AUNQA 6_1.2 อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
AUNQA 6_1.2 ตารางข้อมูลแสดงอัตราการคงอยู่ของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร
2
3
ปีการศึกษา
จำนวนอาจารย์ทั้งหมด
ต้นปีการศึกษา
จำนวนอาจารย์ลาออก/เกษียณ
ในระหว่างปีการศึกษา
จำนวนอาจารย์เข้าใหม่
ระหว่างปีการศึกษา
จำนวนอาจารย์ทั้งหมด
ปลายปีการศึกษา
หมายเหตุ
(ระบุเหตุผล)
4
2557
5
2558
6
2559
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu