ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
प्रपत्र ४
2
पंचायत समिती कार्यालयाची आवक, निर्गती आणि प्रलंबित साप्ताहिक माहिती
3
गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती, पाचोरामाहे -
नोव्हेंबर २०२१
4
अ.क्रपं.स. स्तरावरील विभाग व विभाग प्रमुखांचे नावनोंद्वहीचा प्रकारमागील आठवड्या अखेर शिल्लक चालू आठवड्यातील आवकएकूण शिल्लकचालू आठवड्यातील निकाली आठवडा अखेर शिल्लकशिल्लक प्रकरणांचा कालावधी
5

आठवड्यातील
२ आठवड्यातील १ महिन्यातील २ महिन्यातील ३ महिन्यातील६ महिन्यातील ६ महिन्यावरील १ वर्षांवरील
6
1गट विकास अधिकारी वर्कशीट (WS)671912581381206552300000
7
स्पेशल रजिष्टर (SR)0
8
अवेट 0
9
एकूण671912581381206552300000
10
2बालविकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय वर्कशीट (WS)1111211110000000
11
स्पेशल रजिष्टर (SR)0
12
अवेट 0
13
एकूण1111211110000000
14
3गटशिक्षणा धिकारी कार्यालय वर्कशीट (WS)5323733413000000
15
स्पेशल रजिष्टर (SR)0
16
अवेट 0
17
एकूण5323733413000000
18
4Works Sub Divisionवर्कशीट (WS)0
19
स्पेशल रजिष्टर (SR)0
20
अवेट 0
21
एकूण0000000000000
22
5Irrigation Sub divisionवर्कशीट (WS)0
23
स्पेशल रजिष्टर (SR)0
24
अवेट 0
25
एकूण0000000000000
26
6RWS Sub divisionवर्कशीट (WS)0555000000000
27
स्पेशल रजिष्टर (SR)0
28
अवेट 0
29
एकूण0555000000000
30
7T. M. O Officerवर्कशीट (WS)0181818000000000
31
स्पेशल रजिष्टर (SR)0
32
अवेट 0
33
एकूण0181818000000000
34
एकूण एकंदर वर्कशीट (WS)732573302051256755300000
35
स्पेशल रजिष्टर (SR)0000000000000
36
अवेट 0000000000000
37
एकूण732573302051256755300000
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100