ABCDEFGHIJKLMNO
1
TimestampFirst Golfer (first and Last name) Second Golfer (first and last name) First Golfer, staying for lunch? (Yes or No)Second Golfer, staying for lunch? (Yes or No)
2
9/9/2021 7:42:51Babette FrancisGuy FrancisYesYes
3
9/9/2021 7:47:45Katy McDonaldFernando IbanezYesYes
4
9/9/2021 7:49:26Lin BlaskovichDave BlaskovichNoNo
5
9/9/2021 7:53:02Jim McClenahenLee Ann McClenahenYesYes
6
9/9/2021 8:05:32Lacey Keating Joe DepariniYesYes
7
9/9/2021 8:12:29Les TurnbeaughNaty LippYesYes
8
9/9/2021 8:28:13Jay ZwagermanLynn ZwagermanYesYes
9
9/9/2021 8:44:39Maureen LyonMichael JohnsonYesYes
10
9/9/2021 8:50:39Mike OngJulia PhillipsonNoYes
11
9/9/2021 8:56:20Jan BrunsJerry Robertson NoYes
12
9/9/2021 9:07:51Michael BilichSheila BilichNoYes
13
9/9/2021 9:54:03Ray Stewart Nickie Bach YesYes
14
9/9/2021 11:19:50Tony SorciTolan MaustYesYes
15
9/9/2021 16:25:08David MessmanBetsy MessmanYesYes
16
9/10/2021 7:04:35Dudley Bynoe Linda Bynoe YesYes
17
18
19
Waiting list
20
21
Couples Signed
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89