ม.6/4
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/4 ผู้ประเมิน 1. ครูยงยุทธ วัตราดุลย์ 2. ครูสมปอง จันทป
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายธีรวัฒน์ วงษ์หงษ์
4442444444443.83ดีมาก
8
2
นายนัฐวุฒิ ศิริป้อง
4442444444443.83ดีมาก
9
3
นายนัฐวุธ ถิ่นขาม
4442444444443.83ดีมาก
10
4
นายอภิสิทธิ์ โต่นวุธ
4442444444443.83ดีมาก
11
5
นายชนายุทธ สายแวว
4442444444443.83ดีมาก
12
6
นายพัฒนายุทธ ธรรมสัตย์
4442444444443.83ดีมาก
13
7
นายเมธา เสริฐศรี
4442444444443.83ดีมาก
14
8
นายจิรวัฒน์ ศรีเมือง
4442444444443.83ดีมาก
15
9
นายพิทักษ์ภูมิ เข็มพรมมา
4442444444443.83ดีมาก
16
10
นายภานุพงษ์ ป้องญาติ
4442444444443.83ดีมาก
17
11
นายภานุวัฒน์ เอื้อเฟื้อ
4442444444443.83ดีมาก
18
12นายสมชาย บุญสูง4442444444443.83ดีมาก
19
13
นายกิตติศักดิ์ คำฤาชา
4442444444443.83ดีมาก
20
14
นายเกษมพันธุ์ รุ่งเรือง
4443444444443.92ดีมาก
21
15
นายกิตติศักดิ์ สุณาพรหม
4443444444443.92ดีมาก
22
16
นางสาวกุสุมากร กระจายศรี
4444444444444.00ดีมาก
23
17
นางสาวสิรินาถ มีรินทะ
4444444444444.00ดีมาก
24
18
นางสาวสุพัตรา เวฬุวนารักษ์
4444444444444.00ดีมาก
25
19
นางสาวอารยา ขนันเนือง
4444444444444.00ดีมาก
26
20
นางสาวลักขณา เสาสมภพ
4444444444444.00ดีมาก
27
21
นางสาวกัญญาพัชร เข็มเพชร
4444444444444.00ดีมาก
28
22
นางสาวนิติพร อุ่นสาร์
4444444444444.00ดีมาก
29
23
นางสาวเกศสุดา แสงกล้า
4444444444444.00ดีมาก
30
24
นางสาวณัฐกานต์ ศรีสุราช
4444444444444.00ดีมาก
31
25
นางสาวเกวลีน ทองทรัพย์
4444444444444.00ดีมาก
32
26
นางสาวปนัดดา ส่งเสริม
0000000000000.00FALSE
33
27
นางสาวสุภัสสร ไพบูลย์สุขสิริ
4444444444444.00ดีมาก
34
28
นางสาวจินดาหรา ไชยชนะ
4444444444444.00ดีมาก
35
29
นางสาวธีรชาพัชร์ ธนิกสุขธนัยชัย
4444444444444.00ดีมาก
36
30
นางสาวสุภาภรณ์ แรกเลียง
4444444444444.00ดีมาก
37
31
นางสาวธัญญาภรณ์ มั่นใจ
4444444444444.00ดีมาก
38
32
นางสาวกชพร วงค์วรรณ
4444444444444.00ดีมาก
39
33
นางสาวกาญจนาพร ณ อุบล
4444444444444.00ดีมาก
40
34
นางสาวเกษมณี บุญสูง
4444444444444.00ดีมาก
41
35
นางสาวจณิสตา สุพล
4444444444444.00ดีมาก
42
36
นางสาวจินตนา ผูกพันธ์
4444444444444.00ดีมาก
43
37
นางสาวภัทรวดี กระจ่าง
4444444444444.00ดีมาก
44
38
นางสาววันวิสาข์ ศรีบัณฑิต
4444444444444.00ดีมาก
45
39
นางสาวอารียา คำสุนีย์
4444444444444.00ดีมาก
46
40
นางสาวชนนิกานต์ พิพัฒน์กุล
4444444444444.00ดีมาก
47
41
นางสาวจารุวรรณ ศิริจันทร์
4444444444444.00ดีมาก
48
42
นางสาววรนุช สุภารี
4444444444444.00ดีมาก
49
43
นางสาววิลาสินี คำกุณา
4444444444444.00ดีมาก
50
44165.673.944444444
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1