เวลาเรียน 2/3
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
1
ต.คพ.ย.ธ.ค.ม.ค.ก.พ.มี.ค.รวมขาด
2
2518152229
3
เลขที่
เลขประจำตัว
ชื่อ นามสกุล
4
1เด็กชายชญานนท์ พรจันท้าว0
5
2เด็กชายธนวุธ ทองแดง0
6
3เด็กชายพันทวี ผลาผล0
7
4
เด็กชายกานต์ดนัย ชัยสิริกานต์กุล
0
8
5เด็กชายกิตติพันธ์ ชุมพล0
9
6เด็กชายจตุพล บึงโบก0
10
7เด็กชายชลกฤษ ขาวลา0
11
8เด็กชายชลพินทุ์ ตรีศาสตร์0
12
9เด็กชายณัฐพล พุทธกัลยา0
13
10เด็กชายทักษิณ ศรีทะวงศ์11
14
11เด็กชายทิวากร ทองดีเขียว0
15
12เด็กชายธนากร บึงสพาน0
16
13เด็กชายนันทวัน หล้ามูล0
17
14เด็กชายภูวดล คำสุข0
18
15เด็กชายวรฉัตร อรรคนิมาตร0.50.5
19
16เด็กชายวัชรพล อันทะไชย0
20
17เด็กชายสุภณะเมธี พลเคน0
21
18เด็กชายอัครวิชญ์ พบวงษา0
22
19
เด็กหญิงธิติธิดา จันทร์เกิ้น
0
23
20เด็กหญิงกนกวรรณ เบ้าดี0
24
21เด็กหญิงกานต์พิชชา ถาช้าง0
25
22เด็กหญิงขนิษฐา พูลผล0
26
23เด็กหญิงณริศรา สมบึงกลาง0
27
24
เด็กหญิงณัฏฐ์กฤตา แก้วดอนหัน
0
28
25เด็กหญิงณัฐพร กิจทรัพย์0
29
26
เด็กหญิงณัฐรุจา เนื้อไม้หอม
0
30
27
เด็กหญิงธัญญาภรณ์ วะปะแก้ว
0
31
28เด็กหญิงนครรัตน์ แปยอ0
32
29
เด็กหญิงนริศรา โชติสุวรรณ์
0
33
30เด็กหญิงนริศรา วิเศษลา0
34
31เด็กหญิงนวพร งามดี0
35
32เด็กหญิงปาริชาติ อำมา0
36
33
เด็กหญิงพัชราภรณ์ สำเภาพงษ์
0
37
34
เด็กหญิงพันพษา แก้วบุญเรือง
0
38
35เด็กหญิงพิยดา กันยามา0
39
36เด็กหญิงเมขลา ลาภูมี11
40
37เด็กหญิงวรรณภา พบวงษา0
41
38เด็กหญิงสมหญิง งามวงศ์0
42
39เด็กหญิงอริษา บุญรักษา0
43
40เด็กหญิงมุทิตา ศิริบุรี0
44
เด็กชายจักรเพชร แสงศรี0
45
ห้องที่ 3 รวม 40 คน ( ช. 18, ญ. 22)
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100