ประธานศูนย์เครือข่าย 24 ศูนย์
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
bt
2
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 2 (ข้อมูล ธันวาคม2561)
3
ที่ศูนย์เครือข่ายอำเภอประธานศูนย์ฯโรงเรียนมือถือศึกษานิเทศก์รอง ผอ.สพป.
4
101 ศูนย์เครือข่ายชนบทชนบทนายประยูร ระดาบุตรชุมชนโนนแสนสุข
095-6029146
นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์
นายสมหมาย ขุมดินพิทักษ์
5
202ศูนย์เครือข่ายภูระงำชนบท
นายวุฒิชาติ จันทร์ดิษฐ์
บ้านทุ่มห้วย
088-7101948
ว่าที่ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตา นางสาวคุณาพร วรรณศิลป์
นายสมหมาย ขุมดินพิทักษ์
6
3
03ศูนย์เครือข่ายโนนพะยอมวังแสง
ชนบทนายโอวาท อดทน
บ้านหนองเต่าราษฏร์บำรุง
095-8121905
ว่าที่ร.ท.ประสงค์ พรหมเมตตา
นายสมหมาย ขุมดินพิทักษ์
7
404ศูนย์เครือข่ายเมืองไผ่บ้านไผ่นายมนัส มาซา
บ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์
085-3138969
นางธนพร นฤนาทวัฒนา
นายทองหลั่น จตุจันทร์
8
5
05ศูนย์เครือข่ายแคนเหนือหนองน้ำใส
บ้านไผ่นายพัธชนก แสงกล้า
หนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์
081-9774741
นางอิษณาพร คุ้มตะบุตรนายอุดม อำนาจ
9
6
06ศูนย์เครือข่ายบ้านไผ่เมืองเพีย
บ้านไผ่นายสมชาย เล่ห์กันบ้านชีกกค้อ
085-0113857
นางจิระภา ธรรมนำศีล
นายทองหลั่น จตุจันทร์
10
707ศูนย์เครือข่ายเจ้าปู่บ้านไผ่นายอนุุชา กองเกิดบ้านสว่าง
083-2887292
นางกุศล ชาปัญญานายอุดม อำนาจ
11
8
08ศูนย์เครือข่ายบ้านลานป่าปอ
บ้านไผ่
นายสุริยา หวานเหนือ
บ้านสร้างแป้นดอนนาแพง
086-8548076
นางกุศล ชาปัญญา นางอิษณาพร คุ้มตะบุตรนายอุดม อำนาจ
12
9
09ศูนย์เครือข่ายปราสาทเปือยน้อย
เปือยน้อยนายดนุพล หอศิลาชัยบ้านวังผือขามป้อม
089-0494944
นางรัชนีย์ อุปรัง
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง
13
1010ศูนย์เครือข่ายวังม่วงเปือยน้อย
นายมานพ เชาว์สันเทียะ
บ้านวังม่วง
093-0725188
ว่าที่พันตรีเทพนา เครือคำ
นายสมศักดิ์ ภูมิกอง
14
11
11ศูนย์เครือข่ายเมืองมัญจา
มัญจาคีรี
นายธีรพล เถื่อนเทียม
บ้านโจด
081-9541865
นางศรียุพา เมธาอภินันท์นายนฤทธิ์ คงนาน
15
1212ศูนย์เครือข่ายสวนหม่อนมัญจาคีรีนายเดช รอบคอบบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง
087-4903284
นางศรียุพา เมธาอภินันท์นายนฤทธิ์ คงนาน
16
1313ศูนย์เครือข่ายหนองแปนมัญจาคีรีนายชาญศิลป์ สินแสงบ้านหนองแปน
086-3144834
นางสาวสมถวิล ชูเนตรนายนฤทธิ์ คงนาน
17
1414ศูนย์เครือข่ายโพนเพ็กมัญจาคีรี
นายคนองศักดิ์ เย็นใจ
บ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล
093-3481864
นางสาวญานิสา สะภานายนฤทธิ์ คงนาน
18
1515ศูนย์เครือข่ายท่าศาลามัญจาคีรี
นายทองใบ แก้วโพธิ์
บ้านโนนเค็ง
089-6223889
นางสาวสมถวิล ชูเนตรนายนฤทธิ์ คงนาน
19
1616 ศูนย์เครือข่ายคำแคนมัญจาคีรีนายวุช กาวงษ์กลางบ้านคำน้อย
081-6709850
นางสาวญานิสา สะภานายนฤทธิ์ คงนาน
20
1717ศูนย์เครือข่ายโคกนางามมัญจาคีรีนายคึกฤทธิ์ คงแหลมบ้านนางาม
082-8568403
นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์นายนฤทธิ์ คงนาน
21
1818 ศูนย์เครือข่ายนาข่ามัญจาคีรีนายพัฒนะ สีหานูสวัสดี
085-4566314
นายกิจพิสิษฐ์ มณีพันธุ์นายนฤทธิ์ คงนาน
22
1919ศูนย์เครือข่ายโคกนาแพง
โคกโพธิ์ไชย
นายชุมพล เหล่าคนค้า
บ้านหนองทุ่มวิทยา
087-2253534
นายเทอดชัย บัวผายนายเสรี ขามประไพ
23
20
20ศูนย์เครือข่ายซับสมบูรณ์โพธิ์ไชย
โคกโพธิ์ไชย
นายไพฑูรย์ รูปพรมซับแดงซำไผ่
095-9933639
นายมหรรณพ สมอเนื้อนายเสรี ขามประไพ
24
2121ศูนย์เครือข่ายพญาแฮดบ้านแฮดนายศักดา ศรีผาโคตรหนองแซงวิทยาคม
081-8723773
นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์นายปวีณ ระดารงค์
25
22
22ศูนย์เครือข่ายโนนสมบูรณ์
บ้านแฮด
นายกิติพงศ์ ศิริคำกร
บ้านหนองขามสมบูรณ์
089-7997555
นางสาวเทพรัตน์ เสนาฤทธิ์นายปวีณ ระดารงค์
26
2323ศูนย์เครือข่ายโคกสำราญบ้านแฮดนายมงคล ทวีบุญบ้านโคกสำราญ
091-3760248
นายจุฬารัตน์ เย็นสวัสดิ์นายปวีณ ระดารงค์
27
2424ศูนย์เครือข่ายเอกชนบ้านไผ่นายอนุชิต โถหินังโรงเรียนเอี่ยมไพศาล
081-5441895
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...