บันทึกการส่ง ปพ.5 วิทย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQ
1
ประทับเวลา
ชื่อครูกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
รหัสรายวิชาที่สอน วิชาที่ 1
ระดับชั้น
ห้องเรียนที่
รหัสรายวิชาที่สอน วิชาที่ 2
ระดับชั้น
ห้องเรียนที่
รหัสรายวิชาที่สอน วิชาที่ 3
ระดับชั้นห้องเรียนที่
2
13/11/2017, 13:15:57นางตฤษยา จินาพร
ว30243(เว้น9.10.14) ม.5
ม. 52, 4ว30245(เว้น9) ม.6ม. 63, 5
ว30290(เฉพาะ9.10) ม.5
ม. 510
3
13/11/2017, 13:20:03
นางสุดารัตน์ จารุวงศ์
ว30243(เว้น9.10.14) ม.5
ม. 51
ว30244(เฉพาะ9.10) ม.5
ม. 59, 10I30203(เว้น9) ม.6ม. 63
4
13/11/2017, 13:22:07นางสุจิตรา ฤาชัยว30201 ม.4ม. 46, 12
ว23202(เว้น11.12.13) ม.3
ม. 32, 4, 9I20203 (เว้น9) ม.3ม. 39
5
13/11/2017, 13:24:56นางจตุพร บุญเสริม
ว30243(เว้น9.10.14) ม.5
ม. 56, 12, 14ว30245(เว้น9) ม.6ม. 611, 12
I30202(เว้น9.10.12) ม.5
ม. 513
6
13/11/2017, 13:56:47นายธาดา โคตรอาษา
ว30203(เว้น9.10.14) ม.5
ม. 51, 3, 5ว30262(เว้น14) ม.5ม. 56, 7, 9ว30262(เว้น14) ม.5ม. 56, 7, 9
7
13/11/2017, 15:05:00
นายเอกวิทย์ ดวงแก้ว
ว30262(เว้น14) ม.5ม. 51, 5, 11
ว30203(เว้น9.10.14) ม.5
ม. 56, 14ว31161 ม.4ม. 46
8
13/11/2017, 15:07:41
นางชญานิศา ศิริคำภู
ว30243(เว้น9.10.14) ม.5
ม. 57, 11, 13
ว21213(เฉพาะห้อง9.10) ม.1
ม. 19, 13ว23102 ม.3ม. 313
9
13/11/2017, 15:08:30
นางสาววงศ์ทิพา คมทัศนียกุล
ม. 22ว22102 ม.2ม. 2
6, 7, 10, 15, 16
ว22102 ม.2ม. 26, 7, 10, 15, 16
10
13/11/2017, 15:10:24นายอนุชา ชาติวงศ์
ว30204(เฉพาะ9.10) ม.5
ม. 59, 10
ว23202(เว้น11.12.13) ม.3
ม. 33, 5, 7I20203 (เว้น9) ม.3ม. 37
11
13/11/2017, 15:37:22นางนิภาพร ทินโนรส
ว30222(เฉพาะ9.10) ม.4
ม. 49, 10ว30221 ม.4ม. 44, 5, 7, 13ว30221 ม.4ม. 413
12
13/11/2017, 15:41:23นางนิภาพร ทินโนรส
ว30222(เฉพาะ9.10) ม.4
ม. 49, 10ว30221 ม.4ม. 44, 5, 7, 13ว30221 ม.4ม. 45
13
13/11/2017, 15:47:20
นางสาวพรศิวลักษณ์ วิริยะกุล
ว30201 ม.4ม. 41, 2, 7ว30262(เว้น14) ม.5ม. 53, 4, 10ว30262(เว้น14) ม.5ม. 53, 4, 10
14
13/11/2017, 16:09:54
นายรุ่งตะวัน มูลธิสาร
ว30223(เว้น9.10.14) ม.5
ม. 52, 4, 5, 6
ว22202(เว้น11.13.14.15) ม.2
ม. 24, 5
15
13/11/2017, 16:12:46
นางสาววัชราภรณ์ วิเศษ
ว30201 ม.4ม. 43, 4, 13ว30262(เว้น14) ม.5ม. 52, 8, 13
16
13/11/2017, 16:26:55นางสุปราณี มณีใสยว21102 ม.1ม. 11, 3, 10, 11
ว21202(เว้น9.10.12.13.14.15) ม.1
ม. 11, 10
17
13/11/2017, 16:36:36
นางสาวสุภณัฐฏินันท์ ปัญญาสาย
ว30225(เว้น9) ม.6ม. 6
1, 5, 7, 10, 12
ว23212 (เฉพาะห้อง9) ม.3
ม. 39
18
13/11/2017, 16:40:01
นางสาวสุภณัฐฏินันท์ ปัญญาสาย
ว23212 (เฉพาะห้อง9) ม.3
ม. 39ว30225(เว้น9) ม.6ม. 61, 5, 7, 10, 12
19
13/11/2017, 16:41:51นายบัณฑิต อุปัญญ์ว23102 ม.3ม. 39ว31161 ม.4ม. 47, 8, 10
20
13/11/2017, 16:53:53
นางสาวมินตรา โคตรมิตร
ว23102 ม.3ม. 3
2, 3, 5, 7, 10, 14
I20203 (เว้น9) ม.3ม. 36
21
13/11/2017, 17:30:03นางรัชนี ชูมากว30221 ม.4ม. 41, 2, 3, 6, 12
ว30290(เฉพาะ9.10) ม.5
ม. 510
22
13/11/2017, 17:38:09นางรัชนี ชูมากว30221 ม.4ม. 41, 2, 3, 6, 12
ว30290(เฉพาะ9.10) ม.5
ม. 510
23
13/11/2017, 17:52:48นางเชนร์ พลรักษ์ว30205(เว้น9) ม.6ม. 61, 3, 5, 12I30203(เว้น9) ม.6ม. 61
24
13/11/2017, 18:06:48นางอรุณี ทองรัง
ว31102 ม.4 (ห้อง 11,14,15)
ม. 411, 14, 15
ว21206(เฉพาะห้อง9.10) ม.1
ม. 19, 10ว30225(เว้น9) ม.6ม. 64, 6
25
13/11/2017, 18:25:18
นางวรรณรัตน์ สีเขียว
ว23102 ม.3ม. 312, 15
ว30223(เว้น9.10.14) ม.5
ม. 57, 11, 12, 14
26
13/11/2017, 18:53:02
นางสาวนิรชร ชุติเนตร
ว22102 ม.2ม. 2
1, 2, 4, 12, 14
ว22202(เว้น11.13.14.15) ม.2
ม. 216
27
13/11/2017, 19:18:50
นายปัณณทัต หมื่นหล้า
ว21102 ม.1ม. 113, 14, 15
ว21202(เว้น9.10.12.13.14.15) ม.1
ม. 13, 4, 5, 6
28
14/11/2017, 7:44:07นางบังอร บัวศรีว21102 ม.1ม. 12, 4, 6, 8
ว21202(เว้น9.10.12.13.14.15) ม.1
ม. 12, 8
29
14/11/2017, 8:03:31
นางสาวบุญธิดา โรจนคุณธรรม
ว22205(เฉพาะห้อง9.10) ม.2
ม. 29, 10I20202 (เว้น9) ม.2ม. 27ว30241 ม.4ม. 41, 7, 13
30
14/11/2017, 8:25:50นางสมส่า แก้วหลวงว30221 ม.4ม. 48
ว30203(เว้น9.10.14) ม.5
ม. 51, 3, 8, 13
31
14/11/2017, 8:36:01นางกุศล บุตรมาศว22102 ม.2ม. 2
3, 5, 8, 9, 11, 13
32
14/11/2017, 9:14:48
นางวิภาภรณ์ ธูปแก้ว
ว22202(เว้น11.13.14.15) ม.2
ม. 21, 3, 6, 7, 8
ว30243(เว้น9.10.14) ม.5
ม. 55ว30241 ม.4ม. 44
33
15/11/2017, 10:28:31
นางสาวกนิษฐา ดวงจิตต์
ว30225(เว้น9) ม.6ม. 611, 13, 16
ว30224(เฉพาะ9.10) ม.5
ม. 59, 10
I30202(เว้น9.10.12) ม.5
ม. 515
34
16/11/2017, 15:10:41
นางวรรณลักษณ์ สุดาชม
ว30245(เว้น9) ม.6ม. 64, 6, 7ว30201 ม.4ม. 46
ว30243(เว้น9.10.14) ม.5
ม. 53
35
18/11/2017, 20:53:05
นางสาวบุญธิดา โรจนคุณธรรม
ว22206 ม. 2 (ห้อง 9 , 10)
ม. 29, 10I20202 (เว้น9) ม.2ม. 27ว30241 ม.4ม. 41, 7, 13
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...