Bảng check căn FLC Sầm Sơn.xlsx mới nhất.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAM
1
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN FLC
2
BẢNG CHECK CĂN DỰ ÁN FLC SẦM SƠN
3
Ghi chú:
Cọc
4
HOTLINE: 0911.999.599Còn hàng
5
6
LK01LK02LK03LK04LK05LK06 LK07LK08LK09 LK13 LK14LK15LK16LK17LK18LK19LK20LK21LK22
7
1LK01-LÔ 01LK02-LÔ 01LK03-LÔ 01LK04-LÔ 01LK5- LÔ 01LK06-LÔ 01LK09-LÔ 01LK15-LÔ 01
LK16-LÔ 01
LK17-LÔ 01LK18- LÔ 01LK19-LÔ 01
8
2LK01-LÔ 02LK02-LÔ 02LK03-LÔ 02LK04-LÔ 02LK05- LÔ 02LK06-LÔ 02LK15-LÔ 02LK16- LÔ 02LK17-LÔ 02LK18- LÔ 02LK19-LÔ 02
9
3LK01-LÔ 03LK02-LÔ 03LK03-LÔ 03LK04-LÔ 03LK05- LÔ 03LK06-LÔ 03LK09-LÔ 03LK15-LÔ 03
LK016-LÔ 03
LK17-LÔ 03LK18- LÔ 03LK19- LÔ 03LK20-LÔ 03
10
4LK01-LÔ 04LK02-LÔ 04LK03-LÔ 04LK04-LÔ 04LK05- LÔ 04LK06-LÔ 04LK09-LÔ 04LK13- LÔ 04LK15-LÔ 04
LK16- LÔ 04
LK17-LÔ 04LK18- LÔ 04LK19-LÔ 04LK20-LÔ 04
11
5LK01-LÔ 05LK02-LÔ 05LK03-LÔ 05LK04-LÔ 05LK05- LÔ 05LK06-LÔ 05LK09-LÔ 05LK13-LÔ 05LK15-LÔ 05
LK16-LÔ 05
LK17-LÔ 05LK18- LÔ 05+LK19-LÔ 05LK20-LÔ 05
12
6LK01-LÔ 06LK02-LÔ 06LK03-LÔ 06LK04-LÔ 06LK05- LÔ 06LK06-LÔ 06LK13-LÔ 06LK14-LÔ 06LK15-LÔ 06
LK16-LÔ 06
LK17-LÔ 06LK18- LÔ 06LK19-LÔ 06LK20-LÔ 06LK22-LÔ 06
13
7LK01-LÔ 07LK02-LÔ 07LK03-LÔ 07LK04-LÔ 07LK05- LÔ 07LK06-LÔ 07LK08- LÔ 07LK09-LÔ 07LK13-LÔ 07LK14-LÔ 07LK15-LÔ 07
LK16-LÔ 07
LK17-LÔ 07LK18- LÔ 07LK19-LÔ 07LK20-LÔ 07LK22-LÔ 07
14
8LK01-LÔ 08LK02-LÔ 08LK03-LÔ 08LK04-LÔ 08LK05- LÔ 08LK06-LÔ 08LK09-LÔ 08LK14-LÔ 08LK15-LÔ 08
LK16-LÔ 08
LK17-LÔ 08LK18- LÔ 08LK19-LÔ 08LK20-LÔ 08
15
9LK01-LÔ 09LK02-LÔ 09LK03-LÔ 09LK04-LÔ 09LK06-LÔ 09LK09-LÔ 09LK14-LÔ 09LK15-LÔ 09
LK16-LÔ 09
LK17-LÔ 09LK18- LÔ 09LK19-LÔ 09LK20-LÔ 09LK22-LÔ 10
16
10LK01-LÔ 10LK02-LÔ 10LK03-LÔ 10LK04-LÔ 10LK06-LÔ 10LK09-LÔ 10LK14- Lô 10LK15-LÔ 10
LK16-LÔ 10
LK17-LÔ 10LK18- LÔ 10LK19-LÔ 10LK20-LÔ 10LK22-LÔ 11
17
11LK01-LÔ 11LK02-LÔ 11LK03-LÔ 11LK04-LÔ 11LK06-LÔ 11LK09-LÔ 11LK15-LÔ 11
LK16-LÔ 11
LK17-LÔ 11LK18- LÔ 11LK19-LÔ 11LK20-LÔ 11
18
12LK01-LÔ 12LK02-LÔ 12LK03-LÔ 12LK04-LÔ 12LK06-LÔ 12LK15-LÔ 12
LK16-LÔ 13
LK17-LÔ 12LK18- LÔ 12LK19-LÔ 12LK20-LÔ 12LK22-LÔ 13
19
13LK01-LÔ 13LK02-LÔ 13LK03-LÔ 13LK04-LÔ 13LK06-LÔ 13LK09-LÔ 13LK14-LÔ 13LK15-LÔ 13
LK16-LÔ 14
LK17-LÔ 13LK18- LÔ 13LK19-LÔ 13LK20-Lô 13LK22-LÔ 14
20
14LK01-LÔ 14LK02-LÔ 14LK03-LÔ 14LK04-LÔ 14LK06-LÔ 14
LK06-LÔ 15
LK17-LÔ 14LK18- LÔ 14LK19-LÔ 14 LK20. LÔ 14LK22-LÔ 15
21
15LK01-LÔ 15LK02-LÔ 15LK03-LÔ 15LK04-LÔ 15LK05- LÔ 15LK06-LÔ 15
LK016-LÔ 17
LK17-LÔ 15LK18- LÔ 15LK19-LÔ 15LK20-LÔ 15LK21-LÔ 15LK22-LÔ 16
22
16LK01-LÔ 16LK02-LÔ 16LK03-LÔ 16LK04-LÔ 16LK05- LÔ 16LK06-LÔ 16
LK016-LÔ 18
LK17-LÔ 16LK18- LÔ 16LK19-LÔ 16LK20-LÔ 16LK21-LÔ 16LK22-LÔ 17
23
17LK01-LÔ 17LK02-LÔ 17LK03-LÔ 17LK05- LÔ 17LK06-LÔ 17LK07-LÔ 17
LK16-LÔ 19
LK17-LÔ 17LK18- LÔ 17LK19-LÔ 17LK20-LÔ 17LK21-LÔ 17
24
18LK01-LÔ 18LK02-LÔ 18LK03-LÔ 18LK05- LÔ 18LK06-LÔ 18LK07-LÔ 18LK15-LÔ 18
LK16-LÔ 20
LK17-LÔ 18LK18- LÔ 18LK19-LÔ 18LK20-LÔ 18LK21-LÔ 18
25
19LK01-LÔ 19LK02-LÔ 19LK03-LÔ 19LK05- LÔ 19LK06-LÔ 19LK15-LÔ 19
LK16-LÔ 21
LK17-LÔ 19LK18- LÔ 19LK19-LÔ 19LK20-LÔ 19LK21-LÔ 19
26
20LK01-LÔ 20LK02-LÔ 20LK03-LÔ 20LK05- LÔ 20LK06-LÔ 20LK07-LÔ 20LK09- LÔ 20LK15-LÔ 20
LK16-LÔ 22
LK17-LÔ 20LK18- LÔ 20LK19-LÔ 20LK20-LÔ 20LK21-LÔ 20
27
21LK01-LÔ 21LK02-LÔ 21LK03-LÔ 21LK05- LÔ 21LK06-LÔ 21LK07-LÔ 21LK09- LÔ 21LK15-LÔ 21
LK16-LÔ 23
LK17-LÔ 21LK18- LÔ 21LK19-LÔ 21
28
22LK01-LÔ 22LK02-LÔ 22LK03-LÔ 22LK05- LÔ 22LK06-LÔ 22LK08- LÔ 22LK15-LÔ 22
LK16-LÔ 24
LK17-LÔ 22LK18- LÔ 22LK19-LÔ 22LK20-LÔ 22
29
23LK01-LÔ 23LK02-LÔ 23LK03-LÔ 23LK06-LÔ 23LK08- LÔ 23LK15-LÔ 23
LK16-LÔ 25
LK17-LÔ 23LK18- LÔ 23.LK19-LÔ 23LK20-LÔ 23
30
24LK01-LÔ 24LK02-LÔ 24LK03-LÔ 24LK06-LÔ 24LK08- LÔ 24LK15-LÔ 24LK17-LÔ 24LK18- LÔ 24LK19-LÔ 24LK20-LÔ 24 .
31
25LK01-LÔ 25LK02-LÔ 25LK06-LÔ 25LK08- LÔ 25LK15-LÔ 25LK17-LÔ 25LK18- LÔ 25LK19-LÔ 25LK20-LÔ 25
32
26LK01-LÔ 26LK02-LÔ 26LK06-LÔ 26LK08- LÔ 26LK15-LÔ 26LK17-LÔ 26LK18- LÔ 26LK19-LÔ 26LK20-LÔ 26
33
27LK01-LÔ 27LK02-LÔ 27LK06-LÔ 27LK08- LÔ 27LK15- LÔ 27LK18- LÔ 27LK19-LÔ 27LK20-LÔ 27
34
28LK01-LÔ 28LK02-LÔ 28LK06-LÔ 28LK08- LÔ 28LK15- LÔ 28LK18- LÔ 28LK19-LÔ 28LK20-LÔ 28
35
29LK01-LÔ 29LK02-LÔ 29LK06-LÔ 29LK08- LÔ 29LK15- LÔ 29LK18- LÔ 29LK19-LÔ 29LK20-LÔ 29
36
30LK01-LÔ 30LK02-LÔ 30LK03-LÔ 30LK06-LÔ 30LK15- LÔ 30LK18- LÔ 30LK19-LÔ 30LK20-LÔ 30
37
31LK01-LÔ 31LK02-LÔ 31LK03-LÔ 31LK06-LÔ 31LK19-LÔ 31LK20-LÔ 31
38
32LK01-LÔ 32LK02-LÔ 32LK03-LÔ 32LK06-LÔ 32LK19-LÔ 32LK20-LÔ 32
39
33LK01-LÔ 33LK02-LÔ 33LK03-LÔ 33LK06-LÔ 33LK19-LÔ 33LK20-LÔ 33
40
34LK01-LÔ 34LK02-LÔ 34LK03-LÔ 34LK06-LÔ 34LK19-LÔ 34LK20-LÔ 34
41
35LK01-LÔ 35LK02-LÔ 35LK03-LÔ 35LK06-LÔ 35LK19-LÔ 35LK20-LÔ 35
42
36LK01-LÔ 36LK02-LÔ 36LK03-LÔ 36LK06-LÔ 36LK19-LÔ 36LK20-LÔ 36
43
37LK01-LÔ 37LK02-LÔ 37LK03-LÔ 37LK19-LÔ 37LK20-LÔ 37
44
38LK01-LÔ 38LK02-LÔ 38LK03-LÔ 38LK19-LÔ 38LK20-LÔ 38
45
39LK01-LÔ 39LK03-LÔ 39LK19-LÔ 39LK20-LÔ 39
46
40LK01-LÔ 40LK03-LÔ 40LK19-LÔ 40LK20-LÔ 40
47
41LK03-LÔ 41LK20-LÔ 41
48
42LK03-LÔ 42LK20-LÔ 42
49
43LK03-LÔ 43LK20-LÔ 43
50
44LK03-LÔ 44
51
45LK03-LÔ 45
52
46LK03-LÔ 46
53
47LK03-LÔ 47
54
48LK03-LÔ 48
55
49LK03-LÔ 49
56
50LK03-LÔ 50
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
CHEKH CĂN LK+SHOPTEL
LK26-32
CHECK CĂN BIỆT THỰ
CHECK CĂN L'AMOURA
CONDOTEL 7 TẦNG
CON15 TẦNG
CHECK CĂN VILLA FUSION
 
 
Main menu