ลงทะเบียนสมัครเข้าแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ ปีการศึกษา 2560 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาชื่อ-สกุลโรงเรียนระดับชั้นประเภทของนักเรียนครูผู้ควบคุม
กิจกรรมทักษะที่แข่งขัน
2
29/6/2017, 11:44:12
นางสาวจินตนา คำสีทา
มัธยมตลาดใหญ่วิทยาม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสิรกุล เตโชMulti Skills Competition
3
29/6/2017, 11:46:39นายศรัญญู คำนางแวงใหญ่วิทยาคมม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางกัณฑิมา ทิศสีราชMulti Skills Competition
4
29/6/2017, 11:47:32นายศรัญญู คำนางแวงใหญ่วิทยาคมม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางกัณฑิมา ทิศสีราชMulti Skills Competition
5
29/6/2017, 11:47:38
เด็กชายธีรเดช กาบับภา
มัธยมตลาดใหญ่วิทยาม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสิรกุล เตโชMulti Skills Competition
6
29/6/2017, 11:49:56
นางสาวสิริรัตน์ สีชมพู
มัธยมตลาดใหญ่วิทยาม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสิรกุล เตโชStory Telling
7
29/6/2017, 11:52:23
เด็กชายธนัช ภูมิโยชน์
มัธยมตลาดใหญ่วิทยาม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสิรกุล เตโชStory Telling
8
29/6/2017, 11:54:52
นางสาวสุกันยา ชมพูเพชร
มัธยมตลาดใหญ่วิทยาม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสิรกุล เตโชImpromptu Speech
9
29/6/2017, 12:03:13นางสาวพิมพร ฮ้อยคำมัธยมตลาดใหญ่วิทยาม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสิรกุล เตโชImpromptu Speech
10
29/6/2017, 13:18:45ด.ช.ชาญณรงค์ นรมาตรมัญจาศึกษาม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวรัตน์ชุนี คลังเงิน
Impromptu Speech
11
29/6/2017, 13:20:04
นายอิทธิพล หาญสีนาจ
มัญจาศึกษาม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางปณัสนันท์ กิติชัยเดชอนันต์
Impromptu Speech
12
29/6/2017, 13:20:53
เด็กหญิงไหมแพรวา แสนนาม
มัญจาศึกษาม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสุกัญญา มูลวารีStory Telling
13
29/6/2017, 13:21:34
นางสาวพรนภา ศรีโชติ
มัญจาศึกษาม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางเอมพลอย เพ็ชรสว่างเกิด
Story Telling
14
29/6/2017, 13:22:17
เด็กชายกิตติพัฒน์ ลี้สมบัติวัฒนะ
มัญจาศึกษาม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นายบรรพต จันทร์ดาเสือ
Multi Skills Competition
15
29/6/2017, 13:23:07นายวิศรุต ไกยราชมัญจาศึกษาม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางธีรภรณ์ ถึงงามคุณทรัพย์
Multi Skills Competition
16
29/6/2017, 17:34:31
นางสาวกณิกา แสนศรีสม
ภูผาม่านม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวศิรินทิพย์ เทพประทาน
Impromptu Speech
17
30/6/2017, 21:13:50
เด็กหญิงสิรินทรา กิติสกนต์
ไตรคามวิทยาม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางอรอนงค์ เพชรตะกั่ว
Story Telling
18
30/6/2017, 21:14:48
นางสาวจิตรลดา มหาหิงค์
ไตรคามวิทยาม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวอัญชลี ภูศรีStory Telling
19
3/7/2017, 8:53:26
นางสาวกนกพร ชะชิกุล
ภูผาม่านม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวอุทุมพร โคตวัน
Story Telling
20
3/7/2017, 8:55:12
เด็กหญิงณัฐพร อาจจงทอง
ภูผาม่านม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาววิลัดดา เรืองเจริญ
Story Telling
21
3/7/2017, 9:54:19
นางสาวสุธิดา เหลาดี
ขอนแก่นวิทยายน3ม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวสมพิส หาญมนตรี
Story Telling
22
3/7/2017, 9:55:25
นางสาวศรัณย์ คำมะฮุง
ขอนแก่นวิทยายน3ม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นายสายชล ชัยสิทธิ์Impromptu Speech
23
3/7/2017, 9:56:21
เด็กหญิงกุลธิดา บุบผา
ขอนแก่นวิทยายน 3ม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวปริมพร จันทรเวคิน
Story Telling
24
3/7/2017, 9:57:18
นางสาวสุธามาศ บุษบงษ์
ขอนแก่นวิทยายน 3ม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวสมพิส หาญมนตรี
Multi Skills Competition
25
3/7/2017, 9:58:23
เด็กหญิงสุวิมล เพ็งพล
ขอนแก่นวิทยายน 3ม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวสมพิส หาญมนตรี
Multi Skills Competition
26
3/7/2017, 9:59:40
เด็กหญิงพาวินี ประสมพล
ขอนแก่นวิทยายน3ม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นายสายชล ชัยสิทธิ์Impromptu Speech
27
3/7/2017, 11:31:30
เด็กหญิงกุลธิดา บุบผา
ขอนแก่นวิทยายน 3ม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวปริมพร จันทรเวคิน
Story Telling
28
3/7/2017, 12:33:33
นายชวัลวิทย์ ไชยศรีรัมย์
แวงน้อยศึกษา อ.แวงน้อย จ.ขอนแก่น
ม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางณัฐธยาน์ เขียวสี
Story Telling
29
3/7/2017, 14:47:01
เด็กชายสหรัฐ เจริญผิว
โคกนางามพิทยาสรรพ์ม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวเกศรา อินทะนนท์
Story Telling
30
3/7/2017, 14:48:20นายวรวุฒ แซ่ย่างโคกนางามพิทยาสรรพ์ม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวจารุรัตน์ ธนะสูติ
Story Telling
31
5/7/2017, 9:22:21
นางสาวจุไรวรรณ อินทร์สา
แวงน้อยศึกษาม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางณัฐธยาน์ เขียวสี
Impromptu Speech
32
5/7/2017, 9:26:12
เด็กหญิงลินดา บูร์เซลล์
แวงน้อยศึกษาม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
Mr. Christopher Ta-aoImpromptu Speech
33
5/7/2017, 9:28:42
เด็กหญิงวิยะดา แก้วคูณ
แวงน้อยศึกษาม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
Mr.Christopher Ta-aoStory Telling
34
5/7/2017, 12:47:16
นางสาวลลิตา เพียศักดิ์
ขามแก่นนครม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางอุบลวัณณา รอนยุทธ
Impromptu Speech
35
5/7/2017, 12:49:31
นายพงศ์พัฒน์ ตามกลาง
ขามแก่นนครม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางอรพิน สรรเสริญสุข
Story Telling
36
5/7/2017, 12:51:30
นางสาวพรพรหม กล้าวิกย์กรรม
ขามแก่นนครม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางนิธิดา ชื่นนิรันดร์
Multi Skills Competition
37
5/7/2017, 12:54:13ศลิษา พลทองมากขามแก่นนครม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสุทธิรัตน์ ภู่ระหงษ์
Story Telling
38
7/7/2017, 8:52:00นายแทนชนน แทนไธสงขอนแก่นวิทยาลัยม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวสุมานะ บุญโคกล่าม
Multi Skills Competition
39
7/7/2017, 9:06:18
เด็กหญิงปาริฉัตร ไชยสอน
ขอนแก่นวิทยาลัยม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวจุฑารัตน์ สุขสงคราม
Multi Skills Competition
40
7/7/2017, 9:08:44
เด็กหญิงธิวัลรัตน์ ศรีพุทธา
ขอนแก่นวิทยาลัยม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางปวีณวรรณ แทนไธสงStory Telling
41
7/7/2017, 10:17:02
เด็กหญิงกฤติยาภรณ์ มูลประเสริฐ
หนองเรือวิทยาม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวทิวาทิพย์ ภูสะทด
Multi Skills Competition
42
7/7/2017, 11:04:23
ด.ญ.กิตติมา​ แสนสุนนต์​
หนองเรือวิทยาม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมพิเศษ (EP/MEP) , (IP ,EIS ,IEP)
นางสาววิลาสินี ชาติแท่น
Impromptu Speech
43
7/7/2017, 11:05:49
นางสาวภูรี สนธิสัมพันธ์
หนองเรือวิทยาม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นายกานต์พงษ์ พงศ์ประภาสรณ์
Impromptu Speech
44
10/7/2017, 12:30:19
ณัฐนันท์ ภควัตศิตานนท์
ขอนแก่นวิเทศศึกษาม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมพิเศษ (EP/MEP) , (IP ,EIS ,IEP)
ณัฐนันท์ ภควัตศิตานนท์
Multi Skills Competition
45
10/7/2017, 18:03:34
นางสาว นริสา บุญฐานะ
อุบลรัตน์พิทยาคม อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น
ม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางระเบียบ ดวงมาตย์พล
Story Telling
46
11/7/2017, 9:19:26
ณัฐนันท์ ภควัตศิตานนท์
ขอนแก่นวิเทศศึกษาม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมพิเศษ (EP/MEP) , (IP ,EIS ,IEP)
ณัฐนันท์ ภควัตศิตานนท์
Multi Skills Competition
47
11/7/2017, 11:00:53
เด็กหญิงอริสรา สิทธิโกมล
โรงเรียนโคกนางามพิทยาสรรพ์
ม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวเกศรา อินทะนนท์
Multi Skills Competition
48
11/7/2017, 14:52:25
เด็กหญิงนิภาพร อามาตย์สมบัติ
ยางคำพิทยาคมม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวนงพงา อึ้งวงษ์วัฒนา
Impromptu Speech
49
11/7/2017, 14:53:36
นางสาวอนุธิดา สติมั่น
ยางคำพิทยาคมม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวณัฐพร ภูธงStory Telling
50
11/7/2017, 14:54:54
เด็กหญิงฐิติยา สิทธิวงษา
ยางคำพิทยาคมม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวณัฐพร ภูธงStory Telling
51
11/7/2017, 16:11:08
ดช.โกเมศ พิทักษ์พงษ์
ชุมแพศึกษาม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางณัฎฐิยาภรณ์ นิราศสูงเนิน
Impromptu Speech
52
11/7/2017, 16:12:24ดช.พงศกร จันสนิทชุมแพศึกษาม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางกิ่งดาว แสนขันธ์Multi Skills Competition
53
11/7/2017, 16:13:45นส.ปณิดา คงเมืองชุมแพศึกษาม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางรัชนี โพธิกุลImpromptu Speech
54
11/7/2017, 16:18:35นส.ชนันท์ ชมพูมาตย์ชุมแพศึกษาม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางปรียา แสงศรีStory Telling
55
11/7/2017, 16:19:34นส.นภสร จันทาดีดชุมแพศึกษาม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นส.วรีพร ชาติชนะMulti Skills Competition
56
11/7/2017, 17:46:44
เด็กหญิงรุ่งทิพย์ อบชัย
ศรีกระนวนวิทยาคมม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางประมวญจิตต์ พันธุ์เสือทอง
Story Telling
57
11/7/2017, 17:47:29
นายเมธาพันธ์ รัตนินอุดมรัตน์
ศรีกระนวนวิทยาคมม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวกนกศรี แสนทวีสุข
Impromptu Speech
58
11/7/2017, 17:48:16
นางสาวชลิตา คำนกคุ้ม
ศรีกระนวนวิทยาคมม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางปิยะฉัตร แสงอินทร์
Story Telling
59
11/7/2017, 17:48:53
เด็กชายภูมิศิริ ศิริวงศ์
ศรีกระนวนวิทยาคมม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวรจเรข เหลาลาภะ
Multi Skills Competition
60
11/7/2017, 17:49:43
นางสาวภาวิตา เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย
ศรีกระนวนวิทยาคมม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวรุจิเรข จันบัติ
Multi Skills Competition
61
11/7/2017, 17:50:45
นายจักรพรรดิ์ นวะศรี
ศรีกระนวนวิทยาคมม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางอภิรดี ศักดิ์คันธภิญโญ
Impromptu Speech
62
11/7/2017, 23:35:55
เด็กหญิงสุดารัตน์ สีทาแก
น้ำพองศึกษาม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวจันทร์นภา ชาธรรมา
Impromptu Speech
63
11/7/2017, 23:37:49นายอานุภาพ พรมวงค์น้ำพองศึกษาม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
Mr. Njingang Ntingwa Aloysius
Impromptu Speech
64
11/7/2017, 23:39:17
เด็กหญิงมลธิชา ทองป้อง
น้ำพองศึกษาม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวน้ำทิพย์ เวทย์วีระพงศ์
Multi Skills Competition
65
11/7/2017, 23:40:38
นางสาวอังควิภา วาลมูลตรี
น้ำพองศึกษาม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
Mr. Clovis NkakohMulti Skills Competition
66
11/7/2017, 23:41:27
เด็กหญิงวีรวรรณ ปัสเสน
น้ำพองศึกษาม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสมจิตร ขำเดชStory Telling
67
11/7/2017, 23:42:10
นางสาวสุชาวลี นิติพจน์
น้ำพองศึกษาม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวอาณารัฐ กกกนทา
Story Telling
68
12/7/2017, 9:09:04
นางสาวปวีณา วันวาลย์
ท่านางแนววิทยายนม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางชลธิชา พิมพ์ทองStory Telling
69
12/7/2017, 9:10:03
เด็กหญิงปิยะมาภรณ์ พลแสน
ท่านางแนววิทยายนม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางชลธิชา พิมพ์ทองStory Telling
70
12/7/2017, 9:11:12นางสาวพรธิมา สีสอนก้านเหลืองวิทยาคมม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางจินตนา หาแก้วMulti Skills Competition
71
12/7/2017, 9:11:46
่นางสาวเมธิกา ผลาผล
ก้านเหลืองวิทยาคมม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางจินตนา หาแก้วStory Telling
72
12/7/2017, 9:35:20
นายนันทวัฒน์ นันบุญมา
หนองเรือวิทยาม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นายรวิพล อุ่นลอยMulti Skills Competition
73
12/7/2017, 10:03:46นางสาวอารียา สีนาคคำแคนวิทยาคมม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวชุติมา ป่าสณท์
Story Telling
74
12/7/2017, 10:05:56
เด็กหญิงรสรินทร์ ชูเชิด
คำแคนวิทยาคมม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวพาสันต์ ภูสีโสม
Story Telling
75
12/7/2017, 10:20:28
เด็กหญิงกานฎารัตน์ นาคทัด
โคกสีพิทยาสรรพ์ม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางวรกร ตรีเดชStory Telling
76
12/7/2017, 17:22:04
นางสาวสลิลทิพย์ อุบลครุฑ
นางิ้ววิทยาสรรค์ อ.เขาสวนกวาง จ.ขอนแก่น
ม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสุกฤตา อุบลครุฑ
Multi Skills Competition
77
12/7/2017, 17:53:52
ดญ.กัญญารัตน์ ทุมเทียง
ชุมแพศึกษาม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสุภาภรณ์ ดาทุมมาStory Telling
78
13/7/2017, 10:31:14
เด็กหญิงพิมพ์ลภัส พิมพ์สวรรค์
บ้านไผ่ม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวจุฬาลักษณ์ ภูสง่า
Impromptu Speech
79
13/7/2017, 10:32:20
นางสาวเปมิกา พรมพิมพ์
บ้านไผ่ม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวนิภาภรณ์ จัตุชัย
Impromptu Speech
80
13/7/2017, 10:33:30
นางสาวพิยดา ป้องชารี
บ้านไผ่ม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวศศิริขวัญ โบราณมูล
Story Telling
81
13/7/2017, 10:34:49
นางสาวมนัสชนก แดนศิลา
บ้านไผ่ม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางพุทธินันท์ โคตรภูเขียว
Multi Skills Competition
82
13/7/2017, 11:36:13น.ส.จิรารัตน์ นาค-อกนครขอนแก่นม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางชฎา วรรณภักดีStory Telling
83
13/7/2017, 11:37:41ด.ญ.ประภัสสร เคนดานครขอนแก่นม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวอัจฉรา สีสุกอง
Story Telling
84
13/7/2017, 11:38:56
นางสาวชฎาพร โพธิตาทอง
นครขอนแก่นม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางถวัลย์วงศ์ วรหาญImpromptu Speech
85
13/7/2017, 11:40:25
ด.ญ.ณัฐณิชา ศรีเมืองบุญ
นครขอนแก่นม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวถิระนันท์ ฤทธิทิศ
Impromptu Speech
86
13/7/2017, 11:41:35
นางสาวภัทรวรินทร์ นามบ้านเหล่า
นครขอนแก่นม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวอุษณีย์ วรรณดี
Multi Skills Competition
87
13/7/2017, 11:42:59ด.ญ.อริณลดา พิมลนครขอนแก่นม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางอรพินท์ โพธิกะต้น
Multi Skills Competition
88
13/7/2017, 13:28:43
เด็กหญิงชลธิชา คุ้มโนนชัย
โคกสีพิทยาสรรพ์ม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางวรกร ตรีเดชMulti Skills Competition
89
13/7/2017, 13:30:45
นางสาวปภัสสร โพธิชุม
โคกสีพิทยาสรรพ์ม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางจรรยา กล่ำอินทร์
Multi Skills Competition
90
13/7/2017, 14:41:48
เด็กหญิงเบญญาภา พันธ์พละ
ผาขามวิทยายนม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางสาวจินตหรา บูรพันธ์
Story Telling
91
13/7/2017, 15:19:19
นางสาวนันทิยา จำนงค์ศิลป์
ศรีหนองกาววิทยาม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางชลธิชา ทองแม้นMulti Skills Competition
92
13/7/2017, 15:25:02
เด็กหญิงพจมาลย์ สาสร้อย
โรงเรียนศรีหนองกาววิทยา
ม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางชลธิชา ทองแม้นMulti Skills Competition
93
13/7/2017, 15:28:50
นางสาวรัตนาภรณ์ สีตุ้ยเลิง
ผาขามวิทยายนม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางยุพาพร คูเวนเบิร์ก
Story Telling
94
14/7/2017, 8:48:23
เด็กหญิงเจนจิรา ละมัย
โนนข่าวิทยาม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางเรืองอุไร ขันตีกุล
Story Telling
95
14/7/2017, 8:49:19
นางสาวนพมาศ มีโพธิ์กลาง
โนนข่าวิทยาม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางเนตรนภา แก้วกันฑ์
Story Telling
96
14/7/2017, 9:07:17
นางอุบลวัลย์ แสนสมบัติ
ชุมแพพิทยาคมม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางทิพวรรณ ดวงชาทมMulti Skills Competition
97
14/7/2017, 9:13:12
เด็กหญิงกัสมาภรณ์ ชินรัตน์
ภูผาม่านม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
นางวาน แปลงไธสงImpromptu Speech
98
14/7/2017, 9:50:11
ด.ช.ภานุวัฒน์ โชคเจริญ
ซำยางวิทยายนม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
น.ส.กิ่งแก้ว ประจันตะเสน
Multi Skills Competition
99
14/7/2017, 9:51:41
ด.ญ.นันทภรฒ์ เครือนวล
ซำยางวิทยายนม. ต้น
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
น.ส.กิ่งแก้ว ประจันตะเสน, น.ส.พรเพ็ญ จังหาร
Story Telling
100
14/7/2017, 10:05:48น.ส.กัญญารัตน์ ลาดีซำยางวิทยายนม. ปลาย
นักเรียนโปรแกรมปกติทั่วไป
น.ส.กิ่งแก้ว ประจันตะเสน, น.ส.พรเพ็ญ จังหาร
Multi Skills Competition
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu