ทุน วช. -2560_สถานะของนิสิต ป.โท
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
AEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
รายชื่อผู้รับทุนอุดหนุนการทำกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยแผนงานวิจัย ทุนบัณฑิตศึกษา 2560
2
ปริญญาโท
3
ที่นิสิตผู้รับทุนร่วมอาจารย์ที่ปรึกษาผู้รับทุนหลักประชุมชี้แจง 29 ส.ค. 60ส่งคืนสัญญาทุนและรับเช็คงวดที่ 1ส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 1รับเช็คงวดที่ 2ส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่2รับเช็คงวดที่ 3ส่งรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 3ส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์รับเช็คงวดที่ 4
4
เข้าร่วมไม่เข้าร่วม
ภายใน 8 ก.ย. 60
ภายใน 20 ต.ค. 60
พ.ย. 60
ภายใน 20 มี.ค. 61
พ.ค. 61
ภายใน 19 ต.ค. 61
ภายใน 8 พ.ย. 61
พ.ย. 61
5
1
ว่าที่ร้อยตรีคชกริช ผลานิสงค์
ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
6
2นางสาวทิพากร ภูสาคร
รองศาสตราจารย์ ดร.เดชา วิวัฒน์วิทยา
7
3นางสาวสุกัญญา เทพธีร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร ตระกูลน่าเลื่อมใส
√ 24/07/61
8
4
นางสาวณัฐธิดา นิลประดับแก้ว
รองศาสตราจารย์คณิตา ตังคณานุรักษ์
คืนทุน
9
5นางสาวธีรดา น้อยถนอม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา เปรมเจริญ
√ 20/07/61
10
6นายสรวิศ ลาภเบญจกุล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ครศร ศรีกุลนาถ
11
7นางสาวสรนันท์ วิธิรวาท
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรประภา เปรมเจริญ
√ 20/07/61
12
8นางสาวพรรษชล หนูเทพดร.สมพร แม่ลิ่ม
√ 20/07/61
13
9นางสาวขวัญเนตร ทองศรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาทินี สวนผกา
คืนทุน
14
10
นางสาวพิชฎารัตน์ พรมเหลา
รองศาสตราจารย์ ดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์
√ 06/08/61
15
11
นางสาวโศภิษฐา ไพฑูรยากุล
ดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์
√ 23/07/61
16
12
นางสาวศุภรัตน์ รัตนจักร์
ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน์
√ 18/07/61
17
13นางสาวกมลชนก กองกุล
รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์
อ.เข้าร่วม
คืนทุน
18
14นางสาวกุลยา โรจน์พานิช
รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์
อ.เข้าร่วม
คืนทุน
19
15
นางสาวสุทธิกานต์ ศรีสดสุข
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุธีร์ ดวงใจ
√ 18/07/61
20
16นายอนุชิต ฉิมเพ็ชรดร.ทัศไนย จารุวัฒนพันธ์
√ 23/07/61
21
17นางสาวมนันยา พลาอาด
รองศาสตราจารย์ ดร.รองลาภ สุขมาสรวง
√ 07/08/61
22
18
นางสาวสุพรรณิการ์ กุศลชู
รองศาสตราจารย์ ดร.ลดาวัลย์ พวงจิตร
อ.เข้าร่วม
√ 26/07/61
23
19
นางสาวณิชาภัทร เพชรแก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาพร แก้วกอ เลี่ยวไพโรจน์
คืนทุน
24
20
นางสาวสุพิชชา สิทธินิสัยสุข
รองศาสตราจารย์ธัญญะ เตชะศีลพิทักษ์
√ 23/07/61
25
21
นายภุมรินทร์ เฟื่องเพชร
รองศาสตราจารย์ ดร.ชูศักดิ์ จอมพุก
26
22นายพิชิตชัย พจนเลขาดร.สุพัตรา โพธิเศษ
√ 19/07/61
27
23
นางสาวนพรัตน์ พุ่มกุมาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ราตรี วงศ์ปัญญา
√ 19/07/61
28
24
นางสาวอุทัยวรรณ ทรัพย์แก้ว
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฌอมาลย์ วงศ์ชาวจันท์
√ 08/08/61
29
25นายพีรยุทธ สิริฐนกรดร.อารยา อาจเจริญ เทียนหอม
30
26นางสาวกานต์มณี ทองศรี
รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตังคณานุรักษ์
31
27นางสาวรุ้งตะวัน ทาบคำ
รองศาสตราจารย์ ดร.พูนพิภพ เกษมทรัพย์
√ 03/08/61
32
28นายศรัญญู ใจเขื่อนแก้ว
รองศาสตราจารย์ ดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์
√ 25/07/61
33
29
นางสาวอมรรัตน์ กุสลางกูรวัฒน์
รองศาสตราจารย์ ดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์
√ 25/07/61
34
30
นางสาวปิยาภรณ์ ทองบ้านไทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอุมา เพียซ้าย
√ 19/07/61
35
31
นางสาวพัชราภรณ์ หอมกรุ่น
ดร.สุพจน์ กาเซ็ม
√ 20/07/61
36
32นายอภิเดช พงษ์ประจักษ์
รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทรี สุวรรณสิชณน์
อ.เข้าร่วม
√ 24/07/61
37
33นางสาวนฤมล สุขวิบูลย์
รองศาสตราจารย์ ดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์
√ 25/07/61
38
34
นางสาวดวงกมล ด่านขับต้อน
รองศาสตราจารย์ ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์
√ 18/07/61
39
35
นางสาววีณัสษา เอกจำนงค์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา เดชฮวบ
√ 20/07/61
40
36นางสาวฉัตรมณี นำพวกดร.กุลนาถ ทองขาว
41
37
นางสาวกัลยา ประกอบทรัพย์
รองศาสตราจารย์ ดร.สมศิริ แสงโชติ
√ 23/07/61
42
38นายวศิน ทองพิสิฐสมบัติ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชรียา บุญกอแก้ว
√ 25/07/61
43
39นายพิสุทธิ์ เขียวมณี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยณรงค์ รัตนกรีฑากุล
คืนทุน
44
40
นางสาวธนภรณ์ เฉลิมศรีเมือง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดา เดชฮวบ
√ 06/08/61
45
41
นางสาวโสภิตา อิศรางกูร ณ อยุธยา
รองศาสตราจารย์ ดร.อำไพวรรณ ภราดร์นุวัฒน์
√ 25/07/61
46
42นายธนากร บุญกล่ำ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาสันต์ ศารทูลทัต
√ 18/07/61
47
43นายศตวรรษ ยนต์ดัน
รองศาสตราจารย์ ดร.นันทวัน เทอดไทย
√ 19/07/61
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ป.โท
 
 
Main menu