ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ทะเบียนเกียรติบัตร ภายในโรงเรียน ปี 2565
2
ลำดับที่เลขที่ลงทะเบียนเรื่องชื่อ-สกุลผู้รับฝ่ายจัดทำผู้ลงนามวัน/เดือน/ปี
3
1ดก. 001/2565นักเรียนเข้าร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุนางสาวปวีณ์นุช หนูบ้านเกาะกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม/พ.ต.อ. จิระเดช ชมภูนิตย์14 มกราคม 65
4
2ดก. 002/2565นักเรียนเข้าร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุนางสาวปวีณ์ธิดา หนูบ้านเกาะกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม/พ.ต.อ. จิระเดช ชมภูนิตย์15 มกราคม 65
5
3ดก. 003/2565นักเรียนเข้าร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุนางสาวปวีณ์สุดา หนูบ้านเกาะกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม/พ.ต.อ. จิระเดช ชมภูนิตย์16 มกราคม 65
6
4ดก. 004/2565นักเรียนเข้าร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุนางสาวพัณณิตา กิเจริญกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม/พ.ต.อ. จิระเดช ชมภูนิตย์17 มกราคม 65
7
5ดก. 005/2565นักเรียนเข้าร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุนายชัยชนะ น้อยใจคงกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม/พ.ต.อ. จิระเดช ชมภูนิตย์18 มกราคม 65
8
6ดก. 006/2565นักเรียนเข้าร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุนายภูรีพัฒน์ พนาพรสกุลกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม/พ.ต.อ. จิระเดช ชมภูนิตย์19 มกราคม 65
9
7ดก. 007/2565นักเรียนเข้าร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุนายวชิรพงศ์ ศรีสุขกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม/พ.ต.อ. จิระเดช ชมภูนิตย์20 มกราคม 65
10
8ดก. 008/2565นักเรียนเข้าร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุนายพรเทพ นาคศรีทองกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม/พ.ต.อ. จิระเดช ชมภูนิตย์21 มกราคม 65
11
9ดก. 009/2565นักเรียนเข้าร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุนางสาวโสรญา ฟักโตกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม/พ.ต.อ. จิระเดช ชมภูนิตย์22 มกราคม 65
12
10ดก. 010/2565นักเรียนเข้าร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุนางสาวมุฑิตา หุ่นคล้ายกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม/พ.ต.อ. จิระเดช ชมภูนิตย์23 มกราคม 65
13
11ดก. 011/2565นักเรียนเข้าร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุนางสาวณฐพร สว่างแก้วกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม/พ.ต.อ. จิระเดช ชมภูนิตย์24 มกราคม 65
14
12ดก. 012/2565นักเรียนเข้าร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุนางสาวภูริชญา รักษากิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม/พ.ต.อ. จิระเดช ชมภูนิตย์25 มกราคม 65
15
13ดก. 013/2565นักเรียนเข้าร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุนายณัฐพล ลิ้มติ้วกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม/พ.ต.อ. จิระเดช ชมภูนิตย์26 มกราคม 65
16
14ดก. 014/2565นักเรียนเข้าร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุนายธนพล ทับยางกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม/พ.ต.อ. จิระเดช ชมภูนิตย์27 มกราคม 65
17
15ดก. 015/2565นักเรียนเข้าร่วมซ้อมแผนเผชิญเหตุนายกุมภา เหลี่ยมดีกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม/พ.ต.อ. จิระเดช ชมภูนิตย์28 มกราคม 65
18
16ดก. 016/2565รางวัลโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2กิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม29 มกราคม 65
19
17ดก. 017/2565รางวัลโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3งานโรงเรียนคุณธรรมผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม31 มีนาคม 65
20
18ดก. 018/2565รางวัลโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4งานโรงเรียนคุณธรรมผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม31 มีนาคม 65
21
19ดก. 019/2565รางวัลโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1งานโรงเรียนคุณธรรมผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม31 มีนาคม 65
22
20ดก. 020/2565รางวัลโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2งานโรงเรียนคุณธรรมผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม31 มีนาคม 65
23
21ดก. 021/2565รางวัลโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3งานโรงเรียนคุณธรรมผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม31 มีนาคม 65
24
22ดก. 022/2565รางวัลโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1งานโรงเรียนคุณธรรมผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม31 มีนาคม 65
25
23ดก. 023/2565รางวัลโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2งานโรงเรียนคุณธรรมผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม31 มีนาคม 65
26
24ดก. 024/2565รางวัลโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3งานโรงเรียนคุณธรรมผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม31 มีนาคม 65
27
25ดก. 025/2565รางวัลโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1งานโรงเรียนคุณธรรมผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม31 มีนาคม 65
28
26ดก. 026/2565รางวัลโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2งานโรงเรียนคุณธรรมผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม31 มีนาคม 65
29
27ดก. 027/2565รางวัลโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3งานโรงเรียนคุณธรรมผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม31 มีนาคม 65
30
28ดก. 028/2565รางวัลโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1งานโรงเรียนคุณธรรมผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม31 มีนาคม 65
31
29ดก. 029/2565รางวัลโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2งานโรงเรียนคุณธรรมผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม31 มีนาคม 65
32
30ดก. 030/2565รางวัลโครงงานคุณธรรมประจำห้องเรียนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1งานโรงเรียนคุณธรรมผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม31 มีนาคม 65
33
31ดก. 031/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นนางสาวหทัยรัตน์ เนียมหอมงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
34
32ดก. 032/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นนางสาวปรานอม แสงนิลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
35
33ดก. 033/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีนางสาวสุรีย์พร สูงเนินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
36
34ดก. 034/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีนายบารเมษฐ์ พรรณขามงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
37
35ดก. 035/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นนางเสาวนีย์ แตงจันทึกงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
38
36ดก. 036/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นนายธีรพงษ์ พิริยพันธ์งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
39
37ดก. 037/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นนายศุภชัย ไพศาลวันงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
40
38ดก. 038/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นนางสาวกนกวรรณ กาเจริญงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
41
39ดก. 039/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นนางสาวรัตติกาล พันธ์ุพืชงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
42
40ดก. 040/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นนางพัชรี ตีเงินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
43
41ดก. 041/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นนางภวิกา จันทร์เพชรงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
44
42ดก. 042/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นนางศิริอร ฮ้อจงเจริญงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
45
43ดก. 043/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นนายทิวากร บุญเวินงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
46
44ดก. 044/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นนางสาวนงลักษณ์ ห้วยหงษ์ทองงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
47
45ดก. 045/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นนางสาวกาญจนา หินนาคงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
48
46ดก. 046/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นนางสาวกัญวรัท เฮงชัยโยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
49
47ดก. 047/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นนางประภาวัลย์ เกษรรัตนกุลงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
50
48ดก. 048/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นนางสาวสุชาดา จินดาวงษ์งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
51
49ดก. 049/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นนายเกษม ธนมากงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
52
50ดก. 050/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นนางนภัสวรรณ อินเขาย้อยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
53
51ดก. 051/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นนางสาวมุยุรี มะปัญญางานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
54
52ดก. 052/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นนางสมใจ ขุนพิทักษ์งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
55
53ดก. 053/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นนางพิมพ์ชนก สันทัดงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
56
54ดก. 054/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นนายณัฏฐธร ลือวนิชกิจงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
57
55ดก. 055/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นนางสมนึก แสงอ่อนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
58
56ดก. 056/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นนางสาวธิติมา แท่นเครืองานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
59
57ดก. 057/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นนางวรรณา จึงสุทธิวงษ์งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
60
58ดก. 058/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีเด่นนางสาวสุนารี ศรีบุญงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
