ม.4/2
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
พิยดา
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 ผู้ประเมิน 1. ..นางเจียมจิตร ทาสระคู........................ 2. .......นางวัทนีย์ สาระรัตน์
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายเกริกฤทธิ์ พรหมทา
4342443433443.50ดี
8
2นายกฤษดา สายแวว4342443433443.50ดี
9
3นายธนพงษ์ เหลาทอง4343443433443.58ดีมาก
10
4นายปรมินทร์ อุปการ4343443433443.58ดีมาก
11
5นายวีระพงษ์ มีทรัพย์4343443433443.58ดีมาก
12
6นายสุภสกุล สุขใจ4343443433443.58ดีมาก
13
7นายคมสันต์ เหลาทอง4342443433443.50ดี
14
8นายนิติพงษ์ ส่งสุข4342443433443.50ดี
15
9นายวรากร พลภักดี4343443433443.58ดีมาก
16
10นายศาสตราวุฒิ การินทร์4343443433443.58ดีมาก
17
11นายอุดม พันธุนิล4343443433443.58ดีมาก
18
12นายสุภวัฒน์ รูปคม4342443433443.50ดี
19
13นางสาวพิชากานต์ ยืนยาว4343443433443.58ดีมาก
20
14นางสาวศศิวิมล จันทะดวง4343443433443.58ดีมาก
21
15
นางสาวศิริกาญจน์ แพทย์เจริญ
4343443433443.58ดีมาก
22
16
นางสาวพลอยตะวัน บัญฑิตธรรม
4343443433443.58ดีมาก
23
17นางสาววาสนา หมอหวล4343443433443.58ดีมาก
24
18นางสาวชลิดตา สายทอง4343443433443.58ดีมาก
25
19นางสาวณัฐธิดา กาญจนะกูล4343443433443.58ดีมาก
26
20นางสาวธมนวรรณ พยัคฆพล4343443433443.58ดีมาก
27
21นางสาวธัญญลักษณ์ ทองทวิง4343443433443.58ดีมาก
28
22นางสาววัชราพร จารุวงศ์4343443433443.58ดีมาก
29
23นางสาวศรีสุดา จันทร์ทรง4343443433443.58ดีมาก
30
24นางสาวสุภารัตน์ ธรรมสาร4343443433443.58ดีมาก
31
25นางสาวสุวรรณา ชนีวงศ์4343443433443.58ดีมาก
32
26นางสาวกนกอร ท้าวด่อน4342443433443.50ดี
33
27
นางสาวกัญญารัตน์ เขียวสนั่น
4342443433443.50ดี
34
28นางสาวณัฐญาณี คันโททอง0.00FALSE
35
29นางสาวนันทรัตน์ สมพร0.00FALSE
36
30นางสาวรัตติกาล พิมพ์ชาติ0.00FALSE
37
31นางสาวชลธิชา ชินวงศ์4343443433443.58ดีมาก
38
32นางสาวเมรินทร์ สบายใจ4343443433443.58ดีมาก
39
33นางสาวสุภาพร อธิลา4343443433443.58ดีมาก
40
34นางสาวอาทิตยา อินทร์ปาน4343443433443.58ดีมาก
41
35นางสาวจิราพร แก่นการ4343443433443.58ดีมาก
42
36นางสาวปัทถานี สุดชาติ4343443433443.58ดีมาก
43
37นางสาวรุ่งทิวา วงศ์แหวน4342443433443.50ดี
44
38
นางสาวกัญญารัตน์ กาลจักร์
4342443433443.50ดี
45
39นางสาวกุสุมา ไตรยวงษ์4342443433443.50ดี
46
40นางสาวปณารี วัฒนคุ้ม4342443433443.50ดี
47
41นางสาวปรียาภัทร ชนะวาที4342443433443.50ดี
48
42นางสาววรรณภรณ์ บัวแก้ว4343443433443.58ดีมาก
49
43นางสาววิภาวดี มรดก4343443433443.58ดีมาก
50
44
นางสาวศุภกานต์ ศรีสวัสดิ์
0.00FALSE
51
45นางสาวแจ่มจรัส ติละบาล4343443433443.58ดีมาก
52
46นางสาวสุวิมล ทัดศรี4343443433443.58ดีมาก
53
47
นางสาวหนึ่งฤทัย สายสุวรรณ์
4343443433443.58ดีมาก
54
153.083.560077519
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1