravee@kmitl.ac.th
13
นางผุสดี ตังวัชรินทร์ผศ.ดร.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
จุลินทรีย์เนื้อสัตว์
Symbiotic in meat
บทความเพื่อเผยแพร่putang3009@hotmail.com
14
นางสาวนวลพรรณ งามยี่สุ่น
รศ.ดร.คณะเทคโนโลยีการเกษตรป.เอก Biological Science
Bath University,England,2532
การตรวจสอบและวินิจฉัยเชื้อไวรัสทั้งในพืชและในสัตว์บทความเพื่อเผยแพร่และการผลิตบัณฑิตการตรวจสอบเชื่อในพืชหรือผลิตภัณฑ์อาหารNgamyeesoon@gmail.com/knnualph@kmitl.ac.th
15
นางสาวนิตยา ผกามาศผศ.ดร.คณะเทคโนโลยีการเกษตรปริญญาเอก (พืชไร่) ม.ขอนแก่น 2550crop simulation madel/Plant Breedingบทความเพื่อเผยแพร่ ผลิตบัณฑิตnittayap@gmail.com
16
นางสาวภัทรารัตน์ เทียมเก่า
อาจารย์ ดร.คณะเทคโนโลยีการเกษตรปริญญาเอก (เทคโนโลยีชีวภาพ) มจธ. 2555การบำบัดน้ำเสียโดยชีววิธี
จุลินทรีย์ในดิน
บทความวิจัยเพื่อเผยแพร่
pattrarat.te@kmitl.ac.th
pattrarat.te@gmail.com
https://www.facebook.com/pattrarat.teamkao.1
17
นางสาวมณทินี ธีรารักษ์
ผศ.ดร.คณะเทคโนโลยีการเกษตรปริญญาเอก Horticulture
Ehime University Japan 2556
สารต้านอนุมูลอิสระ/พันธุศาสตร์เซลล์/สรีรวิทยาพืชบทความวิจัยเผยแพร่ในวารสารนานาชาติที่มีค่า Impact Factor > 1.5ศึกษาในหัวข้อที่ตรงกับความเชี่ยวชาญktmontin@kmitl.ac.th/noomonmon@hotmail.com
18
นางสาวอัจฉรา ลักขณานุกูล
อาจารย์ ดร.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาเอก (คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์)
Animal nutritionงานพัฒนาชุมชนและบทความเพื่อเผยแพร่klachara@kmitl.ac.th, alukkananukool@yahoo.com
19
นางสาวอัจฉรี เรืองเดชผศ.ดร.คณะเทคโนโลยีการเกษตรPh.D. (Aquatic environmental science) Ehime United School 2004สารจากธรรมชาติ โภชนศาสตร์สัตว์น้ำ
สาหร่ายและพรรณไม้น้ำ
บทความเพื่อเผยแพร่uscharee@gmail.com
uscharee@ruangdej.com
20
นายกนก เลิศพานิชผศ.ดร.คณะเทคโนโลยีการเกษตรปริญญาเอก (สาขาชีวิทยา) มหิดล 2546นิเวศวิทยา/การจัดการทรัพยาทางชีวภาพ/ระบบ การเกษตรด้านการเผยแพร่ ด้านพัฒนาชุมชน ด้านการผลิตบัณฑิตพร้อมที่จะพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องkanok.le@kmitl.ac.th
21
นายจรงค์ศักดิ์ พุมนวนคณะเทคโนโลยีการเกษตรปริญญาโท (กีฏวิทยาและสิ่งแวดล้อม) สจล. 2546
- การใช้ประโยชน์จากพืชสมุนไพรในการป้องกันกำจัดแมลงและไรทางการเกษตรและทางการแพทย์
- ไรวิทยา
- พิษวิทยา
- กีฏวิทยาและสิ่งแวดล้อม
มี 2 ประเภท คือ
1. บทความวิจัยตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารวิชาการและการประชุมวิชาการ
2. นวัตกรรมที่มุ่งสู่การนำไปใช้ประโยขน์ได้จริงของเกษต่กรและประชาชนทั่วไป
kpjarong@gmail.com
22
นายปัญญา หมั่นเก็บรศ. ดรคณะเทคโนโลยีการเกษตรปริญญาเอก (สิงแวดล้อม) มหิดล 2545ส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรงานพัฒนาชุมชนการติดตามและประเมินผลโครงการkmpanya@kmitl.ac.th/panmankeb@gmail.com - panya mankeb
23
นายพรหมมาศ คูหากาญจน์รศ.ดร.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาเอกเกษตรศาสตร์และวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Osako prefecture University , Japan 2546
การปลูกพืชโดยไม่ใช้คน(soillese culture, Hydroponic), การพัฒนาระบบหรือวิธีการจัดการโรคพืชภายในโรงเรือน/การจัดการโรคพืชที่ปลอดภัยต่อสภาแวดล้อม/จุลินทรีย์ที่มีประโยชน์ทางการเกษ๖ร
ผลิตบัณฑิตพร้อมหารือในรายละเอียดprommart.ko@kmitl.ac.th/koohakan@yahoo.com
24
นายพีรชัย กุลชัยผศ.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาโท (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาขาสิ่งแวดล้อม) ม.เกษตรศาสตร์ 2537
การท่องเที่ยวเพื่อชุมชน/เกษตรอินทรีย์/การมีส่วนร่วมงานพัฒนาความเข้มแข็งและศักยภาพของชุมชนงานวิจัยและพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนkkpeerac@hotmail.com/aggie24kku@gmail.com
25
นายรณชัย สิทธิไกรพงษ์รศ.ดร.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
Ph.D (Animal Science) University of the Philippine (Los Banos) The Philippine.2539
โภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว การจัดการฟาร์มสัตว์ปีกและสุกร พฤติกรรมสัตว์เลี้ยงโภชนศาสตร์สัตว์กระเพาะเดี่ยว การจัดการฟาร์มสัตว์ปีกและสุกรวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเนื้อสัตว์ksronach@kmitl.ac.th
ksronach@gmail.com
26
นายลือพงษ์ ลือนามผศ.คณะเทคโนโลยีการเกษตรปริญญาโทวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ม.ขอนแก่น 2543เครื่งจักรกลการเกษตร/พลังงานหมุนเวียนทางการเกษตร/การจัดการเครื่องจักรกลเกษตร
งานพัฒนาการใช้เครื่องจักรกลเกษตร ได้แก่ การสร้างต้นแบบ ทดสอบระบบการจัดการ ลดต้นทุน เป็นต้น
งานพัฒนาพลังงานหมุนเวียนสำหรับใช้ในการเกษตร
การจัดการวัสดุเหลือทิ้ง วัชพืช ใช้เป็นพลังงานทดแทน วัสดุปล฿กทางการเกษตร การผลิตถ่าน การผลิตเห็ด ทั้งด้านเทคโนโลยีและด้านเครื่องมืออุปกรณ์
klluepong@gmail.com
27
นายวิชัย ศุภลักษณ์รศ.คณะเทคโนโลยีการเกษตรMS. Animal Science
Centraluzon State University
Phillipines
โคเนื้อ
โคนม
ทุ่งหญ้า
วิจัยเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาของเกษตรกรkswichai@kmitl.ac.the
wichais@hotmail.com
28
นายเศรษฐสิทธิ์ แสงโสภณจิตา
รศ.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
M.S. (Animal Science) Poultry Production
University of the Philippines at Los Banos, Philippines.
การผลิตสัตว์ปีก
สารเสริมชีวนะ
การใช้สารเสริมชีวนะในอาหารสัตว์settasits@gmail.com
settasits@hotmail.com
29
นายเศรษฐสิทธิ์ แสงโสภณจิตา
รศ.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
M.S. (Animal Science) Poultry Production
University of the Philippines at Los Banos, Philippines.
การผลิตสัตว์ปีก
สารเสริมชีวนะ
การใช้สารเสริมชีวนะในอาหารสัตว์settasits@gmail.com
settasits@hotmail.com
30
นายสมยศ เดชภิรัตนมงคลรศ.ดร.คณะเทคโนโลยีการเกษตรป.เอก (พืชไร่)
Kyushu Tokai University,2539
สรีวิทยาและการผลิตพืชไร่รวมทั้งพืชเศรษฐกิจที่สำคัญตีพิมพ์บทความวิจัยลงในวารสารวิชาการ/นำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการพร้อมที่จะให้คำแนะนำและเสนอโครงการวิจัยkdsomyot@kmitl.ac.th/kdsomyot@hotmail.com
31
นายสมชาย หวังวิบูลย์กิจ
รศ.ดร.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาเอก (วิทยาศาสตร์การประมง) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2551
การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในระบบหมุนเวียนน้ำ เช่น การจัดการของเสียในระบบการเลี้ยงปลานิลโดยการนำมาใช้ประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ เช่น ใช้เป็นธาตุอาหารสำหรับพืชชนิดต่างๆ
ใช้ผลิตอาหารสัตว์น้ำวัยอ่อน ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเม็ดสีกุ้งและปลา การจัดการคุณภาพน้ำเพี่อการประมง และการลดปริมาณของเสียในระบบการเลี้ยงออกสู้ธรรมชาติ การขนส่งสัตว์น้ำแบบแห้ง
วิจัยระบบการเพา ะเลี้ยงสัตวสัตว์น้า สำหรับตีพิมพ์บทความวิจัยเผยแพร่kwsomcha@kmitl.ac.th
32
นางสุณีพร สุวรรณมณีพงศ์
ดร.คณะเทคโนโลยีการเกษตร
ปริญญาเอก (Agricultural Economic)
Tokyo University of Agricultural and Technology
เศรษฐศาสตร์การเกษตรประสิทธิภาพการผลิต/ต้นทุน-ผลตอบแทนของภาคการเกษตร/ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางด้านสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อสินค้าเกษตรประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรksuneeporn@gmail.com/ksuneeporn@gmail.com - kung suneeporn
33
นางสาวดวงกมล เรือนงามอาจารย์ ดร.คณะวิทยาศาสตร์
สาขาวิศวกรรมเคมี คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จบปี 2553
การสกัดสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพ
การผลิตพลังงานจาก biomass
การใช้ประโยชน์จากระบบความร้อนและความดันสูง
บทความเพือรอเผยแพร่ และต้นแบบระดับห้องแลบduangkamol.ru@kmitl.ac.th, modeliebe@gmail.com
34
นางสาวสุรีย์ นานาสมบัติ
รศ.ดร.คณะวิทยาศาสตร์Ph.D.(Food Science) , University of Georgia, USA, 2001
-Functional Food in Health and Disease,5 (1): 1-16, 2015
-Pharmacology Communications, 4(3): 77-86, 2014
-Pharmacognosy Communications, 3(1):37-45,2013
-Kasetsart Journal (Natural Science) 46:620-628,2012
-Songklanakarin Journal of Science and Technology, 34(3):255-262,2012
-Asean Journal of Food and Agro-industry, 5(6): 531-539, 2012
-Food Science and Biotechnology, 20(1):45-53,2011
-Journal of Medicinal Plant Researchs, 3(5):443-449,2009
-etc.
snanasombat@gmail.com, knsuree@kmitl.ac.th, snanasombat@yahoo.com
35
นายบรรจง บุญชมผศ.ดร.คณะวิทยาศาสตร์ปร.ด. เคมีFood Microbiologyพัฒนานวัตกรรมการผลิตสารทดแทนการนำเข้าจากต่างประเทศ เครื่องต้นแบบการผลิต พร้อมเทคนิคWww.facebook.com/banjongboonchom
36
นางสาว ปานมนัส ศิริสมบูรณ์
รศ.ดร.คณะวิศวกรรมศาสตร์Ph.D. (Agricultural Science) Saga University, Japan, 2001 (พศ.2544)
สมบัติทางกายภาพและวิศวกรรมของวัสดุเกษตรและอาหาร
สมบัติทางเนื้อสัมผัสของวัสดุเกษตรและอาหาร
การตรวจสอบคุณภาพของวัสดุเกษตรและอาหารโดยใช้ Near Infrared Spectroscopy
เทคโนโลยีการขนถ่ายวัสดุ
การตรวจวัดคุณภาพและสมบัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตผลผลิตเกษตร ชีวมวลและอาหารตั้งแต่วัตถุดิบ ระหว่างการผลิต
จนเป็นผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์เป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีประโยชน์ต่อการควบคุมคุณภาพและการควบคุมกระบวนการ การตรวจวัดโดยวิธีการไม่ทำลาย
ที่แม่นยำ รวดเร็ว ไม่ต้องใช้สารเคมี เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ/หรือสามารถติดตั้งในสายการผลิตและควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์เป็นความต้องการในอุตสาหกรรมในปัจจุบันและในอนาคต
หรือแม้กระทั่งติดตามผลผลิตและคุณภาพของผลิตผลก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวในเรือกสวนไร่นา เทคนิคเนียร์อินฟราเรดสเปกโทรสโกปีเป็นเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจและมีศักยภาพที่ชัดเจน
ที่จะตอบสนองความต้องการดังกล่าว กลุ่มงานวิจัย (www.nirsresearch.com) มีเป้าหมายเพื่อประยุกต์ใช้เทคนิคนี้สำหรับ ภาคเกษตรกรรม
โรงงานอุตสาหกรรมเกษตรและอาหารในประเทศไทยเพื่อเป็นการลดต้นทุนการตรวจสอบคุณภาพและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ
ก่อนและหลังการเก็บเกี่ยว ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์ และควบคุมกระบวนการผลิต ของเรือกสวนไร่นาและโรงงานที่มีผลกระทบสูงต่อเศรษฐกิจของประเทศ
panmanas.si@kmitl.ac.th
panmanas@gmail.com
FACEBOOK: Panmanas Sirisomboon
Website: www.nirsresearch.com
37
นายไสว พงศ์สวัสดิ์รศ.ดร.คณะวิศวกรรมศาสตร์ป.เอก
วิศวกรรมไฟฟ้า
สจล
2554
1.อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลและหม้อเคี่ยวน้ำตาลสำหรับโรงงานน้ำตาล

2.Industrial Automation
3. IIOT(Industrial Internet of Things)
.อุตสาหกรรมการผลิตน้ำตาลและหม้อเคี่ยวน้ำตาลสำหรับโรงงานน้ำตาลklsawai@outlook.co.th
38
นส โสรยา เกิดพิบูลย์ผศ.ดร.คณะอุตสาหกรรมเกษตรวศ.ด.(วิศวกรรมอาหาร) มจธ 2549
-Drying of Foods
-Meat /poultry and fisheries processing
simulation and
-correlation determination of physical,chemical and structural properties of foods undergoing processing
-sous-vide process
Proceedings and Publicationssoraya.ke@kmitl.ac.th
sorayakerd@gmail.com
39
นางกัลยาณี เต็งพงศธรผศ.ดร.คณะอุตสาหกรรมเกษตรปริญญาเอก(เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2550
การวางแผนการทดลอง
เทคนิคการพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร
เทคนิคการประเมินคุณภาพทางประสาทสัมผัส
การวิจัยตลาดอาหารและการวิจัยผู้บริโภค
บทความวิจัยkallayanee.te@kmitl.ac.th
kskallayanee@gmail.com

Fb: kskallayanee
40
นางนภัสรพี เหลืองสกุลอาจารย์ ดร.คณะอุตสาหกรรมเกษตรปริญญาเอก (เทคโนโลยีทางอาหาร)
อาหารจำพวกแป้ง
สมบัติของแป้ง
แป้งเพื่อสุขภาพ
ผลิตภัณฑ์จากข้าว ธัญพืชชนิดต่างๆ
ผลิตภัณฑ์ขนมอบ
1.ศึกษาสมบัติต่างๆ ของแป้ง
2.การดัดแปรแป้งเพื่อให้เป็นแป้งสุขภาพ
3. พัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรีเพื่อสุขภาพ
4. การเพิ่มมูลค่าข้าว
5. พัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์อาหารท้องถิ่นสู่การขายเขิงพาณิชย์
napasrapiluangsakul323@hotmail.com
41
นางสาวจิราภรณ์ สิริสัณห์
อาจารย์คณะอุตสาหกรรมเกษตรปริญญาโท สาขาอาหารและโภชนาการเพื่อนการพัฒนา ปี 2545
1. งานวิจัยด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อโภชนาการ
2. งานวิจัยด้านการสำรวจข้อมูลในชุมชน
3. งานวิจัยเกี่ยวกับการทดสอบทางเคมี
งานวิจัยด้านการประยุกต์องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การอาหารเพื่อโภชนาการjsirison@yahoo.com,
jsirison@gmail.com
krjirapo@kmitl.ac.th
42
นางสาววิรามศรี ศรีพจนารถ
อาจารย์ ดร.คณะอุตสาหกรรมเกษตรปริญญาเอก (วิศวกรรมเคมี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2552Fermentation technology
Enzymology
wiramsri.sr@kmitl.ac.th
chomphu4@hotmail.com
43
นางอพัชชา จินดาประเสริฐ
ผศ.ดร.คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ปริญญาเอก (เภสัชเคมีและผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2551
เทคโนโลยีชีวภาพผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ
จุลชีววิทยาและความปลอดภัยทางอาหาร
การประยุกต์ใช้เทคนิคพีซีอาร์ในการตรวจสอบเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร
บทความเผยแพร่ และงานพัฒนาชุมชนkvaphach@kmitl.ac.th
aphacha@yahoo.com
44
นาย สุรชัย ใหญ่เย็นอาจารย์ ดร.คณะอุตสาหกรรมเกษตรปริญญาเอก(เทคโนโลยีชีวภาพ) จุฬาลงกรผณ์มหาวิทยาลัย 25531. เอนไซม์เทคโนโลยี
2. ฟังก์ชั่นคาร์โบไฮเดรตเพื่อสุขภาพ
บทความเพื่อเผยแพร่ และการใช้เอนไซม์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์Syaiyen@gmail.com
45
นายธงชัย พุฒทองศิริอาจารย์ ดร.คณะอุตสาหกรรมเกษตรปริญญาเอก food science สจล. 2553
การแปรรูปอาหาร
การใช้ประโยชน์จากวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมอาหาร
การยืดอายุการเก็บอาหาร
การใช้สถิติในงานวิจัยด้านอาหารและความปลอดภัยอาหาร
การจัดและบริการอาหาร
พัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อนำไปสู่การใช้ประโยชน์ในระดับอุตสาหกรรม
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ
บทความเผยแพร่
kptongch@kmitl.ac.th
t_puttongsiri@hotmail.com
46
นายวราวุฒิ ครูส่งรศ.ดร.คณะอุตสาหกรรมเกษตรPh.D (Food Science)
University of the Philippines at Los Banos
2533
การพัฒนากระบวนการหมักและผลิตภัณฑ์อาหารจากการหมัก (Process Development of Industrial Fermentation and Food Fermentation)
จุลชีววิทยาในกระบวนการแปรรูปอาหาร (Microbiology in Food Processing)
ความปลอดภัยอาหารและ HACCP ในอุตสาหกรรมอาหาร (Food Safety and
HACCP in Food Industry )
การประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหาร (Food Quality Assurance)
การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหาร (Prolonged Shelf-life of Food Products)
- การตีพิมพ์ในวารสารฐาน ISI: ดำเนินการอยู่แล้ว
- การนำไปสู่การใช้ประโยชน์ของภาคเอกชน (Licensing) : ดำเนินการอยู่แล้ว โดยปัจจุบันมีเอกชนขอใช้สิทธิประโยชน์งานวิจัยผ่านทางสถาบันจำนวน 3 ราย
warawut.kr@kmitl.ac.th
wkrusong@hotmail.com
47
นายสิทธิพงศ์ นลินานนท์
อาจารย์ ดร.คณะอุตสาหกรรมเกษตรปริญญาเอก (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2553
- Utilization of seafood processing byproducts
- Collagen and gelatin
- Protein hydrolysates and its bioactivities
- Functional properties of proteins
- Pepsin and other proteinases
- Antioxidants
งานวิจัยระดับนานาชาติsitthipong.na@kmitl.ac.th
nalinanon@hotmail.com
48
นางดวงใจ พิสุทธิ์ธาราชัย
อาจารย์ ดร.วิทยาเขตชุมพรฯ
ปริญญาเอก (Applied Marine Biosciences), Tokyo University of Marine Science and Technology, Japan 2552
Molecular biology , Shrimp diseasesต้นแบบระดับห้องแลปduangjai_kmitl@yahoo.com
duangjai_kmitl@hotmail.com
49
นางร่วมจิตร นกเขาผศ.วิทยาเขตชุมพรฯ
ปร.ด พืชศาสตร์(เทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์) มหาวิทยาลัยสงขลานครืนทร์ 2550
PhD. Plant Science (Seed Technology) Prince of Songkla Univercity
การผลิตพืชและเมล็ดพันธุ์พืช
การผลิตพืชและเมล็ดพันธุ์พืชอินทรีย์
ข้าวไร่
บทความเผยแพร่
งานพัฒนาชุมชน
r_nokkoul@yahoo.com
knraumji@kmitl.ac.th
50
นางสาว กนกพร บุญญะอติชาติ
อาจารย์ ดร.วิทยาเขตชุมพรฯ
ปริญญเอก (เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2550
วิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผัก ไม้ดอก ไม้ผล, สรีรวิทยาพืชสวนบทความวิจัยเพื่อเผยแพร่kbkanokp@kmitl.ac.th, kbkanok@gmail.com
51
นางสาวดวงกมล แต้มช่วยอาจารย์ ดร.วิทยาเขตชุมพรฯ
ปริญญาเอก (ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต) เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553
Food safety ด้าน Milk hygiene โรคเต้านมอักเสบในโคนม (Mastitis) Medical herbs Milk qualityMicrobiological culture, Medical herb extracts, Sensitivity test of medical herb. Milk qualitydtaemchuay@gmail.com, kkduangk@kmitl.ac.th
52
นางสาวธนรรษมลวรรณ พลมั่น
อาจารย์ ดร.วิทยาเขตชุมพรฯ
ปริญญาเอก (เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 2555
Animal Nutrition
Goat and Sheep production
บทความเพื่อเผยแพร่
ถ่ายทอดและอบรมสู่ชุมชน
ผลิตบัณฑิต
nangnaka_99@hotmail.com
Facebook : Thanatsamonwan Phonmun
53
นางสาวนารี พันธุ์จินดาวรรณ
วิทยาเขตชุมพรฯปริญญาโท (ปฐพีวิทยา) สจล. 2548- การวิเคราะห์ดินและพืช
- ธาตุอาหารพืช
งานบริการรับวิเคราะห์ดินและพืช
การวิเคราะห์ดินและพืชเพื่อเป็นแนวทางในการใส่ปุ๋ย
การจัดการธาตุอาหารพืช
pnaree@hotmail.com
naree.ph@gmail.com
54
นางสาวพรรณิภา ยั่วยลอาจารย์ ดร.วิทยาเขตชุมพรฯปริญญาเอก(เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว) 2555ไม้ผลและวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวผักและผลไม้งานวิจัยทางด้านพืชสวนก่อนและหลังการเก็บเกี่ยวpannipa.yo@kmitl.ac.th
pannipa_y@yahoo.com
55
นางสาววลัยพร มัฆพานอาจารย์ ดร.วิทยาเขตชุมพรฯปริญญาเอก (ชีววิทยาโมเลกุลและชีวสารสนเทศ) มอ. 2556- Gene expression
- Histology
- DNA cloning and recombinant protein
ตีพิมพ์หรือนำเสนอผลงานวิจัยในระดับชาติและนานาชาติ1. eang_ang@hotmail.com
2. walaiporn.ma@kmitl.ac.th
56
นางสาวศศิดารา เจริญศิริ
วิทยาเขตชุมพรฯ
ปริญญาตรี (พืชสวน) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2546
การเพาะเลี้ยงเนื้ิอเยื่อการบริการ/พัฒนาชุมชนkcsasida@gmail.com
57
นาย นฤบดี ศรีสังข์อาจารย์ ดร.วิทยาเขตชุมพรฯ
ปริญญาเอก (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2554
เทคโนโลยีการอบแห้ง และเทคโนโลยีพลังงานทดแทนบทความเพื่อเผยแพร่ และต้นแบบเพื่อใช้งานในระดับชุมชนoat_2520@hotmail.com, naruebodee.sr@kmitl.ac.th
58
นายจรัสชัย เย็นพยับอาจารย์ ดร.วิทยาเขตชุมพรฯ
ปริญญาโท (วิศวกรรมเกษตร) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2547
เครื่องจักรกลเกษตรก่อนการเก็บเกี่ยว และการออกแบบเครื่องจักรกลเพื่อการเกษตรผลิตบัณฑิต วิจัยเพื่อสร้างนวัตกรรม และสิทธิบัตร
charatchai.ye@kmitl.ac.th, papabird112@gmail.com, Charatchai Yenphayap
59
นายชัยวัฒน์ รัตนมีชัยสกุล
อาจารย์ ดร.วิทยาเขตชุมพรฯ
ปริญญาเอก (เทคโนโลยีพลังงาน) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 2557
การอบแห้งด้วยเทคนิคฟลูอิดไดซ์เบดบทความเพื่อเผยแพร่ในระดับนานาชาติrat.chaiwat@gmail.com, chaiwat.ra@kmitl.ac.th
60
นายณัฐพงศ์ รัตนเดชอาจารย์ ดร.วิทยาเขตชุมพรฯปริญญาเอก (วิศวกรรมเกษตร) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2553เครื่องจักรกลเกษตร
เครื่องจักรกลหลังการเก็บเกี่ยว
เครื่องจักรกลแปรรูปผลผลิตเกษตรและอาหาร
บทความวิชาการ
สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตร
เครื่องจักรกลต้นแบบ
nutyai@hotmail.com
nuttapong.ru@kmitl.ac.th
61
นายธัชพล จุ้งเจริญ
อาจารย์, อาจารย์ ดร.
วิทยาเขตชุมพรฯปริญญาเอก (วิศวกรรมพลังงาน)Drying Technologythatchapol.ch@kmitl.ac.th
thatchapol.c@gmail.com
62
นายนิพัทธ์ มณีโชติอาจารย์วิทยาเขตชุมพรฯ
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (จุลชีววิทยาประยุกต์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2558
การเพาะเลี้ยงสาหร่ายสีเขียวแกรมน้ำเงินAntibacterial activity of long chain fatty acids, Second metabolites of antibacterial, Genetic Marker for identificationPnipat@hotmail.com, kmnipat@hotmail.com
63
นายปัญญาแดงวิไลลักษณ์
ผศ.วิทยาเขตชุมพรฯปริญญาโท (วิศวกรรมเครื่องกล) สจล.2543
1.การออกแบบเครื่องจักรกลการเกษตร เทคโนโลยีปาล์มน้ำมัน การอบแห้งผลผลิตทางการเกษตร ได้แก่ ปาล์ม มะพร้าว ยางพารา กล้วย หมากกาแฟ มะม่วงหิมมพาน
2. Graphic Design,CAD CAM CAE, Network, คอมพิวเตอร์
1.งานพัฒนาชุมชนฯ
2.บทความเพื่อเผยแพร่
3.ชิ้นงานมุ่งสู่เวทีการแข่งขัน
kdpanya@hotmail.com, kdpanya@kmitl.ac.th,
64
นายสุธีรวัฒน์ พันธุ์มาลัย
อาจารย์วิทยาเขตชุมพรฯปริญญาโท (สัตวศาสตร์)
โคนม โคเนื้อ แพะ กระบือ โภชนศาสตร์สัตว์เคี้ยวเอื้อง วิทยาศาสตร์น้ำนม อาหารสัตว์ ทุ่งหญ้า พืชอาหารสัตว์
บทความ จัดอบรมsuperkokay1@yahoo.com kpsuteer@kmitl.ac.th
65
นายโอภาส สืบสายอาจารย์วิทยาเขตชุมพรฯปริญญาโท (ปฐพีวิทยา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ 2540
สาขาปฐพีวิทยา, การวางแผนการใช้ที่ดิน, การผลิตปุ๋ยอินทรีย์คุณภาพสูง และการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดิน
งานพัฒนาชุมชนksopart@kmitl.ac.th
66
นางสาวสุภาวดี ปัตทวีคงคา
ผศ.วิทยาลัยการบริหารฯปริญญาโท (บริหารธุรกิจ) KU 2540
1. นักธรรมศึกษา ชั้นเอก ปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ กองธรรมสนามหลวง

2. SCUBA Diving ระดับ Openwater diver , Advance Scuba diver , Rescue diver สถาบัน PADI

3. นักดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ สังกัดโครงการอุทยานใต้ทะเลจุฬาภรณ์ ๓๖ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์
บทความวิจัยและบทความทางวิชาการkpsupawa@kmitl.ac.th,

facebook: Si0543@yahoo.co.th
67
นายสุธี ชุติไพจิตรผศ.ดร.วิทยาลัยนาโนฯปริญญาเอก (เทคโนโลยีชีวภาพ) สจล. 2553Plant tissue culture
Plant metabolism
Phytochemistry
Nanobiotechnology
บทความเพื่อเผยแพร่natadee24@hotmail.com
sutee.ch@kmitl.ac.th
68
นางสาวรศ.ดร.DBA (Finance)1. การเงิน
2. การตลาด
บทความตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติในฐานข้อมูลที่ยอมรับkul1998@yahoo.com
69
นางสาวอาจารย์ ดร.
Ph.D. (Food Science) สาขาวิชา Meat Science พ.ศ. 2548 จาก Kansas State University, USA.
Meat Color, Meat Quality and Shelf- or Display-Life Evaluation, Meat Product Developmentrlimsupa@gmail.com, klrutcha@kmitl.ac.th
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...