รายงาน 400
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบรายงานกิจกรรมสาธารณสุข จังหวัดอุบลราชธานี
2
บันทึกกิจกรรมประจำวัน รายงาน 400 ของ
3
สำนักงานสาธารณสุขอำเภอนาเยีย จังหวัดอุบลราชธานี เดือน กย. 2559
4
ผู้รวมผลงาน นายสนธยา แสงงาม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข
5
กิจกรรม
หน่วยนับ
รวมผลงาน(พันยอด)
รพสต.นาเยีย
รพสต.นาจาน
รพสต.นาดี
รพสต.นาดู่
รพสต.นาเรือง
6
แผนงานบริการสาธารณสุข
7
1.ผู้รับบริการ ในเวลาราชการคน 770 204382207094
8
ครั้ง 2,994 754506791834109
9
นอกเวลาราชการคน 341 1222070120
10
ครั้ง 594 14126201910
11
2. ผู้ป่วยรับการรักษา ในเวลาราชการคน 1,109 993364079555
12
ครั้ง 3,389 5743837611,025646
13
นอกเวลาราชการคน 379 122162121271
14
ครั้ง 748 14117714819191
15
3. การส่งผู้ป่วยไปรับการรักษาต่อที่อื่น0
16
- Referคน 6 11112
17
- รับ Refer(ดูแลต่อตามคำสั่งแพทย์,เยี่ยมบ้าน)
คน 2 2-000
18
การบริการรักษาพยาบาลผู้ป่วยต่างด้าว
19
1. ผู้ป่วยนอกรับการรักษาแยกเป็น -ลาวคน - 00000
20
ครั้ง - 00000
21
-กัมพูชาคน - 00000
22
ครั้ง - 00000
23
-อื่น ๆคน - 00000
24
ครั้ง - 00000
25
2. มูลค่าการรักษา -ทั้งหมด (ลาว )บาท - 00000
26
(กัมพูชา)บาท - 00000
27
-เรียกเก็บเงินได้จริง (ลาว)บาท - 00000
28
(กัมพูชา)บาท - 00000
29
รายงานผู้ป่วยนอกตามกลุ่มสาเหตุ (21 กลุ่มโรค)
30
1.โรคติดเชื้อและปรสิตราย 108 621352323
31
2.เนื้องอก (รวมมะเร็ง)ราย - 00000
32
3.โรคเลือดและอวัยวะสร้างเลือดและความผิดปกติเกี่ยวกับภูมิคุ้มกัน
ราย 1 10000
33
4.โรคเกี่ยวกับต่อมไร้ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิสึม
ราย 386 339911510930
34
5.ภาวะแปรปรวนทางจิตและพฤติกรรมราย 20 111602
35
6.โรคระบบประสาทราย 26 87902
36
7.โรคตารวมส่วนประกอบของตาราย 58 113121517
37
8.โรคหูและปุ่มกกหูราย 8 14003
38
9.โรคระบบไหลเวียนเลือดราย 306 4690128042
39
10.โรคระบบหายใจราย 817 67193169259129
40
11.โรคระบบย่อยอาหารรวมโรคในช่องปากราย 412 167102732941
41
12.โรคผิวหนังและเนื้อเยื่อใต้ผิวหนังราย 113 240322118
42
13.โรคระบบกล้ามเนื้อ รวมโครงร่างและเนื้อยึดเสริม
ราย 446 116115625697
43
14.โรคระบบสืบพันธุ์ร่วมปัสสาวะราย 45 3719124
44
15.ภาวะแทรกในการตั้งครรภ์ การคลอด และระยะหลังคลอด
ราย - 00000
45
16.ภาวะผิดปกติของทารกที่เกิดขึ้นในระยะปริกำเนิด
ราย - 00000
46
17.รูปร่างผิดปกติของทารกแต่กำเนิด การพิการจนผิดรูปร่างแต่กำเนิดและ โครโมโซมผิดปกติราย - 00000
47
18.อาการที่ผิดปกติจากการตรวจที่ไม่สามารถจำแนกกลุ่มโรคได้
ราย 111 45135048
48
19.การเป็นพิษและผลที่ตามมาราย - 00000
49
20.อุบัติเหตุจากการขนส่งและผลที่ตามมาราย - 00000
50
21.สาเหตุภายนอกอื่น ๆ ที่ทำให้ป่วยหรือตายราย 1,031 02102504
51
รวมราย 3,888 2,657312317002,694460
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
ตค.60
ตค.59
พย.59
ธค.59
ม.ค.60
กพ.60
มีค.60
เมย.60
พค 60
มิย 60
กค.60
สค.60
กย.60
 
 
Main menu