ข้อมูลผู้บริหาร สพป.สกลนคร เขต 2
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ข้อมูลเบอร์โทรศัพท์ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา (แยกเป็นศูนย์)
2
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 2
3
ลำดับที่ชื่อ -สกุลโรงเรียนตำแหน่งเบอร์โทรศัพท์หมายเหตุ
4
5
1นางสาวสุพรรณี ศรีสร้างคอมบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
087-863-9751
6
2นายถาวร คำเพชรดีบ้านทุ่งมนธาตุวิทยาครู086-452-1486
7
3นางสาวรัญดร ทองเดชบ้านทุ่งมนธาตุวิทยาครู089-042-0485
8
4นางดุษฎี กลิ่นพันธุ์บ้านทุ่งมนธาตุวิทยาครู083-455-2933
9
5นางพงษ์พิศ พงษ์อินทร์ธรรมบ้านทุ่งมนธาตุวิทยาครู095-664-7335
10
6นางวิเชียร รักษ์กระโทกบ้านทุ่งมนธาตุวิทยาครู081-954-8397
11
7นายเรืองยศ ลาฮามบ้านทุ่งมนธาตุวิทยาครูอัตราจ้าง099-171-7230
12
8นางสาวจิรัชญา ฝูงทีบ้านทุ่งมนธาตุวิทยาครูอัตราจ้าง086-463-1945
13
9นางสาวนิศากร บุตรวิชาบ้านทุ่งมนธาตุวิทยาพนักงานราชการ087-856-4195
14
10นายประยุร ดาราบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
098-097-1959
15
1นายปิยะนันท์ ธิโสภาบ้านหนองแสง
ผู้อำนวยการโรงเรียน
086-713-3928
16
2นายทศพล มีพรหมบ้านหนองแสงครู081-263-3422
17
3นางอุไรวรรณ เชื้อเพชรบ้านหนองแสงครู086-632-2006
18
4นางพยอม ชาลีคำบ้านหนองแสงครู081-871-3859
19
5นางพัชรนันท์ จุติมาเมธีวัชร์บ้านหนองแสงครู
20
6นางสาวนัฐกาญจน์ กาญจนกัณโหบ้านหนองแสงครูอัตราจ้าง
21
7นายเกียรติศักดิ์ ดีพรมบ้านหนองแสงครูอัตราจ้าง
22
8นายรัชพล น้อยชื่นบ้านหนองแสงครูอัตราจ้าง
23
1นายสนิท เชื้อเพชรบ้านคำบอนผอ.0801992365
24
2นายทัศนา สาขาบ้านคำบอนครู0834068916
25
3นางสาวนำพร อินทะวงษ์บ้านคำบอนครู0828385694
26
4นางสาววรัญญา แก้วสนิทบ้านคำบอนพนัักงานราชการ0810512328
27
5นายวีระยุทธ์ โพธิ์ยะลาดบ้านคำบอนครูอััตราจ้าง0804252029
28
6นางสาวรััตติการ คำแดงบ้านคำบอนครูอัตราจ้าง0885729967
29
7นางธีรนันท์ รุ่งเรืองบ้านคำบอน
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
0817011713
30
8นายพิทักษ์ โคตรเครื่องบ้านคำบอนนักการภารโรง0908105176
31
1นายอดุลย์ชัย สอนไชยา
บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
ผอ.
0863262561,0892758108
32
2นายเกีียรติศักดิ์ บุญคง
บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
ครู0817997342
33
3นายประภาส กาญจนกัณโห
บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
ครู0857455540
34
4นายอดุุลย์ ระภักดี
บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
ครู0833294238
35
5สิบเอกนาท แพงพา
บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
ครู0895733265
36
6นายเจษฎาภรณ์ อุ่นเรือน
บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
ครู0849342583
37
7นายกิตติชัย คำทองแก้ว
บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
ครู0811844312
38
8นางบัวลี ธุรารัตน์
บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
ครู0624054907
39
9นางนาคแก้ว ธุรารัตน์
บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
ครู0895819713
40
10นางวิิไลวรรณ เปลี่ยนคำ
บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
ครู0883223757
41
11นางสาวธิดารัตน์ ไตรยขันธ์
บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
ครู0857455541
42
12นางรวิวรรณ สมบัติดี
บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
ครู0817297983
43
13นางอรัญญา กลับศรี
บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
ครู0862402729
44
14นางสาวเพลินพิศ แก่นจันทร์
บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
ครู0810560286
45
15นางธีีรนันท์ รุ่งเรือง
บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
0817011713
46
16นายธงชัย ประตังธานี
บ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร)
นักการภารโรง0883082891
47
17นางสาวกนกพรรณ สมานทองบ้านหนองจานผอ.0985968492
48
18นางพิสดา พระราชบ้านหนองจานครู0834042489
49
19นายมุน ภูพันนาบ้านหนองจานครู0898611139
50
20นายภัทรพล ศรีจำพลังบ้านหนองจาน
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการ
0548578811
51
21นายพิานิชย์ คำลือบ้านหนองจานนัักการภารโรง0951325315
52
22นางญาณตา พรหมพินิจบ้านหนองจาน
เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียน
0910516868
53
23
54
24
55
25
56
26
57
27
58
28
59
29
60
30
61
31
62
32
63
33
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...