ม.2_7
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นางเกศินี จันทร์ศรี นางสาวเด่นนภา ลัทธะโล
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
เด็กชายกิตติพร เกิดผล
ม.2/7
0.00FALSE
9
2
เด็กชายกิรติ กองสุข
ม.2/7
0.00FALSE
10
3
เด็กชายชนจันทร์ เจริญสุข
ม.2/7
0.00FALSE
11
4
เด็กชายณัฐนนท์ ไตรวงศ์
ม.2/7
0.00FALSE
12
5
เด็กชายถิรวัฒน์ เฉลิมศรี
ม.2/7
0.00FALSE
13
6
เด็กชายธนทรณ์ บุญทวี
ม.2/7
0.00FALSE
14
7
เด็กชายธนพัฒน์ มานุช
ม.2/7
0.00FALSE
15
8
เด็กชายปารเมศ เสือสา
ม.2/7
0.00FALSE
16
9
เด็กชายพีรธร ชบารัมย์
ม.2/7
0.00FALSE
17
10
เด็กชายพุฒิ แว่นทอง
ม.2/7
0.00FALSE
18
11
นายวรพรต ภาคศิริ
ม.2/7
0.00FALSE
19
12
เด็กชายวุฒิไกร การกล้า
ม.2/7
0.00FALSE
20
13
เด็กชายศุภกร เชาว์ศรีกุล
ม.2/7
0.00FALSE
21
14
เด็กชายศุภทัต ทุมมากรณ์
ม.2/7
0.00FALSE
22
15
เด็กชายสมฤทธิ์ กล้าหาญ
ม.2/7
0.00FALSE
23
16
เด็กชายอนุภัทร ใจจริง
ม.2/7
0.00FALSE
24
17
เด็กชายภัทรดนัย ละคร
ม.2/7
0.00FALSE
25
18
เด็กชายเลิศวิริยะวิทย์ พลเดช
ม.2/7
0.00FALSE
26
19
เด็กชายภูมิ สีโสพา
ม.2/7
0.00FALSE
27
20
เด็กหญิงณัฐกมล เกษเงิน
ม.2/7
0.00FALSE
28
21
เด็กหญิงนราพร อัมพันธ์
ม.2/7
0.00FALSE
29
22
เด็กหญิงนับเงิน บำรุงผล
ม.2/7
0.00FALSE
30
23
เด็กหญิงพรไพลิน อ่อนเชียง
ม.2/7
0.00FALSE
31
24
เด็กหญิงพิชชาอร อาจนาฝาย
ม.2/7
0.00FALSE
32
25
เด็กหญิงพิชญ์สินี มิ่งเมือง
ม.2/7
0.00FALSE
33
26
เด็กหญิงภัสราภรณ์ พิมพ์ผะกา
ม.2/7
0.00FALSE
34
27
เด็กหญิงมธุรดา หัดทะวงค์
ม.2/7
0.00FALSE
35
28
เด็กหญิงมะลิวัลย์ สายสุพรรณ์
ม.2/7
0.00FALSE
36
29
เด็กหญิงละมัยพร ประสมจันทร์
ม.2/7
0.00FALSE
37
30
เด็กหญิงสโรชินีย์ บุตตะนิตย์
ม.2/7
0.00FALSE
38
31
เด็กหญิงสุภัสสรา หาระสาร
ม.2/7
0.00FALSE
39
32
เด็กหญิงอรัญญา ทองบ่อ
ม.2/7
0.00FALSE
40
33
เด็กหญิงอัสมา ปาทาน
ม.2/7
0.00FALSE
41
34
เด็กหญิงอารียา ยลหิรัญ
ม.2/7
0.00FALSE
42
35
เด็กหญิงอินทิรา ดั่งสิทธิเกษม
ม.2/7
0.00FALSE
43
360.00FALSE
44
370.00FALSE
45
380.00FALSE
46
390.00FALSE
47
400.00FALSE
48
410.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu