แบบสรุปสถิติเข้าสอบ-ขาดสอบปลายภาคเรียน2-61
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบสรุปจำนวนนักศึกษาเข้าสอบ-ขาดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
2
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561
3
กศน.อำเภอเมืองบึงกาฬ
4
5
ที่ชื่อ-สกุลกศน.อำเภอกศน.ตำบลสรุปสถิติการเข้าสอบ-ขาดสอบของ น.ศ.ภาคเรียนที่ 2/2561
รวมร้อยละ
หมายเหตุ
6
ระดับประถมศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
ผู้เข้าสอบ
7
ผู้มีสิทธิ์
ผู้เข้า
ผู้ขาด
ร้อยละ
ร้อยละ
ผู้มีสิทธิ์
ผู้เข้า
ผู้ขาด
ร้อยละร้อยละ
ผู้มีสิทธิ์
ผู้เข้า
ผู้ขาด
ร้อยละ
ร้อยละ
ทั้ง 3 ระดับ
8
สอบสอบสอบ
ผู้เข้าสอบ
ผู้ขาดสอบ
สอบสอบสอบ
ผู้เข้าสอบ
ผู้ขาดสอบ
สอบสอบสอบ
ผู้เข้าสอบ
ผู้ขาดสอบ
9
1
นายธีร์ธวัช สุตเดช
เมืองบึงกาฬ
บึงกาฬ22010002622484.6115.384233978.5721.4281.42
10
2
นางสาวลลินดา บัวบาล
เมืองบึงกาฬ
ไคสี-----2320386.9513.044842687.512.687.32
11
3
นายผดุงเดช แก้วเกตุ
เมืองบึงกาฬ
โนนสมบูรณ์
-----4942785.7114.292724388.8811.1186.84
12
4
นายสมบูรณ์ ผลจิตร์
เมืองบึงกาฬ
หนองเลิง
-----2623388.4611.544541491.118.8990.14
13
5
นางอัฉรา แป้นแจ้ง
เมืองบึงกาฬ
โนนสว่าง
2521484.00164536981.4218.5781.42
14
6
นางสุพัตรา สุนทร
เมืองบึงกาฬ
โป่งเปือย
-----2922775.8624.144440490.909.0984.93
15
7
นางอััมพา สุมุกดา
เมืองบึงกาฬ
วิศิษฐ์3934587.1712.833226681.2518.7584.51
16
8
นางสาวพิชยา พิสัยพันธ์
เมืองบึงกาฬ
บึึงกาฬ-----28181064.2836.734436781.8118.1875.00
17
9นายเกตุ สุนทร
เมืองบึงกาฬ
ชัยพร1-1-1002724388.8811.114840883.3316.6784.21
18
10
นางสาวภัทรวดี สีสาร
เมืองบึงกาฬ
หนองยาว-----2621580.7619.244540588.8811.1185.91
19
11
นางนันท์นภัส นูคำดี
เมืองบึงกาฬ
โคกก่อง-----2117480.9519.0446351176.0823.9177.ุ61
20
12นางรัศมี อืดผา
เมืองบึงกาฬ
ครูอาสา 2
-----2725292.597.43837197.362.6395.38
21
13
นางวาสนา พานะเวช
เมืองบึงกาฬ
หอคำ11-100-3123874.1925.84236685.7114.2981.08
22
14
นางนุชนาฏ วงศ์ศิริ
เมืองบึงกาฬ
นาสวรรค์
11-100-4135685.3714.6330191163.3336.6776.39
23
15
นางฐิติมา พรมจันทร์
เมืองบึงกาฬ
ศรช.โนนสว่าง
41325755345884.915.093327681.8118.1881.11
24
16
นางสาวพิันทิพย์ อุปัญ
เมืองบึงกาฬ
ศรช.หนองเลิง
211505048381079.1620.844136587.812.1982.41
25
17
นางสาวชุติมันต์ สารมานิตย์
เมืองบึงกาฬ
คำนาดี11-100-3632488.8811.113733489.1810.8188.00
26
18นายเดชา ราชาทุม
เมืองบึงกาฬ
หนองแวง22-100-4234880.9519.042924582.7517.2582.19
27
19
นายสุวัฒน์ สิงบริคัน
เมืองบึงกาฬ
ไคสีี101-1003131-100.00-3934587.1712.8391.54
28
20
นางรุ่งนภา ภู่แม่น้ำ
เมืองบึงกาฬ
ห้วยเรือใหญ่
-----2924582.7517.244133880.4919.5181.42
29
21
นายธนกฤต ปัตโชติชัย
เมืองบึงกาฬ
ครููผู้สอนคนพิการ
33-100-88-100-55-100-100
30
22
นางสาวพัชริดา ราษี
เมืองบึงกาฬ
ครูผู้สอนคนพิการ
22-100-99-100.00-55-100-100
31
23
นางสาวศิริพร สิงห์บริคัน
เมืองบึงกาฬ
โคกก่่อง
4035587.5012.53631586.1113.8886.84
32
24
นายชินกร สอนโพธิ์
เมืองบึงกาฬ
ศรช.นาสวรรค์2
55-100-51411080.3919.613532391.428.5785.71
33
25นายธนภัทร ดอกคำ
เมืองบึงกาฬ
ครูอาสา1
55-100-2213959.0940.923121152.1747.8260
34
26
นายชาตรี เอื้อวิริยานุกูล
เมืองบึงกาฬ
ครประจำกลุ่ม
----------1514193.336.6793.33
35
27
นายบุญสงค์ ไทเสริฐ
เมืองบึงกาฬ
ครูประจำกลุ่ม
----------4033782.517.582.5
36
28
นายวันชนะ เยียวยาสัตย์
เมืองบึงกาฬ
ครูประจำำกลุ่ม
-----4035587.5012.5-----87.5
37
29นายเรณู จันทรา
เมืองบึงกาฬ
ครูประจำกลุุ่่ม
-----4036490.0010-----90
38
30นันทพร ศรีวรสาร
เมืองบึงกาฬ
ครูประจำกลุ่ม
-----2421387.5012.51615193.756.2590
39
31นายศุภชัย นาใต้
เมืองบึงกาฬ
ครูประจำกลุ่ม
-----1010-100.00-31191261.2938.770.73
40
32นายบุุญชนะ วงษ์ชู
เมืองบึงกาฬ
ครูประจำกลุ่ม
-----118372.7227.282920968.9631.0370
41
33นางกิ่งแก้ว เจริญชาติ
เมืองบึงกาฬ
ครู11-100-2525-100-29171258.6241.3878.18
42
รวมทั้งหมด3125680.6419.3693779214584.6315.37105987518482.6217.3883.47
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu