สรุปรายงานโครงการ ปีงบประมาณ 2560
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สรุปรายงานผลการดำเนินโครงการ
2
หมายเหตุ ดำเนินการแล้ว หมายถึง ดำเนินกิจกรรมและใช้เงินตามโครงการเรียบร้อยแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ หมายถึง ยังไม่ดำเนินการจัดกิจกรรมและยังไม่ใช้เงินตามโครงการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ หมายถึง ดำเนินการจัดกิจกรรมไปแล้วแต่กิจกรรมนั้นยังดำเนินการยังไม่เสร็จสิ้น จนกว่าจะถึงปีงบประมาณ 2561
และใช้เงินตามโครงการแล้วแต่ยังเหลืองบประมาณที่ต้องใช้ดำเนินการต่อ
3
4
โครงการฝ่ายบริหารงานบุคคลและแผนงานปีงบประมาณ 2560
5
โครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานผลการส่งรายงานผู้รับผิดชอบ
6
ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
7
1. โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
อยู่ระหว่างดำเนินการ
8
2. โครงการพัฒนางานธุรการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
9
3. โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารงานบุคคลและแผนงาน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
10
4. โครงการพัฒนาส่งเสริมการดำเนินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
อยู่ระหว่างดำเนินการ
11
12
โครงการฝ่ายบริหารงบประมาณปีงบประมาณ 2560
13
โครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานผลการส่งรายงานผู้รับผิดชอบ
14
ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
15
1. โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านค่าอุปกรณ์การเรียน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
16
2. โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านค่าเครื่องแบบนักเรียน
17
3. โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารงบประมาณ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
18
4. โครงการก้าวไกลด้วยปัจจัยพื้นฐาน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
19
5. โครงการค่าสาธารณูปโภค
อยู่ระหว่างดำเนินการ
20
6. โครงการพัฒนาและซ่อมบำรุงพัสดุครุภัณฑ์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
21
7. โครงการหนังสือเรียนฟรี15 ปีอย่างมีคุณภาพ
22
23
โครงการฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน ปีงบประมาณ 2560
24
โครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานผลการส่งรายงานผู้รับผิดชอบ
25
ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
26
1. โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
อยู่ระหว่างดำเนินการ
27
2. โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
28
3. โครงการโรงเรียนสุจริต
อยู่ระหว่างดำเนินการ
29
4. โครงการป้องกันสารเสพติด,ลดปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร
30
5. โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
31
32
โครงการฝ่ายบริหารทั่วไป ปีงบประมาณ 2560
33
โครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานผลการส่งรายงานผู้รับผิดชอบ
34
ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
35
1. โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารทั่วไป
อยู่ระหว่างดำเนินการ
36
2. โครงการพัฒนางานห้องสมุด
อยู่ระหว่างดำเนินการ
37
3. โครงการส่งเสริมสุขภาพชาว ก.ล.ค.ยังไม่ส่ง
38
4. โครงการชุมชนสัมพันธ์คณะกรรมการสถานศึกษา
อยู่ระหว่างดำเนินการ
39
5. โครงการพัฒนาอาคารสถานที่และปรับปรุงภูมิทัศน์ของโรงเรียน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
40
6. โครงการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
41
42
โครงการฝ่ายบริหารวิชาการ ปีงบประมาณ 2560
43
โครงการ/กิจกรรมผลการดำเนินงานผลการส่งรายงานผู้รับผิดชอบ
44
ดำเนินการแล้ว
ยังไม่ดำเนินการ
45
1. โครงการพัฒนาฝ่ายบริหารวิชาการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
46
2. โครงการพัฒนายกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
47
3. โครงการพัฒนายกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระฯภาษาไทย
48
4. โครงการพัฒนายกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์
49
5. โครงการพัฒนายกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระฯสังคมศึกษา ศาสนาและฯ
50
6. โครงการพัฒนายกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
51
- กิจกรรมวันคริสมาสต์ส่งแล้ว
52
7. โครงการพัฒนายกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ
53
8. โครงการพัฒนายกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระฯสุขศึกษาและพลศึกษา
อยู่ระหว่างดำเนินการ
54
- กีฬาภายในยังไม่ส่ง
55
- คัดทีมชาติส่งแล้ว
56
9. โครงการพัฒนายกผลสัมฤทธิ์กลุ่มสาระฯศิลปะ
57
10. โครงการพัฒนาระบบการวัดผลประเมินผลผู้เรียน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
58
11. โครงการพัฒนางานแนะแนว
อยู่ระหว่างดำเนินการ
59
- แนะแนวอาชีพส่งแล้ว
60
- ปัจฉิมนิเทศยังไม่ส่ง
61
12. โครงการลดอัตราการออกกลางคัน
62
13. โครงการปันรักการศึกษา
อยู่ระหว่างดำเนินการ
63
14. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนใหม่
64
15. โครงการพัฒนาหลักสูตร
65
16. โครงการกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
66
- กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารียังไม่ส่ง
67
- กิจกรรมนักศึกษาวิชาทหารยังไม่ส่ง
68
- กิจกรรมชุมนุมยังไม่ส่ง
69
- กิจกรรมพัฒนาสิ่งแวดล้อมยังไม่ส่ง
70
- กิจกรรมทัศนศีกษายังไม่ส่ง
71
17. โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
72
18. โครงการสวนพฤกษศาสตร์
อยู่ระหว่างดำเนินการ
73
19. โครงการเศรษฐกิจพอเพียง
74
20. โครงการค่ายวิชาการ
อยู่ระหว่างดำเนินการ
75
21. โครงการพัฒนาภาษาและทักษะการคิดเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ (LD) (สพม.28)
อยู่ระหว่างดำเนินการ
76
22. โครงการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
77
- กิจกรรมเตรียมความพร้อมO-NETยังไม่ส่ง
78
23. โครงการงานทะเบียนนักเรียน
อยู่ระหว่างดำเนินการ
79
24. โครงการรับสมัครนักเรียนยังไม่ส่ง
80
25. โครงการพัฒนาICT
81
26. โครงการการจัดการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ตามแนวทางการจัดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21
อยู่ระหว่างดำเนินการ
82
27. โครงการลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้
83
28. โครงการจัดทำน้ำดื่ม
84
29. โครงการเพาะพันธุ์ปัญญาโรงเรียนกันทรลักษ์วิทยาคม ปี 4
อยู่ระหว่างดำเนินการ
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu