ประกาศราคากลาง
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDE
1
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย (กรณีทุนวิจัยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณมากกว่า 100,000 บาท)
2
เลขที่สัญญาเรื่องวิจัยผู้วิจัย ยอดเงิน ดาวน์โหลด
3
มรภ.(วช)01/2560แผนงานวิจัยการจัดการทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพในการท่องเที่ยวโดยชุมชมชน พื้นที่อ่าวพังงา จังหวัดพังงา อย่างยั่งยืนผศ.นิติญา สังขนันท์1,870,000.00
4
มรภ.(วช)02/2560ประสิทธิภาพของต้นปรงทอง (Acrostichum aureum) และเหงือกปลาหมอ(Acanthus ebracteatus)
ผศ.ดร.สายธาร ทองพร้อม
623,300.00http://research.pkru.ac.th/price/2560/A2560-02.pdf
5
มรภ.(วช)03/2560รูปแบบและแนวทางการอนุรักษ์เรือนพักอาศัยพื้นถิ่นจังหวัดภูเก็ตนายศิวพงศ์ ทองเจือ442,200.00
6
มรภ.(วช)04/2560ความสัมพันธ์ระหว่างสมบัติดินพื้นบ่อกับการเกิดโรคตายด่วนในกุ้ง (Shrimp Early Mortality Syndrome: EMS) ในเขตจังหวัดภูเก็ต พังงา และกระบี่ (ต่อเนื่อง ปี 1)ผศ.ดร.สุวณิช ชัยนาค475,000.00http://research.pkru.ac.th/price/2560/A2560-04.pdf
7
มรภ.(วช)05/2560การบริหารจัดการสวัสดิการสังคมแบบมีส่วนร่วมสำหรับผู้สูงอายุ กรณีศึกษาพื้นที่จังหวัดภูเก็ตรศ.ประภาศรี อึ่งกุล280,000.00
8
มรภ.(วช)06/2560องค์ประกอบทางเคมีและสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากใบแก่ขนุนปาน (Artocarpus rigidus) โครงการต่อเนื่อง ปี 1ดร.สุธิดา รัตนบุรี522,100.00http://research.pkru.ac.th/price/2560/A2560-06.pdf
9
มรภ.(วช)07/2560การวิเคราะห์ปัจจัยเชิงสาเหตุที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการทำงานของแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าในภาคใต้ของประเทศไทย
ดร.ดวงรัตน์ โกยกิจเจริย
957,100.00http://research.pkru.ac.th/price/2560/A2560-07.pdf
10
มรภ.(วช)08/2560การแยกและการพิสูจน์เอกลักษณ์ของสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากรากและดอกพนมสวรรค์ (Clerodendrum paniculatum) (ต่อเนื่องปี 1)
ดร.อับดุลวาหาบ สาแล๊ะ
551,650.00
11
มรภ.(วช) 10/2560การค้นหาสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพจากใบปาหนันกลีบเรียวเพื่อพัฒนาเป็นยาสมุนไพรไทย
Loading...
 
 
 
2560
2559
2558
2557