DMC1
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFG
1
Timestampชื่อครูผู้ส่ง : รายการส่งชั้น-ห้อง : ส่งเมื่อ-วันเดือนปีหมายเหตุ
2
3
DMC - ระบบจัดเก็บข้อมูลนักเรียนรายบุคคล
4
5
6
กำหนดส่ง - 6 พฤศจิกายน 2561 เวลา 16.00 น.
7
เฉพาะครูประจำชั้น
8
1นางจิรัชญา เกสรบัวแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)อบ.2/1ส่งแล้ว
9
2นางสาวจินตหรา อาษายุทธแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)อบ.2/2ส่งแล้ว
10
3นางสุพัตรา ฮ้อเจริญแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)อบ.2/3ส่งแล้ว
11
4นางสมทรัพย์ ฉกรรจ์ศิลป์แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)อบ.3/1ส่งแล้ว
12
5นางพูนสุข ฤกษ์ศรีแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)อบ.3/2ส่งแล้ว
13
6นางสาวจิตติมา ศิลางามแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)อบ.3/3ส่งแล้ว
14
7นางปฏิพัทธ์ เทียมไสย์แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ป.1/1ส่งแล้ว
15
8นางจงจิต ทับทิมสำโรงแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ป.1/2ส่งแล้ว
16
9นางวรรณา เอี่ยมสะอาดแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ป.1/3ส่งแล้ว
17
10นางพิมลพรรณ สันธิแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ป.1/4ส่งแล้ว
18
11นางศันสนีย์ เกิดโภคแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ป.1/5ส่งแล้ว
19
12นางศิริลักษณ์ ช่วยชูแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ป.2/1ส่งแล้ว
20
13นางสาวอำนวย -นางสาวสาวิกาแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ป.2/2ส่งแล้ว
21
14
นางสันทวดี-นางสาวสิริลักษณ์
แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ป.2/3ส่งแล้ว
22
15นางนฤมล แสงทองแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ป.2/4ส่งแล้ว
23
16นางพิมพ์วรา ศิริไสยแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ป.2/5ส่งแล้ว
24
17นางเยาวลักษ์-นางสาวอลิสาแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ป.3/1ส่งแล้ว
25
18นางสาวปิยะฉัตร อินทร์นุชแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ป.3/2ส่งแล้ว
26
19นางนงลักษณ์ จินดาวงศ์แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ป.3/3ส่งแล้ว
27
20นางพจนา กงแก้วแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ป.3/4ส่งแล้ว
28
21นายสมส่วน วินทะไชยแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ป.4/1ส่งแล้ว
29
22นางปนัดดา โสวภาคแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ป.4/2ส่งแล้ว
30
23นายศุภชาติ-นางสุพรรณีแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ป.4/3ส่งแล้ว
31
24นางสาวสันต์ฤทัย หล้าล้ำแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ป.4/4ส่งแล้ว
32
25นางชลีพันธ์ ลัดดาหอมแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ป.5/1ส่งแล้ว
33
26นางกชพร สุวรรณมณีแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ป.5/2ส่งแล้ว
34
27นางศุภวดี สุคันธรัตแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ป.5/3ส่งแล้ว
35
28นางบุษยา หล่อกิตติวงศ์แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ป.5/4ส่งแล้ว
36
29นายอนุชา-นางสาวไอรัตดาแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ป.5/5ส่งแล้ว
37
30นางขวัญตา-นายวิโชคแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ป.6/1ส่งแล้ว
38
31นางมณีรัตน์ สุขอุ้มแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ป.6/2ส่งแล้ว
39
32นายสุริยา-นายผ่านแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ป.6/3ส่งแล้ว
40
33นางสาวทิพวรรณ สุหงสาแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ป.6/4ส่งแล้ว
41
34นายบุญคุ้ม ภูบินบกแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ม.1/1ส่งแล้ว
42
35นายวิจารณ์ -นางกัลยาแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ม.1/2ส่งแล้ว
43
36นางจันทร์ฉาย นฤสารแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ม.2/1ส่งแล้ว
44
37นายธนทัต นามวัฒน์แบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ม.2/2ส่งแล้ว
45
38นางสุพิน-นางสาวรุ่งนภาแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ม.3/1ส่งแล้ว
46
39นางศุภกานต์-นายธนาแบบบันทึกข้อมูลสารสนเทศ DMC ระยะที่ 2 (10 พ.ย.2561)ม.3/2ส่งแล้ว
47
48
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
49
50
กำหนดเสร็จ - 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 15.00 น.
51
เฉพาะเจ้าหน้าที่ DMC
52
1นางจิรัชญา เกสรบัวกรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ DMCสาบชั้น อบ.2
กรอก/ปรับปรุงข้อมูลแล้ว -08/11/2561
53
2นางสาวจิตติมา ศาลางามกรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ DMCสาบชั้น อบ.3
กรอก/ปรับปรุงข้อมูลแล้ว -08/11/2561
54
3นางสาวปิยะฉัตร อินทร์นุชกรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ DMCสาบชั้น ป.1
กรอก/ปรับปรุงข้อมูลแล้ว -07/11/2561
55
4นางสาวสิริลักษณ์ สุดใสกรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ DMCสาบชั้น ป.2
กรอก/ปรับปรุงข้อมูลแล้ว -08/11/2561
56
5นางสาวอลิสา เชิดดีกรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ DMCสาบชั้น ป.3
กรอก/ปรับปรุงข้อมูลแล้ว -06/11/2561
57
6นางสาวสันต์ฤทัย หล้าล้ำกรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ DMCสาบชั้น ป.4
กรอก/ปรับปรุงข้อมูลแล้ว -08/11/2561
58
7นางชลีพันธ์ ลัดดาหอมกรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ DMCสาบชั้น ป.5
กรอก/ปรับปรุงข้อมูลแล้ว -07/11/2561
59
8นางสาวทิพวรรณ สุหงสากรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ DMCสาบชั้น ป.6
กรอก/ปรับปรุงข้อมูลแล้ว -08/11/2561
60
9นางกัลยา สวรรค์จุตติกรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ DMCสาบชั้น ม.1
กรอก/ปรับปรุงข้อมูลแล้ว -08/11/2561
61
10นายธนทัต นามวัฒน์กรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ DMCสาบชั้น ม.2
กรอก/ปรับปรุงข้อมูลแล้ว -08/11/2561
62
11นางสาวรุ่งนภา สลินกรอกข้อมูลนักเรียนลงในระบบ DMCสาบชั้น ม.3
กรอก/ปรับปรุงข้อมูลแล้ว -07/11/2561
63
12นางขวัญตา พิศเพ็งกรอกข้อมูลนักเรียนย้ายเข้า หลัง 10 มิ.ย. ทั้งหมดทุกระดับชั้น
กรอก/ปรับปรุงข้อมูลแล้ว-01/11/2561
64
13นายวิโชค พิศเพ็งประสานงาน ตรวจสอบ ยืนยันข้อมูลทุกระดับชั้น
ยืนยันข้อมูลแล้ว เมื่อ 09/11/2561-15.25 น.
65
66
67
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu