ทะเบียนหนังสือรับภายใน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRST
1
ทะเบียนหนังสือรับภายใน สสอ.หนองกี่
2
เลขที่ที่หนังสือวดป.นามผู้ส่งนามผู้รับเรื่องการปฏิบัติ
3
1บร.1132.1/05/46/1/2557รพ.สต.ดอนอะรางสสอ.หนองกี่ขออนุุญาตออกปฏิบัติงานในพื้นที่
4
2บร.1132.1/04/1220/1/2557รพ.สต.โคกสว่างสสอ.หนองกี่ขออนุมัติใช้เงินบำรุงในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
5
3บร.1132.1/05/1520/1/2557รพ.สต.ดอนอะรางสสอ.หนองกี่ขออนุญาตออกปฏิบัติงานในพื้นที่
6
4บร.1132.1/05/1620/1/2557รพ.สต.ดอนอะรางสสอ.หนองกี่ขออนุญาตไปราชการ
7
5บร.1132.1/09/1420/1/2557รพ.สต.หนองกี่ สสอ.หนองกี่ขออนุญาตออกปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพในชุมชนนอกเวลาราชการ
8
6บร.1132.1/09/1720/1/2557รพ.สต.ดอนอะรางสสอ.หนองกี่ขออนุญาตออกปฏิบัติงานในพื้นที่
9
7บร.1132.1/07/1821/1/2557รพ.สต.ขามน้อยสสอ.หนองกี่ขออนุมััติจัดซื้อวัสดุซ่อมแซมคอมพิวเตอร์และปริ้นเตอร์(งยUCปี57)
10
8บร.0032.1/06/2222/1/2557รพ.สต.หนองไผ่สสอ.หนองกี่ขออนุมัติิเบิกจ่ายค่าป่วยการปฏิบัติงาน อสม.
11
9บร.1132.1/02/815/1/2557รพ.สต.ลุงขี้หนูสสอ.หนองกี่ขออนุญาตไปราชการ
12
10บร.1132.1/01/1123/1/2557รพ.สต.โคกสูงสสอ.หนองกี่ขออนุญาตไปราชการ
13
11บร.1132.1/01/1223/1/2557รพ.สต.โคกสูงสสอ.หนองกี่ขออนุมัติจัดจ้างถ่ายเอกสารโดยใช้่เงินบำรุง(UC)
14
12บร.1132.1/04/1327/1/2557รพ.สต.โคกสว่างสสอ.หนองกี่ขออนุญาตไปราชการ
15
13บร.1132.1/08/1927/1/2557รพ.สต.สระขุดสสอ.หนองกี่ขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จากเงินบำรุงสถานีอนามัย
16
14บร.1132.1/11/624/1/2557รพ.สต.ขามใหญ่สสอ.หนองกี่ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าป่วยการอสม.ปฏิบัติงานเชิงรุกด้านส่งเสริมสุขภาพ
17
15บร.1132.1/09/2027/1/2557รพ.สต.หนองกี่ สสอ.หนองกี่ขออนุญาตไปราชการ
18
16บร.1132.1/09/1521/1/2557รพ.สต.หนองกี่ สสอ.หนองกี่ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
19
17บร.1132.1/05/1927/1/2557รพ.สต.ดอนอะรางสสอ.หนองกี่ขออนุมัติเงินบำรุง(UC)จัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว(กรรไกรตัดกิ่งไม่)
20
18บร.1132.1/05/2027/1/2557รพ.สต.ดอนอะรางสสอ.หนองกี่ขออนุญาตไปราชการ
21
19บร.1132.1/05/1328/1/2557รพ.สต.โคกสูงสสอ.หนองกี่ขออนุญาตไปราชการ
22
20บร.1132.1/07/2128/1/2557รพ.สต.ขามน้อยสสอ.หนองกี่ขออนุมัติจั่ายเงินค่าป่วยการ อสม.ปี 2557
23
21บร.1132.1/04/2128/1/2557รพ.สต.โคกสว่่างสสอ.หนองกี่ขออนุญาตไปราชการ
24
22บร.1132.1/03/1728/1/2557รพ.สต.โคกสะอาดสสอ.หนองกี่ขออนุญาตเดินทางไปราชการ
25
23บร.1132.1/03/1828/1/2557รพ.สต.โคกสะอาดสสอ.หนองกี่ขออนุมัติเบิกค่่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยใช้เงินบำรุง รพ.สต.โคกสะอาด
26
24บร.1132.1/03/2128/1/2557รพ.สต.โคกสะอาดสสอ.หนองกี่ขออนุมัติจ้างผู้บันทึกข้อมูลแบบรายวันโดยใช้เงินบำรุง(UC)
27
25บร.1132.1/03/2328/1/2557รพ.สต.โคกสะอาดสสอ.หนองกี่ขออนุมัติซ่อมคอมพิวเตอร์โดยใช้เงินบำรุง(UC)
28
26บร.1132.1/03/2428/1/2557รพ.สต.โคกสะอาดสสอ.หนองกี่ขออนุมัติจ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้โดยใช้เงินบำรุง(UC)
29
27บร.1132.1/03/2528/1/2557รพ.สต.โคกสะอาดสสอ.หนองกี่ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุสำนักงานโดยใช้เงินบำรุง(UC)
30
28บร.1132.1/11/1029/1/2557รพ.สต.ขามใหญ่สสอ.หนองกี่ขออนุญาตออกปฏิบัติงานในพื้ื้นที่
31
29บร.1132.1/09/2129/1/2557รพ.สต.หนองกี่ี่สสอ.หนองกี่ขออนุมัติเบิกค่าป่่วยการ อสม.ปฏิบัติงานเชิงรุกประจำเดือน ม.ค.57
32
30บร.1132.1/10/2427/1/2557รพ.สต.บุกระสังสสอ.หนองกี่ขอนุมัติจ่ายเงินบำรุงตามโครงการส่งเสริม อสม.เชิงรุกเพื่อจ่ายค่าป่วยการ อสม.ปฏิบัติงานเชิงรุกฯ
33
31บร.1132.1/10/2729/1/2557รพ.สต.บุกระสังสสอ.หนองกี่ขออนุญาติไปราชการ
34
32บร.1132.1/08/2028/1/2557รพ.สต.สระขุดสสอ.หนองกี่ขออนุมัติใช้้เงินบำรุง (UC) จัดซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ
35
33บร.1132.1/08/2329/1/2557รพ.สต.สระขุดสสอ.หนองกี่ขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จากเงินบำรุงสถานีอนามัย
36
34บร.1132.1/01/1829/1/2557รพ.สต.โคกสูงสสอ.หนองกี่ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุโดยใช้เงินบำรุง(UC)
37
35บร.1132.1/01/2729/1/2557รพ.สต.โคกสูงสสอ.หนองกี่ขออนุญาตไปราชการเพื่อออกปฏิบัติงานในชุมชน
38
36บร.1132.1/08/2429/1/2557รพ.สต.สระขุดสสอ.หนองกี่ขออนุญาตออกปฏิบัติงานในพื้นที่ี่ของหน่วยบริการ
39
37บร.1132.1/06/3329/1/2557รพ.สต.หนองไผ่่สสอ.หนองกี่ขออนุญาตออกปฏิบัติงานในพื้ื้นที่
40
38บร.1132.1/06/3729/1/2557รพ.สต.หนองไผ่สสอ.หนองกี่ี่ขออนุมัติจ้างซ่อมคอมพิวเตอร์
41
39บร.1132.1/01/1728/1/2557รพ.สต.โคกสูงสสอ.หนองกี่ขออนุญาตไปราชการ
42
40บร.1132.1/01/2328/1/2557รพ.สต.โคกสูงสสอ.หนองกี่ขออนุมัติจ่ายค่าป่วยการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(UC)
43
41บร.1132.1/06/3429/1/2557รพ.สต.หนองไผ่สสอ.หนองกี่ ขออนุมัติเบิกจ่่ายค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ โดยใช้เงินบำรุงสอ.(UC)
44
42บร.1132.1/06/3529/1/2557รพ.สต.หนองไผ่สสอ.หนองกี่ขออนุมัติเบิกจ่ายค่าพาหนะในการเดินทางไปราชการ โดยใช้เงินบำรุงสอ.(UC)
45
43บร.1132.1/09/2930/1/2557รพ.สต.หนองกี่สสอ.หนองกี่ขออนุญาตไปราชการ
46
44บร.1132.1/10/3131/1/2557รพ.สต.บุุกระสังสสอ.หนองกี่ขออนุญาตออกปฏิบัติราชการในพื้นที่
47
45บร.1132.1/02/1829/1/2557รพ.สต.ลุุงขี้หนูสสอ.หนองกี่ขออนุญาตไปราชการ
48
46บร.1132.1/05/2431/1/2557รพ.สต.ดอนอะรางสสอ.หนองกี่ขออนุญาตไปราชการ
49
47บร.1132.1/07/2230/1/2557รพ.สต.ขามน้้อยสสอ.หนองกี่ขออนุญาตไปราชการ
50
48บร.1132.1/07/2330/1/2557รพ.สต.ขามนัอยสสอ.หนองกี่ขออนุมัิตื จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน(งบ ปี 47)
51
49บร.1132.1/08/253/2/2557รพ.สต.สระขุดสสอ.หนองกี่รายงานงบเดือนของสถานบริการสาธารณสุขเกี่ยวกับรายรับ-รายจ่าย
52
50บร.1132.1/02/31/1/2557รพ.สต.ลุงขี้ี้หนูสสอ.หนองกี่ขออนุมัติจ้างลูกจ้างแพทย์แผนไทยรายวัน
53
51บร.1132.1/03/343/2/2557รพ.สต.โคกสะอาดสสอ.หนองกี่ ขออนุญาตไปราชการ
54
52บร.1132.1/03/353/2/2557รพ.สต.โคกสะอาดสสอ.หนองกี่ส่งรายงานงบเดือนของสถานบริการสาธารณสุขเกี่ยวกัยรายรับ รายจ่าย
55
53บร.1132.1/09/333/2/2557รพ.สต.หนองกี่สสอ.หนองกี่ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
56
54บร.1132.1/03/363/2/2557รพ.สต.โคกสะอาดสสอ.หนองกี่ขออนุญาตออกปฏิบัติงงานนอกพื้นที่
57
55บร.1132.1/04/2230/1/2557รพ.สต.โคกสว่างสสอ.หนองกี่ขออนุญาตออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่
58
56บร.1132.1/07/303/2/2557รพ.สต.ขามน้อยสสอ.หนองกีขออนุญาตออกปฏิบัติงานนอกพื้นที่
59
57บร.1132.1/07/324/2/2557รพ.สต.ขามน้ิิอยสสอ.หนองกีขออนุมัติจัดซื้อวััสดุสำนักงาน
60
58บร.1132.1/11/1131/1/2557รพ.สต.ขามใหญ่สสอ.หนองกีขออนุมัติเบิกเงินบำรุงเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
61
59บร.1132.1/10/365/2/2557รพ.สต.บุกระสังสสอ.หนองกีขออนุญาตไปราชการ
62
60บร.1132.1/07/335/2/2557รพ.สต.ขามน้อยสสอ.หนองกีส่่งรายงานงบเดือน
63
61บร.1132.1/11/135/2/2557รพ.สต.ขามใหญ่สสอ.หนองกีขออนุมัติเบิกเงินบำรุงเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
64
62บร.1132.1/06/453/2/2557รพ.สต.หนองไผ่สสอ.หนองกีขออนุมัติเบิกเงินบำรุงเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
65
63บร.1132.1/06/463/2/2557รพ.สต.หนองไผ่สสอ.หนองกีขออนุมัติเบิกเงินบำรุงเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
66
64บร.1132.1/06/515/2/2557รพ.สต.หนองไผ่สสอ.หนองกีขออนุมัติซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์
67
65บร.1132.1/02/255/2/2557รพ.สต.ลุงขี้หนููสสอ.หนองกีขออนุญาตไปราชการ
68
66บร.1132.1/02/265/2/2557รพ.สต.ลุงขี้หนููสสอ.หนองกีขออนุมัติซื้้อครุภัณฑ์การแพทย์โดยใช้เงินบำรุง
69
67บร.1132.1/05/336/2/2557รพ.สต.ดอนอะรางสสอ.หนองกีรับรองการเป็นอสม.
70
68บร.1132.1/01/386/2/2557รพ.สต.โคกสูงสสอ.หนองกีขออนุมัติจัดซื้อวัสดุุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์คอมพฟิวเตอร์ฯ
71
69บร.1132.1/01/396/2/2557รพ.สต.โคกสูงสสอ.หนองกีขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ
72
70บร.1132.1/05/3410/2/2557รพ.สต.ดอนอะรางสสอ.หนองกีขออนุญาตไปราชการ
73
71บร.1132.1/05/3510/2/2557รพ.สต.ดอนอะรางสสอ.หนองกีขออนุญาตไปราชการ
74
72บร.1132.1/03/4110/2/2557รพ.สต.ลุงขี้หนูสสอ.หนองกีขออนุญาตไปราชการ
75
73บร.1132.1/11/1610/2/2557รพ.สต.ขามใหญ่สสอ.หนองกีขออนุญาตไปราชการนอกสถานที่สำนักงาน
76
74บร.1132.1/03/4010/2/2557รพ.สต.โคกสะอาดสสอ.หนองกีขออนุมัติเบิกจ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยใช้เงินบำรุง รพ.สต.โคกสะอาด
77
75บร.1132.1/09/3811/2/2557รพ.สต.หนองกี่สสอ.หนองกีขออนุญาตไปราชการ
78
76บร.1132.1/08/3311/2/2557รพ.สต.สระขุดสสอ.หนองกีขออนุญาตไปราชการ
79
77บร.1132.1/05/3612/2/2557รพ.สต.ดอนอะรางสสอ.หนองกีขออนุมัติเบิกเงิินบำรุง จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ประชุม/อบรมงานสาธารณสุข
80
78บร.1132.1/05/3712/2/2557รพ.สต.ดอนอะรางสสอ.หนองกีขออนุมัติเบิกเงิินบำรุง จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ประชุม/อบรมงานสาธารณสุข
81
79บร.1132.1/05/3812/2/2557รพ.สต.ดอนอะรางสสอ.หนองกีขออนุมัติเบิกเงิินบำรุง จ่ายเป็นค่าเดินทางไปราชการ ประชุม/อบรมงานสาธารณสุข
82
80บร.1132.1/05/3912/2/2557รพ.สต.ดอนอะรางสสอ.หนองกีขออนุมัติ เงินบำรุง(UC)จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ
83
81บร.1132.1/05/4513/2/2557รพ.สต.ดอนอะรางสสอ.หนองกีขออนุมัติเงิินบำรุง(UC)จัดซื้อวัสดุหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร
84
82บร.1132.1/01/4110/2/2557รพ.สต.โคกสูงสสอ.หนองกีขออนุญาตไปราชการ
85
83บร.1132.1/11/1713/2/2557รพ.สต.ขามใหญ่สสอ.หนองกีขออนุญาตไปราชการ
86
84บร.1132.1/05/4713/2/2557รพ.สต.ดอนอะรางสสอ.หนองกีขออนุญาตไปราชการ
87
85บร.1132.1/10/4517/2/2557รพ.สต.บุกระสังสสอ.หนองกีขออนุญาตไปราชการ
88
86บร.1132.1/10/4717/2/2557รพ.สต.บุกระสังสสอ.หนองกีขออนุญาตไปราชการ
89
87บร.1132.1/07/4317/2/2557รพ.สต.ขามน้อยสสอ.หนองกีขออนุมัติ จัดวัสดุสำนักงาน(งบUCปั 57)
90
88บร.1132.1/07/3817/2/2557รพ.สต.ขามน้อยสสอ.หนองกีขออนุญาตไปราชการ
91
89บร.1132.1/04/2713/2/2557รพ.สต.โคกสว่างสสอ.หนองกีขออนุญาตไปราชการ
92
90บร.1132.1/08/3417/2/2557รพ.สต.สระขุุดสสอ.หนองกีขอเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ จากเงินบำรุงสถานีอนามัย
93
91บร.1132.1/08/3717/2/2557รพ.สต.สระขุดสสอ.หนองกีขออนุมัติจ้างเหมาดดูแลสวนตัดแต่งกิ่งไม้และตัดหญ้าพร้อมปรับปรุงสิ่งแวดล้อม
94
92บร.1132.1/03/4617/2/2557รพ.สค.โคกสะอาดสสอ.หนองกีขออนุมัติเบิกค่าใช้้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยใข้เงินบำรุง รพ.สต.โคกสะอาด
95
93บร.1132.1/03/4717/2/2557รพ.สค.โคกสะอาดสสอ.หนองกีขออนุมัติเบิกค่าใช้้จ่ายในการเดินทางไปราชการ โดยใข้เงินบำรุง รพ.สต.โคกสะอาด
96
94บร.1132.1/03/4918/2/2557รพ.สค.โคกสะอาดสสอ.หนองกีขออนุมัติจ้างเหมาตัดแต่งกิ่งไม้โดยใช้เงินบำรุง(UC)
97
95บร.1132.1/03/5018/2/2557รพ.สค.โคกสะอาดสสอ.หนองกีขออนุมัติซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์โดยใช้เงินบำรุง(UC)
98
96บร.1132.1/06/6517/2/2557รพ.สต.หนองไผ่สสอ.หนองกีขออนุญาตไปราชการ
99
97บร.1132.1/06/6617/2/2557รพ.สต.หนองไผ่สสอ.หนองกีขออนุญาตไปราชการ
100
98บร.1132.1/06/6717/2/2557รพ.สต.หนองไผ่สสอ.หนองกีขออนุญาตไปราชการ
Loading...