ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ทะเบียนรายชื่อหมู่บ้านสารสนเทศชุมชน (Information Village for Quality of Life Management)
2
จังหวัดสระแก้ว
3
ปี พ.ศ.
4
ที่พื้นที่2555255625572558255925602561256225632564
5
1อำเภอเมืองสระแก้ว
6
1) ตำบลสระแก้ว
7
2) ตำบลบ้านแก้งบ้านคลองอาราง
บ้านคลองหมากนัด
8
3) ตำบลศาลาลำดวนบ้านเขามะกา
9
4) ตำบลโคกปี่ฆ้องบ้านหนองมาตร
10
5) ตำบลท่าแยกบ้านน้อย (11)
11
6) ท่าเกษม
12
7) สระขวัญบ้านคลองมะละกอ
13
8) ตำบลหนองบอน
บ้านคลองบุหรี่ใต้
บ้านคลองบุหรี่ใต้
บ้านคลองบุหรี่ใต้
14
2อำเภอคลองหาด
15
1) ตำบลคลองหาดบ้านเขาดินบ้านเขาดินบ้านป่าตะแบก
16
2) ตำบลไทยอุดมบ้านเขาภูหีบ
บ้านหนองตะเคียน
บ้านไทยอุดม
17
3) ตำบลซับมะกรูด
บ้านทรัพย์ตะเคียน
บ้านตากฟ้า (05)
18
4) ตำบลไทรเดี่ยว
บ้านโนนประดู่
19
5) ตำบลคลองไก่เถื่อน
บ้านทับทิมสยาม 05
20
6) ตำบลเบญจขร
21
7) ตำบลไทรทอง
22
3อำเภอตาพระยา
23
1) ตำบลตาพระยาบ้านเนินสะอาดบ้านกุดเวียน
บ้านเนินสะอาด
24
2) ตำบลทัพเสด็จบ้านแสง์
บ้านโคกสะอาด
บ้านโคกแจง (04)
25
3) ตำบลทัพราชบ้านโคกไพล
26
4) ตำบลทัพไทย
27
5) ตำบลโคคลานบ้านโคคลานบ้านซับเม็ก
28
4อำเภอวังน้ำเย็น
29
1) เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น
บ้านทรัพย์นิยม
30
2) ตำบลตาหลังใน
บ้านเพชรสำราญ
บ้านตาหลังพัฒนา
31
3) ตำบลคลองหินปูนบ้านวังยาว
บ้านโนนประดู่
บ้านคลองตาสูตรพัฒนา
บ้านมิตรไมตรี (13)
32
4) ตำบลทุ่งมหาเจริญ
บ้านคลองตะเคียนชัย
บ้านสระหลวง
33
5อำเภอวัฒนานคร
34
1) ตำบลวัฒนานคร
บ้านหนองคลอง
บ้านหนองคลอง (11)
35
2) ตำบลท่าเกวียน
บ้านท่าเกวียน (14)
บ้านท่าเกวียน (01)
บ้านคลองมะนาว
บ้านท่าเกวียน (1)
36
3) ตำบลผักขะ
37
4) ตำบลโนนหมากเค็ง
38
5) ตำบลหนองน้ำใส
39
6) ตำบลช่องกุ่ม
บ้านสี่แยกหนองหัวช้าง
40
7) ตำบลหนองแวง
41
8) ตำบลแซร์ออ
42
9) ตำบลหนองหมากฝ้าย
43
10) ตำบลหนองตะเคียนบอน
บ้านใหม่ไทยพัฒนา
44
11) ตำบลห้วยโจดบ้านบ่อนางชิง
45
6อำเภออรัญประเทศ
46
1) ตำบลเมืองไผ่
บ้านเนินสะอาด
47
2) ตำบลหันทรายบ้านหันทราย
48
3) ตำบลคลองน้ำใส
49
4) ตำบลท่าข้ามบ้านโคกสะแบงบ้านโสนน้อย
50
5) ตำบลป่าไร่
51
6) ตำบลทับพริก
52
7) ตำบลบ้านใหม่หนองไทร
บ้านงามรุ่งเรือง
53
8) ตำบลผ่านศึก
บ้านสันติสุข (12)
54
9) ตำบลหนองสังข์
55
10) ตำบลคลองทับจันทร์
56
11) ตำบลฟากห้วย
57
12) ตำบลบ้านด่านบ้านสุขมงคลบ้านสุขมงคลบ้านตุ่น
58
7อำเภอเขาฉกรรจ์
59
1) ตำบลเขาฉกรรจ์บ้านพรสวรรค์บ้านพรสวรรค์
60
2) ตำบลหนองหว้าบ้านเกาะรังบ้านหนองโสน
61
3) ตำบลพระเพลิงบ้านท่าผักชีบ้านท่าเต้น
บ้านนาคันหัก (02)
62
4) ตำบลเขาสามสิบ
บ้านหนองโกวิทย์
บ้านสุขสำราญ
63
8อำเภอโคกสูง
64
1) ตำบลโคกสูงบ้านร่มไทร
65
2) ตำบลหนองม่วง
บ้านสุขเจริญ
บ้านถาวรสามัคคี (13)
บ้านถาวรสามัคคี (13)
66
3) ตำบลหนองแวงบ้านสุขสำราญบ้านนาทราย
บ้านสุขสำราญ
บ้านหนองเม็ก
67
4) ตำบลโนนหมากมุ่นบ้านโนนสูง
68
9อำเภอวังสมบูรณ์
69
1) ตำบลวังสมบูรณ์บ้านคลองร่วม
บ้านคลองทราย (08)
บ้านไร่สามสี
70
2) ตำบลวังใหม่
บ้านวังสำลี (03)
บ้านวังสำลี (3)
71
3) ตำบลวังทอง
บ้านคลองอึ่งดำ
บ้านคลองอึ่งดำ
บ้านวังสุวรรณบ้านวังทอง
72
73
หมายความว่า ระดับจังหวัดทั้งหมู่บ้านและตำบล
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100