ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVW
1
ยืนยันอีเมล์ได้ที่ https://portal.office.com
https://portal.office.com
2
โดยข้อกำหนด ต้องมีอักษร 8 ตัวขึ้นไป ประกอบด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษพิมพ์ใหญ่ พิมพ์เล็ก และตัวเลข ตัวอย่างเช่น Suphot1999
3
ลำดับ
อีเมล์รหัสผ่านชื่อผู้ใช้โรงเรียนอำเภอรุ่นการอบรมที่
4
1pyo2_001@office.dlit.ac.thzqU35NMWไหล่ ธนะบ้านน้ำเปื๋อยภูซาง1
5
2pyo2_002@office.dlit.ac.thUwVYVZRSศศินา อุ่นเมืองบ้านสระเชียงม่วน2
6
3pyo2_003@office.dlit.ac.thXJcaj8cRอมรรัตน์ อุดมประสิทธิ์อนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)จุน1
7
4pyo2_004@office.dlit.ac.th9muA2pfSมานะ จรอำบ้านปัวศรีพรมเชียงคำ1
8
5pyo2_005@office.dlit.ac.thuaMAhSjHนางดรุณี โสรจสฤษฎ์กุลโรงเรียนบ้านผาฮาวเชียงคำ1
9
6pyo2_006@office.dlit.ac.thjkxnYWa2ประทีป  ทิสาบ้านดอนไชยป่าแขมปง2
10
7pyo2_007@office.dlit.ac.thhxFzEqKEพนม มณีชัยบ้านขุนกำลังปง1
11
8pyo2_008@office.dlit.ac.thJ5mXJ4dTภัทราณิษฐ์ ราศรีบ้านน้ำจุนจุน1
12
9pyo2_009@office.dlit.ac.thKx2SxDDfสมาน ใจถาบ้านกิ่วแก้วจุน1
13
10pyo2_010@office.dlit.ac.thWL3V9SGRมนตรี อุทธาชุมชนบ้านทุ่งจุน1
14
11pyo2_011@office.dlit.ac.thmvrw4UHvฆริกา มหายศบ้านสร้อยศรีจุน1
15
12pyo2_012@office.dlit.ac.thEfcwPdMwศุภิกา การะยศบ้านแวนโค้งเชียงคำ1
16
13pyo2_013@office.dlit.ac.thTfCtzYZqยศวัจน์ โพธิถิระพงศ์บ้านแม่ทะลายจุน1
17
14pyo2_014@office.dlit.ac.thZj5CF6djเกรียงศักดิ์ บุญยศยิ่งบ้านปงสนุกจุน1
18
15pyo2_015@office.dlit.ac.th3hzSLr2gเพลิน บุญยศยิ่งบ้านหัวขัวจุน1
19
16pyo2_016@office.dlit.ac.thPwyrPxxYนงคราญ แหวนวังบ้านสระ
เชียงม่่วน
2
20
17pyo2_017@office.dlit.ac.thyVee8RKNจำรัส เชื้อสะอาดบ้านโจ้โก้เชียงคำ2
21
18pyo2_019@office.dlit.ac.th7aqSy6w6รัชนี ดะนัยบ้านแม่ต๋ำเชียงคำ1
22
19pyo2_020@office.dlit.ac.thvdh6wbwXนางสาวสุจิตรา รักษาดีบ้านปงใหม่ภูซาง2
23
20pyo2_021@office.dlit.ac.thNnSQwZjpอักษราพร แสงศรีจันทร์ชัยชุมภูเชียงคำ1
24
21pyo2_022@office.dlit.ac.thcn4T7RYpอมรศิลป์ ใจกล้าสันปูเลยเชียงคำ1
25
22pyo2_023@office.dlit.ac.thNjq64FGXจุติภรณ์ เครืออินทร์แม่ต๋ำเชียงคำ1
26
23pyo2_024@office.dlit.ac.thKnbZV5FJวัลลภ วงศ์ใหญ่บ้านสันหลวงจุน1
27
24pyo2_025@office.dlit.ac.thGbJgBY6Lจิรภา พงษ์เกษบ้านพระนั่งดินเชียงคำ1
28
25pyo2_026@office.dlit.ac.thETvL9Shaนางอารีย์ อินทร์ลือบ้านม่วงปง2
29
26pyo2_027@office.dlit.ac.th5bcY5xSBนายสมควร ดะนัยบ้านหัวทุ่งเชียงคำ1
30
27pyo2_028@office.dlit.ac.thRuByjP6Nนางลาวัลย์ สุพรรณนนท์บ้บ้านร่องย้างจุน1
31
28pyo2_029@office.dlit.ac.thyAkaFU6zจุฑารัตน์ ขลุ่ยนาคบ้านดู่ปง2
32
29pyo2_030@office.dlit.ac.thCSKZF5U3จีราวรรณ เชื้อเมืองพานอนุบาลจุน(บ้านบัวสถาน)จุน1
33
30pyo2_031@office.dlit.ac.th5ku6hxwPธารทิพย์ กลิ่นหอมบ้านปี้เชียงคำ1
34
31pyo2_032@office.dlit.ac.thhjN8qJ8Nจิรสิริ์ ศรีสุขบ้านร่องย้างจุน1
35
32pyo2_033@office.dlit.ac.thjQpuZ6m2นางสาวจินตรา สนั่นป่าบ้านทุ่งแตปง2
36
33pyo2_034@office.dlit.ac.thQ7jGbDv7นางสาวจินตรา สนั่นป่าขุนกำลังปง2
37
34pyo2_035@office.dlit.ac.thwecGEFWZนพดล ธุระบ้านร่องค้อมเชียงคำ1
38
35pyo2_036@office.dlit.ac.th6bbqqw39พัลลภา บุตรดาจันทร์ขุนกำลังปง2
39
36pyo2_037@office.dlit.ac.thGJsNcqgdบรรจง ทะนานแก้วหนองบัวเงินเชียงคำ1
40
37pyo2_038@office.dlit.ac.thNDTA7fRyนวลจันทร์ วัฒนจันทร์บ้านเวียงลอจุน1
41
38pyo2_039@office.dlit.ac.thTNwZCXvNโยธิน เชิดชูอนุบาลเชียงม่วน
เชีียงม่วน
2
42
39pyo2_040@office.dlit.ac.thqrneCPyUนายบุญช่วย สุระป้อมบ้านวังบงปง2
43
40pyo2_041@office.dlit.ac.thpABKxM9qนครินทร์ ปัญจขันธ์ราชานุุเคราะห์ปง2
44
41pyo2_042@office.dlit.ac.thCNQKRc6Cอุปัญญา เขียวน้ำชุมราชานุเคราะห์ปง2
45
42pyo2_043@office.dlit.ac.th4JUKSRkwนายบุญเชิด ปัญญาบ้านเลี้ยวปง2
46
43pyo2_044@office.dlit.ac.thk7bYxdG9ชรินทร์ ธิวงค์บ้านสักลอจุน1
47
44pyo2_045@office.dlit.ac.thC9JLjwMfนิคม เบิกบานควรดงปง2
48
45pyo2_046@office.dlit.ac.thmWjcvfV6อุไรรัตน์ จันธิมาบ้านสักทุ่งจุน2
49
46pyo2_047@office.dlit.ac.thNXpQnGdeทองเดี่ยว พินิจบ้านร่องส้านเชียงคำ1
50
47pyo2_048@office.dlit.ac.thVGBJZGtNนางสุประวีณ์ พิศจารย์บ้านห้วยสิงห์ปง2
51
48pyo2_049@office.dlit.ac.thHNHpUFuPอินทร์จันทร์ ทาแกงบ้านร่องแมดจุน1
52
49pyo2_050@office.dlit.ac.thLYMdWRLbรัตนาภรณ์ คำเผ่าชุมชนบ้านดอนไชยปง2
53
50pyo2_051@office.dlit.ac.thC7wrMCvPนางสาวฐิตาภรณ์ โยงยศบ้านแบ่งปง2
54
51pyo2_052@office.dlit.ac.theRTL244Aนางสาวสุนิพร ลาบุตรดีบ้านสันติสุขปง2
55
52pyo2_053@office.dlit.ac.thJhuDRxwGนายไสว คนใจบุญบ้านสันติิสุขปง2
56
53pyo2_054@office.dlit.ac.thuCnA5Jbpกัลยา นาปรังบ้านนาอ้อมปง2
57
54pyo2_055@office.dlit.ac.th345QEyyFประนอม พันธ์ดีบ้านควรปง2
58
55pyo2_056@office.dlit.ac.thUB4BtLFuนางเยาวรักษ์ สมฤทธิ์บ้านปงภูซาง2
59
56pyo2_057@office.dlit.ac.thuZhTp5mAแพรวพรรณ น้ำสาชุมชนบ้านหลวงเชียงม่วน2
60
57pyo2_058@office.dlit.ac.th7aXUchtpนางถนอมศรี ใจแก้วบ้านท่าฟ้าใต้
เชีียงม่วน
2
61
58pyo2_059@office.dlit.ac.th6UwRPTg9สุพจน์ นวลดั้วบ้านศรีเมืองชุม
62
59pyo2_060@office.dlit.ac.thBEvwQTcLสุกิจ ใจวังโลกบ้านสบขามปง2
63
60pyo2_061@office.dlit.ac.thhPqSs7U4จันมิตร หล่อวงศ์บ้านผาตั้งปง2
64
61pyo2_062@office.dlit.ac.thfYga8f9zนายภูบดินทร์ พวงจำบ้านสันกลางนาดอปง2
65
62pyo2_063@office.dlit.ac.thnG4MQSVgรุ่งนภา บุญวงค์บ้านพวงพยอมจุน1
66
63pyo2_064@office.dlit.ac.thQK9dTmjEพอนญ์ เทพเสาร์ท่าฟ้าเหนิอเชียงม่วน2
67
64pyo2_065@office.dlit.ac.thkqZdKYGqนางสาวชุติณัชชาบ้านทุ่งมอก "iราษฎร์อนุกูล"เชียงคำ1
68
65pyo2_066@office.dlit.ac.thfJYpJzAkนางอารี จิตสง่าบ้านแวนเชียงคำ1
69
66pyo2_067@office.dlit.ac.thrZh8Dycgรชต แก้ววรรณาบ้านบ่่อเบี้ยเชียงม่วน2
70
67pyo2_068@office.dlit.ac.thcvruRKeDนายเกียรติศักดิ์ ตะเขียวสันติสุขปง2
71
68pyo2_069@office.dlit.ac.thc7pYPWXZเกษม บุตรดาจันทร์ต้นผึ้งเชียงคำ1
72
69pyo2_070@office.dlit.ac.thdBeHbNVWนิรันดร์ พูนผลแสนชัยบ้านบ่อเบี้ย
เชียงม่่วน
2
73
70pyo2_071@office.dlit.ac.thyRacHtUxเกษร ปวงคำบ้านดอนไชยภูซาง2
74
71pyo2_072@office.dlit.ac.thHX37ZyYDทัศนวรรณ อะนาโรจน์บ้านป่าสักภูซาง2
75
72pyo2_073@office.dlit.ac.thbjtBF2afนางสาวสุุภาพร กาวิลบ้านร่องย้างจุน2
76
73pyo2_074@office.dlit.ac.thCT7TVyB42
77
74pyo2_075@office.dlit.ac.thvC5MwAZCคำเอ้ย มูลศรีทุ่งหนองเชียงม่วน2
78
75pyo2_076@office.dlit.ac.thkCYedgcXนิรันดร์ ธิมาบ้านท่าฟ้าใต้เชียงม่วน2
79
76pyo2_077@office.dlit.ac.thPq9XtjV3ธีรยุทธ ใจกล้าทุ่งเย็นเชียงคำ1
80
77pyo2_078@office.dlit.ac.thsWgK3XJKกัลยา สุวรรณการบ้านหมุ้นปง2
81
78pyo2_079@office.dlit.ac.thE4y9qwxhปราณี ตติยนันตกุลดอนลาวเชียงคำ1
82
79pyo2_080@office.dlit.ac.thmbtZLPyZภัทรวิสิฏฐ์ นาหนองค้าปัวพิทยาเชียงคำ1
83
80pyo2_081@office.dlit.ac.thp9Pzut2Fผกามาศ คำแดงหบ้านห้วยแม่แดงปง2
84
81pyo2_082@office.dlit.ac.thkAdpckuuวรรณา บุญถึงดอนไชยป่าแขมปง2
85
82pyo2_083@office.dlit.ac.thGafFDYqkศรีมูล เถิงคำสันติสุขปง2
86
83pyo2_084@office.dlit.ac.th6WmexuKH
นายบุญเนียม สิทธิ์คงเชื้อ
บ้านหลวงปง2
87
84pyo2_085@office.dlit.ac.thhqw4Y3Zjนางสิริกัญญา ชัยศรีบ้านสบสาฯเชียงคำ2
88
85pyo2_086@office.dlit.ac.thRdTMLezgผกามาศ คำแดงบ้านห้วยแม่แดงปง2
89
86pyo2_087@office.dlit.ac.thLnMNvMFYประหยัด ศีรธนชัยสันติสุขปง2
90
87pyo2_088@office.dlit.ac.thajbgbLfuพรณรงค์ แท่งเงินสันติสุขปง2
91
88pyo2_089@office.dlit.ac.thYdEz2FR6นางนริศรา เร่งเร็วชุมชนบ้านหลวงเชียงม่วน2
92
89pyo2_090@office.dlit.ac.thr8zfwSaqศิริพร อุ่นเรือนบ้านบุญเรืองปง2
93
90pyo2_091@office.dlit.ac.thJabcARaEราตรี ธูปมงคลสบทุเชียงคำ1
94
91pyo2_092@office.dlit.ac.thztnntLEPกัญญาวีร์ มหาวงศนันท์ใหม่ปางค่าฯปง2
95
92pyo2_093@office.dlit.ac.th6zsC5QUpชญานัน คมแก้วสันติสุขปง2
96
93pyo2_094@office.dlit.ac.thacyhSneDกุลฌา นามอยู่น้ำปุกปง2
97
94pyo2_095@office.dlit.ac.thfTJqktRHกนกรัตน์ทุ่งมอกเชียงม่วน2
98
95pyo2_096@office.dlit.ac.thta8GzJazจิรนันท์ งามตาบ้านสาภูซาง2
99
96pyo2_097@office.dlit.ac.thN3SgHzJ6นางสาวคันธรส ปิ่นศักดิ์บ้านฮวกภูซาง2
100
97pyo2_098@office.dlit.ac.thGp983wTFนางสาวอัญษมา มูลศรีบ้านฮวกภูซาง2