รายงานผลสัมฤทธิ์ ภ. 1.59.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOXYZAAAB
1
รหัสวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …1....ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559จำนวน นร.ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไปร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไปคะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย
2
จำนวนที่เข้าสอบจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
3
4
00#DIV/0!
5
00#DIV/0!
6
00#DIV/0!
7
00#DIV/0!
8
00#DIV/0!
9
00#DIV/0!
10
00#DIV/0!
11
00#DIV/0!
12
00#DIV/0!
13
00#DIV/0!
14
00#DIV/0!
15
00#DIV/0!
16
00#DIV/0!
17
00#DIV/0!
18
19
การปฏิบัติ พิมพ์ด้วยเลขอารบิกเท่านั้น เฉพาะในช่องที่ทำสี และให้ตรวจสอบจำนวนนักเรียนให้ครบถ้วน
20
21
รหัสวิชากลุ่มสาระการเรียนรู้ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ …1....ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559จำนวน นร.ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไปร้อยละ นร.ที่ได้ระดับ 3 ขึ้นไปคะแนนเฉลี่ยเป้าหมาย
22
จำนวนที่เข้าสอบจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนรู้
23
011.522.533.54
24
ค21102คณิตศาสตร์2607624124726.9264.15
25
ท21102ภาษาไทย2601338110013.8556.15
26
ส21102สังคมศึกษา26016625331142.3166.78
27
ส21104ประวัติศาสตร์26011579121246.1568.92
28
ว21102วิทยาศาสตร์0000000000#DIV/0!
29
ศ21102ศิลปะ260213216111869.2374.77
30
พ21102สุขศึกษาและพลศึกษา260000713421973.0872.42
31
อ21102ภาษาอังกฤษ261168810127.6962.85
32
ง21102การงานอาชีพ260929510013.8558.34
33
ค21202พหุนาม26066313431038.4665.00
34
ท21201ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร26111710411623.0865.65
35
จ21204ภาษาจีน260952810127.6960.26
36
ว21202ทักษะการแก้ปัญหา0000000000#DIV/0!
37
อ21202ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร226024544251142.31
38
หน้าที่พลเมือง26001656261453.8569.77
39
114
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...