61
59ดก. 059/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีนางสาวชนิดา จำปาอ่อนงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
62
60ดก. 060/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีนางสาวธนภรณ์ บุญผ่องศิริชัยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
63
61ดก. 061/2565รางวัลครูที่ปรึกษาดีนายวรวีร์ ชะรางรัมย์งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2564
64
62ดก. 062/2565รางวัลประกวดพานไหว้ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
65
63ดก. 063/2565รางวัลประกวดพานไหว้ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
66
64ดก. 064/2565รางวัลประกวดพานไหว้ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
67
65ดก. 065/2565รางวัลประกวดพานไหว้ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
68
66ดก. 066/2565รางวัลประกวดพานไหว้ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
69
67ดก. 067/2565รางวัลประกวดพานไหว้ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
70
68ดก. 068/2565รางวัลประกวดพานไหว้ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
71
69ดก. 069/2565รางวัลประกวดพานไหว้ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
72
70ดก. 070/2565รางวัลประกวดพานไหว้ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
73
71ดก. 071/2565รางวัลประกวดพานไหว้ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
74
72ดก. 072/2565รางวัลประกวดพานไหว้ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
75
73ดก. 073/2565รางวัลประกวดพานไหว้ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
76
74ดก. 074/2565รางวัลประกวดพานไหว้ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
77
75ดก. 075/2565รางวัลประกวดพานไหว้ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
78
76ดก. 076/2565รางวัลประกวดพานไหว้ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
79
77ดก. 077/2565รางวัลประกวดพานไหว้ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
80
78ดก. 078/2565รางวัลประกวดพานไหว้ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
81
79ดก. 079/2565รางวัลประกวดพานไหว้ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
82
80ดก. 080/2565รางวัลประกวดพานไหว้ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
83
81ดก. 081/2565รางวัลประกวดพานไหว้ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
84
82ดก. 082/2565รางวัลประกวดพานไหว้ครู นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4งานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
85
83ดก. 083/2565รางวัลจรวดขวดน้ำ ประเภทความแม่นยำเด็กหญิงพรรณกาญจน์ มาเทศ
กลุ่มสาระการเรียนร้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
86
84ดก. 084/2565รางวัลจรวดขวดน้ำ ประเภทความแม่นยำเด็กหญิงปภาวี จันทโค
กลุ่มสาระการเรียนร้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
87
85ดก. 085/2565รางวัลจรวดขวดน้ำ ประเภทความแม่นยำเด็กชายธนพัฒน์ กาญจนานพมาศ
กลุ่มสาระการเรียนร้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
88
86ดก. 086/2565รางวัลจรวดขวดน้ำ ประเภทความแม่นยำเด็กชายชุติพนธ์ นนธิบุตร
กลุ่มสาระการเรียนร้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
89
87ดก. 087/2565รางวัลจรวดขวดน้ำ ประเภทความแม่นยำเด็กชายณัฐพร บุญรอด
กลุ่มสาระการเรียนร้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
90
88ดก. 088/2565รางวัลจรวดขวดน้ำ ประเภทความแม่นยำเด็กชายสุทธิพงศ์ พรมสุทธิ
กลุ่มสาระการเรียนร้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
91
89ดก. 089/2565รางวัลจรวดขวดน้ำ ประเภทความแม่นยำเด็กชายธนากร ไชยรัตน์
กลุ่มสาระการเรียนร้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
92
90ดก. 090/2565รางวัลจรวดขวดน้ำ ประเภทความแม่นยำเด็กชายวีรภัทร โพธิ์อาจ
กลุ่มสาระการเรียนร้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
93
91ดก. 091/2565รางวัลจรวดขวดน้ำ ประเภทความแม่นยำเด็กชายปิยพนธ์ ขาวขำ
กลุ่มสาระการเรียนร้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
94
92ดก. 092/2565รางวัลจรวดขวดน้ำ ประเภทความแม่นยำเด็กชายสถาพร คงสกุล
กลุ่มสาระการเรียนร้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
95
93ดก. 093/2565รางวัลจรวดขวดน้ำ ประเภทความแม่นยำเด็กชายนครชัย กำไลทอง
กลุ่มสาระการเรียนร้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
96
94ดก. 094/2565รางวัลจรวดขวดน้ำ ประเภทความแม่นยำเด็กชายปรัชญา ทองบางหลวง
กลุ่มสาระการเรียนร้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
97
95ดก. 095/2565รางวัลจรวดขวดน้ำ ประเภทความแม่นยำเด็กชายมานะชัย ภู่เปลี่ยน
กลุ่มสาระการเรียนร้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
98
96ดก. 096/2565รางวัลจรวดขวดน้ำ ประเภทความแม่นยำเด็กชายปฎิพัทธ์ เนียมเตียง
กลุ่มสาระการเรียนร้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
99
97ดก. 097/2565รางวัลจรวดขวดน้ำ ประเภทความแม่นยำเด็กชายทวีศักดิ์ กรรณแก้ว
กลุ่มสาระการเรียนร้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565
100
98ดก. 098/2565รางวัลจรวดขวดน้ำ ประเภทความแม่นยำเด็กชายหินผา วิเศษโยธา
กลุ่มสาระการเรียนร้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดมประจำปีการศึกษา2565