รายชื่อนักเรียนวัดความรู้ ป.6-59.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ระดับชั้นป.6
2
ห้องสอบที่ 1 ห้อง 311
3
เลขที่นั่งสอบ 60001 ถึง 60035
4
เลขที่นั่งสอบ
ชื่อ - สกุลโรงเรียน
หมายเหตุ
5
60001
เด็กชาย
กิตติศักดิ์
วิชัยยา
6
60002
เด็กชาย
วีรภัทร
ชนะภัย
บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
7
60003
เด็กหญิง
ปวริศาละทะโลราชานุบาล
8
60004
เด็กหญิง
วชิราภรณ์
รอดพวงราชานุบาล
9
60005
เด็กหญิง
สรัลพร
หมื่นโฮ้ง
ราชานุบาล
10
60006
เด็กหญิง
ณัฏฐณิชา
กิติยศซินจง
11
60007
เด็กชาย
เทพพิทักษ์กุล
บุญเทพ
บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
12
60008
เด็กหญิง
บุศรากร
พรมต๊ะ
น่านคริสเตียนศึกษา
13
60009
เด็กหญิง
นัชชา
วงศ์วาน
บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
14
60010
เด็กชาย
นนทวิชญ์
วิสุทธิธาดา
บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
15
60011
เด็กชาย
อิทธิพัทธ์
สว่างเมฆฤทธิ์
บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
16
60012
เด็กหญิง
อังชูธาภรณ์
จิตตามัย
บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
17
60013
เด็กหญิง
ปุณญานน
นันติ
บ้านดอน(ศรีเสริมกสิกร)
18
60014
เด็กชาย
ณัฐพลวรรณดีราชานุบาล
19
60015
เด็กหญิง
ชญาณิศา
มูลศรี
น่านคริสเตียนศึกษา
20
60016
เด็กหญิง
ณภัทร์พร
เหล่าอารยะ
น่านคริสเตียนศึกษา
21
60017
เด็กหญิง
ปวีณ์ธิดา
เมธาเกษร
น่านคริสเตียนศึกษา
22
60018
เด็กหญิง
จตุรพร
คูอาริยะกุล
น่านคริสเตียนศึกษา
23
60019
เด็กหญิง
ภิษัชฌลา
งามบุณยรักษ์
น่านคริสเตียนศึกษา
24
60020
เด็กหญิง
พรประภา
ซ้งคำ
น่านคริสเตียนศึกษา
25
60021
เด็กหญิง
กฤตยา
พิงศ์หาญ
น่านคริสเตียนศึกษา
26
60022
เด็กหญิง
จิดาภา
ปันทะลา
น่านคริสเตียนศึกษา
27
60023
เด็กหญิง
นิชานาถ
ไชยช่อฟ้า
น่านคริสเตียนศึกษา
28
60024
เด็กหญิง
จุฑามาศ
สอนศิริ
น่านคริสเตียนศึกษา
29
60025
เด็กชาย
ภัทรดนัย
คำศรีใส
ราชานุบาล
30
60026
เด็กชาย
ธนกฤตนิลนามอนุบาลอยู่วิทยา
31
60027
เด็กหญิง
นันท์นภัส
มูจจะคำ
อนุบาลอยู่วิทยา
32
60028
เด็กชาย
ธนพล
บัวเข็ม
อนุบาลอยู่วิทยา
33
60029
เด็กหญิง
ปทุมมาศ
ตามลอนุบาลอยู่วิทยา
34
60030
เด็กชาย
เศรษฐธภูมิ
นุใหม่อนุบาลอยู่วิทยา
35
60031
เด็กหญิง
นันทิกานต์
วรกิตต์
อนุบาลอยู่วิทยา
36
60032
เด็กชาย
ธนาธิปพรมผายอนุบาลอยู่วิทยา
37
60033
เด็กชาย
พชร ยศพรมอนุบาลอยู่วิทยา
38
60034
เด็กชาย
ธีทัต
ธรรมชาติ
อนุบาลอยู่วิทยา
39
60035
เด็กชาย
นพวิชญ์
คำหอมอนุบาลอยู่วิทยา
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...