สมุดโทรศัพท์ออนไลน์ 2559.xls
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
สารบัญ
2
3
ที่กลุ่ม / โรงเรียนหน้า
4
1สพป.ลย.1
5
- ผู้บริหาร สพป.ลย.11
6
- กลุ่มอำนวยการ1
7
- กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์2
8
- กลุ่มบริหารงานบุคคล2
9
- กลุ่มนโยบายและแผน3
10
- กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา3
11
- กลุ่มส่งเสริมสถานศึกษาเอกชน3
12
- กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
4
13
- หน่วยตรวจสอบภายใน4
14
กลุ่มที่ 1 กลุ่มคุณภาพการศึกษาหลักเมือง
15
2โรงเรียนเมืองเลย4
16
3โรงเรียนมโนบุเรศบำรุงการ6
17
4โรงเรียนบ้านห้วยลวงไซ7
18
5โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด7
19
6โรงเรียนบ้านส้าน7
20
7โรงเรียนบ้านโพนป่าแดง7
21
8โรงเรียนบ้านกอไร่ใหญ่7
22
9โรงเรียนบ้านเสี้ยว7
23
10โรงเรียนบ้านน้ำคิว8
24
11โรงเรียนบ้านภูสวรรค์8
25
12โรงเรียนบ้านกกทอง8
26
13โรงเรียนบ้านห้วยกระทิง9
27
14โรงเรียนบ้านสวนกล้วย9
28
กลุ่มที่ 2 กลุ่มคุณภาพการศึกษาการท่าอากาศยาน
29
15โรงเรียนอนุบาลเลย9
30
16โรงเรียนบ้านแหล่งควาย11
31
17โรงเรียนบ้านไร่ทาม12
32
18โรงเรียนบ้านนาโป่ง12
33
19โรงเรียนบ้านขอนแก่นหนองบอน12
34
20โรงเรียนบ้านติ้วน้อย13
35
21โรงเรียนบ้านบง -
36
22โรงเรียนบ้านห้วยโตก13
37
23โรงเรียนบ้านกกชุมแสง13
38
24โรงเรียนบ้านป่าข้าวหลาม13
39
กลุ่มที่ 3 กลุ่มคุณภาพการศึกษานาอ้อศรีเมืองชัย
40
25โรงเรียนชุมชนบ้านนาอ้อ14
41
26โรงเรียนบ้านท่ามะนาว14
42
27โรงเรียนบ้านโพน (อำเภอเมืองเลย)14
43
28โรงเรียนบ้านนาโคก14
44
29โรงเรียนบ้านนาม่วง15
45
30โรงเรียนบ้านท่าบุ่ง15
46
31โรงเรียนบ้านปากหมาก15
47
32โรงเรียนบ้านวังโป่งท่าวังแคน15
48
33โรงเรียนชุมชนบ้านกำเนิดเพชร16
49
34โรงเรียนบ้านน้ำภู16
50
35โรงเรียนบ้านก้างปลา16
51
36โรงเรียนบ้านนาบอน17
52
37โรงเรียนบ้านท่าข้ามโพนสว่าง17
53
38โรงเรียนบ้านหัวฝาย17
54
กลุ่มที่ 4 กลุ่มคุณภาพการศึกษาดินดำน้ำสวย
55
39โรงเรียนบ้านนาดินดำ17
56
40โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ18
57
41โรงเรียนบ้านห้วยม่วง18
58
42โรงเรียนบ้านหนองนาทราย18
59
43โรงเรียนบ้านทรัพย์มงคล19
60
44โรงเรียนบ้านหนองผำ19
61
45โรงเรียนบ้านเพียซำพุวิทยา19
62
46โรงเรียนบ้านสูบ19
63
47โรงเรียนบ้านนาน้ำมัน20
64
48โรงเรียนบ้านวังแคน20
65
49โรงเรียนบ้านหนองดอกบัว20
66
50โรงเรียนบ้านสะอาดลายเหนือ20
67
กลุ่มที่ 5 กลุ่มคุณภาพการศึกษากกดู่นาแขม
68
51โรงเรียนบ้านกกดู่21
69
52โรงเรียนบ้านห้วยหวาย21
70
53โรงเรียนบ้านท่าเปิบ21
71
54โรงเรียนบ้านโป่งป่าติ้ว22
72
55โรงเรียนบ้านไผ่โทน22
73
56โรงเรียนบ้านห้วยเหล็ก22
74
57โรงเรียนบ้านตูบโกบ22
75
58โรงเรียนบ้านลาดค้อ22
76
59โรงเรียนบ้านกำพี้23
77
60โรงเรียนบ้านนาแขม23
78
61โรงเรียนบ้านห้วยทราย23
79
62โรงเรียนบ้านวังยาว24
80
63โรงเรียนบ้านโป่ง24
81
กลุ่มที่ 6 กลุ่มคุณภาพการศึกษานาด้วง
82
64โรงเรียนชุมชนบ้านนาด้วง24
83
65โรงเรียนบ้านนาดอกคำ25
84
66โรงเรียนชุมชนบ้านท่าสะอาด26
85
67โรงเรียนบ้านห้วยตาด26
86
68โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์27
87
69โรงเรียนบ้านน้ำสวยห้วยปลาดุก27
88
70โรงเรียนบ้านโพนสว่างวังเย็น28
89
71โรงเรียนบ้านแก้วเมธี28
90
72โรงเรียนบ้านราษฎร์ประดิษฐ์28
91
73โรงเรียนบ้านน้ำสวยภักดี29
92
กลุ่มที่ 7 กลุ่มคุณภาพการศึกษาเชียงคาน
93
74โรงเรียนอนุบาลเชียงคาน"ปทุมมาสงเคราะห์"29
94
75โรงเรียนบ้านเชียงคาน"วิจิตรวิทยา"30
95
76โรงเรียนบ้านคกมาด30
96
77โรงเรียนบ้านน้อย31
97
78โรงเรียนบ้านโนนสว่าง31
98
79โรงเรียนบ้านผาแบ่น31
99
80โรงเรียนบ้านอุมุง31
100
81โรงเรียนบ้านบุฮม3132
Loading...