1 sar medee
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEF
1
Санхүү, Эдийн засгийн сайдын 2003 оны 49 тоот Улсын тайлан ТГ-4
2
тушаалаар батлав.
3
52-р сургуулийн төсвийн гүйцэтгэлийн 2015 оны 01-р сарын мэдээ
4
/өссөн дүнгээр,мян.төг/
5
ҮЗҮҮЛЭЛТМӨРТӨЛӨВЛӨГӨӨГҮЙЦЭТГЭЛ
6
Мөнгөн хөрөнгийн 2015оны 1р сарын 1ний үлдэгдэл
100
7
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл200
8
Бусад байгууллага иргэдээс авах авлагын эхний үлдэгдэл
3042000
9
I. ОРЛОГЫН ДҮН
5=6+7+8+9+10+11
104494600105712000
10
Тусгай зориулалтын шилжүүлгээс санхүүжих6104142000104142000
11
Төлбөртэй үйлчилгээний орлого90230000
12
Туслах үйл ажиллагааны орлого103526001340000
13
Нэр данс зөрүүгийн орлого110
14
II. НИЙТ ЗАРЛАГЫН ДҮН12=13+4110449460094416015
15
А. УРСГАЛ ЗАРДЛЫН ДҮН13=14+3710449460094416015
16
1. Бараа үйлчилгээний зардал
14=15+18+21
10449460094416015
17
1.1 Цалин хөлс болон нэмэгдэл урамшил15=16+177819220075755873
18
Үндсэн цалин167819220075755873
19
Үр дүнгийн урамшил00
20
1.2 Ажил олгогчоос нийгмийн даатгалд төлөгдөх шимтгэл
18=19+2086731008361977
21
Тэтгэвэр, тэтгэмжийн даатгалын шимтгэл197096172.7276841617.545
22
Тэтгэврийн даатгал5519245.4555321258.091
23
Тэтгэмжийн даатгал630770.9091608143.7818
24
ҮОМШӨвчний даатгал788463.6364760179.7273
25
Ажилгүйдлийн даатгал157692.7273152035.9455
26
Байгууллага төлөх ЭМД-ын хураамж201576927.2731520359.455
27
1.3 Бараа үйлчилгээний бусад зардал
21=22+…+36
1762930010298165
28
Бичиг хэрэг22573500568408
29
Гэрэл, цахилгаан2313878001808189
30
Түлш, халаалт2451671006115114
31
Тээвэр (шатахуун)25170000150000
32
Шуудан, холбоо26120000112802
33
суваг ашигласны түрээс1436000
34
Ном хэвлэл00
35
Цэвэр, бохир ус2712373001543652
36
Дотоод албан томилолт2800
37
Хичээл, үйлдвэрлэлийн дадлага хийх298000000
38
Эд хогшил худалдан авах \Бага үнэ түргэн элэгдэл зүйлс\
3000
39
Жижиг эд хогшил худалдан авах0
40
Нормын хувцас, зөөлөн эдлэл3100
41
Үдийн цайны зардал78516000
42
Эм, баглаа боодол3300
43
Урсгал засвар3400
44
Биеийн тамирын уралдаан тэмцээн00
45
Төлбөр хураамж00
46
аудит00
47
Татаас ба урсгал шилжүүлэг37=3800
48
Өрх гэрт олгох шилжүүлэг38=39+4000
49
Ажил олгогчоос олгох тэтгэмж, нэг удаагийн урамшуулал
00
50
Тэтгэвэрт гарахад нь олгох нэг удаагийн мөнгөн тэтгэмж
00
51
Шагнал, урамшил1784000
52
Төсөл арга хэмжээ
53
Мөнгөн хөрөнгийн 2015 оны 01-р сарын 31-ний үлдэгдэл
44011295985
54
Үүнээс банкин дахь харилцах дансны үлдэгдэл45011295985
55
Бусад байгууллага иргэдэд өгөх өглөгийн эцсийн үлдэгдэл
470#ERROR!
56
III. БАЙГУУЛЛАГЫН ТОО4811
57
АЖИЛЛАГСАД БҮГД
49=50+51+52
114123
58
Удирдах ажилтан5055
59
Гүйцэтгэх ажилтан518997
60
Үйлчлэх ажилтан522121
61
хүүхдийн тоо5322402610
62
63
Захирал......................................Б.Балган Хянаж хүлээн авсан:
64
Тамга
65
Нягтлан бодогч.........................Д.Пүрэвханд
Мэргэжилтэн:.........................................
66
2015 оны 1 сарын 30 ны өдөроны сарын өдөр
67
68
Балансын шалгалт: Мөрийн дугаар 44=1+5-12.
69
Мөрийн дугаар 46-ийн дүн өглөгийн дэлгэрэнгүй ТГ-8-ийн нийт өглөгийн эцсийн үлдэгдэлтэй тэнцүү.
70
**Хэрвээ мэдээ гаргах хугацаа нь амралтын өдөртэй давхцвал тухайн сарын ажлын эхний өдөр мэдээг гаргана.
71
Loading...
Main menu