ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ทะเบียนเกียรติบัตร ภายในโรงเรียน ปี 2563
2
ลำดับที่
เลขที่ลงทะเบียนเรื่องชื่อ-สกุลผู้รับฝ่ายจัดทำผู้ลงนามวัน/เดือน/ปี
3
1ดก.2563-001เป็นผู้มีผลการเรียนดีเด่น
เด็กหญิงกานต์มณี นนธิบุตร
วิชาการผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม19 สิงหาคม 63
4
2ดก.2563-002เป็นผู้มีผลการเรียนดีเด่น
เด็กหญิงพัชริดา แซ่จิว
วิชาการผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม19 สิงหาคม 63
5
3ดก.2563-003เป็นผู้มีผลการเรียนดีเด่น
เด็กหญิงชมพูนุช ลำเพา
วิชาการผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม19 สิงหาคม 63
6
4ดก.2563-004เป็นผู้มีผลการเรียนดีเด่นเด็กหญิงวราพร ชานอกวิชาการผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม19 สิงหาคม 63
7
5ดก.2563-005เป็นผู้มีผลการเรียนดีเด่น
เด็กหญิงกรองกนก สุวรรณประเสริฐ
วิชาการผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม19 สิงหาคม 63
8
6ดก.2563-006เป็นผู้มีผลการเรียนดีเด่น
เด็กหญิงผาติรัตน์ ธรรมา
วิชาการผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม19 สิงหาคม 63
9
7ดก.2563-007เป็นผู้มีผลการเรียนดีเด่นเด็กหญิงพลอย เพชรนิลวิชาการผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม19 สิงหาคม 63
10
8ดก.2563-008เป็นผู้มีผลการเรียนดีเด่นนางสาวสรญา ฟักโตวิชาการผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม19 สิงหาคม 63
11
9ดก.2563-009เป็นผู้มีผลการเรียนดีเด่นนางสาววริศรา แซ่จิววิชาการผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม19 สิงหาคม 63
12
10ดก.2563-010เป็นผู้มีผลการเรียนดีเด่นนางสาวกัลยา ทิพวัลวิชาการผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม19 สิงหาคม 63
13
11ดก.2563-011เป็นผู้มีผลการเรียนดีเด่นนางสาวดวงกมล ทับอ๋อยวิชาการผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม19 สิงหาคม 63
14
12ดก.2563-012เป็นผู้มีผลการเรียนดีเด่นนายกาจณรงค์ กาหลงวิชาการผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม19 สิงหาคม 63
15
13ดก.2563-013เป็นผู้มีผลการเรียนดีเด่นนางสาวสุภาพร ยอดนิลวิชาการผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม19 สิงหาคม 63
16
14ดก.2563-014กรรมการสภานักเรียนนายชัยชาญ ดอกขจร กิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
17
15ดก.2563-015กรรมการสภานักเรียน
นายพีรภัทร์ เลี้ยงอำนวย
กิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
18
16ดก.2563-016กรรมการสภานักเรียนนายวัชรพล จิตเจียมกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
19
17ดก.2563-017กรรมการสภานักเรียนนายสราวุฒิ บัวเจกกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
20
18ดก.2563-018กรรมการสภานักเรียนนายจิรวัฒน์ แผนคงกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
21
19ดก.2563-019กรรมการสภานักเรียนนายชนแดน จันทร์น้อยกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
22
20ดก.2563-020กรรมการสภานักเรียน
นายณรงค์ศักดิ์ อินทรพงษ์
กิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
23
21ดก.2563-021กรรมการสภานักเรียนนายธีรวุฒิ ปุยะพันธ์กิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
24
22ดก.2563-022กรรมการสภานักเรียนนายปริญญา เชียงกากิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
25
23ดก.2563-023กรรมการสภานักเรียนนายอรัณย์ มูลเงินกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
26
24ดก.2563-024กรรมการสภานักเรียนนายปรวีร์ ลิ้นทองกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
27
25ดก.2563-025กรรมการสภานักเรียนนายภัทรภณ วงศ์ราชกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
28
26ดก.2563-026ประธานกรรมการสภานักเรียนนายกัมปนาท ใบบัวกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
29
27ดก.2563-027กรรมการสภานักเรียนนายสิทธิพร ประมวนทองกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
30
28ดก.2563-028กรรมการสภานักเรียนนายอดิเทพ กองศรีกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
31
29ดก.2563-029กรรมการสภานักเรียน
นางสาวพรชิตา เรืองเรื่อ
กิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
32
30ดก.2563-030กรรมการสภานักเรียนนางสาวสุภาพร ยอดนิลกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
33
31ดก.2563-031กรรมการสภานักเรียนนางอารีญา ศรีสงสารกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
34
32ดก.2563-032กรรมการสภานักเรียนนางสาวกชกร โพธิ์ทองกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
35
33ดก.2563-033กรรมการสภานักเรียนนางสาวธนพร ใจรื่นกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
36
34ดก.2563-034กรรมการสภานักเรียนนางสาวนฤมล ทวีสุขกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
37
35ดก.2563-035กรรมการสภานักเรียน
นางสาวประกายพลอย แผนสมบูรณ์
กิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
38
36ดก.2563-036กรรมการสภานักเรียนนางสาวปริชาติ แก้วหะกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
39
37ดก.2563-037กรรมการสภานักเรียนนางสาวธันยพร คำภากิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
40
38ดก.2563-038กรรมการสภานักเรียน
นางสาวรุ่งทิพย์ ทองประหลาด
กิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
41
39ดก.2563-039กรรมการสภานักเรียนนางสาววราภรณ์ ใฝ่ใจกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
42
40ดก.2563-040กรรมการสภานักเรียนนางสาววริศรา ยอดทองกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
43
41ดก.2563-041กรรมการสภานักเรียน
นางสาวกุลนันท์ นาคสีทอง
กิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
44
42ดก.2563-042กรรมการสภานักเรียนนายเกรียงไกร ปราบพาลกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
45
43ดก.2563-043กรรมการสภานักเรียนนายจิรวัฒน์ ปากกลางกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
46
44ดก.2563-044กรรมการสภานักเรียนนายชยานันท์ จันทรกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
47
45ดก.2563-045กรรมการสภานักเรียนนายตะวัน ตันตระกูลกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
48
46ดก.2563-046กรรมการสภานักเรียนนายธันยบูรณ์ บุญเลิศกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
49
47ดก.2563-047กรรมการสภานักเรียนนายบรรหาร หลักหมั่นกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
50
48ดก.2563-048กรรมการสภานักเรียนนายพีรพล บุญศรีกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
51
49ดก.2563-049กรรมการสภานักเรียนนายภาณุพงษ์ สิงห์งามกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
52
50ดก.2563-050กรรมการสภานักเรียน
นายรุ่งโรจน์ สุขประเสริฐ
กิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
53
51ดก.2563-051กรรมการสภานักเรียน
นายวีรพัฒน์ แพงเที่ยง
กิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
54
52ดก.2563-052กรรมการสภานักเรียน
นายสุรศักดิ์ ชั่งเที่ยง
กิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
55
53ดก.2563-053กรรมการสภานักเรียนนายวุฒิชัย โสภากุลกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
56
54ดก.2563-054กรรมการสภานักเรียนนายณภัทร คงมากิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
57
55ดก.2563-055กรรมการสภานักเรียนนายกาจณรงค์ กาหลงกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
58
56ดก.2563-056กรรมการสภานักเรียน
นายดำรงศักดิ์ ภู่เปลี่ยน
กิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
59
57ดก.2563-057กรรมการสภานักเรียนนางสาวดวงกมล ทับอ๋อยกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
60
58ดก.2563-058กรรมการสภานักเรียน
นางสาวภัทรวดี โพธ์ศรี
กิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
61
59ดก.2563-059กรรมการสภานักเรียนนางสาวรังสินี โพธิกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
62
60ดก.2563-060กรรมการสภานักเรียนนางสาววรรณพร พวงทองกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
63
61ดก.2563-061กรรมการสภานักเรียนนางสาวอริสา ศรีทองกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
64
62ดก.2563-062กรรมการสภานักเรียน
นางสาวหนึ่งฤทัย ภานุธรรม
กิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
65
63ดก.2563-063กรรมการสภานักเรียนนางสาวนวพร สอพานชย์กิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
66
64ดก.2563-064กรรมการสภานักเรียน
นางสาวรัตน์ลดา ศาสตร์เวช
กิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
67
65ดก.2563-065กรรมการสภานักเรียน
นางสาวรุ่งทิพย์ แซ่จิว
กิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
68
66ดก.2563-066กรรมการสภานักเรียนนางสาวสมิตา ทองเปลวกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
69
67ดก.2563-067กรรมการสภานักเรียนนางสาวอรทัย โกญจนาทกิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
70
68ดก.2563-068กรรมการสภานักเรียน
นางสาวอริษา จินดาแก้ว
กิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
71
69ดก.2563-069กรรมการสภานักเรียน
นางสาววนัญญา พิมพ์หล่อ
กิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
72
70ดก.2563-070กรรมการสภานักเรียนนางสาวกนิษฐา บุญไข้กิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
73
71ดก.2563-071กรรมการสภานักเรียน
นางสาววรัญญา เหมือนช้าง
กิจการนักเรียนผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม20 สิงหาคม 63
74
72ดก.2563-072
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ทางวิชาการและการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด-2019
เด็กชายจิรายุ โซวเซ็ง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม16 ตุลาคม 63
75
73ดก.2563-073
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ทางวิชาการและการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด-2019
เด็กชายณลงกรณ์ แซ่เตียว
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม16 ตุลาคม 63
76
74ดก.2563-074
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ทางวิชาการและการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด-2019
เด็กชายเตชภณ ถาวรไพบูลย์เจริญ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม16 ตุลาคม 63
77
75ดก.2563-075
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ทางวิชาการและการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด-2019
เด็กชายธีรภัทร์ แก้วมุกดา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม16 ตุลาคม 63
78
76ดก.2563-076
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ทางวิชาการและการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด-2019
เด็กชายนภัสรพี แก้วเอ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม16 ตุลาคม 63
79
77ดก.2563-077
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ทางวิชาการและการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด-2019
เด็กชายปฏิพัทธ์ เนียมเตียง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม16 ตุลาคม 63
80
78ดก.2563-078
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ทางวิชาการและการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด-2019
เด็กชายปองคุณ ขาวจันทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม16 ตุลาคม 63
81
79ดก.2563-079
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ทางวิชาการและการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด-2019
เด็กชายพงศธร แย้มศิริ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม16 ตุลาคม 63
82
80ดก.2563-080
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ทางวิชาการและการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด-2019
เด็กชายพชรพล ชุ่มสุข
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม16 ตุลาคม 63
83
81ดก.2563-081
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ทางวิชาการและการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด-2019
เด็กชายมนูญ มูลทรัพย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม16 ตุลาคม 63
84
82ดก.2563-082
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ทางวิชาการและการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด-2019
เด็กชายมานะชัย ภู่เปลี่ยน
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม16 ตุลาคม 63
85
83ดก.2563-083
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ทางวิชาการและการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด-2019
เด็กชายมีชัย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม16 ตุลาคม 63
86
84ดก.2563-084
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ทางวิชาการและการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด-2019
เด็กชายวศิน ชูฝา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม16 ตุลาคม 63
87
85ดก.2563-085
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ทางวิชาการและการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด-2019
เด็กชายวิทวินธ์ ทรัพย์จรัสแสง
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม16 ตุลาคม 63
88
86ดก.2563-086
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ทางวิชาการและการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด-2019
เด็กชายสุริยา เกิดสมบูรณ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม16 ตุลาคม 63
89
87ดก.2563-087
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ทางวิชาการและการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด-2019
เด็กชายหินผา วิเศษโยธา
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม16 ตุลาคม 63
90
88ดก.2563-088
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ทางวิชาการและการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด-2019
เด็กหญิงกนกวรรณ เสือณรงค์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม16 ตุลาคม 63
91
89ดก.2563-089
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ทางวิชาการและการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด-2019
เด็กหญิงกาญจนา นุชนุ่ม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม16 ตุลาคม 63
92
90ดก.2563-090
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ทางวิชาการและการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด-2019
เด็กหญิงขนิตฐา ไชยาโส
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม16 ตุลาคม 63
93
91ดก.2563-091
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ทางวิชาการและการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด-2019
เด็กหญิงจารุวรรณ บุญช่วย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม16 ตุลาคม 63
94
92ดก.2563-092
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ทางวิชาการและการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด-2019
เด็กหญิงจิตรลดา รอดอินทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม16 ตุลาคม 63
95
93ดก.2563-093
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ทางวิชาการและการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด-2019
เด็กหญิงจิรภัทร หิรัญวงศ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม16 ตุลาคม 63
96
94ดก.2563-094
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ทางวิชาการและการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด-2019
เด็กหญิงธิวาพร เกิดจ้อย
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม16 ตุลาคม 63
97
95ดก.2563-095
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ทางวิชาการและการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด-2019
เด็กหญิงบัณฑิตา บัวงาม
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม16 ตุลาคม 63
98
96ดก.2563-096
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ทางวิชาการและการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด-2019
เด็กหญิงปาริศษา จำปาอินทร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม16 ตุลาคม 63
99
97ดก.2563-097
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ทางวิชาการและการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด-2019
เด็กหญิงพัณณิตา ไชยวรีย์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม16 ตุลาคม 63
100
98ดก.2563-098
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การให้ความรู้ทางวิชาการและการป้องกันเกี่ยวกับโรคโควิด-2019
เด็กหญิงมาลาตี รุ้งวงศ์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
ผอ.คม พิริยวุฒิกรอุดม16 ตุลาคม 63