4. การประกวดทักษะวิชาการ (การศึกษาพิเศษ) ปีการศึกษา 2562 กิจกรรมการประกวดมารยาทงามอย่างไทย (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ประทับเวลา1. ระดับชั้น2. ประเภท3. ประเภทความพิการ4. ศูนย์เครือข่ายฯ5. โรงเรียน6. ชื่อ- สกุล นักเรียนที่เข้าแข่งขัน7. ชื่อ- สกุล ครูที่ฝึกสอน8. โทรศัพท์ ครูที่ฝึกสอน
9. ชื่อ- สกุลผู้กรอกข้อมูล
10. โทรศัพท์ ผู้กรอกข้อมูล
2
3
4
25/7/2019, 10:33:28ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 1บ้านค้อเด็กชายเจษฎา นวพิศ ,เด็กหญิงวรรณวิสา ขอบทอง
นางยุพิน นาใจรีบ ,นางสาวบุญรัตน์ หนันสีแก้ว
0933257753 ,0981064725นายวันชัย ศุภรมย์0895761952
5
25/7/2019, 11:24:55ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
นากอกผดุงศิษย์ (ศรีบุญเรือง6)
โนนสำราญสมสนุกเด็กหญิงปาณิศา เสมอใจนายประพันธ์ แสงไกร0927873940
นางสาววันวิสาข์ กะโนนศรี
0621294432
6
26/7/2019, 9:35:47ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 6บ้านหนองปลาขาวด.ช.พงษ์พิพัฒน์ โฮมชัย
ดญ.ตรีชฎา เลิศนอก
นางมลธิชา จิตเจริญ08334410013นายสายธาร ศักดา0897113673
7
26/7/2019, 11:29:02ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการได้ยิน
เมือง 3บ้านศรีสุขนาล้อมเด็กชายชนะชล ทุมผารักษ์
เด็กหญิงพรนภัส ฉิมชาลี
นางวาสนา ไทยทอง
นางสาวสุกัญญา เอกตาแสง
0879544093/0899377923
นางสาวนันทนา แสงจันดา
0956486665
8
26/7/2019, 11:35:19ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 3บ้านศรีสุขนาล้อมเด็กชายชนะชล ทุทผารักษ์
เด็กหญิงพรนภัส ฉิมชาลี
นางวาสนา ไทยทอง
นางสาวนันทนา แสงจันดา
0879544093/0899377923
นางสาวนันทนา แสงจันดา
0956486665
9
26/7/2019, 11:41:16ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 3บ้านศรีสุขนาล้อมเด็กชายชนะชล ทุมผารักษ์
เด็กหญิงพรนภัส ฉิมชาลี
นางวาสนา ไทยทอง
นางสาวสุกัญญา เอกตาแสง
0879544093/0899377923
นางสาวนันทนา แสงจันดา
0956486665
10
26/7/2019, 12:49:01ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 3
บ้านนาสำราญรุ่งเรือง
เด็กชายฐาปนัน ประเสริฐศิลป์
เด็กหญิงณัฐฐาศิลา ซันแลนด์
นางอนงค์ลักษ์ มาเพชร
นางสาวพุธรัตน์ นามคุณ
0922636304, 0961830688
นายพันธุ์วิจักขณ์ หงษา
0982458083
11
26/7/2019, 13:06:13ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 4บ้านนาเลิง1.เด็กชายศุภกร นุชิต
2. เด็กหญิงจิตสุภา สีทา
นางทองจันทร์ คำมณีจันทร์ไม่มีเบอร์โทรศัพท์
นายจิรวุฒิ โพธิ์สุดตา
0917756937
12
26/7/2019, 15:15:35ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 2บ้านหนองกุงคำไฮ1. เด็กชายกฤษณะ ดอนวิชัย
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์ ภะวัง
นางคำมาย อาจหาญ0922768407
นางศิริกุล ม่วงกลาง
0862244684
13
29/7/2019, 19:57:49ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 2
โรงเรียนบ้านห้วยฮวกจอมทองนาฝาย
ด.ญ.จิราภรณ์ เนียมแก้ว
ด.ช.วีรวุฒิ สิงห์สำราญ
นางเทพธิดา ทุมดี
นางละเอียด ชาวกำแพง
0855626519
นางสาววรรณฤดี เหล่าสมบัติ
0855626519
14
30/7/2019, 9:49:58ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 4ชุมชนบ้านกุดดู่1.เด็กชายนราชัย สุขสำแดง
2.เด็กหญิงรินรดา ถาวงศ์กลาง
1. นางรสสุคนธ์ เจริญชัย
2. นางสุภาภรณ์ อิ่มระรื่น
095-2254507นางดวงใจ พลบูรณ์0929125269
15
30/7/2019, 11:50:45ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 5
โรงเรียนบ้านหนองแวงป่งสัง
1.เด็กชายนนทกร ศรีทอง
2.เด็กหญิงจีรภิญญา ปราณีตพลารักษ์
นางสาวมณฑาทิพย์ วรรณวิจิตร090-5806105
นางสาวกานต์ธิดา ดรละคร
0833382213
16
30/7/2019, 13:22:54ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 7บ้านภูพานคำด.ช.สรวิศ ลังโคตร ด.ญ.อันดามัน ผายเพชรสถาพร อินทรประเสริฐ0630093018
นางสาวรัตน์วดี อินทะกนก
09341454540
17
30/7/2019, 13:34:15ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 2บ้านนามะเฟือง1.เด็กหญิงปภาดา สุขศิลา
2.เด็กชายกวิน อ่อนชัย
1.นางบุญมี ทูลพิรัตน์
2.นางอิศราภรณ์ ภาพัน
0973123377นายธนกฤต ภูชมศรี0830822918
18
30/7/2019, 13:41:17ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คนบกพร่องทางสติปัญญาศรีบุญเรือง 7
หนองแกสระแก้ววิทยา
เด็กชายเจษฎา กรงเพชร
เด็กหญิงกานต์ชนก พรมแสง
นางณัฐธิญา มาตย์วงค์
นางวารุณี เพชรโก
0885120084
นางสาวปิยะพร วิเชียรดี
0943925096
19
30/7/2019, 13:44:13ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 7บ้านวังคูณเด็กชายใหม่ น้อยก้อม
เด็กหญิงธนาทิพย์ เมืองดู่
นางสาวอรทัย แสงสุทธิ
นางรัตนา วิลัยปาน
0808135930
นางสาวปิยะพร วิเชียรดี
0943925096
20
30/7/2019, 13:44:16ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คนบกพร่องทางสติปัญญาเมือง 1บ้านเสาเล้าเด็กชายรุสรัน มามะ เด็กหญิงธิดารัตน์ โพธิ์เพชร์ นางวงเดือน พงษ์สิทธิ์ศักดิ์ 0923716111
นางยุพาพรรณ จันทร์ศรี
0898414184
21
30/7/2019, 14:03:30ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 5
บ้านห้วยบง(ธนาคารกรุงเทพ ฯ 19)
1.เด็กชายเลิศพิพัฒน์ ฤทธินวล
2. เด็กหญิงอรดี เหมาะเทวัญ
1.นางสาวนฤมล โนนทิง
2. นางสาวสาริณี แซ่โคว้
0817497890
นายกฤษณพงศ์ นิลนามะ
0621945189
22
30/7/2019, 14:30:38ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง 4 ชุมชนบ้านกุดดู่1.เด็กชายนราชัย สุขสำแดง 2.เด็กหญิงรินรดา ถาวงศ์กลาง
1. นางสุภาภรณ์ อิ่มระรื่น 2.นางรสสุคนธ์ เจริญชัย
952254507นางดวงใจ พลบูรณ์0929125269
23
30/7/2019, 15:00:17ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
โนนสัง3บ้านโนนสว่าง.ด.ช.สยาม อัศจรรย์
.ด.ญ.วิภาวนี โพธิรัตน์
นายวรรธนะ นามหล้า0611171852นางสาวพิชยา สายธนู0849550826
24
30/7/2019, 15:13:49ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 1เมืองใหม่วิทยาเด็กชายภูมิกร พฤกษชาติ
เด็กหญิงมุขธิดา คำภูกุล
นางคายคำ ขาวขำ
นางสาวอภิญญา สายคำภา
0849549210นางปิยพร ผ่องแผ้ว0865794609
25
30/7/2019, 20:41:46ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 1
บ้านวังน้ำขาวชนูปถัมภ์
1. เด็กชายธีรภัทร รามีชัย 2.เด็กหญิงเพ็ญนภา นกโยธิน
นางสาวฐานิดา ชาลี น.ส.รินดา หาฝ่ายเหนือ
0808365947
นางยุพาพรรณ จันทร์ศรี
0898414184
26
31/7/2019, 13:24:20ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง 8บ้านกุดฉิม
เด็กชายธนพัฒน์ ประทุมรัตน์ , เด็กหญิงประภัทรภรณ์ โคตรพรมา
นายดุสิต อ่อนน้อย , นางเสาวลักษณ์ อ่อนน้อย , นางสาวธิวารัตน์ คุณเมือง
-
นางสาวนงลักษณ์ มุกดาม่วง
0921898899
27
31/7/2019, 13:54:59ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
เมือง5หัวนาศึกษาวิทย์เด็กชายเนติพงษ์ ชัยคำภา เด็กหญิงเยาวมาลย์ นามสมบัตินางทองจันทร์ เหลาราช0883396906
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์
0812636568
28
31/7/2019, 16:03:00ระดับ ป. 1-6ทีม 2 คน
บกพร่องทางการเรียนรู้
ศรีบุญเรือง 4บ้านทรายมูล1.ด.ช.กลวัชร วารีพัฒ
2.ด.ญ.ใบเตย โพธิ์คำ
1.นางศิริมา ศรีหนองบัว
2.นาสาวภารณี คูณเมือง
0628324639
นางสาววนิดา ผลานิสงฆ์
0925063844
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100