31 01 62 - 14.45-16.45 น.- LC (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLM
1
ประทับเวลาวัน/เวลาที่สอบห้องสอบ
1. รหัสนักศึกษา (Student ID.)
2. ชื่อ-นามสกุล (ให้ใส่คำนำหน้าชื่อ นาย, นาง, นางสาว ด้วย)
3. ชั้นปี
4. คณะครุศาสตร์ (Faculty of Education) สาขา (Major)
2
17/1/2019, 10:27:20
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58141201
นางสาวกิตติญา หาสกุล
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาคณิตศาสตร์
3
17/1/2019, 10:37:11
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58141159นางสาวโสภี เฉพาะตนชั้นปีที่ 4สาขาวิชาคณิตศาสตร์
4
19/1/2019, 15:19:13
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58151760
นางสาวนัฐยาดา ชอบงาม
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาภาษาไทย
5
21/1/2019, 14:02:18
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
60151335ศิรินภา อ่อนละมูลชั้นปีที่ 2สาขาวิชาฟิสิกส์
6
21/1/2019, 14:02:20
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
60151328
นางสาวรจรินทร์ แหลงคำ
ชั้นปีที่ 2สาขาวิชาฟิสิกส์
7
21/1/2019, 14:02:41
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
60151329นางสาวรสริน หมีคำชั้นปีที่ 2สาขาวิชาฟิสิกส์
8
21/1/2019, 14:03:14
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
60151404
นางสาววริศรา เขียนปัญญา
ชั้นปีที่ 2สาขาวิชาฟิสิกส์
9
21/1/2019, 14:11:26
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
60151364นายวรากร ระมั่งชั้นปีที่ 2สาขาวิชาฟิสิกส์
10
21/1/2019, 14:12:45
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
60151335
นางสาวศิรินภา อ่อนละมูล
ชั้นปีที่ 2สาขาวิชาฟิสิกส์
11
21/1/2019, 14:13:02
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
60151361
นาย ภูพิพัฒน์ เเก้วเทพ
ชั้นปีที่ 2สาขาวิชาฟิสิกส์
12
22/1/2019, 16:49:03
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
60161343
นางสาว รุจิกร ก้างออนตา
ชั้นปีที่ 2สาขาวิชาภาษาจีน
13
22/1/2019, 18:32:33
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
61141917นางสาวนิภาพร พรพรมชั้นปีที่ 1สาขาวิชาคณิตศาสตร์
14
22/1/2019, 18:34:14
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
61141913
นางสาวทัศน์มน กันจันทร์วงศ์
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาคณิตศาสตร์
15
22/1/2019, 18:36:38
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
61141921
นางสาวเนตรนพิส คำลือ
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาคณิตศาสตร์
16
22/1/2019, 19:45:52
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
61141949นายณัฐวุฒิ คุ้มเนตรชั้นปีที่ 1สาขาวิชาคณิตศาสตร์
17
22/1/2019, 19:46:49
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
61141919
นางสาวนุจรีย์ ภูเก้าแก้ว
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาคณิตศาสตร์
18
23/1/2019, 9:42:02
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
61141945
นางสาวอิจริยาภรณ์ ตุ่นนิ้ว
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาคณิตศาสตร์
19
23/1/2019, 11:18:26
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58141371
นางสาว วานิสสา สุนันต๊ะ
ชั้นปีที่ 4
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ศึกษา
20
24/1/2019, 18:05:26
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
61121114นางสาวมนตรา ดอกใหม่ชั้นปีที่ 1
สาขาจิตวิทยาการแนะแนว
21
24/1/2019, 18:59:54
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58141743
นางสาวสุดารัตน์ กันใจ
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาดนตรีศึกษา
22
24/1/2019, 19:00:32
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58141744
นางสาววรินทร์ญา ยาวิชัย
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาดนตรีศึกษา
23
24/1/2019, 19:01:17
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58141749
นางสาวปภาวรินทร์ ศรีสุข
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาดนตรีศึกษา
24
24/1/2019, 19:01:49
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58141717
นางสาวชฎากร ปาพิวงค์
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาดนตรีศึกษา
25
24/1/2019, 19:02:17
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58141715นางสาวกาญจนพร อินตาชั้นปีที่ 4สาขาวิชาดนตรีศึกษา
26
24/1/2019, 19:12:41
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58141742นายฤทธิชัย ขันตี๋ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาดนตรีศึกษา
27
25/1/2019, 9:11:58
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
61121114นางสาวมนตรา ดอกใหม่ชั้นปีที่ 1
สาขาจิตวิทยาการแนะแนว
28
25/1/2019, 16:13:25
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
60151107
นางสาวนิรชา จันทร์หอม
ชั้นปีที่ 2สาขาวิชาพลศึกษา
29
25/1/2019, 16:14:35
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
60151105
นางสาวนรินทร จันระวัง
ชั้นปีที่ 2สาขาวิชาพลศึกษา
30
25/1/2019, 16:16:40
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
60151123นายครองภพ ศรีพันธุ์ชั้นปีที่ 2สาขาวิชาพลศึกษา
31
25/1/2019, 16:17:24
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
60151105
นางสาวนรินทร จันระวัง
ชั้นปีที่ 2สาขาวิชาพลศึกษา
32
25/1/2019, 16:24:34
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
60151134นาย ธีระวัฒน์ เชอร์ชั้นปีที่ 2สาขาวิชาพลศึกษา
33
25/1/2019, 16:24:51
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
60151134นาย ธีระวัฒน์ เชอร์ชั้นปีที่ 2สาขาวิชาพลศึกษา
34
25/1/2019, 16:43:52
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
60151106
นางสาวนันทพร อมรเลิศศักดิ์
ชั้นปีที่ 2สาขาวิชาพลศึกษา
35
25/1/2019, 17:07:17
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
60151127นายชาติชาย ชนะชัยชั้นปีที่ 2สาขาวิชาพลศึกษา
36
25/1/2019, 17:12:12
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
60151127นายชาติชาย ชนะชัยชั้นปีที่ 2สาขาวิชาพลศึกษา
37
25/1/2019, 22:56:22
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
61121041
นางสาว ศิริลักษณ์ สมตน
ชั้นปีที่ 1
สาขาจิตวิทยาองค์การ
38
25/1/2019, 22:56:42
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
61121041
นางสาว ศิริลักษณ์ สมตน
ชั้นปีที่ 1
สาขาจิตวิทยาองค์การ
39
25/1/2019, 22:59:17
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
61121002
นางสาวทิพยาภรณ์ คมแก้ว
ชั้นปีที่ 1
สาขาจิตวิทยาองค์การ
40
25/1/2019, 23:03:35
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
61121026
นางสาว ศิวัชญา ศรีทองวัน
ชั้นปีที่ 1
สาขาจิตวิทยาองค์การ
41
25/1/2019, 23:11:20
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
61121011นาย อนุพล แปจุมปูชั้นปีที่ 1
สาขาจิตวิทยาองค์การ
42
25/1/2019, 23:14:43
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
61121004
นางสาว ภาณุมาศ ถุงแก้ว
ชั้นปีที่ 1
สาขาจิตวิทยาองค์การ
43
25/1/2019, 23:14:56
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
61121004
นางสาว ภาณุมาศ ถุงแก้ว
ชั้นปีที่ 1
สาขาจิตวิทยาองค์การ
44
25/1/2019, 23:15:39
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
61121021
นางสาว จ่ามคำ ลุงหลู่
ชั้นปีที่ 1
สาขาจิตวิทยาองค์การ
45
28/1/2019, 10:48:14
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58161134
นางสาวสกุลทิพย์ ใจชุ่ม
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาศิลปศึกษา
46
28/1/2019, 10:48:43
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58161137
นางสาวสายรุ้ง. บัวศรี
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาศิลปศึกษา
47
28/1/2019, 10:49:05
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58161122
นางสาวพิมพ์นิภา ก้อนคำ
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาศิลปศึกษา
48
28/1/2019, 10:52:30
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58161109นางสาวเบญจมาศ ใจสักชั้นปีที่ 4สาขาวิชาศิลปศึกษา
49
28/1/2019, 10:57:07
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58161152กฤษฎา นันปัญญาชั้นปีที่ 4สาขาวิชาศิลปศึกษา
50
28/1/2019, 10:57:20
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58161140
นาย เกรียงไกร ประจักษ์เมธี
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาศิลปศึกษา
51
28/1/2019, 10:57:41
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58161162ทังจี​ มาลีผดุงชั้นปีที่ 4สาขาวิชาศิลปศึกษา
52
28/1/2019, 11:00:25
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58161128นายวิริยะ ชนะจิตต์ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาศิลปศึกษา
53
28/1/2019, 11:06:04
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58161147
นายพิทักษ์ ปัญจพันดร
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาศิลปศึกษา
54
28/1/2019, 12:50:15
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58141101
นางสาวภาสินี สิงห์แก้ว
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาคณิตศาสตร์
55
28/1/2019, 13:16:25
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58141152
นางสาววิรัญชนา รินฤทธิ์
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาคณิตศาสตร์
56
28/1/2019, 13:47:47
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58161155
นายเกียรตดำรง ทิพย์ไกรวัลย์
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาศิลปศึกษา
57
28/1/2019, 16:59:43
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58161158
นายบรรหาร ตะวันแสงธรรม
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาศิลปศึกษา
58
29/1/2019, 10:13:00
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
60151101
นางสาว จิณณพัต จินาวงค์
ชั้นปีที่ 2สาขาวิชาพลศึกษา
59
29/1/2019, 10:15:24
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58151158
นาย ศักดิ์สิทธิ์ ศรีคำภา
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาพลศึกษา
60
29/1/2019, 10:16:02
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58151152
นาย สิทธิชัย ปาติสัตย์
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาพลศึกษา
61
30/1/2019, 10:20:02
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
60141739นายอานนท์ วางโตชั้นปีที่ 2สาขาวิชาดนตรีศึกษา
62
30/1/2019, 14:02:25
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
61141512นางสาวทัศนีย์ กาชัยชั้นปีที่ 1สาขาวิชาชีววิทยา
63
30/1/2019, 14:37:46
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
61141511
นางสาวณัฐริกา ใจปัญญา
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาชีววิทยา
64
30/1/2019, 14:42:49
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
61141530
นางสาวสุดธิดา ชุ่มใจ
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาชีววิทยา
65
30/1/2019, 14:55:57
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
61141566
นางสาวฐิติพร อาทิตย์อาภา
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาชีววิทยา
66
30/1/2019, 14:58:47
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
61141522
นางสาวเบญจวรรณ ใจจันตา
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาชีววิทยา
67
30/1/2019, 14:59:47
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
61141508
นางสาว จิรนุช ชาญเชี่ยววิทยา
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาชีววิทยา
68
30/1/2019, 15:00:21
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
61141509
นางสาวชัชชฎา ชุมภูเทพ
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาชีววิทยา
69
30/1/2019, 15:01:22
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
61141540นายธนกร หลู่ปินชั้นปีที่ 1สาขาวิชาชีววิทยา
70
30/1/2019, 15:07:03
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
61141535
นางสาวรุ่งทิวา มหาวีระตระกูล
ชั้นปีที่ 1สาขาวิชาชีววิทยา
71
30/1/2019, 21:56:50
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58151135
นาย บุรินทร์ เกษมกิตติกุล
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาพลศึกษา
72
30/1/2019, 22:04:43
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58151105นาย วรัญกุล สุคำชั้นปีที่ 4สาขาวิชาพลศึกษา
73
30/1/2019, 22:06:15
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58151131นางสาวนริศรา ปุริกาชั้นปีที่ 4สาขาวิชาพลศึกษา
74
30/1/2019, 22:06:29
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58151119นางสาวธนพร พรมสุ้มชั้นปีที่ 4สาขาวิชาพลศึกษา
75
30/1/2019, 22:07:06
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58151132
นายเมธาสิทธิ์ บุญมา
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาพลศึกษา
76
30/1/2019, 22:07:12
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58151111
นาย ภาณุพงศ์ ตามอารมย์
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาพลศึกษา
77
30/1/2019, 22:13:19
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58151128
นายอธิพงษ์ จันทะวีระ
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาพลศึกษา
78
30/1/2019, 22:13:28
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58151103นาย ธนาตย์ คำก้อนชั้นปีที่ 4สาขาวิชาพลศึกษา
79
30/1/2019, 22:14:06
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58151106
นางสาวรัตติยา ศรีสุราษฎร์
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาพลศึกษา
80
30/1/2019, 22:14:45
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58151121นางสาวชลิดา ทิพย์คำชั้นปีที่ 4สาขาวิชาพลศึกษา
81
30/1/2019, 22:14:53
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58151126นาย ศตวรรษ ภิยะชั้นปีที่ 4สาขาวิชาพลศึกษา
82
30/1/2019, 22:15:09
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58151108นายไพบูลย์ ยอทูชั้นปีที่ 4สาขาวิชาพลศึกษา
83
30/1/2019, 22:15:19
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
60121519
นางสาวศิรินทร์ สุขแรง
ชั้นปีที่ 2
สาขาจิตวิทยาองค์การ
84
30/1/2019, 22:15:38
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58151122
นางสาวกาญจนาพร อุตรชน
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาพลศึกษา
85
30/1/2019, 22:18:38
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58151110
นายเฉลิมเกียรติ ปั้นทอง
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาพลศึกษา
86
30/1/2019, 22:19:56
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58151123
นางสาวจิราภรณ์ ปันดิ
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาพลศึกษา
87
30/1/2019, 22:20:36
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58151137นายทศพล สระทองอิ้งชั้นปีที่ 4สาขาวิชาพลศึกษา
88
30/1/2019, 22:22:36
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58151107
นางสาวสุภาณี วิภาการเวก
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาพลศึกษา
89
30/1/2019, 22:24:05
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58151118
นางสาวสิริวิมล สินธุมัด
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาพลศึกษา
90
30/1/2019, 22:25:52
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58151174นางสาวสายปาตา บุญชูชั้นปีที่ 4สาขาวิชาพลศึกษา
91
30/1/2019, 22:27:27
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58151117นายเขมพงษ์ วงค์ตันชั้นปีที่ 4สาขาวิชาพลศึกษา
92
30/1/2019, 22:29:13
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58151149นายธีระ ยี่ตาชั้นปีที่ 4สาขาวิชาพลศึกษา
93
30/1/2019, 22:29:44
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58151133นายอลงกรณ์ อำขำชั้นปีที่ 4สาขาวิชาพลศึกษา
94
30/1/2019, 22:30:12
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58151127
นายอนุวัฒน์ เขื่อนดิน
ชั้นปีที่ 4สาขาวิชาพลศึกษา
95
30/1/2019, 22:32:33
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58151134นายศิวกรณ์ รอดภัยชั้นปีที่ 4สาขาวิชาพลศึกษา
96
30/1/2019, 22:32:39
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
60121530
นางสาวกัลยาณี ปันวงค์
ชั้นปีที่ 2
สาขาจิตวิทยาองค์การ
97
30/1/2019, 22:36:06
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
60121535
นางสาวชญานี โปธิวงค์
ชั้นปีที่ 2
สาขาจิตวิทยาองค์การ
98
30/1/2019, 22:39:47
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
60121517
นางสาว ศิริญากร สุขปา
ชั้นปีที่ 2
สาขาจิตวิทยาองค์การ
99
30/1/2019, 22:49:26
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
60121503
นางสาวกิตติยา บัวเต้า
ชั้นปีที่ 2
สาขาจิตวิทยาองค์การ
100
30/1/2019, 22:49:57
วันพฤหัสบดี ที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 14.45-16.45 น.
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
58151134นายศิวกร รอดภัยชั้นปีที่ 4สาขาวิชาพลศึกษา
Loading...
Main menu