SKPMg2 Ver 1.0 PdP Kali Pertama blog.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
STANDARD 4: PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (SEKOLAH)
4
ASPEKTUMSTAHAP TINDAKAN (TT)SKORRUBRIK TAHAP KUALITI (TK)
5
4.14.1.1Guru merancang pelaksanaan PdPc dengan:TT
(1/0)
TK
(Skor)
4Tindakan dilaksanakan:
6
i. menyediakan RPH yang mengandungi objektif yang boleh diukur dan aktiviti pembelajaran yang sesuai13i. mengikut pelbagai aras keupayaan murid
7
ii. menentukan kaedah pentaksiran dalam PdPc13ii. mengikut peruntukan masa yang ditetapkan
8
iii. menyediakan ABM/BBM/BBB/TMK13iii. mengikut ketetapan kurikulum/arahan yang berkuat kuasa.
9
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti393Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
10
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti43.002Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).
11
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti10075.001Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
12
Peratus TUMS87.500Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
13
4.2.1Guru mengawal proses pembelajaran dengan:TT
(1/0)
TK
(Skor)
4Tindakan dilaksanakan:
14
i. mengelola isi pelajaran/skop pembelajaran yang dirancang 13i. dengan menepati objektif pelajaran
15
ii. mengelola masa PdPc selaras dengan aktiviti pembelajaran13ii. mengikut pelbagai aras keupayaan murid/ pembelajaran terbeza
16
iii. memberi peluang kepada penyertaan aktif murid. 13iii. secara berterusan dalam PdPc.
17
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti393Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
18
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti43.002Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).
19
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti10075.001Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
20
Peratus TUMS87.500Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
21
4.2.2Guru mengelola suasana pembelajaran dengan:TT
(1/0)
TK
(Skor)
4Tindakan dilaksanakan:
22
i. mengawasi komunikasi murid dalam PdPc13i. secara berhemah/mengikut kesesuaian
23
ii. mengawasi perlakuan murid dalam PdPc 14ii. secara menyeluruh meliputi semua murid
24
iii. menyusun atur kedudukan murid 13iii. secara berterusan dalam PdPc/mengikut keperluan aktiviti pembelajaran.
25
iv. mewujudkan suasana pembelajaran yang menyeronokkan.13
26
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti4133Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
27
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti43.252Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).
28
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti10081.251Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
29
Peratus TUMS90.630Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
30
4.3.1Guru membimbing murid dengan:‎TT
(1/0)
TK
(Skor)
4Tindakan dilaksanakan:
31
i. memberi tunjuk ajar/tunjuk cara/panduan menguasai isi pelajaran/konsep/fakta berkaitan pelajaran 14i. mengikut keperluan/pelbagai aras keupayaan murid.
32
ii. memberi tunjuk ajar/tunjuk cara/panduan menguasai kemahiran dalam aktiviti pembelajaran13ii. dengan betul dan tepat.
33
iii. memandu murid membuat keputusan dan menyelesaikan masalah dalam aktiviti pembelajaran13iii. secara berhemah.
34
iv. memandu murid menggunakan/ memanfaatkan sumber pendidikan berkaitan pelajaran13iv. secara bersungguh-sungguh.
35
v. menggabung/merentas/mengaitkan isi pelajaran dengan tajuk/unit/tema/nilai/kemahiran/mata
pelajaran lain dalam aktiviti pembelajaran.
13
36
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti5163Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.
37
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti43.22Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana dua (2) perkara di atas.
38
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti100801Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
39
Peratus TUMS90.000Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
40
4.4.1Guru mendorong minda murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dengan:TT
(1/0)
TK
(Skor)
4Tindakan dilaksanakan:
41
 i. merangsang murid berkomunikasi.13i. berdasarkan objektif pelajaran
42
ii. merangsang murid berkolaboratif dalam aktiviti pembelajaran.13ii. mengikut pelbagai aras keupayaan murid
43
iii. mengemukakan soalan yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif13iii. secara berterusan/tekal.
44
iv. mengajukan soalan/mewujudkan situasi yang menjurus ke arah membuat keputusan dan
menyelesaikan masalah
13
45
v. mewujudkan peluang untuk murid memimpin13
46
vi. menggalakkan murid mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran.13
47
vii. menggalakkan murid memperoleh pengetahuan dan kemahiran secara kendiri.13
48
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti7213Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
49
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti43.002Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).
50
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti10075.001Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
51
Peratus TUMS87.500Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
52
4.4.2Guru mendorong emosi murid dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran dengan:TT
(1/0)
TK
(Skor)
4Tindakan dilaksanakan:
53
i. memberi pujian/galakan terhadap perlakuan positif.14i. secara berhemah.
54
ii. memberi penghargaan terhadap hasil kerja/ idea yang bernas13ii. secara menyeluruh meliputi semua murid.
55
iii. memberi keyakinan dalam mengemukakan soalan/memberi respons.13iii. berterusan/tekal.
56
iv. prihatin terhadap keperluan murid.13
57
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti4133Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (i) dan (ii) atau perkara (i) dan (iii).
58
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti43.252Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira perkara (ii) dan (iii).
59
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti10081.251Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana satu (1) perkara di atas.
60
Peratus TUMS90.630Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
61
4.5.1Guru melaksanakan pentaksiran dengan: TT
(1/0)
TK
(Skor)
4Tindakan dilaksanakan:
62
i. menggunakan pelbagai kaedah pentaksiran dalam PdPc 13i. berdasarkan objektif pelajaran
63
ii. menjalankan aktiviti pemulihan/pengayaan dalam PdPc.12ii. mengikut ketetapan/arahan pelaksanaan pentaksiran yang berkuat kuasa
64
iii. memberi latihan/tugasan berkaitan pelajaran.14iii. secara menyeluruh dari segi kecukupan, kecakupan dan meliputi semua murid
65
iv. membuat refleksi PdPc.13iv. secara berterusan/konsisten/segera.
66
v. menyemak/menilai hasil kerja/gerak kerja/ latihan/tugasan.14
67
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti5163Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira mana-mana tiga (3) perkara di atas.‎
68
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti43.22Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira ‎mana-mana dua (2) perkara di atas.‎
69
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti100801Tindakan dilaksanakan dengan mengambil kira ‎mana-mana satu (1) perkara di atas.‎
70
Peratus TUMS90.000Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.‎
71
4.6.1Murid melibatkan diri dalam proses pembelajaran dengan: TT
(1/0)
TK
(Skor)
4Tindakan dilaksanakan:
72
i. memberi respons berkaitan ‎isi pelajaran.13i. dengan pelibatan 90% hingga 100% murid bagi tindakan (i), (ii) dan (iii) dan pelibatan melebihi 50% murid
bagi tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)
73
ii. berkomunikasi dalam melaksanakan aktiviti pembelajaran.13ii. selaras dengan objektif pelajaran
74
iii. melaksanakan aktiviti pembelajaran secara kolaboratif.13iii. dengan yakin
75
iv. memberi respons yang menjurus ke arah pemikiran kritis dan kreatif berkaitan ‎isi pelajaran.13iv. secara berhemah/saling menghormati/bersungguh-sungguh.
76
v. mengemukakan soalan berkaitan isi pelajaran 13
77
vi. mengaitkan isi pelajaran dengan kehidupan murid/ isu lokal/global 13
78
vii. membuat keputusan/menyelesaikan masalah berkaitan aktiviti pembelajaran.13
79
Bilangan Tindakan/Jumlah Skor Kualiti7213Tindakan dilaksanakan:
i. dengan pelibatan 70% hingga 89% murid bagi tindakan (i), (ii) dan (iii) dan pelibatan melebihi 25% hingga 49% murid bagi tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)
ii. dengan memenuhi sekurang-kurangnya dua (2) daripada perkara (ii), (iii) atau (iv).
80
Skor Tahap Tindakan/Min Skor Tahap Kualiti43.002Tindakan dilaksanakan:
i. dengan pelibatan 40% hingga 69% murid bagi tindakan (i), (ii) dan (iii) dan pelibatan 10% hingga 24% murid bagi tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)
ii. dengan memenuhi sekurang-kurangnya satu (1) daripada perkara (ii), (iii) atau (iv).
81
Peratus Skor Tahap Tindakan/Peratus Skor Tahap Kualiti10075.001Tindakan dilaksanakan:
i. dengan pelibatan 1% hingga 39% murid bagi tindakan (i), (ii) dan (iii) dan pelibatan kurang daripada 10% murid bagi tindakan (iv), (v), (vi) dan (vii)
ii. dengan memenuhi sekurang-kurangnya satu (1) daripada perkara (ii), (iii) atau (iv).
82
Peratus TUMS87.500Tidak mengambil kira mana-mana perkara di atas.
83
84
JENIS PENILAIAN : PENCERAPAN / PENILAIAN KENDIRI (potong yang tidak berkenaan)ASPEKTUMSWAJARAN%SKORTARAFSKOR
85
Nama guruNo. KP4.1Guru Sebagai Perancang4.1.11087.508.75
86
TarikhM/PelajaranSAINS4.2Guru Sebagai Pengawal4.2.11087.508.75CEMERLANG90-100
87
KelasMasa12.30-1.30 pm4.2.2590.634.53BAIK80-89.99ü
88
Tanda Tangan Guru4.3Guru Sebagai Pembimbing4.3.11590.0013.50SEDERHANA50-79.99
89
4.4Guru Sebagai Pendorong4.4.12587.5021.88LEMAH20-49.99
90
Nama PenilaiJawatan4.4.2590.634.53SANGAT LEMAH0-19.99
91
Tanda Tangan Penilai4.5Guru Sebagai Penilai4.5.11090.009.00
92
4.6Murid Sebagai Pembelajar Aktif4.6.12087.5017.50
93
JUMLAH88.44
94
97
98
99
100
101
102
Loading...
 
 
 
PdP1
PdP2
PdP3
 
 
Main menu