แบบรายงานข้อมูลผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับศูนย์เครือข่ายฯ สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ขอให้รายงานข้อมูล ภายใน 30 สิงหาคม 2561
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ประทับเวลา1.ศูนย์เครือข่ายฯ
2.ชื่อ-สกุล ประธานศูนย์เครือข่ายฯ
3.โรงเรียน ประธานศูนย์เครือข่ายฯ
4.เบอร์โทร ประธานศูนย์เครือข่ายฯ
5.ชื่อ-สกุล ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
6.โรงเรียน ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
7.E-mail ผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
8.เบอร์โทรผู้ดูแลระบบ (Admin) ระดับศูนย์เครือข่ายฯ
9.ชื่อ-สกุล ผู้กรอกข้อมูล
10.เบอร์โทร ผู้กรอกข้อมูล
2
25/8/2018, 17:40:21เมือง 2นายพิสิษฐ์ คงผดุง
บ้านหนองศาลาโนนสว่าง
899375991นายธนกฤต ภูชมศรีบ้านนามะเฟือง
thanakrit_nb@hotmail.com
830822918นายธนกฤต ภูชมศรี830822918
3
27/8/2018, 8:38:20ศรีบุญเรือง 6นายเกรียงไกร ศรีลีบ้านโนนงาม850134896
นางนิรัชฎาภรณ์ บู่สุข
บ้านโนนงาม
inphet-oct@hotmail.com
860854790
นางนิรัชฎาภรณ์ บู่สุข
860854790
4
27/8/2018, 8:48:05โนนสัง 5นายยุทธกล ดรอินทร์
โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์
819748850นางวชิราภรณ์ ประไกร
โรงเรียนบ้านโนนสูงหนองสวรรค์
wachirapornpromkrung@gmail.com
807412302วชิราภรณ์ ประไกร807412302
5
27/8/2018, 13:47:09เมือง 4
นายฐิติวัฒน์ ทองอาสน์
บ้านนาเลิง819645843
นายจิรวุฒิ โพธิ์สุดตา
บ้านนาเลิง
maha_dd1@hotmail.com
917756937
นายจิรวุฒิ โพธิ์สุดตา
917756937
6
28/8/2018, 8:47:49ศรีบุญเรือง 4นายปัจวุธ อินกำบังบ้านทรายมูล817086970นางนิตยา โสลา
รร.บ้านหนองอุ/รร.บ้านทรายมูล
nitjiab06@gmail.com956644001นางนิตยา โสลา956644001
7
29/8/2018, 12:47:36เมือง 8
นายธรรมรัตน์ วงศ์รักษา
โรงเรียนบ้านหนองกุง
649363559
นายภราดร วงษ์จันทร์
โรงเรียนบ้านห้วยข่าโนนสมบูรณ์
meemath11@gmail.com
847998077
นายภราดร วงษ์จันทร์
847998077
8
29/8/2018, 15:28:10เมือง 3
นายสมศักดิ์ บุตรรัตนะ
โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง
081-7088176
นางสาวศิริลักษณ์ ชันติโก
โรงเรียนบ้านบกโนนเรียง
aew2518.aew@gmail.com
610979077
นางสาวจุฑาสินี ประโคถานัง
895739847
9
30/8/2018, 12:57:51เมือง 6ประมวล กองวงศ์
บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
898413600
นายจักรรินทร์ เกษปัญญา
บ้านหนองผือราษฎร์บำรุง
ketpanya2026@gmail.com
893940997
นายจักรรินทร์ เกษปัญญา
893940997
10
30/8/2018, 15:31:50เมือง 5
นายบุญจันทร์ จันทร์ชมภู
หัวนาศึกษาวิทย์081-3803864
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์
หัวนาศึกษาวิทย์supa4777@gmail.com081-2636568
นางสุภาวดี นาคฤทธิ์
812636568
11
30/8/2018, 18:44:04ศรีบุญเรือง 5นายสมเพชร ภูเพ็งใจ
บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม
965591453นายทีฆายุ แสวงเพชร
บ้านทุ่งโพธิ์นาอุดม
sawangphet@gmail.com
878547769นายทีฆายุ แสวงเพชร878547769
12
30/8/2018, 20:29:40โนนสัง 1นายลำพูน โสโท
โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
879557618นายวชิระ อ้วนสอาด
โรงเรียนบ้านหนองแวงงิ้วตาก
Watira1234@gmail.com
637868852นายวชิระ อ้วนสอาด637868852
13
31/8/2018, 9:50:24โนนสัง 7นายระวี ไสยสัตย์บ้านหนองบัวเงิน872188904
นางภัทรี จันทองอ่อน
บ้านหนองบัวเงิน
chanthongon@hotmail.com
812627117
นางภัทรี จันทองอ่อน
812627117
14
31/8/2018, 13:50:28โนนสัง 4นายสราวุฒิ บัวคำชุมชนบ้านกุดดู่810617887นางดวงใจ พลบูรณ์ชุมชนบ้านกุดดู่
pollaboon25@gmail.com
929125269นางดวงใจ พลบูรณ์929125269
15
31/8/2018, 13:51:10เมือง 7นายไพฑูลย์ สุปัญญารร.บ้านอ่างบูรพา818713918นายสุทัศน์ ภูมิภาคร่มเกล้า
suthatpoom@gmail.com
910460448นายไพฑูลย์ สุปัญญา818713918
16
31/8/2018, 14:06:32ศรีบุญเรือง 8นายเกริก. กุลกั้งบ้านสำราญสุข942903486
นางสาวภาวินี อาสาชะนา
หนองแกสระแก้ววิทยา
nongkaenongbua1@hotmail.com
095-6639151
นางสาวภาวินี อาสาชะนา
095-6639151
17
31/8/2018, 14:33:22ศรีบุญเรือง 1นายวิเชียร อดทน
โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
090-9748142นายคณาวุฒิ กุตัน
โรงเรียนบ้านนาดี "คุรุราษฎร์บำรุง"
k.khanawut@gmail.com
084-7431634นายคณาวุฒิ กุตัน084-7431634
18
31/8/2018, 15:40:33ศรีบุญเรือง 2
นายสุวิชัย แก้วจันดา
บ้านศรีบุญเรือง081 7391311
นางปิยะภรณ์ พลแพงขวา และนางสาวจุรีรัตน์ ศรีด้วง
บ้านศรีบุญเรือง
Piposhow_301@hotmail.com
081 9647808
นางสุพัตรา โภคานิตย์
087 8622418
19
31/8/2018, 16:39:53โนนสัง 3นายชัยยงค์ ภูเนตร์บ้านวังมน937357767
นางสาววชิราพร เดชเดิม
บ้านวังมน
dechderm29@gmail.com
635827308 นายเจษฎาภรณ์ ทัพลา632236516
20
31/8/2018, 18:53:10ศรีบุญเรือง 3นายปัญญา ขนานแข็งบ้านโนนหว้าทอง611187036
นายสุรสิทธิ์ มูลหล้า
บ้านมอเหนือ/บ้านโนนสงวนสิบเก้าโปร่งวิทยา
name.jj001@gmail.com
887991906
นายสุรสิทธิ์ มูลหล้า
887991906
21
31/8/2018, 19:29:08เมือง 1
นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์
บ้านสุขเกษม945416481นายสมพงษ์ พุกหน้าหนองบัววิทยายน
buawit2456@gmail.com
887465296
นายสุนันท์ ทูลพิรัตน์
945416481
22
31/8/2018, 20:56:30โนนสัง 2นายประภาส ลิโป้
โรงเรียนบ้านโคกใหญ่
963076004
นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์
โรงเรียนบ้านหนองเหมือดแอ่
ํัYosita.yo1984@gmail.com
961064463
นางสาวโยษิตา สงวนศิลป์
961064463
23
1/9/2018, 8:15:28ศรีบุญเรือง 7นางโสภา ชนะบุญ
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
854542860นายสหพล ธรรมมา
บ้านโนนสะอาดราษฎร์อุปถัมภ์
thammasahaphol@gmail.com
883040398นายสหพล ธรรมมา973189855
24
3/9/2018, 8:39:24โนนสัง 6นายวิศวะ. ห้าวหาญ
โรงเรียนบ้าาหนองทุ่ม
062-6581633นายวิศวะ. ห้าวหาญ
โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม
kangnonghan@gmail.com
082-1203872 นายวิศวะ. ห้าวหาญ082-1203872
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
การตอบแบบฟอร์ม 1
 
 
Main menu