อบรมพัฒนาโจทย์วิจัย งบแผ่นดิน 2563 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKL
1
ประทับเวลาชื่อ-สกุลสาขาวิชาคณะ/หน่วยงานเบอร์โทรศัพท์อีเมล์
2
23/8/2018, 10:28:58สุภาวดี สุวรรณเทน
งานงานสนเทศและเผยแพร่งานวิจัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา
850008511
s.suwannathen@snru.ac.th
3
23/8/2018, 10:51:29จินดา จันดาเรืองเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
910306568jinda.j@snru.ac.th
4
23/8/2018, 10:53:07สุมนา ถวิล เคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
898408670bebae_5@hotmail.com
5
23/8/2018, 10:54:07ทิติยา ศรีภักดีเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
819647603thitiyapae@gmail.com
6
23/8/2018, 10:55:07นายจักรกฤษ กองพิมาย
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านพลังงานทางเลือก
สถาบันวิจัยและพัฒนา
097-179-6445
j.kongphimai@gmail.com
7
23/8/2018, 10:55:52ศุภกร อาจหาญเคมี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
924253655
supakorn.snru@gmail.com
8
23/8/2018, 11:01:49
นางสาวอิสฬิยาภรณ์ วรกิตตนนท์
การสอนภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์833417070
issariyapond@gmail.com
9
23/8/2018, 11:02:42วันนพร สิทธิสารดนตรี
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
087 361 4763
s.wannaporn31@gmail.com
10
23/8/2018, 14:38:51
ดร.ปิยะจินต์ ปัทมดิลก
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และการจัดการทั่วไป
คณะวิทยาการจัดการ062-968-5585
paddamadilok@gmail.com
11
23/8/2018, 14:40:24ผศ.ยุพิน สมคำพี่เทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
089-279-5558yuphin666@gmail.com
12
23/8/2018, 14:55:52
อ.โกวิทย์ พัชรบุษราคัมกุล
เทคโนโลยีการอาหาร
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
089-711-6644kovit.p@snru.ac.th
13
23/8/2018, 15:00:51
อ.ปิยะนันท์ ปลื้มโชค
นวัตกรรมและคอมพิวเตอร์ศึกษา
คณะครุศาสตร์942957779
namneungkku@gmail.com
14
23/8/2018, 16:24:08สายันต์ บุญใบดนตรี
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
810906060
sayanb101@hotmail.com
15
23/8/2018, 20:58:23นพรัตน์ สิทธิวงศ์ชีววิทยา
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
801986556nprstw@hotmail.com
16
23/8/2018, 22:30:52นายธวัชชัย พันธุกางศูนย์วิทยาศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
650514798thawatchai@snru.ac.th
17
24/8/2018, 7:24:51
ดร.อรุณรัตน์ คำแหงพล
วิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์087-7959168arunrat.tt@snru.ac.th
18
24/8/2018, 15:14:47
นางสาวปัณฑิตา อินทรักษา
หลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์081-8717954
pundita_ink@hotmail.com
19
24/8/2018, 15:35:26อ.ดร.เพ็ญผกา ปัญจนะหลักสูตรและการสอนคณะครุศาสตร์935532696ppen0909@snru.ac.th
20
25/8/2018, 9:55:18
นายทรัพย์หิรัญ จันทรักษ์
การบริหารและพัฒนาการศึกษา
คณะครุศาสตร์843417976
nonsamran2011@gmail.com
21
25/8/2018, 23:10:17นายกฤตภาส วงค์มาวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์637429898krittaphat@snru.ac.th
22
26/8/2018, 14:22:48วิบูลย์สุข ตาลกุลวิทยาศาสตร์สุขภาพ
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
816576011
daidai.talkul@gmail.com
23
26/8/2018, 14:38:32วราพร อัศวโสภณชัย
จิตวิทยาการศึกษาและแนะแนว
คณะครุศาสตร์911607410
Freestyletangmo@gmail.com
24
27/8/2018, 12:41:49กรรณิการ์ กมลรัตน์คอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
619459898kannikar@snru.ac.th
25
27/8/2018, 14:33:06อิชยา จีนะกาญจน์
จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว
คณะครุศาสตร์833325822
oun_kung07@hotmail.com
26
28/8/2018, 10:04:53ภัณฑิรา สีนวลแล-
สถาบันวิจัยและพัฒนา
807551838tira_t@snru.ac.th
27
28/8/2018, 14:24:39วัชราภรณ์ เขาเขจรวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์810560861Lris_888@hotmail.com
28
28/8/2018, 14:36:12ดร. วาทินี แกสมานวิทยาศาสตร์คณะครุศาสตร์821879964
uai_watinee@hotmail.com
29
28/8/2018, 14:40:07ลดาวัลย์ มะลิไทยสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์878740832
mali.ladawan@gmail.com
30
28/8/2018, 14:43:58พรพิมล ศิวินาการสอนภาษาอังกฤษคณะครุศาสตร์833539119Lris_888@hotmail.com
31
28/8/2018, 15:07:42นพรักษ์ แกสมาน
พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะครุศาสตร์858979784
nop_parak@hotmail.com
32
28/8/2018, 15:12:23นพรักษ์ แกสมาน
พลศึกษาและวิทยาศาสตร์การกีฬา
คณะครุศาสตร์858970784
nop_parak@hotmail.com
33
28/8/2018, 18:03:35วิลาวรรณ์ คำหาญฟิสิกส์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
935504549
Wilawan_kumharn@yahoo.com
34
28/8/2018, 18:23:29
นางสาวสุรีย์พัชร มุสิกะภวัต
คอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
844281755surepat@snru.ac.th
35
29/8/2018, 13:48:18ภูริภูมิ ชมภูนุชสังคมศาสตร์
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
885527293
phorr:phoom@gmail.com
36
30/8/2018, 12:21:50ดร.พิจิกา ทิมสุกใสพืชศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
941496559pijika_t@live.com
37
30/8/2018, 17:25:24พรรณวดี ศรีขาวภาษาไทย
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
868502611
panza_name@yahoo.com
38
30/8/2018, 18:04:20
อาจารย์ศุภมิตร บุญทา
คอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ819750276
supamit. bo@snru.ac.th
39
30/8/2018, 18:40:55ต่อศักดิ์ เกษมสุขภาษาไทย
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
812639293
torsak_kasemsuk@hotmail.com
40
30/8/2018, 20:22:02ประวิทย์ อ่วงอารีย์
วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
819652787prawit@snru.ac.th
41
31/8/2018, 8:36:35นายสามารถ อัยกรรัฐประศาสนศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ844890309
Saamm_5@hotmail.com
42
31/8/2018, 9:45:41รดาณัฐ ภูสมนึกสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
981039407aoy_pu@hotmail.com
43
31/8/2018, 11:47:41นายศุภมิตร บุญทาคอมพิวเตอร์ธุรกิจคณะวิทยาการจัดการ819750276supamit.bo@snru.ac.th
44
31/8/2018, 13:47:36รดาณัฐ ภูสมนึกสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
981039407aoy_pu@hotmail.com
45
2/9/2018, 8:49:30จิรภัทร เริ่มศรีนิเทศศาสตร์คณะวิทยาการจัดการ894041419jiraphat.r@snru.ac.th
46
2/9/2018, 11:41:53
ปฏิมาภรณ์ กังวานศรีเพชร
การท่องเที่ยวและการโรงแรม
คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์
885631483
kangwansripet@hotmail.com
47
2/9/2018, 15:51:47
ชุลีวัลย์ รักษาภักดี
การศึกษาปฐมวัยคณะครุศาสตร์836647585
ิbarbeer_13@hotmail.com
48
2/9/2018, 18:56:18สุทิศา ซองเหล็กนอกคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
819657419a_sutisa@snru.ac.th
49
2/9/2018, 19:00:05สุทิศา ซองเหล็กนอกคอมพิวเตอร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
819657419 a_sutisa@snru.ac.th
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu