• Unustila informilo TEJO
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
$
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAG
1
Tradukita de: skribu vian nomon, daton de la traduko kaj vian retpoŝtadresonReviziita de: skribu vian nomon, daton de la lasta revizio kaj vian retpoŝtadreson
2
EsperantaESPERANTO?internacia,neŭtrala,demokratia,rapidlerneblaUzata de homoj el pli ol 120 landoj tra la tero. Tiuj, kiuj lernas ĝin kutime estas junuloj malfermitaj al aliaj kulturoj, scivolemaj pri diversaj lingvoj, vojaĝemaj kaj ŝatas havi personajn kontaktojn ĉirkaŭe en la mondoĜi ne estas aparte ligita al iu aparta nacio, etno aŭ popolo. Esperanto apartenas al tiuj homoj, kiuj lernas ĝin. Tio estas granda avantaĝo por lingvo kies funkcio estas: egale alirebla ponto inter la diversaj popolojDanke al la regula strukturo de la lingvo, estas kutime multe pli facile lerni ĝin kompare kun aliaj fremdaj lingvoj. Ĉiu, kiu lernas Esperanton havas bonan ŝancon atingi kvazaŭ-denaskan nivelon kaj poste samnivele komuniki kun aliaj, sendepende de lingva fonoLev TOLSTOJ: Antaŭ ses jaroj mi ricevis gramatikon kaj vortliston de Esperanto; Post ne pli ol du horoj da studado mi povis se ne verki, almenaŭ libere legi ĝin... Kiuj ne estas Tolstoj, tamen ne bezonos multe pli longe.XIAO Peilang, Ĉinio: Laŭ mia opinio ĉinaj homoj lernas Esperanton multe pli facile ol eŭropajn lingvojn. Tiuj ĉinoj, kiuj jam lernis ĝin, ankaŭ ĝuas grandan avantaĝon kompare al al aliaj homoj, kiam ili studas eŭropajn lingvojn.Kion Esperanto povas doni?* Por povi rekte kaj facile rilati kun homoj el fremdaj landoj ja helpas havi komunan lingvon. Oni kutime havas senperan kaj proksiman kontakton kun aliaj, kiam oni uzas Esperanton, sendepende de gepatraj lingvoj.* Inter la libroj tradukitaj en Esperanton estas grandaj klasikaj verkoj kaj “literaturaj perloj” origine verkitaj en malgrandaj lingvoj, kun kiuj vi alikaze ne havas ŝancon konatiĝi.* Pluraj esploroj pruvis la valoron de Esperanto por lernado de aliaj fremdaj lingvoj: koncize, studi Esperanton dum 1 jaro kaj poste, ekzemple, la francan dum 3 jaroj rezultas en pli bona regado de la franca ol se vi studus nur ĝin dum 4 jaroj.* Kun Pasporta servo – reto de gastigantoj funkcianta jam preskaŭ 50 jarojn – vi povas tranokti ĉe lokanoj tra la tuta mondo (en pli ol 90 landoj) tute senpage, laŭvoje intime konatiĝi kun la loka kulturo kaj kutimoj, kaj ekhavi ligon kun la komunumo. Ofte vi eĉ malkovros, ke vi jam havas komumunajn konatojn kun la gastiganto, kaj la komunikado estas facila kaj egaluma.* Estas iu Esperanto-aranĝo okazanta, ie en la mondo, ĉiun tagon de la jaro. En tiuj ĉi aranĝoj vi povas trovi por vi ĉion ajn – ekde prelegoj pri interesaj temoj ĝis masaĝo-kursoj.* Per Esperanto oni estiĝas parto de vigla tutmonda komunumo kun tutmonda kulturo.Ekzistas kantoj, filmoj, poezio, romanoj, revuoj, teatro, kabaredoj, kanzonoj, roko, popo kaj repo en Esperanto. Muzikgrupoj el diversaj landoj volonte uzas Esperanton en siaj kantoj. Oni povas eĉ sakri!Esperanto estas uzata ankaŭ ene de familioj, kaj troviĝas infanoj, kiuj parolas ĝin denaskeLingvo sen esceptoj?La gramatiko de Esperanto havas apenaŭ esceptojn, kaj neniujn neregulajn verbojn. La vortordo en la frazoj estas libera (kaj permesas al parolantoj de diverse strukturitaj lingvoj sambone esprimi sin en Esperanto). Ĉiu litero estas prononcata ĉiam same, kaj kio estas skribita ankaŭ tiele prononciĝas! Multajn vortradikojn vi povos tuj rekoni.Oni bezonas nur kelkajn monatojn por ekparoli Esperanton.TEJO? (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo)TEJO estas la Tutmonda Esperantista Junulara Organizo. Ĝi kunigas junajn parolantojn de Esperanto, el ĉiuj anguloj de la mondo.TEJO organizas diversajn eventojn, kie junuloj kreas novajn amikiĝojn, amuziĝas kaj spertas la unikan kulturon de Esperanto. TEJO trejnas pri homaj rajtoj, interkultura komunikado kaj toleremo. La junaj parolantoj de Esperanto estas vivplena kaj energia komunumo, kunigita loke kaj internacie en organizon, kiu estas plene mastrumata fare de junuloj mem.Informoj pri landa/loka asocio (1)Informoj pri landa/loka asocio (2)Informoj pri landa/loka asocio (3)Informoj pri landa/loka asocio (4)Informoj pri landa/loka asocio (5)
3
Angla (Ameriko)ESPERANTO?international,neutral,democratic,easy to learnUsed by people from over 120 countries. Those who learn it are usually young people who are open to other cultures, curious about different languages, and who like having personal contacts throughout the world.It is not tied to any one nation, religion, ethnicity, or people. Esperanto belongs to those who learn it. This is a big advantage for a language whose function is to be an equally accessible bridge among different peoples.Thanks to the regular structure of the language, it is usually much easier to learn compared to other foreign languages. Everyone who learns Esperanto has a good chance to reach an almost-native level and then communicate with others, regardless of linguistic background.Leo Tolstoy: Six years ago I received an Esperanto grammar and word list; after no more than two hours of study, I could, if not write, almost freely read it...
Those who are not Tolstoy, however, won't need much longer to learn it.
Xiao Peiliang, China: In my view, Chinese people learn Esperanto much more easily than European languages. Those from China who have already learned it also enjoy a great advantage compared with other people when they study European languages.What can Esperanto offer?To be able to directly and easily relate to people from foreign countries, it helps to have a common language. Those who use Esperanto have unfiltered and close contact with others, regardless of their native language.Among the books translated into Esperanto are great classic works and "literary pearls" written in lesser-known languages​​, of which you otherwise would not have heard.Several studies have proven the value of Esperanto for learning other foreign languages​​: in short, studying Esperanto for a year and (for example) studying French for three years afterward results in a better command of French than studying French only for four years.With the Passport Service - a network of hosts that has been running for almost 50 years - you can spend the night with locals throughout the entire world (in more than 90 countries) entirely for free, get to know the local culture and customs intimately along the way, and forge a link with the community. Often you will even discover that you have common friends with the host, and communication will be easy and on equal footing.There is some Esperanto event happening somewhere in the world on every day of the year. You can find anything at all in these events, from lectures on interesting topics to massage classes.Through Esperanto you become a part of an active worldwide community with a worldwide culture.There are songs, films, poetry, novels, magazines, theatre, cabarets, songs, rock, pop, and rap in Esperanto. Musical groups from many countries happily use Esperanto in their songs. One can even swear!Esperanto is used also within families, and there are children who speak it from birth.Language without exceptions?The grammar of Esperanto has almost no exceptions and no irregular verbs. The sentence word order is free (and lets speakers of differently structured languages express themselves equally well). Every letter is always pronounced the same, and there are never any silent letters. You will recognize many word roots immediately.You will only need a few months to start speaking Esperanto.TEJO? (World Esperanto Youth Organisation)TEJO is the World Esperanto Youth Organisation. It brings young Esperanto speakers together from every corner of the world.TEJO organizes many different events, where young people create new friendships, have fun, and experience the unique culture of Esperanto. TEJO conducts training in human rights, international communication, and tolerance. The young Esperanto speakers form a vibrant and energetic community, linked together locally and internationally into an organisation governed by youth themselves.Canadian Esperanto Youth
http://esperanto.ca/jek/

Canadian Esperanto Association
6358-A de Bordeaux
Montreal QC H2G 2R8
http://esperanto.ca/
Esperanto-USA
1500 Park Ave STE 134
Emeryville CA 94608, USA
Tel: 1-800-ESPERANTO, (800) 377-3726, (510) 653-0998
info@esperanto-usa.org

US Esperanto Youth Group
4
Angla (Eŭropo)ESPERANTO?international,neutral,democratic,easy to learnUsed by people from over 120 countries. Those who learn it are usually young people who are open to other cultures, curious about different languages, and who like having personal contacts throughout the world.It is not tied to any one nation, religion, ethnicity, or people. Esperanto belongs to those who learn it. This is a big advantage for a language whose function is to be an equally accessible bridge among different peoples.Thanks to the regular structure of the language, it is usually much easier to learn compared to other foreign languages. Everyone who learns Esperanto has a good chance to reach an almost-native level and then communicate with others, regardless of linguistic background.Leo Tolstoy: Six years ago I received an Esperanto grammar and word list; after no more than two hours of study, I could, if not write, almost freely read it...
Those who are not Tolstoy, however, won't need much longer to learn it.
Xiao Peiliang, China: In my view, Chinese people learn Esperanto much more easily than European languages. Those from China who have already learned it also enjoy a great advantage compared with other people when they study European languages.What can Esperanto offer?* To be able to directly and easily relate to people from foreign countries, it helps to have a common language. Those who use Esperanto have unfiltered and close contact with others, regardless of their native language.* Among the books translated into Esperanto are great classic works and "literary pearls" written in lesser-known languages​​, of which you otherwise would not have heard.* Several studies have proven the value of Esperanto for learning other foreign languages​​: in short, studying Esperanto for a year and (for example) studying French for three years afterward results in a better command of French than studying French only for four years.* With the Passport Service - a network of hosts that has been running for almost 50 years - you can spend the night with locals throughout the entire world (in more than 90 countries) entirely for free, get to know the local culture and customs intimately along the way, and forge a link with the community. Often you will even discover that you have common friends with the host, and communication will be easy and on equal footing.There is some Esperanto event happening somewhere in the world on every day of the year. You can find anything at all in these events, from lectures on interesting topics to massage classes.* Through Esperanto you become a part of an active worldwide community with a worldwide culture.There are songs, films, poetry, novels, magazines, theatre, cabarets, songs, rock, pop, and rap in Esperanto. Musical groups from many countries happily use Esperanto in their songs. One can even swear!Esperanto is used also within families, and there are children who speak it from birth.Language without exceptions?The grammar of Esperanto has almost no exceptions and no irregular verbs. The sentence word order is free (and lets speakers of differently structured languages express themselves equally well). Every letter is always pronounced the same, and there are never any silent letters. You will recognize many word roots immediately.You will only need a few months to start speaking Esperanto.TEJO? (World Esperanto Youth Organisation)TEJO is the World Esperanto Youth Organisation. It brings young Esperanto speakers together from every corner of the world.TEJO organizes many different events, where young people create new friendships, have fun, and experience the unique culture of Esperanto. TEJO conducts training in human rights, international communication, and tolerance. The young Esperanto speakers form a vibrant and energetic community, linked together locally and internationally into an organisation governed by youth themselves.Young British Esperantists
http://jeb.org.uk/
5
Angla (Oceanio)ESPERANTO?international,neutral,democratic,easy to learnUsed by people from over 120 countries. Those who learn it are usually young people who are open to other cultures, curious about different languages, and who like having personal contacts throughout the world.It is not tied to any one nation, religion, ethnicity, or people. Esperanto belongs to those who learn it. This is a big advantage for a language whose function is to be an equally accessible bridge among different peoples.Thanks to the regular structure of the language, it is usually much easier to learn compared to other foreign languages. Everyone who learns Esperanto has a good chance to reach an almost-native level and then communicate with others, regardless of linguistic background.Leo Tolstoy: Six years ago I received an Esperanto grammar and word list; after no more than two hours of study, I could, if not write, almost freely read it...
Those who are not Tolstoy, however, won't need much longer to learn it.
Xiao Peiliang, China: In my view, Chinese people learn Esperanto much more easily than European languages. Those from China who have already learned it also enjoy a great advantage compared with other people when they study European languages.What can Esperanto offer?* To be able to directly and easily relate to people from foreign countries, it helps to have a common language. Those who use Esperanto have unfiltered and close contact with others, regardless of their native language.* Among the books translated into Esperanto are great classic works and "literary pearls" written in lesser-known languages​​, of which you otherwise would not have heard.* Several studies have proven the value of Esperanto for learning other foreign languages​​: in short, studying Esperanto for a year and (for example) studying French for three years afterward results in a better command of French than studying French only for four years.* With the Passport Service - a network of hosts that has been running for almost 50 years - you can spend the night with locals throughout the entire world (in more than 90 countries) entirely for free, get to know the local culture and customs intimately along the way, and forge a link with the community. Often you will even discover that you have common friends with the host, and communication will be easy and on equal footing.There is some Esperanto event happening somewhere in the world on every day of the year. You can find anything at all in these events, from lectures on interesting topics to massage classes.* Through Esperanto you become a part of an active worldwide community with a worldwide culture.There are songs, films, poetry, novels, magazines, theatre, cabarets, songs, rock, pop, and rap in Esperanto. Musical groups from many countries happily use Esperanto in their songs. One can even swear!Esperanto is used also within families, and there are children who speak it from birth.Language without exceptions?The grammar of Esperanto has almost no exceptions and no irregular verbs. The sentence word order is free (and lets speakers of differently structured languages express themselves equally well). Every letter is always pronounced the same, and there are never any silent letters. You will recognize many word roots immediately.You will only need a few months to start speaking Esperanto.TEJO? (World Esperanto Youth Organisation)TEJO is the World Esperanto Youth Organisation. It brings young Esperanto speakers together from every corner of the world.TEJO organizes many different events, where young people create new friendships, have fun, and experience the unique culture of Esperanto. TEJO conducts training in human rights, international communication, and tolerance. The young Esperanto speakers form a vibrant and energetic community, linked together locally and internationally into an organisation governed by youth themselves.Australian Esperanto Association
c/ GPO Box 2122
Melbourne Vic 3001
info@esperanto.org.au
New Zealand Esperanto Association
P.O. Box 8140, 
Symonds Street, 
Auckland 1150
Tel: 0800 350 781
info@esperanto.org.nz
6
Angla (Afrika)ESPERANTO?international,neutral,democratic,easy to learnUsed by people from over 120 countries. Those who learn it are usually young people who are open to other cultures, curious about different languages, and who like having personal contacts throughout the world.It is not tied to any one nation, religion, ethnicity, or people. Esperanto belongs to those who learn it. This is a big advantage for a language whose function is to be an equally accessible bridge among different peoples.Thanks to the regular structure of the language, it is usually much easier to learn compared to other foreign languages. Everyone who learns Esperanto has a good chance to reach an almost-native level and then communicate with others, regardless of linguistic background.Leo Tolstoy: Six years ago I received an Esperanto grammar and word list; after no more than two hours of study, I could, if not write, almost freely read it...
Those who are not Tolstoy, however, won't need much longer to learn it.
Xiao Peiliang, China: In my view, Chinese people learn Esperanto much more easily than European languages. Those from China who have already learned it also enjoy a great advantage compared with other people when they study European languages.What can Esperanto offer?* To be able to directly and easily relate to people from foreign countries, it helps to have a common language. Those who use Esperanto have unfiltered and close contact with others, regardless of their native language.* Among the books translated into Esperanto are great classic works and "literary pearls" written in lesser-known languages​​, of which you otherwise would not have heard.* Several studies have proven the value of Esperanto for learning other foreign languages​​: in short, studying Esperanto for a year and (for example) studying French for three years afterward results in a better command of French than studying French only for four years.* With the Passport Service - a network of hosts that has been running for almost 50 years - you can spend the night with locals throughout the entire world (in more than 90 countries) entirely for free, get to know the local culture and customs intimately along the way, and forge a link with the community. Often you will even discover that you have common friends with the host, and communication will be easy and on equal footing.There is some Esperanto event happening somewhere in the world on every day of the year. You can find anything at all in these events, from lectures on interesting topics to massage classes.* Through Esperanto you become a part of an active worldwide community with a worldwide culture.There are songs, films, poetry, novels, magazines, theatre, cabarets, songs, rock, pop, and rap in Esperanto. Musical groups from many countries happily use Esperanto in their songs. One can even swear!Esperanto is used also within families, and there are children who speak it from birth.Language without exceptions?The grammar of Esperanto has almost no exceptions and no irregular verbs. The sentence word order is free (and lets speakers of differently structured languages express themselves equally well). Every letter is always pronounced the same, and there are never any silent letters. You will recognize many word roots immediately.You will only need a few months to start speaking Esperanto.TEJO? (World Esperanto Youth Organisation)TEJO is the World Esperanto Youth Organisation. It brings young Esperanto speakers together from every corner of the world.TEJO organizes many different events, where young people create new friendships, have fun, and experience the unique culture of Esperanto. TEJO conducts training in human rights, international communication, and tolerance. The young Esperanto speakers form a vibrant and energetic community, linked together locally and internationally into an organisation governed by youth themselves.Esperanto Association of Southern Africa
P. O. Box 2636, Cresta, 2118
Tel: (011) 782 5807 
Fax: (012) 667 4119
http://www.esperanto.org.za/
Esperanto-Federacio de Niĝerio
P.O. Box 3059, P H Oguinye, C460001 Owerri, Imo State
Tel: (803) 506-6669

Niĝeria Junulara Esperantista Klubo
p/a s-ro Henry Ozoemena Oguinye, P.O. Box 3059, Owerri, Imo State
7
Arabaإسبرانتو؟عالمية،محايدة،ديمقراطية،سهلة التعلم،هاته اللغة مستعملة في أكثر من 120 دولة حول العالم. يتعلمها في الغالب شبان منفتحون نحو الثقافات الأخرى، متعطشون للغات، و يهوون الرحلات و التبادل مع أفراد من جميع أنحاء العالم.لا يرتبط الإسبرانتو بأي وطن أو مجموعة إثنية أو شعب بعينه. فهي بذلك تنتمي لمن يتعلمها. هاته الميزة إيجابية للغة وظيفتها مد جسور التواصل بين مختلف الشعوب.بفضل البنية المنتظمة للغة، فإنه عادة ما يكون تعلم اللغة أسهل بكثير بالمقارنة مع غيرها من اللغات الأجنبية. كل شخص يتعلم الاسبرانتو لديه فرصة جيدة للوصول إلى مستوى اللغة الأم ومن ثم التواصل مع الآخرين، بغض النظر عن خلفيتهم اللغوية.ليو تولستوي: قبل ست سنوات تلقيت قواعد اللغة ومعجم الإسبرانتو، وبعد ما لا يزيد عن ساعتين من الدراسة كان بإمكاني، بغض النظر عن الكتابة، القراءة بحرية تقريبا...
أولئك الذين ليسوا تولستوي، مع ذلك، لن تحتاجوا وقتا أطول لمعرفة اللغة.
شياو بيليانغ، الصين: من وجهة نظري، الشعب الصيني تعلم الإسبرانتو بسهولة أكبر بكثير من اللغات الأوروبية. أولئك من الصين الذين تعلموا بالفعل يتمتعون أيضا بميزة كبيرة مقارنة مع أشخاص آخرين عند دراسة اللغات الأوروبية.ما يمكن أن يعرض الإسبرانتو؟* للقدرة على إنشاء علاقة مباشرة وسهلة مع أشخاص من دول أجنبية، فوجود لغة مشتركة يسهل الأمر. أولئك الذين يستخدمون الإسبرانتو قد إقتربوا بفعالية إلى الآخرين، بغض النظر عن لغتهم الأم.* ومن بين الكتب المترجمة إلى الإسبرانتو أعمال كلاسيكية عظيمة و"كنوز أدبية" مكتوبة بلغات أقل شهرة، والتي عن خلاف ذلك لن يكن بوسعك معرفتها أبدا.* وقد أثبتت العديد من الدراسات قيمة الإسبرانتو لتعلم اللغات الأجنبية الأخرى: بإختصار، دراسة الإسبرانتو لمدة عام و(على سبيل المثال) دراسة الفرنسية لمدة ثلاث سنوات بعد ذلك يؤدي إلى تعلم أفضل للغة الفرنسية عند دراستها لمدة أربع سنوات.* مع Pasporta Servo - وهي شبكة مضيفة منذ نشأتها حوالي 50 عاما - يمكنك قضاء ليلة مع السكان المحليين في جميع أنحاء العالم بأكمله (في أكثر من 90 بلدا) مجانا، ، للتعرف على الثقافة والعادات المحلية على طول الطريق، وبالتالي إقامة صلة مع المجتمع المضيف. في كثير من الأحيان سوف تكتشف أنه لديك أصدقاء جدد مع المضيف، والتواصل سوف يكون أسهل وعلى قدم المساواة.هناك أحداث الإسبرانتو تحدث في مكان ما من العالم في كل يوم من أيام السنة. يمكنك العثور على أي شيء على الإطلاق في هذه الأحداث، من محاضرات حول مواضيع مثيرة للاهتمام إلى دروس التدليك.* من خلال الإسبرانتو يمكنك أن تصبح جزءا من مجتمع عالمي نشط مع ثقافة عالمية.هناك أغاني، أفلام، شعر، روايات، مجلات، مسرحيات، ملاهي، وأغاني الروك، البوب، والراب بالإسبرانتو. مجموعة من الفرق الموسيقية حول العالم تستخدم بسعادة الإسبرانتو في أغانيها. من الممكن حتى السب باللغة!يستخدم الإسبرانتو أيضا داخل الأسر، وهناك أطفال يتحدثون اللغة منذ الولادة.لغة دون استثناءات؟قواعد لغة الإسبرانتو لا تملك أي إستثناء أو أفعال غير نظامية. ترتيب كلمات الجملة مرن (ويتيح المتحدثين باللغات الأخرى التعبير عن أنفسهم على حد سواء حسب هيكل لغتهم). كل حرف ينطق بنفس الطريقة دائما، ولا يوجد أبدا أي حرف صام. سوف تتعرف على العديد من جذور الكلمات فورا.سوف تحتاج إلى سوى بضعة أشهر لتحدث الإسبرانتو.TEJO؟ (الجمعية العالمية لشباب الإسبرانتو) TEJO هي الجمعية العالمية لشباب الإسبرانتو. تجمع الناطقين الشبان بلغة الإسبرانتوا من جميع أنحاء العالم.TEJO تنظم العديد من الفعاليات المختلفة، حيث يخلق الشباب صداقات جديدة، المتعة، وتجربة فريدة من ثقافة الاسبرانتو. TEJO يجري التدريب في مجال حقوق الإنسان، التواصلات الدولية، والتسامح. الناطقون الشبان بلغة الاسترانتو يكونون مجتمعا حيويا ونشطا، متصلا محليا ودوليا بجمعية محكومة من طرفهم.
8
ArmenaԷՍՊԵՐԱՆՏՈ?
9
ArpitanaESPÈRANTO?intèrnacionâl,netro,dèmocratico,ésiê d’aprendre.L’Espèranto est devesâ dens més de 120 payis diens lo mondo. Celos e celes que l’aprênont sont sovent de jouènos a l’èsprit ovèrt a les âtres cultures, curiôs de lengoues, qu’âmont viajar, et fâre d’amitiâ dens lo mondo de fora.L’Espèranto est liâ a nyuna nacion particulière, a nyuna ètnia, a nyun poblo. Al est de celos et celes que l’ant aprènyu. Et i est un grant avantâjo por ‘na lengua que la fonccion est de fâre un pont entre los poblos.Avouèc ‘na structura règuliére de la gramère, l’espèranto est més esiâ a aprendre que d’âtres lengües. Celos e celes qu’aprênyont ont prou de ch·ance d’arrivar a un nivél quâse de lengua matèrnâla, et povêr comunicar d’un nivél ègalitèro avouèc les âtros, quinta que sêt la lengua d’origina dos intèrlocutòrs.Lèon TOLSTOY: I at siés ans, j’è recevu les règlles de gramère et ‘na lista de parôles en espèranto. Après pas més de douès hores d’èhtûdes, j’arrivavo a lére sens problèmos, e a ècrire quârcaren... Vorendrèt, celos e celes que sont pas Tolstoy vont avêr besoin de més de temps.XIAO Peilang, Ch·ina: D’après mè, los Ch·inês aprênont l’Espèranto més esiê que les lengues europèenes. Celos Ch·inês que l’ant apris môntront ‘ncor un mèlyor avantâjo comparâ a les âtres pèrsones quand aprènyont de lengues eropènes.Quen que balye l’Espèranto?* Por devesar dirèctament et facilment avouèc de gens d’âtres payis, i est miély d’avêr una lengua en comum. A utilizar l’espèranto por una convèrsacion, on se sent més procho de l’âtre, quârca sêt la lengua matèrnal.* Entremé los livros traduis en Espèranto i at de grands classicos et de “pèrles de la litèratura” ècrites originèlement diens de petites lengoues, que vos arriéds pas conyu d’âtra manièra.* Plusiors ètudes ant provâ la valor de l’Espèranto por aprendre d’âtres lengoues ètrangiéres: por fâre simplo, aprendre l’espèranto 1 an et inque aprendre una lengoua ètrangiére 3 ans motre de melyors rèsultâs que d’aprendre 4 ans cèta mèma lengoua ètrangiére.* Avouèc Pasporta servo – malyâjo d’arbèrgement que fonccione fât quâse 50 ans – vos povéds passar la nuét en-chiéz de pèrsones du mondo entiér (més de 90 payis) gratuitament, et dècovrir la cultura et les côtumes locales, et fâre un lim avouèc la comunotâ. De vès, vos trovarâds que vos éds ja de contacto en comun avouès l’arbèrjor, et la comunicacion serâ facila et egalitèra.* I at dens lo mondo, a cha jorn, u moins una rencontra espèrantista. Dens ces rencontres, vos trovarâds tot cen que vos dèrisâds – de l’exposâs sur untèmo intèressant a un côirs de massâjos.* Avouèc l’espèranto on devint part d’una comunôtâ intèrnacionâla avouèc una cultura intèrnacionâla.I at de musiques, de filmes, de poèsis, de romans, de revues, de téâtro, de cabarèts, de chançons, de rock, pop et rap en Espèranto. De gropes de musique de tuis los payis pârlont l’espèranto en musica. I est mèmo possiblo de sacrar!L’Espèranto est tant-bien devesâ dens de familyes, onte que los mènâts ant l’ant coment lengua matèrnâla‘Na lengoua sens èxcèpcions?La gramère de l’espèranto est quâse sens excèpcions, et i at nyun vèrbo irrèguliér. L’ôrdre de les parôles dens la frâsa est libro (cen que pèrmèt us locutòrs habituâs a ‘na cèrtena strucûra de frâsa de totjorn s’èxprimar corrèctament en espèranto). Chârca lètra se prononce parèly, et tot cen qu’est èhcrit est prononcé! Prôd de parôles te pos ja reconyètre.O est nècessèro justo de quârques mês por ja comenciér a parlar l’espèranto.TEJO? (Organizacion Intèrnacionâla de jouènos espèrantistos)TEJO est l’associacion mondiâla dos jouènos espèrantistos, qu’aponde de jouènos locutors de l’esperanto dens lo mondo entiér.TEJO organize d’èvènements, onte les jouènos créont de novèles amitiâs.Fèdèracion Arpitana d’EspèrantoEspéranto-Jeunes
4bis rue de la Cerisaie
75004 Paris (France)
01.42.786.886
info@esperanto-jeunes.org
http://esperanto-jeunes.org
Société Suisse d’Espéranto / SES
Esperanto, case postale 9,
2416 Les Brenets (Suisse)
032.932.18.88
ses@esperanto.ch
http://esperanto.ch
Gioventù Esperantista Italiana (IEJ)
Via Villoresi, 38
20143 Milano, Italia
02.58.10.08.57
Posta elettronica: iej@esperanto.it
http://iej.esperanto.it/
10
Bengala
11
BikolaESPERANTO?pangkinaban,neutral,demokratiko,rikas maadal.Piggagamit nin mga tawo sa langkaw pa sa 120 nasyon sa bilog na kinaban. Itong mga nag-aadal kaini an mga tawong buka sa ibang kultura, kadakul an aram sa iba-ibang mga tataramon, gustong magdayo sa iba-ibang mga nasyon, saka gusto mang magkaigwa nin mga personal na kontak palibot sa kinaban.Bako ining rugaring nin partikular na nasyon, grupong etniko, o banwaan. An Esperanto rugaring kan mga tawo na nag-aadal kaito. Dakula itong lamang para sa sarong tataramon na tuyo an magin tataramon na magtulay ultan kan iba-ibang mga tawo.Mabalos kan istrukturong regular kaining tataramon, mas pasil kaini adalon kisa sa ibang mga tataramong dayo. Itong mga nag-aadal kan Esperanto igwang marhay na oportunidad na makaabot sa arog-natibong lebel kan pagkakaaram sa tataramon asin pantay na maka-komunikar sa iba, maski anong tataramon pa an saiyang pinaghalian.Lev TOLSTOY: Anom na taon na an uminagi, nakaresibi ako nin libro kan gramatika saka listahan kan mga tataramon kan Esperanto. Pagkatapos kan bakong dakul pa sa duwang oras nin pag-aadal, kaya ko na, kun dai magsurat, maski paano magbasa kaito... Pero kaitong mga bakong Tolstoy, dai man kaipohan nin mas halaba pa.XIAO Peilang, Tsina: Sigun sa sakuyang opinyon, naaadal na mas pasil kan mga Tsino si Esperanto kisa sa mga tataramon sa Europa. Itong mga Tsino na uminadal na kaini nakakakua nin mga dakulang lamang kumpara sa ibang mga tawo, kun nag-aadal sinda nin mga tataramong europeo.Anong puwede itawan kan Esperanto?Ta nganing puwedeng direkta saka pasil na makapag-kontak sa ibang mga tawo sa iba-ibang mga nasyon, nakakatabang an magkaigwa nin sarong parehong tataramon. Huli kaito, puwedeng magkaigwa nin direkta saka haraning kontak sa iba, kun naggagamit kan Esperanto, maski ano an pinaghaliang tataramon.Sa mga librong ginibong Esperanto, may mga darakulang klasikong akda saka mga "perlas kan literatura" na orihinal na pigsurat sa mga sadit na tataramon, na tibaad dai mo nabisto.Kadakulong mga pag-aadal na an nagpatotoo kan importansya kan Esperanto sa pag-aadal nin ibang mga tataramon. Kun maadal ka kan Esperanto sa sarong taon asin kan Pranses sa 3 taon, mas marhay an paggamit mo kan Pranses kisa kun mag-adal ka kaini sa laog kan bilog na 4 na taon.* Sa Pasporta Servo, sistema nin mga Esperantistang nagpapaistar na ginibo haros 50 taon na an uminagi, puwede kang umistar sa mga tagaduman sa sarong lugar sa bilog na kinaban (dakul pa sa 90 nasyon) na mayong bayad, bistuhon an lokal na kultura at tradisyon, saka magkaigwa nin relasyon sa lokal na komunidad. Minsan mahiling mo na igwa ka na palan nin mga tawo na nabisto nindo pareho kan nagpaistar saimo, kaya an komunikasyon mas pasil saka pantay.* Igwa nin pagtiripon sa Esperanto na nangyayari maski sain sa bilog na kinaban, kada aldaw kan taon. Sa mga kaining pagtiripon, makakahiling ka nin maski anong mga bagay -- hali sa mga diskusyon sa mga marhay na tema, hasta sa mga kurso sa pagmasahe.* Huli kan Esperanto, an sarong tawo nagigin parte kan dakulang pangkinabang komunidad na may kulturang pangkinaban.Igwa nin mga kanta, pelikula, tula, nobela, magasin, teatro, kabaredo, rock, pop, saka rap sa Esperanto. An mga grupo nin mga musikero hali sa iba-ibang nasyon naggagaramit kan Esperanto sa saindang mga kanti. Puwede man nganing magsabi nin mga mararaot na tataramon!Piggagamit man an Esperanto sa laog kan mga pamilya, saka igwa nin mga aki na nakakataram kan Esperanto poon sa saindang pagkamundag. Tataramong mayong eksepsyon?Haros mayong eksepsyon si gramatika kan Esperanto, saka mayong mga bakong regular na berbo. Libre si istruktura kan mga tataramon (na nagtutugot sa mga parataram kan mga tataramong may iba-ibang istruktura na pantay na magtaram o magsurat sa Esperanto). Pareho sana an pagtaram sa mga letra, asin kun ano an sinurat, kaito man tinataram! Kadakulong mga tataramong-ugat an mabibisto mo tulos.Kaipohan sana nin pirang mga bulan ta nganing magpoong magtaram kan Esperanto.TEJO? (Pangkinabang Organisasyon kan mga Kaakihang Esperantista)Si TEJO iyo an Pankinabang Organisasyon kan mga Kaakihang Esperantista. Pinag-iiba kaini an mga aking parataram kan Esperanto, hali sa iba-ibang lugar sa kinaban.Gumigibo si TEJO nin iba-ibang mga pangyayari, kun sain an mga kaakihan nakakagiribo nin mga bagong mga amigo saka amiga, nag-uurugmahan saka nakakaranas kan naiibang kultura kan Esperanto. Naggigibo man ini nin mga iba-ibang treyning sa mga deretsong pangtawo, komunikasyon ultan nin mga kultura, at toleransya. An mga aking parataram kan Esperanto sarong komunidad kan mga tawong pano nin buhay saka enerhiya, pinag-iiriba sa lokal at pagkinabang organisayon, na sinda mismo an nag-iirinot.Filipina Esperanto-Junularo (FEJ)
c/o Albert Stalin Garrido
2 Catalina St. Azicate Homes
Gen. T. de Leon
PH-1442 Valenzuela City MM

+639267857032
admin@esperanto-ph.org
12
BulgaraЕСПЕРАНТО?международен,неутрален,демократичен,научава се бързо,Използва се в повече от 120 страни по света. Тези, които го учат, обикновено са младежи, отворени към различни култури, любопитни за различните езици, обичат да пътуват и харесват да имат лични контакти навсякъде по света. Той не е свързан с националните езици, отделна нация, етнос или народ. Есперанто принадлежи на тези хора, които го учат. Това е голям предимство за език, чиято функция е да е еднакво достъпен мост между различните култури.Благодарение на логичната структура на езика, обикновено е много по-лесно да се изучава Есперанто в сравнение с другите езици. Всеки, който учи есперанто, има шанс да постигне добро ниво и след това в зависимост от своите знания да комуникира с други хора, независимо от езиковия си фонд.Лев ТОЛСТОЙ: Преди шест години получих граматика и списък с думи на Есперанто. След не повече от два часа учене аз можех ако не да творя, то поне свободно да го чета... Който не е Толстой също няма да се нуждае от много повече време. Пейланг, Китай: Според мен китайците учат Есперанто много по-лесно от европейските езици. Тези, които вече са го научили имат голямо предимство пред другите китайци, когато те започнат да учат европейските езици. Какво може да ви даде Есперанто?За да можете пряко и лесно да контактувате с хора от чужди страни общият език е много полезен. Обикновено имате близък контакт с други хора, ако те използват есперанто, независимо от майчините им езици. Между книгите, преведени на есперанто има големи класически произведения и "литературни перли", оригинално написани на малките езици, с които по друг начин вие не бихте имали шанс да се запознаете.Множество изследвания потвърждават ползата от есперанто за изучаването на други чужди езици: за сравнение ако сте учили есперанто 1 година и после, например, учите френски в продължение на 3 години, резултатът ще е по-добро владеене на френския език отколкото ако сте учили само него в продължение на 4 години. С Паспорта Cерво - услуга на предлагащите гостуване, коята работи вече от почти 50 години - вие можете да пренощувате при местни хора в целия свят ( в повече от 90 държави) съвсем безплатно, да се запознаете лично с местната култура и обичаи, и да започнете връзка с общността. Често даже откривате, че с вашия домакин имате общи познати и общуването е лесно.Има някакво есперантско мероприятие случващо се някъде по света във всеки ден от годината. На тези мероприятия може да намерите всичко - от лекции на интересни теми до курсове по масаж.Чрез есперанто ставате част от развита световна общност със световна култура. Съществуват песни, филми, поезия, романи, списания, театър, кабарета, шлагери, рок, поп и рап на есперанто. Музикални групи от различни държави използват есперанто в своите песни.Есперанто е използван и в семейства и има деца, които го говорят по рождение.Език без изключения?Граматиката на есперанто има малко изключения и няма неправилни глаголи. Структурата на изреченията е свободна (и позволява на говорещите различни по сруктура езици еднакво добре да се изразяват на есперанто). Всяка буква се произнася винаги еднакво- Kакто е написано - така се произнася! Множество корени на думи можете да разберете веднага.Нуждаете се само от няколко месеца, за да проговорите на еспернато.ТЕJО (Световна Младежка Есперантска Организация)ТЕJО е световната младежка есперантска организация. Тя свързва млади есперантисти от всички краища на света.ТЕJО организира различни събития, на които младежите създават нови приятелства, забавляват се и опитват уникалната култура на есперанто. ТЕJО работи за човешките права, международната комуникация и толерантност. Младежите, които говорят есперанто, представляват пълна с живот и енергия общност, свързани на местно и международно ниво в организация, която напълно е управлявана от младежи.Информация за местната асоциация.Bulgara Esperanto-Junularo (BEJ)
p/a Български есперантски съюз, P.K.66
1000 Sofia (България)
Информация за местната асоциация.Информация за местната асоциация.Информация за местната асоциация.
13
CebuaESPERANTO?pangkalibutan,walay gidapigan, dimukratiku,sayon matun-an.Nagamit sa mga tawo gikan sa labaw pa sa 120 kanasod sa tibuok nga kalibutan. Kanang mga nagtuon niining pinulongan mao ang mga tawo nga bukas sa uban nga mga kultura, daghag kahibalo sa lain-laing mga pinulongan, naay hilig sa pagpanaw, ug ganahan makakuha ug ubang mga kontak libot sa kalibutan.Unsay mahimu nga mahatag sa Esperanto?Filipina Esperanto-Junularo (FEJ)
c/o Albert Stalin Garrido
2 Catalina St. Azicate Homes
Gen. T. de Leon
PH-1442 Valenzuela City MM

+639267857032
admin@esperanto-ph.org
14
ĈeĥaESPERANTO?mezinárodní,neutrální,demokratické,rychle naučitelnéPoužívané lidmi z více než 120 zemí na Zemi. Ti, co se ho učí, jsou obvykle mladí lidé otevření jiným kulturám, zajímající se o různé jazyky, takoví, co rádi cestují a rádi udržují osobní kontakty všude na světě.Není spojené se žádným národem, etnikem nebo národností. Esperanto patří těm lidem, kteří se ho učí. To je velká výhoda pro jazyk, jehož funkcí je vytvořit spravedlivý most mezi různými národy.Díky pravidelné struktuře tohoto jazyka je obvykle mnohem jednodušší se ho naučit v porovnání s jinými cizími jazyky. Každý, kdo se učí esperanto, má dobrou šanci dosáhnout úrovně mateřského jazyka a potom na stejné úrovni komunikovat s ostatními bez ohledu na jejich jazykové zázemí. Lev TOLSTOJ: Před šesti lety jsem dostal gramatiku a slovník esperanta. Po méně než dvou hodinách studia jsem dokázal, když ne v něm tvořit, tak určitě alespoň volně číst... Kdo není Tolstoj, tak či tak nebude potřebovat o moc víc času.XIAO Peilang, Čína: Podle mého názoru sa Číňané naučí esperanto o mnoho lehčeji než evropské jazyky. Ti Číňané, co se ho už naučili, mají též obrovskou výhodu v porovnání s ostatními při učení se evropských jazyků. Co může esperanto nabídnout?* Pro přímé a jednoduché vztahy s lidmi z cizích zemí je velmi výhodné mít společný jazyk. Obvykle je možné mít přímý a blízký kontakt s ostatními díky využití esperanta bez ohledu na mateřské jazyky. * Mezi knihami přeloženými do esperanta se nacházejí významná díla klasické literatury i "literární perly" původně napsané v menšinových jazycích, se kterými byste se jinak neměli šanci seznámit.* Vícero výzkumů dokázalo hodnotu esperanta při studiu jiných cizích jazyků: ve zkratce, po 1 roku studia esperanta a následných 3 letech studia například francouzštiny, je výsledná znalost francouzštiny lepší než po 4 letech studia jen francouzštiny.* S Pasporta Servo - sítí hostitelů fungující už téměř 50 let - můžete přenocovat u místních lidí po celém světě (ve více než 90 zemích) celkem bezplatně, cestou se intimně seznámit s místní kulturou a zvyky, a získat spojení s místní komunitou. Často dokonce zjistíte, že už s hostitelem máte společné kontakty a komunikace je jednodušší a rovnostářštější.* Každý den v roce se někde na světě koná nějaké setkání spojené s esperantem. Na těchto setkáních můžete najít cokoli - od přednášek na zajímavá témata až po kurzy masáže.Díky esperantu se stanete součástí aktívní celosvětové komunity s celosvětovou kulturou.Existují písně, filmy, poezie, romány, časopisy, divadlo, kabaret, šansony, rock, pop a rap v esperantu. Hudební skupiny z různych zemí rády používají esperanto ve svých písních. Dokonce se v něm dá i nadávat! Esperanto je používané i v rámci rodin a existují děti, pro které je esperanto mateřským jazykem Jazyk bez výjimek?Gramatika esperanta téměř nepozná výjimky a nemá žádná nepravidelná slovesa. Slovosled ve větách je volný (a dovoluje lidem mluvícím různě strukturovanými jazyky vyjádřit se stejně dobře i v esperantu). Každé písmeno se vyslovuje vždy stejně a jak je něco napsané, tak se to i čte! Mnohé slovní kořeny rozeznáte hned. Na naučení se esperanta je třeba jen pár měsíců. TEJO? (Světová esperantská mládežnická organizace)TEJO je Světová esperantská mládežnická organizace. Spojuje mladé lidi mluvící esperantem na celém světě.TEJO organizuje různá setkání, během nichž si mladí lidé vytvářejí nová přátelství, baví se a zažívají jedinečnou esperantskou kulturu. TEJO pořádá školení o lidských právech, mezikulturní komunikaci a toleranci. Mladí lidé mluvící esperantem jsou živou a energickou komunitou, sjednocenou na místní i mezinárodní úrovni do organizace, která je plně vedená samotnou mládeží. Česká esperantská mládež, mladez@esperanto.cz, mladez.esperanto.cz
15
Ĉina (Kantona)世界語?
16
Ĉina (Moderna)世界语?Ĉina Junulara Esperanto-Asocio (ĈJEA)Honkonga Junulara Esperanto-Asocio (HKJEA)
17
Ĉina (Tradicia)世界語?
18
DanaESPERANTO?internationaltneutraltdemokratisknemt at læreBruges af mennesker i mere end 120 lande. Dem, der lærer det, er sædvanligvis unge mennesker, som er åbne overfor andre kulturer, nysgerrige mht. fremmede sprog, rejseglade og som nyder at have personlige kontakter over hele verden.Sproget er ikke knyttet til en bestemt nation eller befolkningsgruppe. Esperanto tilhører dem, som lærer det. Det er en kæmpefordel for et sprog, som skal være en bro mellem forskellige folkeslag med lige adgangsvilkår for alle.På grund af dets meget strukturedede opbygning er sproget meget nemmere at lære end andre sprog. Enhver, som lærer esperanto, har gode chancer for at beherske det lige så godt som sit modersmål og for at kommunikere på lige fod med andre, uanset sproglig baggrund.Lev Tolstoj: "For seks år siden fik jeg en esperantogrammatik og en esperantoordliste. Efter kun to timers studium kunne jeg godt nok ikke forfatte tekster, men jeg kunne frit læse esperanto-tekster...." Selv hvis du ikke er en Tolstoj, vil du ikke skulle bruge meget mere tid.XIAO Peilang, Kina: "Efter min mening lærer kinsere esperanto langt nemmere end andre europæiske sprog. Kinesere, der har lært det, har et stort forspring i forhold til andre, når det drejer sig om at lære andre europæiske sprog."Hvad kan esperanto tilbyde?* Et fælles sprog hjælper, når man vil kommunikere med mennesker fra andre lande på en direkte og nem måde. Bruger man esperanto, har man en umiddelbar og tæt kontakt med andre, uafhængig af de forskellige modersmål.* Blandt de til esperanto oversatte bøger finder du store klassiske værker og "litterære perler" forfattet på små sprog, som du ingen mulighed har at finde andre steder.* Flere undersøgelser har bevist esperantos værdi ved læring af andre fremmedsprog: Hvis man f.eks. lærer esperanto i 1 år og derefter, lad os sige, fransk i 3 år, så giver det bedre resultat i det franske end hvis man i 4 år kun læste fransk.*Med Pasporta Servo - et nu i snart 50 år eksisterende net af værter - kan du i mere end 90 lande overnatte hos folk lokalt og få en større indsigt i deres kultur og levemåde. Ofte vil du opdage, at du og værten har fælles bekendte, og jeres kommunikation er nem og i øjenhøjde.
* Et eller andet sted i verden finder der et esperantomøde sted, lige nu, hver dag året rundt. På disse møder kan du finde noget, der interesser dig - lige fra foredrag om interessante emner til massage-kurser.* Med esperanto kan du blive medlem af et aktivt verdensomspændende fællesskab og en verdensomspændende kultur.Der findes sange, film, digte, romaner, tidsskrifter, teater, kabaret, chansons, rock, pop og rap på esperanto. Bands fra forskellige lande bruger gerne esperanto i deres sange. Man kan endda bande!Esperanto bruges også som familiesprog. Der findes børn, som har esperanto som deres modersmål.Et sprog uden undtagelser?Esperanto-grammatikken har næsten ingen undtagelser og INGEN UREGELMÆSSIGE VERBER. I en fremsættende sætning er stillingen af sætningsdelene fri. Det giver brugere af forskelligt strukturerede sprog lige gode muligheder for at udtrykke sig. Hvert bogstav bliver altid udtalt på samme måde, og alt bliver udtalt som det bliver skrevet. Mange ordstammer vil du kunne genkende med det samme.Det tager kun få måneder at lære esperanto nok til daglig brug.TEJO? (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo)[Esperanto verdens-ungdomsorganisationen]TEJO er esperanto-verdensungdomsorganisation. Den bringer unge esperantotalende fra alle dele af verdenen sammen. TEJO organiserer forskellige møder, hvor unge mennesker finder nye venner, hygger sig sammen og oplever den unikke esperantokultur. TEJO underviser i menneskerettigheder, interkulturel kommunikation og tolerance. De unge esperantobrugere er et vitalt og energifyldt fællesskab, samlet lokalt og internationalt i en organisation, som udelukkende administreres af de unge selv.Dansk Esperanto Ungdomsforening (DEJO)
Stærevej 4, st tv
2400 København
dejo@esperanto.dk
http://dejo.dk
19
EstonaESPERANTO?
20
FinnaESPERANTO?kansainvälinen,puolueeton, demokraattinen,helppo oppia.Käyttäjiä yli 120 maassa viidellä mantereella. Sitä opiskelevat nuoret ovat yleensä avoimia muille kulttuureille, kiinnostuneita eri kielistä, pitävät matkustelusta ja haluavat yhteyksiä ja ystäviä maailmalta. Se ei kuulu millekään valtiolle, kansallisuudelle tai kansakunnalle. Esperanto kuuluu sen puhujille. Se on iso etu kielellä, joka on tarkoitettu yhdenvertaiseksi sillaksi kansojen välille. Kielen säännöllisen rakenteen vuoksi sitä voi yleensä oppia paljon helpommin kuin muita vieraita kieliä. Esperantoa voi oppia käyttämään lähes äidinkielen tavoin ja tasavertaisesti kaikkien kanssa äidinkielistä riippumatta. Leo TOLSTOI: "Kuusi vuotta sitten sain esperanton kieliopin ja sanalistan. Jo parin tunnin opiskelun jälkeen pystyin jos en kirjoittamaan, niin ainakin vaikeuksitta lukemaan sitä..." Vaikka et olisi Tolstoi, et tarvinne paljoakaan enempää aikaa.XIAO Peilang, Kiina: "Minun mielestäni kiinalaiset oppivat esperantoa paljon helpommin kuin eurooppalaisia kieliä. Sen oppineet kiinalaiset saavat etua opiskellessaan sitten eurooppalaisia kieliä."Mitä esperanto voi antaa?Yhteiskieli antaa mahdollisuuden pitää helposti yhteyttä maailman ihmisiin. Esperanto tarjoaa tavallisesti suoran ja välittömän kosketuksen riippumatta puhujien äidinkielistä. Esperanton käännöskirjallisuudessa on sekä tunnettuja klassisia teoksia että helmiä, teoksia, jotka on luotu "pienillä" kielillä ja joihin ei voisi muuten tutustua. Useat tutkimukset ovat osoittaneet esperanton tukevan muiden kielten opiskelua. Esimerkiksi yhden vuoden esperanton opiskelun jälkeen kolmen vuoden ranskan opiskelu antaa paremman tuloksen kuin jos opiskelisit vain ranskaa neljä vuotta. Esperantistien Pasporta servo - lähes 50 vuotta toiminut vastavuoroinen majoittajaverkosto, "sohvasurffaus" - tarjoaa mahdollisuuden yöpyä maksutta paikallisten esperantistien luona ympäri maailman ja siten tutustua kulttuuriin ja tapoihin sekä saada yhteyden tavallisiin ihmisiin. Saatat huomata, että sinulla on vierailuisäntäsi kanssa yhteisiä tuttuja. Keskustelu on helppoa ja mukavaa. Joka päivä on jokin esperantotapahtuma jossain päin maailmaa. Niitten joukosta voit löytää mitä tahansa kiinnostavaa - mielenkiintoisista luennoista hierontakursseihin.Esperanton harrastajana olet osa vilkasta maailmanlaajuista yhteisöä ja sen universaalia kulttuuria.Esperantoksi on luotu lauluja, elokuvia, runoutta, kirjallisuutta, lehtiä, teatteria, kabareeta, viisuja, rokkia, poppia ja räppiä. Monet yhtyeet tekevät esperantokielisiä kappaleita. Kiroilukin onnistuu. Esperanto voi olla myös perheen yhteinen kieli. On ihmisiä, jotka ovat oppineet sen lapsina ensimmäisenä kielenään. Kieli ilman poikkeuksia?Esperanton kieliopissa ei ole poikkeuksia eikä yhtään epäsäännöllistä verbiä. Sanajärjestys on vapaa (se sietää erilaisia lauserakenteita ja kohtelee siten yhtäläisesti erikielisiä puhujia). Jokainen kirjain lausutaan aina samoin ja kaikki lausutaan kuten on kirjoitettu. Voit oppia muutamassa kuukaudessa puhumaan esperantoa.TEJO? (Esperantonuorten maailmanliitto)TEJO (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo), esperantonuorten maailmanliitto, on esperantoa puhuvien nuorten ja nuorisojärjestöjen katto-organisaatio. TEJO järjestää tapahtumia, joissa nuoret tutustuvat toisiinsa, pitävät hauskaa ja voivat heittäytyä ainutlaatuiseen esperantokulttuuriin. TEJO perehdyttää ihmisoikeusajatteluun, kulttuurien väliseen keskusteluun ja suvaitsevuuteen. Suomen Nuorten Esperantoliitto ry (FEJO)
Siltasaarenkatu 15 C 65, 00530 HELSINKI
fejo@esperanto.fi
Suomen Esperantoliitto ry (EAF) Siltasaarenkatu 15 C 65, 00530 HELSINKI, eafprezidanto@esperanto.fi, www.esperanto.fi
21
Franca (afrika)ESPÉRANTO ?internationale,neutre,démocratique,facile à apprendre.Parlé dans plus de 120 pays dans le monde. Les gens qui l’apprennent sont souvent des jeunes à l’esprit ouvert aux autres cultures, curieux des langues, qui aiment voyager et échanger avec des personnes du monde entier.L’Espéranto n’est pas lié en particulier à une nation, à une ethnie, à un peuple. Il appartient à ceux et celles qui l’ont appris. Et c’est un grand avantage pour une langue dont la fonction est de créer un pont entre les différents peuples.Grâce à la structure régulière de la langue, l'esperanto est plus facile à apprendre que les autres langues. Ceux qui apprennent l'esperanto ont une bonne chance d'accéder quasiment à un niveau "langue maternelle" pour ensuite communiquer avec les autres sur un pied d'égalité, quel que soit la langue d'origine des différents interlocuteurs.Léon TOLSTOÏ : Il y a six ans, j'ai reçu les règles de grammaire et une liste de mots en espéranto. Après pas plus de deux heures d'études je pouvais, à défaut de l'écrire, au moins le lire sans problème... Même si vous n'êtes pas Tolstoï, vous n'aurez pas besoin de beaucoup plus de temps.XIAO Peilang, Chine : Selon moi, les chinois apprennent l'esperanto beaucoup plus facilement que les langues européennes. De plus, tous les chinois qui l'ont déjà appris jouissent d'un grand avantage par rapport aux autres lorsqu'ils étudient les langues européennes.Que peut apporter l'espéranto ?Pour dialoguer directement et facilement avec des habitants de différents pays, on a besoin d'une langue commune. En général, on a un contact proche et immédiat avec les autres lorsqu'on utilise l'espéranto, indépendamment des langues maternelles de chacun.Parmi les livres traduits en espéranto il y a de grandes oeuvres classiques et des "perles littéraires" écrites à l'origine dans une langue peu répandue et que tous ont ainsi la chance de connaître.Plusieurs études ont prouvé la valeur propédeutique de l'espéranto. Pour faire simple, apprendre l'espéranto pendant un an et ensuite, par exemple, l'anglais pendant trois ans donne de meilleures résultats en anglais que si tu avais étudié seulement l'anglais durant quatre ans.Avec le "Pasporta Servo" - réseau d'hôtes fonctionnant déjà depuis presque 50 ans - tu peux passer la nuit chez l'habitant à travers le monde entier (dans plus de 90 pays) totalement gratuitement, tout en te familiarisant avec la culture et les coutumes locales, et obtenir un lien avec la communauté. Tu découvriras même souvent que tu as des connaissances communes avec tes hôtes, et la communication sera facile et équitable.Partout dans le monde, chaque jour de l'année, un événement en espéranto se déroule. Tu y trouveras tout type d'événement, des conférences aux cours de massage.Au travers de l'espéranto on devient membre d'une communauté mondiale avec une culture mondiale.Il existe des chansons, des films, des poèmes, des romans, des revues, du théâtre, des cabarets, des chansons rock, pop et rap en espéranto. Des groupes de musique de nombreux pays utilisent l'espéranto dans leurs chansons.L'espéranto est aussi utilisé à l'intérieur de familles, il y a donc des enfants qui le parle depuis la naissance.Une langue simple ?La grammaire en espéranto est quasiment sans exceptions et il n'y a aucun verbe irrégulier. L'ordre des mots dans les phrases est libre (et permet aux locuteurs habitués à une certaine structure de phrase dans leurs langues d'origines de toujours s'exprimer corectement en espéranto). Toutes les lettres se prononcent et, de fait, les mots s'écrivent comme ils se prononcent. Tu pourras très vite reconnaître beaucoup de racines que tu connais déjà dans ton vocabulaire d'origine.On a besoin seulement de quelques mois pour commencer à parler en espéranto.TEJO ? (Association mondiale des jeunes esperantistes)TEJO est l'association mondiale des jeunes esperantistes. Elle rassemble des jeunes parlant l'espéranto venus du monde entier.TEJO organise différents événements où de nouvelles amitiés se créent et où on s'amuse ensemble grâce à l'espéranto. TEJO participe à l'apprentissage des droits de l'Homme, à la communication et la tolérance interculturelle. Les jeunes espérantistes sont très actifs et enthousiastes. De plus, il sont autonomes car ils disposent d'un siège international géré par les jeunes eux-mêmes.Organisation Béninoise des Jeunes Espérantistes
BP 416. Lokossa-Mono
http://esperanto-benino.webs.com/
http://tejo-benino.webs.com/
gnancadjab@yahoo.fr
Association Nationale d'Esperanto au Burundi
Organisation Burundaise des Jeunes Espérantistes
BP 170. Rumonge
Organisation des Jeunes Espérantiste en RD Congo
BP 86. Mbanza-Ngungu, Bas-Congo

Association d’Espéranto de RD Congo
PB 1007. Kinshasa Limeté
Tel: 816859158
Association Ivoirienne d'Espéranto
c/o A.D. Kouablan Kouassi, 02
BP 537. Abidjan 02
Union Togolaise pour l'Espéranto
Organisation des Jeunes Espérantistes Togolais
BP 12096. Lomé
http://unuighotogolandaporesperanto.jimdo.com
22
Franca (amerika)ESPÉRANTO ?internationale,neutre,démocratique,facile à apprendre.Parlé dans plus de 120 pays dans le monde. Les gens qui l’apprennent sont souvent des jeunes à l’esprit ouvert aux autres cultures, curieux des langues, qui aiment voyager et échanger avec des personnes du monde entier.L’Espéranto n’est pas lié en particulier à une nation, à une ethnie, à un peuple. Il appartient à ceux et celles qui l’ont appris. Et c’est un grand avantage pour une langue dont la fonction est de créer un pont entre les différents peuples.Grâce à la structure régulière de la langue, l'esperanto est plus facile à apprendre que les autres langues. Ceux qui apprennent l'esperanto ont une bonne chance d'accéder quasiment à un niveau "langue maternelle" pour ensuite communiquer avec les autres sur un pied d'égalité, quel que soit la langue d'origine des différents interlocuteurs.Léon TOLSTOÏ : Il y a six ans, j'ai reçu les règles de grammaire et une liste de mots en espéranto. Après pas plus de deux heures d'études je pouvais, à défaut de l'écrire, au moins le lire sans problème... Même si vous n'êtes pas Tolstoï, vous n'aurez pas besoin de beaucoup plus de temps.XIAO Peilang, Chine : Selon moi, les chinois apprennent l'esperanto beaucoup plus facilement que les langues européennes. De plus, tous les chinois qui l'ont déjà appris jouissent d'un grand avantage par rapport aux autres lorsqu'ils étudient les langues européennes.Que peut apporter l'espéranto ?Pour dialoguer directement et facilement avec des habitants de différents pays, on a besoin d'une langue commune. En général, on a un contact proche et immédiat avec les autres lorsqu'on utilise l'espéranto, indépendamment des langues maternelles de chacun.Parmi les livres traduits en espéranto il y a de grandes oeuvres classiques et des "perles littéraires" écrites à l'origine dans une langue peu répandue et que tous ont ainsi la chance de connaître.Plusieurs études ont prouvé la valeur propédeutique de l'espéranto. Pour faire simple, apprendre l'espéranto pendant un an et ensuite, par exemple, l'anglais pendant trois ans donne de meilleures résultats en anglais que si tu avais étudié seulement l'anglais durant quatre ans.Avec le "Pasporta Servo" - réseau d'hôtes fonctionnant déjà depuis presque 50 ans - tu peux passer la nuit chez l'habitant à travers le monde entier (dans plus de 90 pays) totalement gratuitement, tout en te familiarisant avec la culture et les coutumes locales, et obtenir un lien avec la communauté. Tu découvriras même souvent que tu as des connaissances communes avec tes hôtes, et la communication sera facile et équitable.Partout dans le monde, chaque jour de l'année, un événement en espéranto se déroule. Tu y trouveras tout type d'événement, des conférences aux cours de massage.Au travers de l'espéranto on devient membre d'une communauté mondiale avec une culture mondiale.Il existe des chansons, des films, des poèmes, des romans, des revues, du théâtre, des cabarets, des chansons rock, pop et rap en espéranto. Des groupes de musique de nombreux pays utilisent l'espéranto dans leurs chansons.L'espéranto est aussi utilisé à l'intérieur de familles, il y a donc des enfants qui le parle depuis la naissance.Une langue simple ?La grammaire en espéranto est quasiment sans exceptions et il n'y a aucun verbe irrégulier. L'ordre des mots dans les phrases est libre (et permet aux locuteurs habitués à une certaine structure de phrase dans leurs langues d'origines de toujours s'exprimer corectement en espéranto). Toutes les lettres se prononcent et, de fait, les mots s'écrivent comme ils se prononcent. Tu pourras très vite reconnaître beaucoup de racines que tu connais déjà dans ton vocabulaire d'origine.On a besoin seulement de quelques mois pour commencer à parler en espéranto.TEJO ? (Association mondiale des jeunes esperantistes)TEJO est l'association mondiale des jeunes esperantistes. Elle rassemble des jeunes parlant l'espéranto venus du monde entier.TEJO organise différents événements où de nouvelles amitiés se créent et où on s'amuse ensemble grâce à l'espéranto. TEJO participe à l'apprentissage des droits de l'Homme, à la communication et la tolérance interculturelle. Les jeunes espérantistes sont très actifs et enthousiastes. De plus, il sont autonomes car ils disposent d'un siège international géré par les jeunes eux-mêmes.Jeunesse espérantiste canadienne
http://esperanto.ca/jek/

Association Canadienne d’Espéranto
6358-A, rue de Bordeaux
Montréal QC H2G 2R8
http://esperanto.ca/
Esperanto-USA
1500 Park Ave STE 134
Emeryville CA 94608, USA
Tel: 1-800-ESPERANTO, (800) 377-3726, (510) 653-0998
info@esperanto-usa.org

US Esperanto Youth Group
Société Québecoise d’Espéranto
6358-A, rue de Bordeaux
Montréal (QC) H2G 2R8
http://esperanto.qc.ca/
23
Franca (eŭropa)ESPÉRANTO ?internationale,neutre,démocratique,facile à apprendre.Parlé dans plus de 120 pays dans le monde. Les gens qui l’apprennent sont souvent des jeunes à l’esprit ouvert aux autres cultures, curieux des langues, qui aiment voyager et échanger avec des personnes du monde entier.L’Espéranto n’est pas lié en particulier à une nation, à une ethnie, à un peuple. Il appartient à ceux et celles qui l’ont appris. Et c’est un grand avantage pour une langue dont la fonction est de créer un pont entre les différents peuples.Grâce à la structure régulière de la langue, l'esperanto est plus facile à apprendre que les autres langues. Ceux qui apprennent l'esperanto ont une bonne chance d'accéder quasiment à un niveau "langue maternelle" pour ensuite communiquer avec les autres sur un pied d'égalité, quel que soit la langue d'origine des différents interlocuteurs.Léon TOLSTOÏ : Il y a six ans, j'ai reçu les règles de grammaire et une liste de mots en espéranto. Après pas plus de deux heures d'études je pouvais, à défaut de l'écrire, au moins le lire sans problème... Même si vous n'êtes pas Tolstoï, vous n'aurez pas besoin de beaucoup plus de temps.XIAO Peilang, Chine : Selon moi, les chinois apprennent l'esperanto beaucoup plus facilement que les langues européennes. De plus, tous les chinois qui l'ont déjà appris jouissent d'un grand avantage par rapport aux autres lorsqu'ils étudient les langues européennes.Que peut apporter l'espéranto ?Pour dialoguer directement et facilement avec des habitants de différents pays, on a besoin d'une langue commune. En général, on a un contact proche et immédiat avec les autres lorsqu'on utilise l'espéranto, indépendamment des langues maternelles de chacun.Parmi les livres traduits en espéranto il y a de grandes oeuvres classiques et des "perles littéraires" écrites à l'origine dans une langue peu répandue et que tous ont ainsi la chance de connaître.Plusieurs études ont prouvé la valeur propédeutique de l'espéranto. Pour faire simple, apprendre l'espéranto pendant un an et ensuite, par exemple, l'anglais pendant trois ans donne de meilleures résultats en anglais que si tu avais étudié seulement l'anglais durant quatre ans.Avec le "Pasporta Servo" - réseau d'hôtes fonctionnant déjà depuis presque 50 ans - tu peux passer la nuit chez l'habitant à travers le monde entier (dans plus de 90 pays) totalement gratuitement, tout en te familiarisant avec la culture et les coutumes locales, et obtenir un lien avec la communauté. Tu découvriras même souvent que tu as des connaissances communes avec tes hôtes, et la communication sera facile et équitable.Partout dans le monde, chaque jour de l'année, un événement en espéranto se déroule. Tu y trouveras tout type d'événement, des conférences aux cours de massage.Au travers de l'espéranto on devient membre d'une communauté mondiale avec une culture mondiale.Il existe des chansons, des films, des poèmes, des romans, des revues, du théâtre, des cabarets, des chansons rock, pop et rap en espéranto. Des groupes de musique de nombreux pays utilisent l'espéranto dans leurs chansons.L'espéranto est aussi utilisé à l'intérieur de familles, il y a donc des enfants qui le parle depuis la naissance.Une langue simple ?La grammaire en espéranto est quasiment sans exceptions et il n'y a aucun verbe irrégulier. L'ordre des mots dans les phrases est libre (et permet aux locuteurs habitués à une certaine structure de phrase dans leurs langues d'origines de toujours s'exprimer corectement en espéranto). Toutes les lettres se prononcent et, de fait, les mots s'écrivent comme ils se prononcent. Tu pourras très vite reconnaître beaucoup de racines que tu connais déjà dans ton vocabulaire d'origine.On a besoin seulement de quelques mois pour commencer à parler en espéranto.TEJO ? (Association mondiale des jeunes esperantistes)TEJO est l'association mondiale des jeunes esperantistes. Elle rassemble des jeunes parlant l'espéranto venus du monde entier.TEJO organise différents événements où de nouvelles amitiés se créent et où on s'amuse ensemble grâce à l'espéranto. TEJO participe à l'apprentissage des droits de l'Homme, à la communication et la tolérance interculturelle. Les jeunes espérantistes sont très actifs et enthousiastes. De plus, il sont autonomes car ils disposent d'un siège international géré par les jeunes eux-mêmes.Espéranto-Jeunes
4bis rue de la Cerisaie
75004 Paris (France)
01.42.786.886
info@esperanto-jeunes.org
http://esperanto-jeunes.org
Société Suisse d’Espéranto / SES
Esperanto, case postale 9,
2416 Les Brenets (Suisse)
[+41](0)32.932.18.88
ses@esperanto.ch
http://esperanto.ch
http://esperanto.be
http://esperanto-wallonie.be
http://esperantobruselo.org cedric.marchal@hotmail.com
Luxembourg
24
GermanaESPERANTO?international,neutral,demokratisch,schnell erlernbarEsperanto wird von Menschen in über 120 Ländern verwendet. Meist lernen es Jugendliche, die sich für fremde Kulturen oder Sprachen interessieren.. Häufig sind sie reisefreudig und suchen weltweit persönliche Konakte.Die Sprache ist nicht mit einer bestimmten Nation, Ethnie oder einem Volk verbunden. Esperanto gehört den Menschen, die es lernen. Das ist ein großer Vorteil für eine Sprache, die eine Brücke zwischen den verschiedenen Völkern sein soll: Niemand wird bevorteiligt.Dank des regelmäßigen Aufbaus der Sprache ist sie, verglichen mit anderen Fremdsprachen, üblicherweise viel schneller erlernbar. Alle, die Esperanto lernen, haben die Möglichkeit, es so gut wie ihre Muttersprache zu sprechen und danach auf gleichem Niveau mit anderen zu kommunizieren, unabhängig vom sprachlichen Hintergrund.Leo TOLSTOJ: Vor 6 Jahren erhielt ich eine Esperanto-Grammatik und eine Wörterliste. Nach nur ca. zwei Stunden Studium konnte ich noch nicht schriftstellerisch tätig werden, aber ich konnte die Sprache frei lesen... Wer nicht Tolstoj ist, benötigt natürlich wesentlich mehr Zeit.XIAO Peilang, China: Ich meine, dass Esperanto für Chinesen wesentlich leichter ist als europäische Sprachen. Chinesen, die bereits Esperanto sprechen, haben einen großen Vorteil gegenüber anderen Personen, wenn sie weitere europäische Sprachen lernen.Was bringt Esperanto?Für die direkte und einfache Kommunikation mit Menschen aus anderen Ländern ist es nützlich, eine gemeinsame Sprache zu haben. Diejenigen, die Esperanto verwenden, haben normalerweise einen unmittelbareren und näheren Kontakt, unabhängig von der jeweiligen Muttersprache.Unter den Büchern, die ins Esperanto übersetzt wurden, finden sich sowohl große klassische Werke der Weltliteratur, als auch literarische Perlen, die in wenig verbreiteten Sprachen verfasst wurden und die man andernfalls nicht kennen lernen könnte.Mehrere Studien haben den Wert von Esperanto beim Erlernen weiterer Fremdsprachen bewiesen: Esperanto ein Jahr lang zu lernen und anschließend drei Jahre (beispielsweise) Französisch ergibt bessere Beherrschung des Französischen als nur Französisch vier Jahre lang zu lernen.Mit dem "Pasporta Servo" - einem Beherbergungsdienst, der schon fast 50 Jahre funktioniert - kann man bei Menschen in der ganzen Welt (in mehr als 90 Ländern) ganz kostenlos übernachten, sich mit der lokalen Kultur und den örtlichen Gewohnheiten vertraut machen und die Gesellschaft kennenlernen. Oft stellt man sogar fest, dass man selbst und der Gastgeber gemeinsame Bekannte haben. Die Kommunikation ist leicht und auf Augenhöhe. Esperanto-Treffen finden täglich, überall auf der Welt statt. Bei diesen Treffen kann man alles mögliche finden, was einen interessieren könnte - von Vorträgen zu interessanten Themen bis zu Massage-Kursen.Durch Esperanto wird man Teil einer lebendigen weltweiten Gemeinschaft mit weltweiter Kultur.Es gibt Lieder, Filme, Gedichte, Romane, Zeitschriften, Theater, Kabarett, Chanson, Rock, Pop und Rap in Esperanto. Musikgruppen aus verschiedenen Ländern benutzen Esperanto in ihren Liedern. Man kann sogar fluchen!Esperanto wird auch als Familiensprache genutzt. Es gibt Kinder, die es von Geburt an sprechen.Eine Sprache ohne Ausnahmen?Die Esperanto-Grammatik hat kaum Ausnahmen und keinerlei unregelmäßige Verben. Die Reiehnfolge der Satzglieder ist in Aussagesätzen frei (und ermöglicht Sprechern unterschiedlich strukturierter Sprachen sich gleich gut in Esperanto auszudrücken). Jeder Buchstabe wird immer gleich ausgesprochen und jeder Laut immer gleich geschrieben. Viele Wortstämme wird man sofort erkennen können.Man benötigt nur wenige Monate, um Esperanto auf leichtem Konversationsniveau sprechen zu können.TEJO? (Esperanto-Weltjugendorganisation)TEJO ist die Esperanto-Weltjugend. Sie bringt junge Esperanto-Sprecher aus allen Teilen der Welt zusammen. TEJO organisiert verschiedene Veranstaltungen, auf denen Jugendliche neue Freundschaften schließen, sich amüsieren und die einzigartige Kultur von Esperanto erleben. TEJO bietet jungen Menschen Weiterbildung zu Themen wie Menschenrechte,
internationale Kommunikation und Toleranz. Die jungen Esperantosprecher
bilden eine lebendige und kraftvoll Gemeinschaft. Sie sind lokal, national und
international in einer Organisation zusammengeschlossen, die vollständig durch die
Jugendlich selbst geleitet wird.
Deutsche Esperanto-Jugend (DEJ)
www.esperanto.de/dej
Österreichische Esperanto-Jugend
Aŭstria Esperanto Junularo (AEJ)
25
GrekaΕΣΠΕΡΑΝΤΟ ;διεθνής,ουδέτερη,δημοκρατική,ευκολομάθητη.Χρησιμοποιείται σε πάνω από 120 χώρες του πλανήτη. Αυτοί που τη μαθαίνουν είναι συνήθως άνθρωποι νέοι, ανοιχτοί σε άλλες κουλτούρες, που ενδιαφέρονται για διάφορες γλώσσες, που τους αρέσουν τα ταξίδια και οι προσωπικές επαφές παντού στον κόσμο.Χρησιμοποιείται σε πάνω από 120 χώρες του κόσμου. Αυτοί που τη μαθαίνουν είναι συνήθως νέοι, ανοιχτοί σε άλλες κουλτούρες, που ενδιαφέρονται για άλλες γλώσσες, που τους αρέσει να ταξιδεύ-ουν και θέλουν νά έχουν προσωπικές επαφές σε όλο τον κόσμο.Δεν ανήκει σε κάποιο έθνος, εθνότητα ή λαό. Η Εσπεράντο ανήκει σ' εκείνους που τη μαθαίνουν. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μια γλώσσα που σκοπός της είναι: να αποτελέσει μια προσβάσιμη γέφυρα μεταξύ των διαφόρων λαώνΧάρη στην απλή δομή της γλώσσας, συνήθως είναι πολύ πιο εύκολο να τη μάθει κανείς σε σύγκριση με τις άλλες ξένες γλώσσες. Ο καθένας που μαθαίνει την Εσπεράντο έχει το πλεονέκτημα να τη μάθει σαν μητρική του γλώσσα και στο ίδιο επίπεδο να επικοινωνεί με τους άλλους, ανεξάρτητα από τη μεταξύ τους γλωσσική διαφοράΛέων ΤΟΛΣΤΟΙ: Πριν από έξι χρόνια έλαβα τη γραμματική και μια λίστα από λέξεις στην Εσπεράντο. Σε λιγότερο από δύο ώρες μελέτης μπόρεσα αν όχι να γράφω, τουλάχιστον να διαβάζω με ευχέρεια…..Όσοι δεν είναι Τολστόι, δε θα χρειαστούν περισσότεροΞΙΑΟ Πέιλανγκ, Κίνα: Κατά τη γνώμη μου οι Κινέζοι μαθαίνουν πολύ πιο εύκολα την Εσπεράντο απ’ ότι τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Εκείνοι οι Κινέζοι που ήδη την έμαθαν έχουν ένα μεγάλο πλεονέκτημα σε σύγκριση με τους άλλους ανθρώπους που μαθαίνουν ευρωπαϊκές γλώσσεςΤι μπορεί να προσφέρει η Εσπεράντο ;Για να μπορέσουν οι άνθρωποι άμεσα και εύκολα να δημιουργήσουν σχέσεις με ανθρώπους από διαφορετικές χώρες τους βοηθά το να έχουν μια κοινή γλώσσα. Συνήθως έχει κανείς άμεση και κοντινή επαφή με τους άλλους όταν χρησιμοποιούν την Εσπεράντο, άσχετα από τη μητρική γλώσσα του καθενόςΜεταξύ των βιβλίων που έχουν μεταφραστεί στην Εσπεράντο είναι και μεγάλα κλασικά έργα, καθώς και “λογοτεχνικοί θησαυροί” πρωτότυπα γραμμένοι σε μικρές γλώσσες, τους οποίους σε άλλη περίπτωση δε θα μπορούσε κανείς να προσεγγίσειΠολλές έρευνες απέδειξαν την αξία της Εσπεράντο στην εκμάθηση άλλων ξένων γλωσσών: συγκεκριμένα, το να σπουδάσεις επί 1 χρόνο την Εσπεράντο και μετά απ’ αυτό επί 3 χρόνια τη Γαλλική, έχει ως αποτέλεσμα να κατέχεις στο τέλος τη Γαλλική πιο καλά απ’ ότι αν είχες σπουδάσει μόνο αυτή επί 4 χρόνια* Με την «Υπηρεσία Διαβατηρίου», ένα δίκτυο φιλοξενούμενων επισκεπτών, που λειτουργεί εδώ και 50 χρόνια, μπορείς, όταν επισκέπτεσαι ξένη χώρα, να διανυκτερεύεις σε ντόπιους, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου (σε περισσότερες από 90 χώρες), εντελώς δωρεάν, και έτσι, έχεις τη δυνατότητα, στο δρόμο σου, να γνωριστείς με την τοπική κουλτούρα και τα έθιμα και να απο-κτήσεις κάποιο δεσμό με την κοινότητα που επισκέπτεσαι. Συχνά, μάλιστα, ανακαλύπτεις, ότι έχεις ήδη κοινούς γνωστούς με αυτόν που σε φιλοξενεί, και ότι η επικοινωνία είναι εύκολη και ισότιμη* Κάθε μέρα του χρόνου, πραγματοποιείται κάποια εσπεραντική εκδήλωση, κάπου στον κόσμο. Σε αυτές τις εκδηλώσεις μπορείς να βρεις οτιδήποτε επιθυμείς, από διαλέξεις μέχρι τμήματα μασάζ* Με την Εσπεράντο γίνεται κανείς μέρος μιας ζωντανής παγκόσμιας κοινότητας με παγκόσμια κουλτούραΥπάρχουν τραγούδια, ταινίες, ποίηση, μυθιστορήματα, θέατρο, τραγούδια ροκ, ποπ και ραπ στην Εσπεράντο. Μουσικά συγκροτήματα από διάφορες συχνά χρησιμοποιούν την Εσπεράντο στα τραγούδια τους. Ακόμα και να βρίζουν !Η Εσπεράντο χρησιμοποιείται ακόμα και μέσα στις οικογένειες, υπάρχουν δε παιδιά που την μιλούν εκ γενετήςΓλώσσα χωρίς εξαιρέσεις ;Η γραμματική της Εσπεράντο δεν έχει, σχεδόν καθόλου, εξαιρέσεις και κανένα ανώμαλο ρήμα. Ο τρόπος σύνταξης στις φράσεις είναι ελεύθερος (και επιτρέπει στους ομιλητές από γλώσσες με διαφορετική μεταξύ τους δομή, να εκφράζονται στην Εσπεράντο το ίδιο καλά όπως στη μητρική τους). Κάθε γράμμα της προφέρεται πάντα ίδια, και έτσι κάθε τι διαβάζεται όπως γράφεται. Πολλές ρίζες λέξεων θα μπορέσεις αμέσως να τις αναγνωρίσειςΧρειάζεται κανείς μόνο μερικούς μήνες για να αρχίσει να μιλά στην ΕσπεράντοTEJO ; (Παγκόσμια Εσπεραντική Οργάνωση Νέων)Η TEJO είναι η Παγκόσμια Εσπεραντική Οργάνωση Νέων. Αυτή συνδέει νεαρούς χρήστες της Εσπεράντο από κάθε γωνιά της γης.Η TEJO διοργανώνει διάφορα δρώμενα, όπου οι νέοι αποκτούν νέους φίλους, διασκεδάζουν και χαίρονται τη μοναδική κουλτούρα της Εσπεράντο. Την ΠΕΟΝ απασχολούν τα ανθρώπινα δικαιώματα, η διαπολιτιστική επικοινωνία και ανεκτικότητα. Η νεαροί χρήστες της Εσπεράντο αποτελούν μια ολοζώντανη και δραστήρια κοινότητα, σε εθνικό και διεθνές επίπεδο, και η οποία διοικείται από τους ίδιους τους νέους.Ελληνικός Εσπεραντικός Σύνδεσμος
http://esperanto.gr
26
Hebreaאספרנטו?בינלאומית,נטרלית,דמוקרטית,מהירה ללימודמשמשת בני-אדם ביותר מ- 120 ארצות בעולם. אלה, אשר לומדים אותה הם צעירים פתוחי מחשבה לתרבויות אחרות, אשר מתעניינים בשפות, נוסעים הרבה מסביב לעולם, ואוהבים להיות בקשר עם אנשים מכל העולם.זה לא קשור לשום אומה, דת, מוצא אתני, או אנשים. אספרנטו שייכת לאלה שלומדים אותה זהו יתרון גדול לשפה שתפקידה הוא להיות גשר נגיש באופן שווה בין עמים שונים.הודות למבנה הרגיל של השפה, זה בדרך כלל הרבה יותר קל ללמוד בהשוואה לשפות זרות אחרות. לכל אחד שלומד אספרנטו ישנו סיכוי טוב להגיע לרמת כמעט ילידים ולאחר מכן לתקשר עם אחרים ללא תלות ברקע לשוני.מה אספרנטו יכולה לתת?באספרנטו משתמשים גם בתוך משפחות, ואפילו ניתן למצוא ילדים אשר מדברים בשפה הזו מלידה.נדרשים רק כמה חודשים בשביל להתחיל לדבר באספרנטו.TEJO? (ארגון אספרנטו עולמי לצעירים)אגודת האספרנטיסטים הצעירים הישראלית (JELI)
27
Hindiaएस्पेरांतो?
28
Hispana (Ameriko)¿ESPERANTO?internacional,neutral,democrático,fácil de aprenderHablado en más de 120 países en todo el planeta. A menudo, los que lo aprenden son jóvenes abiertos a otras culturas, con curiosidad sobre varias lenguas, viajeros y a quienes les gusta tener contactos personales por todo el mundo.No está ligado en especial a ninguna nación, etnia o pueblo. El esperanto pertenece a aquellos que lo aprenden. Esto supone una gran ventaja para una lengua cuya función es ser un puente accesible de manera igualitaria entre los diversos pueblos.Gracias a la estructura regular de la lengua, a menudo es más fácil aprenderlo en comparación con otras lenguas extranjeras. Todos los que aprenden esperanto tienen la oportunidad de alcanzar un nivel casi nativo y después comunicarse de igual a igual con otros, independientemente de su trasfondo lingüístico.León Tolstói: «Hace seis años recibí una gramática y un vocabulario de esperanto. Con no más de dos horas de estudio podía, si no crear literatura, al menos leerla con facilidad». Incluso a los que no son Tolstói no les lleva mucho tiempo.XIAO Peilang, China: En mi opinión, los chinos aprenden esperanto mucho más fácilmente que las lenguas europeas. Los chinos que ya lo han aprendido también gozan de una gran ventaja en comparación con otros cuando hay que estudiar lenguas europeas.¿Qué puede ofrecer el esperanto?* Para poder relacionarse directa y fácilmente con personas de otros países es una gran ayuda tener una lengua común. Frecuentemente sentimos un contacto cercano y sin intermediarios con otras personas cuando usamos el esperanto, independientemente de las lenguas maternas.* Entre los libros traducidos al esperanto hay grandes obras clásicas y «perlas literarias» creadas originalmente en lenguas poco extendidas que de otra manera no podríamos conocer.* Varias investigaciones han probado ya el valor del esperanto para aprender otras lenguas extranjeras: estudiar esperanto durante un año y después, por ejemplo, el francés durante 3 años resulta en un mejor dominio del francés que si se estudia este último durante 4 años.* Con «Pasporta Servo» (Servicio Pasaporte) – red de anfitriones que permiten alojamiento en sus casas y que lleva funcionando casi 50 años – puedes alojarte en la casa de personas de todo el mundo, personas del sitio que visites (en más de 90 países) totalmente gratis. Por el camino, puedes conocer íntimamente la cultura y las costumbres locales, y establecer un vínculo con la comunidad. Muchas veces descubrirás incluso que quizá tienes conocidos comunes con el anfitrión, y verás que la comunicación es fácil e igualitaria.* Todos los días hay algún evento relacionado con el esperanto en algún lugar del mundo. En estos encuentros puedes encontrar de todo: desde charlas sobre temas interesantes hasta cursos de masaje.* Con el esperanto formas parte activa de una comunidad con una cultura mundial.Hay canciones, películas, poesía, novelas, revistas, teatro, cabaret, canciones, rock, pop y hip-hop en esperanto. Hay grupos musicales de varios países que usan el esperanto
en sus canciones. ¡Hasta se pueden decir palabrotas!
El esperanto se usa también en las familias y hasta hay niños que lo hablan de manera nativa¿Una lengua sin excepciones?La gramática del esperanto no tiene apenas excepciones y no tiene ningún verbo irregular. El orden de las palabras en las oraciones es libre (y permite a los hablantes de lenguas estructuradas de otra forma expresarse igual de bien en esperanto). Cada letra se pronuncia siempre igual ¡y lo que se escribe se pronuncia tal cual! Podrás reconocer muchas raíces léxicas al instante.Hacen falta solo unos pocos meses para empezar a hablar esperanto.¿TEJO?TEJO es la Organización Mundial de Jóvenes Esperantistas, y une a jóvenes hablantes de esperanto de todos los rincones del mundo.TEJO organiza varios eventos en los que los jóvenes hacen nuevos amigos, se divierten y experimentan la cultura única del esperanto. También educa sobre derechos humanos, comunicación intercultural y tolerancia. Los jóvenes hablantes del esperanto forman una comunidad llena de vida y energía, unida de forma local e internacional bajo una organización dirigida por los propios jóvenes.Argentina: Liga Argentina de Esperanto (AEL) http://www.esperantoargentina.org/ Facebook: https://www.facebook.com/ArgentinaEsperantoLigo/?ref=ts&fref=ts Grupo de Facebook Esperanto en Argentina: https://www.facebook.com/groups/argentina.esperanto/?ref=ts&fref=tsCubaJóvenes Esperantohablantes Mexicanos
Av. 523, No.187
1a Sección de San Juan de Aragón
07969 Cidade do México (México)
(+52) 596 924 5144
www.esperanto-mexico.org
Colombia: Organización Colombiana de Jóvenes Esperantistas (Kolombejo). Calle 4 # 5-57, Cali, Colombia. http://kolombejo.xyz. +57 321 775 7277, +57 311 764 9396, +57 2 893 83 46. Facebook: https://www.facebook.com/groups/Kolombejo/. jsqs@uea.org
29
Hispana (Eŭropo)¿ESPERANTO?internacional,neutral,democrático,fácil de aprenderHablado en más de 120 países en todo el planeta. A menudo, los que lo aprenden son jóvenes abiertos a otras culturas, con curiosidad sobre varias lenguas, viajeros y a quienes les gusta tener contactos personales por todo el mundo.No está ligado en especial a ninguna nación, etnia o pueblo. El esperanto pertenece a aquellos que lo aprenden. Esto supone una gran ventaja para una lengua cuya función es ser un puente accesible de manera igualitaria entre los diversos pueblos.Gracias a la estructura regular de la lengua, a menudo es más fácil aprenderlo en comparación con otras lenguas extranjeras. Todos los que aprenden esperanto tienen la suerte de alcanzar un nivel casi nativo y después comunicarse de igual a igual con otros, independientemente de su trasfondo lingüístico.León Tolstói: «Hace seis años recibí una gramática y un vocabulario de esperanto. Con no más de dos horas de estudio podía, si no crear literatura, al menos leerla con facilidad». Incluso a los que no son Tolstói no les lleva mucho tiempo.XIAO Peilang, China: En mi opinión, los chinos aprenden esperanto mucho más fácilmente que las lenguas europeas. Los chinos que ya lo han aprendido también gozan de una gran ventaja en comparación con otros cuando hay que estudiar lenguas europeas.¿Qué puede ofrecer el esperanto?* Para poder relacionarse directa y fácilmente con personas de otros países es una gran ayuda tener una lengua común. Frecuentemente sentimos un contacto cercano y sin intermediarios con otras personas cuando usamos el esperanto, independientemente de las lenguas maternas.* Entre los libros traducidos al esperanto hay grandes obras clásicas y «perlas literarias» creadas originalmente en lenguas poco extendidas que de otra manera no podríamos conocer.* Varias investigaciones han probado ya el valor del esperanto para aprender otras lenguas extranjeras: estudiar esperanto durante un año y después, por ejemplo, el francés durante 3 años resulta en un mejor dominio del francés que si se estudia este último durante 4 años.* Con «Pasporta Servo» (Servicio Pasaporte) – red de anfitriones que permiten alojamiento en sus casas y que lleva funcionando casi 50 años – puedes alojarte en la casa de personas de todo el mundo, personas del sitio que visites (en más de 90 países) totalmente gratis. Por el camino, puedes conocer íntimamente la cultura y las costumbres locales, y establecer un vínculo con la comunidad. Muchas veces descubrirás incluso que quizá tienes conocidos comunes con el anfitrión, y verás que la comunicación es fácil e igualitaria.* Todos los días hay algún evento relacionado con el esperanto en algún lugar del mundo. En estos encuentros puedes encontrar de todo: desde charlas sobre temas interesantes hasta cursos de masaje.* Con el esperanto formas parte activa de una comunidad con una cultura mundial.Hay películas, poesía, novelas, revistas, teatro, cabaret, canciones, rock, pop y hip hop en esperanto. Hay grupos musicales de varios países se animan a usan el esperanto en sus canciones. ¡Hasta se pueden decir palabrotas!El esperanto se usa también en las familias y hasta hay niños que lo hablan de manera nativa¿Una lengua sin excepciones?La gramática del esperanto no tiene apenas excepciones y no tiene ningún verbo irregular. El orden de las palabras en las oraciones es libre (y permite a los hablantes de lenguas estructuradas de otra forma expresarse igual de bien en esperanto). Cada letra se pronuncia siempre igual ¡y lo que se escribe se pronuncia tal cual! Podrás reconocer muchas raíces léxicas al momento.Hacen falta solo unos pocos meses para empezar a hablar esperanto.¿TEJO?TEJO es la Organización Mundial de Jóvenes Esperantistas, y une a jóvenes hablantes de esperanto de todos los rincones del mundo.TEJO organiza varios eventos en los que los jóvenes hacen nuevos amigos, se divierten y experimentan la cultura única del esperanto. También educa sobre derechos humanos, comunicación intercultural y tolerancia. Los jóvenes hablantes del esperanto forman una comunidad llena de vida y energía, unida de forma local e internacional bajo una organización dirigida por los propios jóvenes.Federación Española de Esperanto 
Rodríguez San Pedro 13-3-7, 
ES-28015 Madrid
www.esperanto.es
+34 914 468 079 / 638 547 104
Juventud Esperantista Española hejs@esperanto.es
30
HungaraESZPERANTÓ?nemzetközisemlegesdemokratikusgyorsan tanulhatóTöbb mint 120 ország lakói beszélnek eszperantóul a világ minden táján. Általában olyan fiatalok tanulják, akik nyitottak más kultúrákra, érdeklődnek a különböző nyelvek iránt, szeretnek utazni és személyes kapcsolatokat teremteni világszerte.Az eszperantó nem kötődik egy nemzethez, népcsoporthoz vagy néphez sem. Azokhoz tartozik, akik megtanulják. Ez nagy előny egy olyan nyelv számára, amelynek funkciója: a különböző népeket összekötő, mindenki számára ugyanúgy hozzáférhető hidat képezni.A szabályos felépítésének köszönhetően az eszperantó általában sokkal könnyebben tanulható más idegen nyelvekhez képest. Mindenkinek, aki eszperantóul tanul, jó esélye van a "majdnem anyanyelvi" szint elérésére és a zökkenőmentes kommunikációra, nyelvi háttértől függetlenül.Lev Tolsztoj: "Hat évvel ezelőtt kaptam egy eszperantó nyelvtankönyvet és egy szószedetet. Nem több mint két órányi tanulmányozás után - ha írni még nem is - de már szabadon tudtam olvasni eszperantóul..." De nem kell ehhez Tolsztojnak születni, másnak sincs szüksége több időre ennek a szintnek az eléréséhez.Xiao Peilang, Kína: "Szerintem a kínaiak sokkal könnyebben tanulnak meg eszperantóul, mint más európai nyelven. Azok a kínaiak, akik már elsajátították, nagy előnyre tesznek szert, ami segít a többi európai nyelv tanulása során is."Mit adhat az eszperantó?* Abban, hogy könnyen tudjunk kapcsolatot létesíteni más országokból jövő emberekkel, sokat segít egy közös nyelv. Ha az eszperantót használod, anyanyelveitektől függetlenül közeli és közvetlen kapcsolatot alakíthatsz ki másokkal.* Az eszperantóra lefordított könyvek közt találhatók klasszikusok és olyan irodalmi gyöngyszemek is, amelyek valamely kis nyelven íródtak, s amellyel különben valószínűleg nem lenne esélyed megismerkedni.* Több kutatás is bebizonyította az eszperantó hasznosságát más idegen nyelvek tanulása során: röviden például ha valaki 1 évig eszperantóul és utána 3 évig franciául, akkor végül jobban tud franciául, mintha csak ez utóbbit tanulta volna 4 évig.* A "Pasporta Servo" [ejtsd kb. "paszporta szervo"] egy majdnem 50 éve létező vendéglátó hálózat, amellyel teljesen ingyen kaphatsz szállást világszerte a helyieknél, több mint 90 országban. Segítségével közvetlen kapcsolatot teremthetsz a helyi kultúrával, szokásokkal és közösséggel, és megtapasztalhatod a vendéglátóddal a gördülékeny és egyenrangú kommunikáció előnyeit.* Az év minden napján tartanak valahol a világon eszperantó találkozót. Ezeken a rendezvényeken mindent megtalálhatsz - az érdekes előadásoktól kezdve a masszázstanfolyamokig.* Az eszperantó segítségével egy pezsgő nemzetközi közösség részese lehetsz, amelynek kultúrája az egész világot felöleli.Léteznek eszperantó nyelvű dalok, filmek, versek, regények, újságok, színdarabok, kabaréjelenetek, rock, pop és rap is. Több nemzetközi együttes is koncertezik eszperantóul. És igen, káromkodni is lehet!Az eszperantót családon belül is használják. Vannak olyan gyerekek, akik születésüktől kezdve (részben) ezen a nyelven nőnek fel.Nyelv kivételek nélkül?Az eszperantó nyelvtanában alig vannak kivételek vagy szabálytalan ragozású igék. A szórend teljesen szabad (így a különböző felépítésű nyelvek beszélői ugyanolyan jól ki tudják fejezni magukat eszperantóul). Minden betűt mindig ugyanúgy ejtünk, a szavakat pedig a leírt alaknak megfelelően. Ráadásul sok szótőt lehet, hogy rögtön felismersz, más nyelvek alapján.Csak pár hónap tanulásra van szükséged ahhoz, hogy el tudj kezdeni eszperantóul beszélgetni.TEJO? (Ifjúsági Eszperantó Világszövetség) A TEJO, azaz Ifjúsági Eszperantó Világszövetség az eszperantóul beszélő fiatalokat fogja össze és képviseli világszerte.A TEJO rendezvényein a résztvevők szórakozás közben megtapasztalhatják az eszperantó egyedi kultúráját, s új, nemzetközi barátságokra tehetnek szert. A TEJO nagy hangsúlyt helyez az emberi jogok tiszteletére, a nemzetközi kommunikációra és a toleranciára. Az eszperantóul beszélő fiatalok élénk közössége helyi szövetségekbe és a TEJO-ba, az Ifjúsági Eszperantó Világszövetségbe tömörül. Ezeket a szövetségeket kizárólag fiatalok vezetik, vezethetik.Magyar Ifjúsági Eszperantó Szövetség (MIESZ)
Pannónia utca 102.
1133 Budapest (Magyarország)
http://eszperanto-ifjusag.hu
hej.estraro@gmail.com
31
IlokaESPERANTO?demokratiko,Ania ti mabalin ited ti Esperanto?Filipina Esperanto-Junularo (FEJ)
c/o Albert Stalin Garrido
2 Catalina St. Azicate Homes
Gen. T. de Leon
PH-1442 Valenzuela City MM

+639267857032
admin@esperanto-ph.org
32
IlongaESPERANTO?Pangkalibutanwala may gina-apinandemokrasyamadasig matun-anGina-usar sang mga tawo sa madamo pa sa 120 nga "bansa" sa bilog nga kalibutan. Ang mga bata nga nagatuon sini mas nagaka-interesado sa sari-sari nga "kultura," sari-sari nga lengwahe, pag byahe, kag pagkilala sang mga abyan sa bilog nga kalibutan.Indi panag-iya ang Esperanto sang isa ka pungsod, grupo ukon pumuluyo kay ang naga-panag-iya ang mga nagatuon sini. Amo ini ang kaayuhan sa lengwahe nga nagahandum nga maging taytay sa sair-sari nga grupo sang tawo.Salamat sa nga regular nga paghimo sini, mas madali ini matun-an kung ipa-anggid sa iban nga mga lenguahe. May dako nga kahigayonan ang tanan nga naga-tuon sang Esperanto nga makalab-ot sa mataas nga pagka-intindi nga daw ila na ini lengwahe, kag makipag-hambalanay sa sari-sari nga tao bisan lain pa nga lengwahe ang gindak-an sang kada isa.Lev TOLSTOY: Anum ka tuig na ang nakaligad, nakabaton ko libro sang gramatika kag bokabularyo sang Esperanto. Wala pa duwa ka oras nga pag-tuon, kabalo na ko magsulat kag magbasa bisan wala bulig. Kung indi Tolstoy, mas madasig.XIAO Peilang, Tsina: Sa akon pagtan-aw, mas madali matun-an sang mga Intsik ang lengwahe nga Esperanty kaysa iban nga lengwahe sa Europa. Ang mga Intisk nga naka-tuon sini mas madamo nabal=an kaysa iban nga nakatuon sang iban nga lengwahe sang Europa.Ano ang pwede nga mahatag sang Esperanto?Filipina Esperanto-Junularo (FEJ)
c/o Albert Stalin Garrido
2 Catalina St. Azicate Homes
Gen. T. de Leon
PH-1442 Valenzuela City MM

+639267857032
admin@esperanto-ph.org
33
IndoneziaESPERANTO?internasional,netral,demokratis,mudah dipelajariDigunakan oleh orang-orang dari 120 negara di dunia. Mereka yang mempelajarinya biasanya adalah pemuda yang berpikiran terbuka pada budaya lain, ingin tahu menganai bahasa yang beragam, suka melancong dan ingin memiliki hubungan personal di seluruh dunia.Ia tidak terhubung secara terpisah pada suatu bangsa atau etnis. Esperanto adalah milik mereka yang mempelajarinya. Ini adalah keuntungan besar untuk bahasa yang fungsinya adalah: jembatan yang dapat dilalui dengan adil antarbangsa.Atas keteraturan dari struktur bahasanya, akan lebih mudah mempelajarinya daripada bahasa asing lain. Semua yang mempelajari bahasa Esperanto memiliki peluang yang besar untuk mencapai tingkat bahasa yang mendekati dengan penutur aslinya dan selanjutnya secara setingkat berkomunikasi dengan orang lain, tanpa memandang latar belakang kebahasaan.Lev TOLSTOY: Enam tahun yang lalu saya menerima buku tata bahasa dan daftar kata bahasa Esperanto; Setelah tak lebih dari dua jam pembelajaran, saya setidaknya bisa membacanya dengan bebas jika tak dapat mengarang dalam bahasa Esperanto... Yang bukan Tolstoy, namun tidak membutuhkan lebih banyak waktu lagi.XIAO Peilang, Cina: Menurut saya, orang-orang Cina lebih mudah mempelajari bahasa Esperanto daripada bahasa-bahasa Eropa lainnya. Orang-orang Cina yang mempelajari bahasa Esperanto juga menikmati keuntungan besar dibandingkan dengan orang lain yang mempelajari bahasa-bahasa Eropa.Apa yang bisa diberikan Esperanto?*Untuk dapat berhubungan secara langsung dan mudah dengan orang dari luar negeri tentu saja menolong untuk mempunyai bahasa yang sama. Orang biasanya memiliki hubungan yang dekat dan tanpa perantara dengan orang lain ketika mereka menggunakan Esperanto, bebas dari bahasa ibu.*Diantara buku-buku yang diterjemahkan ke bahasa Esperato adalah karya-karya klasik yang besar dan "mutiara literatur" yang aslinya ditulis dalam bahasa yang kecil, yang bisa saja Anda tidak memiliki kesempatan untuk mengenalnya.*Banyak penelitian membuktikan nilai Esperanto untuk pembelajaran bahasa asing: secara singkat, mempelajari bahasa Esperanto selama satu tahun dan selanjutnya, sebagai contoh, mempelajari bahasa Prancis seama tiga tahun menghasilkan kemampuan berbahasa Prancis yang lebih bagus ketimbang mempelajarinya selama empat tahun.*Dengan Pasporta servo - jaringan para penerima tamu yang telah berfungsi selama hampir lima puluh tahun - Anda bisa menginap di rumah penduduk lokal di seluruh dunia (di lebih dari 90 negara) secara gratis, mengenali budaya dan kebiasaan lokal secara intim selama perjalanan, dan mulai memiliki hubungan dengan masyarakatnya. Terkadang Anda bahkan bisa menemukan, bahwa Anda telah memiliki kenalan umum dengan penerima tamu, dan komunikasinya mudah serta cenderung adil.*Ada suatu acara Esperanto yang berlangsung, di suatu tempat di dunia, setiap hari pada setiap tahun. Di acara-acara ini Anda bisa menemukan apapun untuk Anda -- mulai dari presentasi mengenai tema-tema yang menarik hingga kursus pijat.*Dengan Esperanto orang menjadi bagian dari komunitas dunia yang kuat dengan budaya dari seluruh dunia.*Terdapat lagu, film, puisi, roman, majalah, drama, kabaret, nyanyian, musik rock, pop, dan rap dalam bahasa Esperanto. Grup musik dari berbagai negara secara sukarela menggunakan Esperanto dalam lagu-lagunya. Bahkan orang bisa bersumpah serapah!Esperanto dipakai juga di dalam keluarga, dan ada pula anak-anak yang berbicara bahasa Esperanto sejak lahir.Bahasa tanpa pengecualian?Tata bahasa Esperanto hampir tidak memiliki pengecualian dan tidak ada kata kerja tak teratur. Posisi kata dalam kalimat bisa di manapun (dan mengizinkan pada pengguna dari beragam struktur bahasa dengan sama baiknya mengekspresikan diri dalam Esperanto). Semua huruf selalu diucapkan sama, dan apa yang ditulis, maka seperti itulah diucapkan! Banyak akar-akar kata yang bisa langsung dikenal.Orang membutuhkan hanya beberapa bulan untuk mulai bisa berbicara bahasa Esperanto.TEJO? (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo/Organisasi Pemuda Esperanto Seluruh Dunia)TEJO adalah Tutmonda Esperantista Junulara Organizo/Organisasi Pemuda Esperanto Seluruh Dunia. TEJO menyatukan pengguna bahasa Esperanto yang muda dari seluruh sudut dunia.TEJO mengorganisir beberapa acara, di mana para pemuda bertemu teman baru, bersenang-senang dan merasakan budaya Esperanto yang unik. TEJO membimbing mengenai hak asasi manusia, komunikasi antarbudaya dan toleransi. Penutur Esperanto muda adalah komunitas yang hidup dan berenergi, tempat bertemu, dan organisasi internasional yang secara penuh dikembangkan oleh anak-anak muda itu sendiri.
34
IrlandaESPERANTO?
35
IslandaESPERANTO?
36
ItalaESPERANTO?internazionale,neutrale,democratico,veloce da imparareParlata in più di 120 paesi del mondo. Ad impararla sono solitamente giovani di mente aperta verso altre culture, curiosi di scoprire lingue diverse, amanti del viaggio e interessati ad avere contatti ovunque nel mondo.Non è legata a nessuna nazione, etnia o popolo in particolare. L'Esperanto appartiene agli uomini che lo apprendono. Questo è un grande vantaggio per una lingua che ha come principale funzione quella di ponte tra i vari popoli.Grazie alla struttura regolare della lingua, è molto più facile da apprendere rispetto ad altre lingue straniere. Chi impara l'Esperanto ha alte probabilità di raggiungere un livello di quasi-madrelingua e successivamente parlare sullo stesso piano con gli altri, indipendentemente dalla propria lingua di provenienza.Lev TOLSTOJ: Sei anni fa ho ricevuto una grammatica e un dizionarietto di Esperanto; Dopo non più di due ore di studio potevo leggerlo liberamente, se non addittura scriverlo... Anche se non siete Tolstoj, non avrete bisogno di molto più tempo.XIAO Peilang, Cina: secondo me i cinesi imparano l'Esperanto molto più facilmente delle lingue europee. I cinesi che l'hanno già imparato hanno un maggior vantaggio rispetto agli altri che studiano lingue europee.Che cosa può offrire l'Esperanto?* Una lingua comune è molto importante per relazionarsi facilmente e direttamente con persone di altri paesi. Usando l'Esperanto si può avere un contatto più ravvicinato e senza barriere con gli altri, indipendentemente dalla madrelingua.* Tra i libri tradotti in Esperanto ci sono i grandi classici e “perle letterarie”, scritte originariamente in lingue minoritarie, e alle quali altrimenti non si avrebbe accesso.* Numerosi studi hanno provato la propedeuticità dell'Esperanto all'apprendimento delle lingue straniere: in sostanza, studiando l'Esperanto per un anno e successivamente, ad esempio, il francese per tre anni, si ha come risultato un migliore apprendimento di quest'ultimo che non studiando solo il francese per quattro anni.* Con il Pasporta Servo – rete di ospitalità internazionale attiva da quasi 50 anni – si può pernottare presso esperantisti locali in tutto il mondo (in più di 90 paesi) completamente gratis, facendo conoscenza con la cultura e i costumi locali, e instaurando legami con la comunità del posto. Spesso scoprirete di avere già delle conoscenze in comune con chi vi ospita, e la comunicazione sarà facile e paritaria.* Ogni giorno dell'anno, da qualche parte nel mondo, ha luogo un festival Esperantista. In questi incontri potrete trovare tutto quello che desiderate – dalle conferenze su temi interessanti ai corsi di massaggio.* Attraverso l'Esperanto si può diventare parte dell'attiva comunità mondiale, con cultura internazionale.Esistono canzoni, film, poesie, romanzi, riviste, opere teatrali, spettacoli di cabaret, canzoni rock, pop e rap in Esperanto. Gruppi musicali da vari paesi usano volentieri l'Esperanto per le proprie canzoni. Si può anche imprecare in Esperanto!L'Esperanto è usato anche in famiglia, e ci sono bambini che lo parlano dalla nascita.Una lingua senza eccezioni?La grammatica dell'Esperanto ha pochissime eccezioni e nessun verbo irregolare. L'ordine delle parole nelle frasi è libero (e permette a parlanti di lingue diversamente strutturate di esprimersi bene allo stesso modo). Ogni lettera si scrive come si legge, e le radici delle parole sono facilmente riconoscibili e memorizzabili.Servono solo pochi mesi per iniziare a parlare l'Esperanto.TEJO? (Gioventù Esperantista Mondiale)La TEJO è la Gioventù Esperantista Mondiale. Si occupa di mettere in contatto i giovani parlanti di Esperanto da tutti gli angoli del mondo.La TEJO organizza numerosi eventi dove i giovani creano nuove amicizie, si divertono e sperimentano la speciale cultura dell'Esperanto. TEJO sensibilizza sui diritti umani, la comunicazione interculturale e la tolleranza. I giovani che parlano Esperanto costituiscono una comunità piena di idee ed energia, un mondo unito e un'associazione internazionale, gestita interamente dagli stessi giovani.Gioventù Esperantista Italiana (IEJ)
Via Villoresi, 38
20143 Milano, Italia
02 58 10 08 57
Posta elettronica: iej@esperanto.it
http://iej.esperanto.it/
37
Japanaエスペラント?国際的な中立で民主的な短期間で習得できる世界120以上の国の人々に使用されています。
エスペラント語を学んでいる多くの若者は、異文化に対して興味を持ち、言語に対して好奇心旺盛で、自分自身で世界と触れ合うことを望む、旅好きな人達です。
エスペラント語はある特定の国、地域、民族に属する言語ではありません。
エスペラント語を学び使う人々のための言葉です。
世界中の様々な人々の橋渡しをする言語にとって、皆が平等に習得でき得るということは大きな利点です。
規則正しい構造のおかげでエスペラント語は他の言語と比べても非常に簡単に学ぶ事が出来ます。
エスペラント語を学ぶ全ての人達は、あたかも母国語を話すかのようなレベルにまで達する機会を持てるのです。
そして出身国に関係なく、どの国の人とも母国語で話すように理解しあうでしょう。
トルストイ曰く、
『6年前に私はエスペラント語の文法書と単語集を受け取った。
その2時間後には、文章を書くことは出来なくてもどうにか読むことは出来た。』
たとえトルストイでなくても、それほど多くの時間は必要としないでしょう。
シアオ・ペイラン曰く、『中国人にとって、エスペラント語は欧州の言語よりもはるかに学びやすいだろう。また、欧州の言語を学ぶ際に、エスペラント語を既に習得している者はそれ以外の者に比べて非常に大きな利益を得るだろう。』何をエスペラント語は与えることが出来るでしょうか?外国の人達と直接、簡単に関係を築くためには共通の言語を知っていることが助けになるものです。
母国語を使わずともエスペラント語を使えば自分自身で身近なやりとりができます。
エスペラント語に訳された本には素晴らしい古典やあなた方がエスペラント語以外では知る機会が持てないような少数民族の言語でしるされた"文学の真珠"ともいうべき作品があります。いくつかの研究では外国語学習にあたってのエスペラント語の価値について証明されています。
エスペラント語を一年間学習した後に例えばフランス語を三年間学習すれば、フランス語だけを四年間学習するよりも成績がよいのです。
Pasporta servo パスポルタ セルブォ という50年近くの歴史をもつ宿泊提供サービスがあります。
90ヶ国以上を網羅するこのサービスを使えば、あなたは無料でその地域の人の家に泊まることができ、道中では親しく現地の文化習慣を知り、そこの地域の人々と知り合うこともできます。
あなたは受け入れてくれた方と共通の知人を持っていることや意思疎通ということが簡単に平等に行われることをしばしば経験するでしょう。
日々エスペラント語の行事は世界のどこかで行われています。
あなたはこれらの行事の中から、興味深いテーマの講演からマッサージの教室まであらゆることを見つけられます。
エスペラント語によって人々は多様な文化を持つ世界のコミュニティの一部となります。歌、映画、詩、小説、冊子、劇、小劇場、歌謡曲、ロック、人形劇、ラップなどにもエスペラント語によるものがあります。
様々な国の歌手達が自分の歌に好んでエスペラント語を使っています。
さらにはエスペラント語で悪態をつくことさえ出来てしまいます。
エスペラント語は家庭でも使われていて、生まれつきエスペラント語を話す子どももいます。
例外のない言語?エスペラント語の文法には僅かしか例外はありません。
動詞は全て規則通りです。(どんな語順の構造を持つ言語を話していても、同じようにエスペラント語で表現していいのです。)
アルファベットはいつでも同じように発音されます。書かれたものと同じように発音するのです。
また、多くのエスペラント語の単語はあなた方の見覚えのあるものでしょう。
エスペラント語を話し始めるためには数ヶ月しか必要としないでしょう。TEJO? (世界青年エスペラント機構)TEJOとは
Tutmonda 全世界の
Esperantista エスペラント語を話す人の
Junulara 若者達の
Organizo 機関
です。
この組織は世界の様々な地域のエスペラント語を話す若者達を結びつけます。
TEJOは様々なイベントを催しています。そこでは、若者たちが新たな親交を結び、楽しみ、他にはないエスペラントに特徴的な文化を経験しています。TEJOは人権、異文化コミュニケーション、寛容性について養成を行います。エスペラント語の若い話し手たちは、完全に若者自身によって運営されている組織に地域的にも国際的にも結び付けられた、活発で精力的なコミュニティです。日本青年エスペラント連絡会
http://jej.jp/
38
Jidiŝa (hebrea)עספעראנטא?אגודת האספרנטיסטים הצעירים הישראלית (JELI)

jeli@esperanto.org.il
39
Jidiŝa (latina)ESPERANTO?
40
Kartvelaესპერანტო?საერთაშორისო,ნეიტრალური,დემოკრატიული,სწრაფად შესწავლადი,გავრცელებულია მსოფლიოს 120-ზე მეტ ქვეყანაში. ძირითადად მას სწავლობენ სხვა კულტურებისადმი გახსნილი, სხვადასხვა ენებში დაინტერესებული და მოგზაურობის მოყვარული ახალგაზრდები, რომელთაც მოსწონთ მსოფლიოს გარშემო პირადი კონტაქტების ქონა.იგი არაა რომელიმე კონკრეტული ერის, ეთნოსისა თუ ხალხის საკუთრება. ესპერანტო ეკუთვნის მათ, ვინც მას სწავლობს. ეს დიდი უპირატესობაა ენისთვის, რომლის ფუნქციაცაა სხვადასხვა ხალხს შორის თანასწორად მისაღწევი ხიდის შექმნა.ენის რეგულარული სტრუქტურის წყალობით ჩვეულებრივ მისი შესწავლა სხვა უცხო ენებთან შედარებით გაცილებით მარტივია. ყველას, ვინც ესპერანტოს სწავლობს, აქვს კარგი შანსი მიაღწიოს მისი თავისუფლად ფლობის დონეს და შემდგომ თანაბარ დონეზე ესაუბროს სხვებს, განურჩევლად ენობრივი წარმოშობისა.ლევ ტოლსტოი: „ექვსი წლის წინათ მე ესპერანტოს გრამატიკა და სიტყვათა ნუსხა მივიღე; თითქმის ორსაათიანი მეცადინეობის შემდეგ მე უკვე შემეძლო წერა თუ არა თავისუფლად კითხვა მაინც...“ მასაც კი, ვინც ტოლსტოი არაა, იგივეს გასაკეთებლად გაცილებით დიდი დრო არც დასჭირდება. სიაო პელანი, ჩინეთი: ჩემი აზრით ჩინელები ესპერანტოს გაცილებით მარტივად სწავლობენ ვიდრე ევროპულ ენებს. ის ჩინელები, რომელთაც უკვე შეისწავლეს ენა, სხვებისგან განსხვავებით ფლობენ უდიდეს უპირატესობას ევროპული ენების სწავლისას.რას მოგვცემს ესპერანტო?* იმისათვის, რომ უცხო ქვეყნებში ხალხს პირდაპირ და მარტივად დავუკავშირდეთ საჭიროა საერთო ენის არსებობა. ესპერანტოს გამოყენებით კი ჩვეულებრივ სხვებთან პირდაპირი და ახლო კონტაქტების დამყარებაა შესაძლებელი, განურჩევლად მშობლიური ენებისა.ესპერანტოზე თარგმნილ წიგნებს შორისაა სხვადასხვა პატარა ენებზე დაწერილი დიდი კლასიკური შედევრები და „ლიტერატურული მარგალიტები“, რომელთა გაცნობის შანსი სხვა შემთხვევაში არ გვექნებოდა.სხვა უცხო ენათა შესასწავლად ესპერანტოს საჭიროება არაერთმა კვლევამ დაადასტურა: მოკლედ, იმ შემთხვევაში თუ 1 წელი ესპერანტოს ისწავლით და შემდეგ მაგალითად 3 წელი ფრანგულს, ამ უკანასკნელს გაცილებით კარგად დაეუფლებით ვიდრე მაშინ, თუ მხოლოდ ფრანგულს ისწავლით 4 წლის მანძილზე. „საპასპორტო სერვისი“ (Pasporta Servo) - ესპერანტისტ მასპინძელთა საერთაშორისო ქსელი, რომელიც უკვე თითქმის 50 წელია ფუნქციონირებს; შეგიძლიათ სრულიად უფასოდ დარჩეთ ადგილობრივებთან მთელი მსოფლიოს გარშემო (90-ზე მეტ ქვეყანაში); შესაბამისად, ახლოს გაეცნოთ ადგილობრივ კულტურასა და ტრადიციებს და დაამყაროთ ახალი კავშირები იქაურ საზოგადოებასთან. ხშირად აღმოაჩენთ კიდეც, რომ მასპინძელსა და თქვენ საერთო ნაცნობებიც გყოლიათ და ასეთი კომუნიკაცია კი მარტივი და სასიამოვნოა.წლის ნებისმიერ დღეს, სადღაც, მსოფლიოში რომელიღაც ესპერანტო-ღონისძიება იმართება. ამ აქტივობებზე შეგიძლიათ თქვენთვის საინტერესო ნებისმიერი რამ აღმოაჩინოთ - საინტერესო თემებზე მოხსენებებით დაწყებული და მიმოწერის კურსებით დამთავრებული.ესპერანტოთი შეგიძლიათ გახდეთ მსოფლიოს ცოცხალი და აქტიური კულტურული საზოგადოების ნაწილი.ესპერანტოზე არსებობს სიმღერები (როკი, პოპი, რეპი), ფილმები, პოეზია, რომანები, მიმოხილვები, თეატრი, კაბარეები. მუსიკალური ჯგუფები სხვადასხვა ქვეყნებიდან თავიანთ სიმღერებში სიამოვნებით იყენებენ ესპერანტოს. მასზე ბილწსიტყვაობაც კი შესაძლებელია! ესპერანტოს აგრეთვე ოჯახებშიც იყენებენ და არსებობს დაბადებიდანვე ესპერანტოზე მოსაუბრე ბავშვებიც კი. ენა გამონაკლისების გარეშე?ესპერანტოს გრამატიკაში ძნელად მოიძებნება გამონაკლისები და მას არ გააჩნია არაწესირი ზმნები. წინადადებებში სიტყვათაწყობა თავისუფალია (და სხვადასხვა სტრუქტურების მქონე ენებზე მოსაუბრე ესპერანტისტებს აზრის უპრობლემოდ გამოხატვის შესაძლებლობა ეძლევა). ყოველი ასო ზუსტად ისე წარმოითქმის როგორც იწერება და იწერება ისე, როგორც წარმოითქმის! უამრავი სიტვის ძირი ადვილად საცნობია.ესპერანტოზე საუბრის დასაწყებად მხოლოდ რამდენიმე თვეა საჭირო.TEJO? (ესპერანტისტთა მსოფლიო ახალგაზრდული ორგანიზაცია)TEJO - ესაა ესპერანტისტთა მსოფლიო ახალგაზრდული ორგანიზაცია. იგი მსოფლიოს ყველა კუთხიდან ესპერანტოს ახალგაზრდა მოსაუბრეებს აკავშირებს.TEJO აწყობს სხვადასხვა ღონისძიებებს, სადაც ახალგაზრდები ერთმანეთს უმეგობრდებიან, ერთობიან და ეცნობიან ესპერანტოს უნიკალურ კულტურას. TEJO ასევე ატარებს ტრეინინგებს ადამიანის უფლებებზე, კულტურათაშორის კომუნიკაციებსა და ტოლერანტობაზე. ახალგაზრდა ესპერანტისტები სიცოცხლით აღსავსე და და ენერგიული საზოგადოებაა, შეკავშირებული ადგილობივი და საერთაშორისო მასშტაბით ორგანიზაციაში, რომელსაც საკუთრივ ახალგაზრდები უძღვებიან.Kartvela Esperantista Klubo https://www.facebook.com/Kartvelaeo
41
KatalunaESPERANTO?internacional,neutral,democràticfàcil d'aprendreParlat per persones de més de 120 països del món. Aquells que l'aprenen són normalment gent jove oberta a altres cultures, curiosos sobre diverses llengues, viatgers i que els agrada estar en contacte amb diverses persones de tot el món.No està lligat a cap nació en particular, grup ètnic o estat. L'esperanto pertany a totes les persones que la estudien. Això és un gran avantatge per a una llengua que té com a funció fer de pont igualment accesible entre els diferents pobles.Gràcies a l'estructura regular de la llengua, és molt més senzill aprendre-la en comparació a altres llengues extrangeres. Tots el que aprenen esperanto tenen una gran oportunitat d'obtindre un nivell quasi matern i comunicar-se perfectament amb altres parlants, sense dependre del seu transfons lingüísticLev Tolstoi: Fa sis anys vaig rebre una gramàtica i un diccionari d'esperanto. Únicament amb dues hores d'estudi vaig poder, si no escriure, almenys llegir amb naturalitat... Aquells que no siguen Tolstoi, no necesitaran tanmateix molt més.XIAO Peilang, la Xina: Segons la meva opinió, els xinesos aprenem esperanto molt més fàcilment que les llengues europees. Els xinesos que ja han aprés esperanto, també gaudeixen d'altres avantatges en comparació d'altres que estudien llengues europees.Què pot oferir l'esperanto?Per poder relacionar-se directament i fàcil amb persones d'altres països és una gran ajuda tenir una llengua comuna. Sovint tenim un contacte proper i sense intermediaris amb altres persones quan fem servir l'esperanto, independentment de les llengües maternes.* Entre els llibres traduïts a l'esperanto es troben grans obres clàsiques i "joies de la literatura" escrites originalment en llengues poc parlades, que difícilment coneixeries d'altra manera.* Diverses investigacions ja han demostrat el valor de l'esperanto per aprendre altres llengües estrangeres: estudiar esperanto a fons durant un any i després, per exemple, el francès durant 3 anys resulta en un millor domini del francès que si s'estudia aquest últim durant 4 anys.* Amb "Pasporta Servo" (Servei de Passaport) - xarxa d'amfitrions que permeten allotjament en cases i que porta funcionant gairebé 50 anys - pots allotjar-te a la casa de persones de tot el món, locals del lloc on visites (a més de 90 països) totalment gratis i, pel camí, conèixer íntimament la cultura i els costums locals i establir un vincle amb la comunitat. Freqüentment, fins i tot, pots descobrir que potser tinguis coneguts comuns amb l'amfitrió i que la comunicació és fàcil i igualitària.* Hi ha algun esdeveniment relacionat amb l'esperanto en algun lloc del món cada dia de l'any. En aquestes trobades pots trobar de tot: des de xerrades sobre temes interessants fins a cursos de massatge.* A través de l'esperanto un es torna una part activa d'una comunitat amb una cultura mundial.Existeixen cançons, pel·lícules, poesia, novel·les, revistes, teatres, cabarets, cants, rock, pop i hip hop en esperanto. Hi ha grups musicals en diversos països que s'animen a utilitzar l'esperanto pel seu compte en les seves cançons. Fins i tot es poden dir paraulotes!L'esperanto es parla també en les famílies i fins hi ha nens que parlen l'idioma de manera nativaUna llengua sense excepcions?La gramàtica de l'esperanto no té gairebé excepcions i no té cap verb irregular. L'ordre de les paraules en les frases és lliure (i permet als parlants de llengües estructurades de manera diversa expressar igual de bé en esperanto). Cada lletra es pronuncia sempre igual, i el que s'escriu es pronuncia tal qual! Podràs reconèixer moltes arrels lèxiques al moment.Només calen uns mesos per començar a parlar esperanto.TEJO? (Organització Mundial de Jovens Esperantistes)TEJO és l'Organització Mundial de Joves Esperantistes i uneix joves parlants d'esperanto de tots els racons del món.TEJO organitza diversos esdeveniments en els quals els joves fan nous amics, es diverteixen i experimenten la cultura única de l'Esperanto. TEJO educa sobre drets humans, comunicació intercultural i tolerància. Els joves parlants d'Esperanto són una comunitat plena de vida i energia, es reuneixen llocs en què l'organització és internacional i estan dirigits pels mateixos joves.Joventut Catalana d’Esperanto
Kataluna Esperanto-Junularo (KEJ)
Carrer del Papa Pius XI, 130, Sabadell (Catalunya)
+34 93 710 96 36
joves@esperanto.cat
www.esperanto.cat
Associació Valenciana d'Esperanto
Valencia Esperanto-Asocio (VEA)
Passeig Gregori Maians, portal 5, pis 5, porta 14
46780-Oliva (València)
+34 630 493 584
info@esperantoval.org
esperantoval.org
Espéranto-Jeunes
4bis rue de la Cerisaie
75004 Paris (Francia)
01.42.786.886
info@esperanto-jeunes.org
http://esperanto-jeunes.org
Federación Española de Esperanto 
Rodríguez San Pedro 13-3-7,
28015 Madrid (Espanya)
+34 914 468 079 / 638 547 104
hejs@esperanto.es
www.esperanto.es
42
Korea에스페란토?국제적인중립적인민주적인빨리익힐수있는전 세계 120개국 이상에서 사용되고 있습니다. 에스페란토를
배우는 사람들은 주로 다른 문화에 관심이 있는, 다양한 언어에
궁금증이 많은, 여행을 좋아하는 그리고 전세계적인 인간관계를
가지기를 원하는 젊은이들 입니다.

에스페란토는 어떤 독립된 국가,
종족,민중에 속해있지 않습니다.
에스페란토는그것을 배우고자
하는 모든 사람들에게 속해있습니다.
그것은 다양한 민중들 사이에서
평등하게 접근할 수 있는 다리의
기능을 하고 있는 언어에게 큰 장점입니다.

이 언어의 규칙적인 구조 덕에 다른
외국어들과 비교 하였을 때 훨씬 쉽게
배울 수 있습니다. 에스페란토를 배우는
모든 사람들은 모국어 수준으로 구사하는
단계에 도달 할 수 있는 기회를 가집니다.
그리고 나중에는 언어적 배경에 의존하지
않고 같은 수준으로 서로 의사소통을 합니다.
레프 톨스토이: 6년전에 나는
에스페란토의 문법과 언어목록을
받았습니다. 그리고 두 시간이 넘어
가지 않는 시간동안 공부 후에 글을
쓰지는 못했지만 적어도 자유롭게
읽을 수 있었습니다. 톨스토이가
아닌 사람들도 더 많은 시간이 필요하진 않습니다.
XIAO Peilang, 중국: 나는 중국인들이
에스페란토를 다른 유럽언어 보다 훨씬 쉽게
배운다고 생각 합니다.
에스페란토를 이미 배운 중국인들은
다른 유럽 언어를 배울 때,다른 사람들에 비해 큰 이점을 누립니다.
에스페란토가 무엇을
줄 수 있는가?
공통의 언어를 가지는 것은 외국인들과 직접적으로 편리하게 관계를 맺는 데 도움을 줍니다. 사람들은 에스페란토로 번역된 책들 중에는
잘 사용되지 않는 언어로
쓰여진 고전걸작들과 "문학의 진주"
들이 있습니다. 다른 이유로는 당신이
알 기회가 없을.
Pasporta 서비스- 50년 동안 기능하고 있는 숙박 서비스망.
당신은 전 세계 어디서나 지역거주자 집에 묵을 수 있습니다.
(90개국 이상) 완전 무료로, 그 지역 문화와 관습을
친밀하게 알게 되면서 그리고 공동체의 연결을 가지게 되면서.
당신은 자주 당신이 이미 숙박제공자와 공동의 지인을 가지고
있다는 사실을 발견합니다. 그리고 의사소통은 쉽고 평등
합니다.
세계 어디선가 매일 어떠한
에스페란토 모임이 열립니다.
그 모임에서 당신은 무엇이든
발견 할 수 있습니다. 흥미로운
주제들에 관한 발표부터 마사지
수업 까지.
에스페란토로서
사람들은 활기찬
전 세계 공동체의
부분이 됩니다. 전
세계의 문화와 함께.
에스페란토는 가족
안에서 쓰이기도
합니다. 태어날 때
부터 에스페란토를
사용하는 아이들도
있습니다.
예외없는 언어?에스페란토의 문법은 예외를 거의 가지고 있지 않습니다.
그리고 불규칙 단어가 없습니다. 문장안에서 단어의
순서는 자유롭고 () 모든 글자는 항상 똑같이 발음 됩니다.
그리고 쓰여진 그것 역시 그렇게 발음됩니다. 많은 어근들을
당신은 즉시 알 수 있습니다.
에스페란토로 말하는
것을 시작하기 위해
오직 몇개월만 필요
합니다.
43
LatinaESPERANTICA?internationalis,neutra,democratica,velociter docendaUsa a hominibus e pluribus quam CXX nationes totius orbis terrarum. Homines qui eam discunt
saepe iuvenes aperti aliis culturis, curiosi de diversis linguis, itineraque facere propensi sunt, atque quibus trans mundum homines contingere placunt.

Esperantica nationi, ethnei gentivel segregatim
nexa non est. Esperantica hominibus qui eam didicerunt inest. Hoc magnum emolumentum portat, nam pons aequaliter aditus inter diversas
gentes interesse Esperanticae functio est.

Propter eius regularem structuram, saepe multo facilius eam discere est, comparata cum aliis advenis linguis. Omnes qui Esperanticam discunt bonam sortem linguam libellam
tenendam quasi indigeni essent posteaque ipsa libella loqui cum aliis, extra fundum linguisticum:


Leo TOLSTOI: Abhinc sex annos Esperanticas grammaticam lexiconque recepi; post non plures quam duas horas studiorum
etsi scribere non poteram, saltem tamen iam liberaliter eam legere poteram... Aliis hominibus extra me tamen non multo longius eam
studere necesse erit.

XIAO Peilang, Sinensis:
Opinione mea sinenses multo facilius quam linguas europaeas
Esperanticam discunt. Aliqui Sinenses etiam qui eam iam didicerunt,
magnum emolumentum quam aliqui homines gaudere possunt, quando
linguas europaeas studere postea incipiunt.





Quid Esperantica dare potest?Ut recte facileque rilationes cum hominibus ex advenis patriis teneri possint, lingua communis grandis auxilium est. Per Esperanticam, homines prope, sine mediationes et extra suas linguas indigenas inter se continguntur.Inter libros Esperantice traductos, magna opera classica et litterariae margaritae originaliter per linguas parvas scriptae intersunt, qua aliquomodo gnoscere non potueris.Aliquot investigationes ad discendum de aliis advenis linguis Esperanticam valorem demonstraverunt: summatim, Esperantice studere dum totum unum annum et postea, e.g. Francogallice dum tres annos. Hoc melius occursus fuerint quam sicut aliquis hominibus Esperantice dum quattuor annos studuissuntPer Pasporta servo - rete hospitum iam abhinc L annos fungente - pausare dum noctem potes apud indigenos trans totum
mundum (in plus quam XC nationes) plene gratis, modo intimo trans viam de cultura moribusque localibus resciscere, conexionemque cum communitate impetrare. Frequehenter tu etiam invenies, ut communia nota cum hospite tuo iam habes, ergo communicatio facilis et aequalis est.

Cotidie saltem unum eventum Esperanticum occurrit, alicubi in mundo. Dum istud eventum quidquid nancisci potes - abhinc praelectiones de interessentialibus thematibus adhuc documenta de frictionibus. Esperantice aliquis mundialem culturam habentem forti mundiali communitati pars fiat. Cantica, peliculae cinematographicae, carmina, novellae, rockianitas, pop et rapianitas Esperantice sunt. Greges e multis nationibus Esperanticam utuntur in canticis suis. Aliquis iurare etiam potest.


Esperanticam utuntur quoque familiae, atque
infantes sunt, ut Esperantice abhinc dies natales suos loquuntur.

Lingua sine exceptionibus?Grammatica Esperanticae dure exceptiones habet, nullaque verba non regulares habet. Ordo verborum in sententia libera est (hoc hominibus per dissimiliter structas linguas loquentibus aequaliter bene se exprimere Esperantice). Omnis littera semper ipse dicitur et illud etiam quid scriptum est hoc modo dicitur! Multas radices mox recognoscere poteris.











Necessari aliqui menses tantum sunt ad
Esperanticam loquendum

TEJO? (Totmundialis Esperantica Iuvenum Organizatio)TEJO Totmundialis Esperantica Iuvenum Organizatio est.TEJO varia eventa creat, ubi iuvenes novas amicitias faciunt,
gaudeant et Esperanticam culturam sui generis experiuntur.
TEJO iura hominum, interculturalem communicationem et tolerationem instruit. Iuvenes participantes
Esperanticae vegeta et energetica communitas sunt, in locu et internationaliter unita in communione,
qua plene ab iuvenibus ipsis administratur.





44
LatvaESPERANTO?
45
LitovaESPERANTO?Lietuvos Esperantininkų Jaunimo Lyga
a.d. 193
LT-3000 Kaunas, Lietuva
+370 7 231461
lejl@esperanto.lt
http://www.esperanto.lt/lejl
46
MalagasaESPERANTO?Iraisam-pirenenatsy miandanydemokratikamora ianaranaResahina maneran-tany amin'ny firenena mihoatra ny 120. Ireo olona mianatra azy matetika dia ireo tanora mivelatra amin'ny kolontsaina hafa, tia ny tenim-pirenena hafa, tia mitety tany sy mifanakalo hevitra amin'ny olona hafa maneran-tany.Ny Esperanto dia tsy mifandray manokana amin'ny firenena iray na foko iray na vahoaka iray.Ireo rehetra nianatra azy no tompony.Tombony lehibe izany ho an'ny tenim-pirenena iray izay ny anjara asany dia mametraka fifandraisana amin'ny firenena isan-karazany.Noho ny fanarahan-drafitry ny teny, ny Esperanto dia mora ianarana kokoa noho ny teny hafa. Izay mianatra azy dia manana tombony sahala amin'ny hoe mbola tsy mahay afa-tsy ny tenin-drazany nefa afaka miresaka amin'ny olona efa mahay io teny io na avy aiza na avy aiza.Leon Tolstoî: " enin-taona lasa izay, nahazo ny fitsipi-pitenenana sy lisitry ny teny maromaro amin'ny Esperanto aho. Tsy nihoatra ny ora roa nianarana akory dia sahala ny nahay nanoratra sahady aho, ary fara-faharatsiny nahay namaky teny tsy nisy olana akory...Na dia tsy Tolstoî aza ianao dia tsy mila fotoana betsaka ianarana io teny io.XIAO Peilang, Sina: Amiko, ho an'ny vahoaka sinoa dia mora raisina ny Esperanto noho ireo tenim-pirenena eoropeana. Manaraka izany, ny vahoaka sinoa rehetra izay efa nianatra azy dia nahita tombony kokoa mihoatra ny hafa izay nianatra ny tenim-pirenena eoropeana.Inona no mety ho entin'ny Esperanto?Ahafahana miresaka mivantana sy moramora kokoa amin'ireo mponina amin'ny firenena samihafa dia ilaina ny manana teny iraisana. Amin'ny ankapobeny, manana fifandraisana akaiky sy haingana amin'ny hafa mampiasa ny Esperanto, ary tsy miankina amin'ny tenin'ny firenena tsirairay avy.Amin'ireo boky voadika amin'ny teny Esperanto, misy amin'ireo asa soratra lehibe sy ireo "asa soratra sarobidin'ny literatiora" voasoratra tamin'ny tenim-pirenena tsy dia fantatra maneran-tany no nanana vintana nampahafantarina ny olona.Maro ireo karazana fianarana no mana-porofo fa manatsotra ny fianarana tenim-pirenena hafa ny Esperanto. Raha mianatra Esperanto taona iray ohatra, dia mahita vokatra tsara amin'ny fahaizana teny anglisy, ianarana mandritra ny telo (3) taona, noho ny hoe maka efa-taona (4) ianarana teny anglisy fotsiny. Miaraka amin'ny "Pasporta Servo"- tambazotra mpampiantrano miasa efa ho dimampolo (50) taona. Afaka mandry indray alina any aminà mponina iray manerana ny tany ( aminà firenena mihoatra ny sivifolo (90) ), maimaim-poana ianao, mahazo ny fifandraisana amin'ny fiombonana iray. Mahafantatra ihany koa ny toerana misy ireo tompon-trano ivahinianana ireo ary mandritra izany ny fifaneraserana dia ho tsotra sy mitovy.Manerana izao tontolo izao, isan'andro isan-taona, hetsika mikasika ny Esperanto no mitranga. Ho hitanao amin'izany ireo karazana hetsika , valan-dresaka mandritra ny fifandraisana an-kafatra.Amin'ny alalan'ny Esperanto, tonga mpikambana ao anatina fiombonana iray iraisam-pirenena miaraka amin'ny kolontsaina iraisam-pirenena.Misy ireo hira, horonan-tsary, tononkalo, tantara foronina, gazety boky mivoaka ara-potoana, tantara tsangana, kabare, hira "rock", "pop", "rap" amin'ny teny Esperanto. Vondrona mpanao mozika maro no mampiasa ny Esperanto amin'ny hiran'izy ireo.Ny Esperanto ihany koa dia ampiasaina ao anaty ankohonana iray, misy izany ireo zaza no miteny azy hatramin'ny fahazazany.Fiteny tsotra?Ny fitsipi-pitenenana Esperanto dia efa isan'ny tsy misy fanavahana ary tsy misy matoanteny tsy manara-pitsipika. Ny filaharan'ny teny ao anaty fehezanteny dia malalaka ( ahafahan'ireo mpiteny arakaraky ny firafitry ny fehezanteny amin'ny fitenin-drazany mizatra miteny tsara ny Esperanto). Tononina avokoa ireo litera, noho izany dia arakaraky ny fanoratra azy no fanononana ny teny. Aingana kokoa ny ahafantaranao ireo fototeny izay efa fantatrao amin'ny fitenin-drazanao.Volana vitsivitsy monja no ilaina ahafahana miteny Esperanto.TEJO? ( Fikambanan'ny Tanora Esperantista maneran-tany)Tejo dia fikambanan'ny tanora Esperantista maneran-tany. Mamondrona ireo tanora rehetra miteny ny teny Esperanto manerana izao tontolo izao izy.Mikarakara hetsika maro isan-karazany, ahafahana manana finamanana sy manala andro miaraka noho ny Esperanto ny Tejo. Tejo dia mandray anjara amin'ny fampianarana ny zo maha-olona, ny fifaneraserana ary ny fifandeferana ara-kolontsaina. Ny tanora Esperantista dia tena mavitrika sy mirehi-po tokoa. Etsy andaniny, mahaleo tena izy ireo satria manana ny ivo-toerana iraisam-pirenena izay tantanan'ireo tanora ireo ihany.Fikambanan'ny Esperantista Tanora eto Madagasikara (FIESTAMA)
p/a Herintsaina Sara
Antanety Atsimo Lot IVD 59 (1er étage)
101 Ambohimanarina, Antananarivo
tel.: (20) 3455 660 09, herintsaina_sadie@yahoo.fr
47
MaltaESPERANTO?
48
MongolaЭСПЕРАНТО?
49
NederlandaESPERANTO?internationaal,neutraal,democratisch,snel te lerenGebruikt door mensen uit meer dan 120 landen over de hele wereld. Degenen die het leren zijn meestal jongeren die open staan voor andere culturen, nieuwsgierig zijn naar verschillende talen, reislustig zijn en die graag persoonlijke contacten over de hele wereld hebben.Het is niet gebonden aan een bepaald land, etnische groep of natie. Esperanto behoort toe aan de mensen die het leren. Dat is een groot voordeel voor een taal die dient als gelijkwaardige verbinding tussen de verschillende volkerenDankzij haar regelmatige structuur is de taal meestal gemakkelijk te leren in vergelijking met andere vreemde talen. Iedereen die Esperanto leert heeft een goede kans een vergelijkbaar niveau als in de moedertaal te bereiken en dan op hetzelfde niveau te communiceren met anderen ongeacht hun taalachtergrondLeo Tolstoy: Zes jaar geleden kreeg ik de grammatica en een woordenlijst van het Esperanto; Na slechts twee uur studie, kon ik het, zo niet schrijven, dan wel zonder problemen lezen ... Wie niet Tolstoy heet zal echter niet veel meer tijd nodig hebben.Xiao Peilang, China: Naar mijn mening leren Chinezen veel gemakkelijker Esperanto dan Europese talen. De Chinezen die het hebben geleerd, genieten ook een enorm voordeel ten opzichte van andere mensen wanneer ze Europese talen studeren.Wat kan Esperanto mij geven?Om direct en gemakkelijk contact te kunnen hebben met mensen uit het buitenland helpt het om een gemeenschappelijke taal hebben. Wanneer men Esperanto gebruikt heeft men meestal een direct en nauw contact met anderen, wat de moedertalen ook zijn.Onder de boeken vertaald naar het Esperanto zijn grote klassieke werken en “parels van de literatuur,” geschreven in kleine talen, waar je anders niet van gehoord zou hebben.Verschillende studies hebben de waarde van Esperanto aangetoond in het leren van andere vreemde talen: in het kort, 1 jaar Esperanto studeren en daarna bijvoorbeeld 3 jaar Frans resulteert in een betere beheersing van het Frans dan wanneer je 4 jaar enkel Frans studeert.Met "Pasporta Servo" – een netwerk van gastheren en -vrouwen dat al bijna 50 jaar bestaat – kun je volledig gratis overnachten bij lokale mensen over de hele wereld (in meer dan 90 landen), ondertussen intiem kennismaken met de lokale cultuur en gewoonten, en een band kweken met de gemeenschap. Vaak merk je zelfs, dat je al gedeelde vrienden hebt met de gastheer, en de communicatie is gemakkelijk en gelijkwaardig.Op elke dag van het jaar vindt er ergens in de wereld een Esperanto-bijeenkomst plaats. In deze bijeenkomsten kun je van alles vinden – van lezingen over interessante onderwerpen tot aan massagecursussen.Met Esperanto wordt men een onderdeel van een dynamische wereldwijde gemeenschap met een wereldwijde cultuur.Er bestaan liedjes, filmpjes, gedichten, romans, tijdschriften, theater, cabaret, liedjes, rock, pop en rap in het Esperanto. Bands uit verschillende landen gebruiken graag Esperanto in hun nummers. Men kan zelfs schelden!Esperanto wordt ook gebruikt binnen families, en er bestaan kinderen die het van jongs af aan sprekenEen taal zonder uitzonderingen?De grammatica van het Esperanto heeft nauwelijks uitzonderingen, en geen onregelmatige werkwoorden. De woordvolgorde in zinnen is vrij (en dat zorgt dat sprekers van verschillend in elkaar zittende talen zich ieder even goed kunnen uiten in het Esperanto). Elke letter wordt altijd hetzelfde uitgesproken, en wat staat geschreven wordt op die manier uitgesproken! Je zult veel woordstammen meteen kunnen herkennen.Je hebt slechts een paar maanden nodig om Esperanto te kunnen spreken.TEJO? (Wereld Esperanto Jongeren-Organisatie)TEJO is de Wereld Esperanto Jongeren Organisatie. Zij verenigt jonge Esperanto-sprekers uit alle hoeken van de wereld.TEJO organiseert diverse evenementen, waar jonge mensen nieuwe vriendschappen creëren, plezier hebben en de unieke cultuur van het Esperanto ervaren. TEJO onderwijst over mensenrechten, interculturele communicatie en tolerantie. Jonge Esperanto-sprekers zijn een levendige en energieke gemeenschap, lokaal en internationaal verenigd in een organisatie, die volledig door de jongeren zelf wordt bestuurd.Esperanto Jongeren
t.a.v. NEJ
Nieuwe Binnenweg 176
3015 BJ Rotterdam (Nederlands)
http://esperanto-jongeren.nl/
50
Nepalaएस्पेरान्तो?अन्तर्राष्ट्रिय तटस्थलोक्त्रन्तिकछिटो सिकिनेसंसार को १२० भन्दा बढी देश मा बोलिने यो भाषा सिक्ने प्राये जस्तो युवक हुन्छन र उनिहरु आफ्नो संस्कृति खुला रुप ले प्रस्तुत गर्छन् र नयाँ भाषा सिक्न आतुर हुन्छन् र घुम्न र बिदेसी साथी बनाउन मन पराउछन्।यो कुनै धर्म,,देश सँग जोडीएको छैन |यो उसको भाषा हो जसले यो सिक्छ।बिभिन्न मानिस हरु को बिचमा यसले पुल जस्तो भूमिका खेलेको छ।भाषा को नियमित संरचना लाई धन्यवाद,।यो सामान्यतया अन्य विदेशी भाषा को तुलनामा सिक्न धेरै सजिलो छ। एस्पेरान्तो थोरै सिके पनि संचार गर्न सजिलो हुन्छ।लियो टल्सटोई: “छ वर्ष पहिले महिले एक एस्पेरान्तो व्याकरण र शब्द सूची प्राप्त गरे र दुई घण्टाको अध्ययन पछी म एस्पेरन्तो पढ्न सक्छ्यम भए र यो सिक्न धेरै लामो समय आवश्यक पर्दैन”।जिओ पेइलिआग चीन: “मेरो विचारमा, चिनियाँ मान्छे हरुले धेरै सजिलै युरोपेली भाषामा भन्दा एस्पेरान्तो सिक्न सक्छन्। र यो भाषा अध्ययन गरेर चिनिया हरुले ठूलो लाभ लिरहेकाछन्”।एस्पेरन्तो ले के दिन सक्छ?सीधा र सजिलै विदेशी मनिष सँग राम्रो सम्बन्ध राखन, एक साधारण भाषा को रूपमा काम गर्छ र एस्पेरान्तो प्रयोग गर्ने मानिसहरू बिच घनिष्ठ सम्पर्क हुन्छ।एस्पेरन्तोमा धेरै पुराना पुस्तक हरु लाई उल्था गरिएको छ।थुप्रै अध्ययनहरूले अन्य विदेशी भाषा सिक्न को लागि एस्पेरान्तो ले मदत गर्ने उल्लेख गरेका छन् एक वर्ष को लागि एस्पेरान्तो अध्ययन र (उदाहरणका लागि) तीन वर्ष को लागि फ्रान्सेली अध्ययन गर्दा एस्पेरन्तो कै राम्रो परिणाम आउछ।पासपोर्ट सेवा संग - लगभग ५० वर्ष देखी चलिरहेको छ तपाईं, पूरै निःशुल्क (90 भन्दा बढी देशहरुमा) संसारभरि स्थानीय मान्छे संग रात बिताउन र स्थानीय संस्कृति चिन्न सक्नु हुन्छ र संचार सजिलो र समान स्तर मा हुनेछ।तपाईं पनि विभिन्न एस्पेरान्तो कार्यक्रमा भाग लीन सक्नुहुनेछ।एस्पेरान्तो को माध्यम ले तपाईं विश्वव्यापी संस्कृति को एक सक्रिय अंश बन्नु हुन्छ।एस्पेरान्तोमा गीत, चलचित्र, कविता, उपन्यास, पत्रिका, थिएटर, सबै छन्, रक, पप र रप्प पनि छ। धेरै देशहरू देखि साङ्गीतिक समूह खुसीसाथ आफ्नो गीतहरु मा एस्पेरान्तो प्रयोग गर्छन्।एस्पेरान्तो परिवारमा पनि प्रयोग गरिन्छ्, र जन्मै देखी बोल्ने बच्चा हरु पनि छन्।अपवाद बिना को भाषा?एस्पेरान्तो व्याकरण लगभग कुनै अपवाद र कुनै अनियमित क्रियाको छ। वाक्य शब्द क्रम निःशुल्क छ (र फरक सुनियोजित भाषा बोल्नेहरूलाई त्यत्तिकै आफूलाई व्यक्त दिन्छ)।हरेक अक्षर सधैं नै उच्चारण हुन्छ र कुनै पनि मौन हुँदैन।तपाईं एस्पेरान्तो बोल्न केही महिनामै सक्नु हुनेछ।TEJO? (विश्व एस्पेरान्तो युवा सङ्गठन)TEJO विश्व एस्पेरान्तो युवा सङ्गठन हो। यो दुनिया को हरेक कुनामा जवान एस्पेरान्तो वक्ता बनाउँछ।TEJO विभिन्न कार्यक्रम आयोजना गर्छ नयाँ मित्रता सिर्जना गर्न र एस्पेरान्तो को अनुपम संस्कृति अनुभव गर्ने मौका मिल्छ । TEJO ले मानव अधिकार, अन्तर्राष्ट्रिय संचार, र सहिष्णुता को अभ्यास गराउछ र यो जवान एस्पेरान्तो वक्ता युवा द्वारा आफै शासन गरेको एक संगठन हो।Nepala Esperanto Junulara Organizo (NEJO)
BOX 10518, Kathmandu, Nepal
http://www.esperanto.org.np/organizo/nejo/enkonduko/kontaktinformo
51
Norvega (Novnorvega)ESPERANTOInternasjonaltNøytraltDemokratiskLett å læraNytta av menneske i meir enn 120 land. Dei som lærer det er vanlegvis ungdommar som er opne mot andre kulturar, nyfikne på ulike språk, likar å reisa og likar å ha personlege kontaktar rundt omkring i verda.Takk vera den faste strukturen i språket, er det vanlegvis mykje lettare å læra det, samanlikna med andre framandspråk. Dei som lærer Esperanto har difor ein god sjanse til å oppnå tilnærma morsmål-nivå og så kommunisera med andre på same nivået, uavhengig av språkleg bakgrunn.Kva kan Esperanto tilby?* Gjennom Esperanto finn ein seg i ein livleg verdsomspanande fellesskap med ein verdsomspanande kultur.Ein treng berre nokre månadar for å byrja snakka Esperanto.
52
OkcitanaESPERANTO?Cal sonque qualques messes per començar de parlar Esperanto.TEJO? (Organizacion Esperantista
53
Panĝabaਇਸਪੋਰਾਨਤੋ?ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲਨਿਊਟ੍ਰਲਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ120 ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਚ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਕਸਰ ਗੱਭਰੂ ਜਵਾਨ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹੋਰਾਂ ਕਲਚਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਦਿਸਚਲਪੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਸੈਰ-ਸਪਾਟੇ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪਾਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।ਇਹ ਕਿਸੀ ਵੱਖਰੇ ਦੇਸ਼, ਨਸਲੀ ਫ਼ਿਰਕੇ ਜਾਂ ਕੌਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਨਹੀ ਹੈ। ਇਸਪੇਰਾਨਤੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਉਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਮਕ਼ਸਦ ਹੀ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇੱਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੜ੍ਹੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ।ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਰੈਗੂਲਰ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਫ਼ਿੰਰਗੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਖਣਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹਰ ਕੋਈ, ਜੋ ਇਸਪੇਰਾਨਤੋ ਸਿੱਖਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਮਾਂ-ਬੋਲੀ ਵਰਗੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ।ਲੇਵ ਟਾਲਸਟਾਏ: ਛੇਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਸਪੇਰਾਨਤੋ ਦੀ ਗਰਾਮਰ ਅਤੇ ਸ਼ਬਦ-ਸੂਚੀ ਮਿਲੇ ਸਨ। ਦੋ ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪਿਛੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨ੍ਹੀ ਇਸਪੇਰਾਨਤੋ ਤਾਂ ਨਹੀ ਸਿੱਖ ਸਕਿਆ ਕਿ ਉਸ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿਚ ਲਿੱਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਨ ਜੋਗੀ ਮਹਾਰਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਲਈ ਸੀ... ਜੋ ਟਾਲਸਟਾਏ ਨਹੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਘੱਟ ਟਾਇਮ ਲੱਗੇਗਾ।ਸ਼ੀਆਓ ਪੇਅਲਾਂਗ, ਚੀਨ: ਮੇਰੇ ਖ਼ਿਆਲ ਨਾਲ ਚੀਨੀ ਇਸਪੇਰਾਨਤੋ ਹੋਰਨਾਂ ਯੂਰਪੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨਾਲੋ ਵਧੇਰੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਿੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਚੀਨੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸਪੇਰਾਨਤੋ ਸਿੱਖ ਲਈ ਹੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਿੱਖਣ ਵਿਚ ਇੱਕ ਅੈਡਵਾਨਟਿਜ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।ਇਸਪੇਰਾਨਤੋ ਕੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ?* 'ਫ਼ਿਰੰਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਬੋਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਸਪੇਰਾਨਤੋ ਆਪਸ ਚ ਗੁਫ਼ਤ ਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਡਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਸਾਨ ਤਰੀਕਾ ਹੈ।* ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਇਸਪੇਰਾਨਤੋ ਵਿਚ ਤਰਜੁਮਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਆਲਾ ਅਦਬ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਿਕੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਬੋਲੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਲਿਖਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹਨ। ਛੋਟੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਅਦਬ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸਪੇਰਾਨਤੋ ਤੋਂ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਕਿਫ਼ ਹੋਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ।* ਕਾਫ਼ੀ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੇ ਫ਼ਿਰੰਗੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੀ ਤਾਲੀਮ ਵਿਚ ਇਸਪੇਰਾਨਤੋ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਇਸਪੇਰਾਨਤੋ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਪਿੱਛੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਫ਼ਰਾਂਸਿਸੀ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਆਦਾ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਚੋਹਾਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਫ਼ਰਾਸਿਸੀ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਦੇਂ ਰਹੋ।* ਪਾਸਾਪੋਰਤਾ ਸੇਰਵੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਫ਼ਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਤੁਸੀ ਇਸਪੇਰਾਨਤੋ ਬੋਲਦੇ ਹੋਵੋ। ਇਸ ਸੂਚੀ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਸੀ 90 ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਰਾਤ ਬਿਤਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਦੇ ਰਸਮੋ-ਰਿਵਾਜ ਅਤੇ ਤਹਜ਼ੀਬ ਨਾਲ ਜਾਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਸੀ ਇਹ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੇਜ਼ਬਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਝੇਂ ਗਾਣੇ ਹਨ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਉੱਚ-ਨਿੱਚ ਨਹੀ ਹੈ।* ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਰੋਜ਼ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸਪੇਰਾਨਤੋ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਦਾ ਹੈ - ਮਜ਼ਹਬੀ ਪ੍ਰਾਥਨਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲਿਸ਼ 'ਤੇ ਕੋਰਸ।* ਇਸਪੇਰਾਨਤੋ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿੰਦਾਦਿਲ ਆਲਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕਲਚਰ ਹੈ।ਇਸਪੇਰਾਨਤੋ ਵਿਚ ਗਾਣੇ, ਫ਼ਿਲਮਾਂ, ਕਵਿਤਾਵਾਂ, ਨਾਵਲ, ਮੈਗਜ਼ੀਨਾਂ, ਪਲੇ, ਕੈਬੈਰੇ, ਗਾਣੇ, ਪੌਪ ਅਤੇ ਰੈਪ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਗਰੁੱਪ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਇਸਪੇਰਾਨਤੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਤੁਸੀ ਇਸਪੇਰਾਨਤੋ ਵਿਚ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ।ਕਈ ਲੋਕ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਇਸਪੇਰਾਨਤੋ ਬੋਲਦੇ ਹਨ, ਅਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਦਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਇਸਪੇਰਾਨਤੋ ਹੈ।ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਇਕਸੈਪਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ?ਬਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੀ ਇਸਪੇਰਾਨਤੋ ਗਰਾਮਰ ਵਿਚ ਇਕਸੈਪਸ਼ਨ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਵਰਬ ਰੈਗੂਲਰ ਹਨ. ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਤਰਤੀਬ ਲਾਜਮੀ ਨਹੀ ਹੈ (ਇਸ ਵਜਿਹ ਨਾਲ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ)। ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਲਿੱਖੇ ਹਨ, ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲਣੇ ਹਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਮੂਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਪਛਾਣ ਆ ਜਾਵੇਗੀ।ਬੋਲਣ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।TEJO (ਜਵਾਨ ਇਸਪੇਰਾਨਤੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ)TEJO ਜਵਾਨ ਇਸਪੇਰਾਨਤੋ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਚਾਰੋ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਟਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਚ ਮਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ।ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਈਵੈਂਟ ਆਰਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਆਪਸ ਚ ਦੋਸਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸਪੇਰਾਨਤੋ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਲਚਰ ਦਾ ਲੁਤਫ਼ ਉੱਠਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕ, ਅੰਤਰ-ਤਹਿਜ਼ੀਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਪੇਰਾਨਤੋ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਜਵਾਨ ਲੋਕ ਐਨਰਜੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੱਚ ਵਿਚ ਇੱਟਰਨੇਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਜਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।<Federacia Esperanto de Barato> 5 Archana Corner, Sahayadri Park, Salunkhe Vihar Rd, 411 048 Pune t.of.: +fakso (20) 842323, <helpo@vsnl.com>
54
Panĝaba-PKاسپرانتو؟قومانترینرپکھاجمہوریآسانی نال سکھی جان والی120 ملکاں توں ودھ وچ ورتی جاندی ہے۔ اس نوں سکھن والے اکثر گبھرو جوان اتے مٹیاراں ہندے ہن، جو ہوراں کلچراں پرتی کھلے ہندے ہن، بھاشاواں وچ دسچلپی رکھدے ہن، سیر-سپاٹے دا شوق پالدے ہن، اتے پوری دنیا وچ جان-پچھان ودھاؤن وچ رچی رکھدے ہن۔ایہہ کسی وکھرے دیش، نسلی فرقے جاں قوم نال جڑی ہوئی نہی ہے۔ اسپیرانتو اوہناں دی بھاشا ہے، جو اس نوں سکھدے ہن۔ ایہہ اس زبان دی اک وڈی خوبی ہے جس دا مقصد ہی وکھرے-وکھرے لوکاں وچ اک آسانی نال چڑھے جان والے پل دا کم کرنا ہے۔<Federacia Esperanto de Barato> 5 Archana Corner, Sahayadri Park, Salunkhe Vihar Rd, 411 048 Pune t.of.: +fakso (20) 842323, <helpo@vsnl.com>
55
Persaاسپرانتو؟بین‌المللیخنثامردم‌سالارانهزودیادگرفتنیدر بیش از ۱۲۰ کشور در سراسر جهان به کار می‌رود. کسانی که آن را می‌آموزند، معمولا جوانانی اند که ذهن خود را به دیگر فرهنگ‌ها گشوده اند، در باره‌ی زبان‌های گوناگون کنج‌کاو اند، و آنان که تماس‌های شخصی با سراسر جهان را دوست دارند.‏در انحصار هیچ ملت، دین، نژاد، یا مردمی نیست. اسپرانتو متعلق به کسانی است که آن را آموخته اند. این، برای زبانی که وظیفه‌ی خود را دسترس‌پذیری برابر برای همه‌ی مردم می‌داند، برتری بزرگی است.‏یادگیری آن، با توجه به ساختار روشمند خود زبان، اغلب از دیگر زبان‌های بیگانه ساده‌تر است. هر کس که اسپرانتو می‌آموزد، فرصت خوبی دارد تا به سطحی نزدیک به زبان مادری برسد، و بی آن که به پیش‌زمینه‌ی زبان‌شناختی نیاز داشته باشد، هم‌سطح با دیگران با آن‌ها ارتباط برقرار کند.‏لئو تولستوی: شش سال پیش، دستورزبان و فهرستی از واژگان اسپرانتو را دریافت کردم؛ سپس بیش‌تر از ۲ ساعت مطالعه نیاز نبود تا بتوانم آن را راحت بخوانم، اگر ننویسم…. هرچند کسانی هم که تولستوی نیستند، برای آموختن‌اش زمان چندان بیش‌تری نخواهند خواست.‏پیلانگ شیائو، چین: به نظرم، چینی‌ها اسپرانتو را آسان‌تر از زبان‌های اروپایی می‌آموزند. چینی‌هایی که پیش‌تر آن را آموخته اند، از برتری بزرگ آن نسبت به مردم دیگر، که زبان‌های اروپایی را می‌آموزند، لذت می‌برند.‏مزایای آموختن اسپرانتو چیست؟ـ* به داشتن زبان مشترک، برای ارتباط آسان و مستقیم با مردمی از کشورهای خارجی کمک می‌کند. کسانی که اسپرانتو را به کار می‌برند، ارتباط بی‌واسطه و نزدیکی با دیگران، با هر زبان مادری‌ای، دارند.‏‏* در میان کتاب‌های ترجمه‌شده به اسپرانتو، شاهکارهای کلاسیک بزرگ و «گوهرهای ادبی»‌ای هست که به زبان‌های کم‌ترشناخته‌شده نوشته شده، و بدون اسپرانتو از آنان آگاه نمی‌شوید.‏‏* مطالعات بسیاری ارزش اسپرانتو در یادگیری دیگر زبان‌های بیگانه را اثبات کرده اند: به صورت خلاصه، یک سال مطالعه‌ی اسپرانتو و (برای نمونه) سه سال مطالعه‌ی فرانسوی، به تسلط بهتری در فرانسوی می‌انجامد، تا چهار سال فقط مطالعه‌ی فرانسوی.‏‏* با خدمات گذرنامه‌ای – شبکه‌ای از میزبانانی که نزدیک ۵۰ سال دایر بوده – می‌توانید شب‌ها را رایگان با مردم محلی در سراسر جهان (در بیش از ۹۰ کشور) سپری کنید، در راه صمیمانه با فرهنگ و رسوم محلی آشنا شوید، و با اجتماع ارتباط پیدا کنید. اغلب حتا در خواهید یافت که آشنایان مشترکی با میزبان دارید، و ارتباط برقرار کردن آسان است.‏‏* هرروزه، همایش‌هایی در باره‌ی اسپرانتو در جایی از جهان برگذار می‌شود. می‌توانید در این همایش‌ها هر چیزی پیدا کنید – از سخن‌رانی در باره‌ی موضوعات جالب تا دوره‌های ماساژ.‏‏* با اسپرانتو، در یک اجتماع جهانی فعال با یک فرهنگ جهانی عضو می‌شوید.‏به اسپرانتو، آواز، فیلم، شعر، رمان، مجله، تئاتر، میکده، ترانه، راک، پاپ و رپ هست. گروه‌های موسیقایی از کشورهای گوناگون با کمال میل به اسپرانتو آواز می‌خوانند. حتا می‌توان سوگند خورد!‏اسپرانتو در خانواده‌ها هم به کار می‌رود، و کودکانی یافت می‌شوند که از بدو تولد به اسپرانتو سخن می‌گویند.‏زبانی بی‌استثنا؟دستورزبان اسپرانتو هیچ استثنا و هیچ فعل بی‌قاعده‌ای ندارد. ترتیب واژه‌های جمله آزاد است (و به سخن‌گویانی با زبان‌هایی با ساختار متفاوت امکان می‌دهد به همان خوبی خودشان را به اسپرانتو بیان کنند). هر حرف همیشه یک صدا دارد، و نیز همان‌گونه نوشته می‌شود که خوانده می‌شود! بسیاری از ریشه‌های واژه‌ها را بی‌درنگ خواهید شناخت.‏برای آموختن صحبت‌کردن به اسپرانتو تنها چند ماه زمان نیاز است.‏‏TEJO (تِیو)؟ (سازمان جهانی جوانان اسپرانتودان)‏TEJO (تِیو) سازمان جهانی جوانان اسپرانتودادن است. این سازمان جوانان سخن‌گو به اسپرانتو را از سراسرجهان به هم پیوند می‌دهد.‏TEJO (تِیو) همایش‌های گوناگونی را سازمان‌دهی می‌کند، که در آن جوان‌ها دوستی‌های جدید می‌سازند، سرگرم می‌شوند و فرهنگ بی‌همتای اسپرانتو را تجربه می‌کنند. تیو در باره‌ی حقوق بشر، ارتباطات بین‌المللی، و تحمل یکدیگر آموزش می‌دهد. جوانان سخن‌گو به اسپرانتو، اجتماعی سرزنده و پرانرژی اند، که در سازمان در سطح محلی و بین‌المللی با هم ارتباط دارند؛ سازمانی که توسط خود آن جوانان اداره می‌شود.‏Irana Esperantista Junulara Organizo (IREJO)
http://esperanto.blogfa.com
انجمن اسپرانتوی ایران www.espero.ir
56
PiemontaESPERANTO?internassional,neutral,democràtich,fàcil d'amprendeDovrà da përson-e ch'a ven-o da pì che 120 pais dël mond. Coj ch'a l'amprendo 'l pì dle vòlte a son giovo ch'a veulo conòsse dle àutre colture e dle diverse lenghe, përson-e ch'a-j pias viagé e conòsse përson-e an gir për ël mond.Costa lenga a l'é nèn n'esclusiva d'un pòpol, ëd na nassion o d'un grup étnich particolar. L'Esperanto a l'é 'd coj ch'a l'amprendo. E cost a l'é un bel vantagi për na lenga ch'a l'ha la fonsion: d'esse un pont an tra ij divers pòpojGrassie a la strutura regolar ëd la lenga a l'é motobin pì fàcil amparé l'Esperanto pitòst ch'amparé n'àutra lenga strangera. Tùit coj ch'amprendo l'Esperanto a l'han la possibilità 'd rivé a un livel ch'a l'é quasi col d'un ch'a l'ha 'vùla coma lenga mare, e peuj dòp a peulo comuniché con d'àutre përson-e con qualsëssia lenga mare.Lev TOLSTOJ: A son ses ani ch'i l'hai arseivù na gramàtica e 'n vocabolari d'Esperanto; dòp nèn tant pì che doe ore a studielo i podìa nèn ëscrivlo, ma meno mach leslo sensa gnun problema... Fin-a coj ch'a son nèn Tolstoj a l'avran nèn da manca 'd tant ëd pì.XIAO Peilang, da la Cin-a: Second mi ij cinèis a 'mparo l'Esperanto con tanta pì facilità che àutre lenghe europenghe; e coj cinèis ch'a l'han già 'mparalo a l'han ëdcò un gran vantagi, an comparassion a j'àutri, quand ch'a studio lenghe europee.Còsa ch'a peul dé l'Esperanto?* Për comuniché an manera direta e fàcil con përson-e da pais ëstrangé a serv e a giuta 'vej na lenga an comun. Ël pì dle vòlte a-i é un contat diret e 'vzin con j'àutriqucand ch'a 's dòvra l'Esperanto, sensa 'l problema dla lenga mare.* An tra ij lìber virà an Esperanto a-i son ij grand clàssich dla literatura, e 'dcò dle "perle literarie" scrite an lenghe cite che an àutre manere t'avrìe nèn la possibilità 'd conòsse.* A-i é pì 'd në studi ch'a prova l'utilità dl'Esperanto për amparé dl'àutre lenghe strangere: an particolar se për esempi a së studia l'Esperanto për 1 ann e dòp a së studia 'l fransèis për 3 ani 'l risultà a sarà 'd savej mej ël fransèis che a studié mach lòn për 4 ani.* Con ël servissi Pasporta - na rej d'ospitant ch'a fonsion-a da quasi 50 ani - as peul passé la neuit a ca 'd gent dël pòst an tut ël mond (an pì tant che 90 pais) e completament a gràtiss; e 's peul parèj conòsse, an manera pì profonda, cole ch'a son la coltura e le costume locale, an avend na liura con la comunità dël pòst. E soèns a capitrà 'd trové dj'amis an comun con l'ospitant, e 'l comuniché a sarà fàcil e su 'n midem pian.* Tùit ij dì dl'ann a-i é da quaj part ant ël mond un quaj event esperantist. E an si event-sì as peul trové 'd tut - da conferense su argoment anteressant a cors për fé ij massagi.* Con l'Esperanto as pija part a na svicia comunità mondiala ch'a l'ha soa coltura mondiala.An Esperanto a-i son canson, cine, poesìe, romanz, giornaj, teatro, cabaret, mùsica rock, pop e rap. Grup musicaj ëd diverse nassion a dòvro volenté l'Esperanto për soe canson. An Esperanto as peul fin-a cristoné!L'Esperanto l'é dovrà 'dcò an dle famije andova che ij masnà lo parlo coma lenga mare.Na lenga sensa ecession?La gramàtica dl'Esperanto a l'ha mach pòche ecession, e gnun verb ch'a sia nèn regolar. L'órdin dle paròle ant le fras a l'é lìber (parej ij parlant ëd lenghe struturà an manere diverse a peulo dovré l'Esperanto al midem livel). Tute le litre as pronunsio 'mé ch'a së scrivo e sèmper ant la midema manera! Motobin ëd rèis as peulo 'rconòsse a prima vista.A-i é da manca mach ëd quaj mèis për comensé a parlé Esperanto. TEJO? (Organisassion dla Gioventù Esperantista Mondial)TEJO a l'é l'Organisassion dla Gioventù Esperantista Mondial, e a ten ansema giovo ch'a parlo Esperanto an tut ël mond.TEJO a organisa divers event andova che ij giovo as creo neuve 'micissie, as divertìsso e a fan esperiensa 'd cola ch'a l'é la coltura ùnica dl'Esperanto. TEJO s'òcupa 'd drit ëd l'òm, ëd comunicassion intërcoltural e toleransa. Ij giovo ch'a parlo Esperanto a son na comunità pin-a 'd vita e d'energìa, na comunità ch'as uniss an manera local e intërnassional an organisassion ch'a son gestì completament da ij giovo.Gruppo Esperantista Vercellese "Mario Sola"
Corso Libertà 300, 13100 Vërsej
esperantovc@yahoo.it
Torina Esperanto Centro "Giorgio Canuto"
Via Garibaldi 13, 10122 Turin
Tùit ij mercol da 8 ore a 11 ore dla sèira
info@esperanto.torino.it
http://esperanto.torino.it
57
PolaESPERANTO?międzynarodowe,neutralne,demokratyczne,łatwe do szybkiego nauczeniaUżywane przez ludzi w ponad 120 krajach świata. Ci, którzy się go uczą to zwykle osoby młode, otwarte na inne kultury, zainteresowane różnymi językami, chętnie podróżujące; ludzie, którzy lubią zdobywać nowe kontakty na całym świecie.Język ten nie jest powiązany z żadną narodowa czy etniczną grupą. Esperanto należy do ludzi, którzy się go uczą. To wielka zaleta języka, który ma pełnić funkcję mostu między różnymi społecznościami.Dzięki regularnej strukturze języka, jest on w porównaniu z innymi o wiele łatwiejszy do nauczenia. Wszyscy którzy uczą się esperanta mają szansę osiągnąć poziom rodowitego użytkownika i na tym poziomie komunikować się z innymi niezależnie od tła językowego.Lew Tołstoj: Przed sześcioma laty otrzymałem gramatykę i listę słówek esperanta; Po niespełna dwóch godzinach nauki mogłem, jesli nie pisać, to przynajmniej swobodnie czytać... Kto nie jest Tołstojem nie potrzebowałby jednak wiele więcej czasu.XIAO Peilang, Chiny: Według mnie Chińczycy uczą się esperanta o wiele łatwiej niż języków europejskich. Ci Chińczycy, którzy już się go uczyli, zyskują również wielkie korzyści w porównaniu do innych ludzi, którzy uczą się języków europejskich.Co może dać esperanto?* Posiadanie wspólnego języka jest przydatne w łatwej i bezpośredniej komunikacji z ludźmi z obcych krajów. Niezależnie od języków ojczystych, używając esperanta zyskuje się bezpośredni i bliski kontakt z innymi użytkownikami.* Między wieloma tytułami przetłumaczonymi na esperanto znajdują się wielkie klasyczne dzieła literatury oraz książki napisane oryginalnie w językach małych narodów, których w innym wypadku nigdy nie miałbyś szansy przeczytać.* Wiele badań potwierdziło wartość esperanta w nauce innych języków obcych: krótko mówiąc, ucząc się esperanta przez rok, a potem na przykład francuskiego przez trzy lata, uzyskuje się lepszy poziom znajomości francuskiego niż ucząc się tylko francuskiego przez cztery lata.* Z Pasporta Servo – siecią gospodarzy działającą już prawie 50 lat – możesz przenocować u esperantystów z całego świata (w ponad 90 krajach) zupełnie bezpłatnie, po drodze blisko zapoznać się z lokalną kulturą i zwyczajami oraz zyskać więzi z wspólnotą esperancką. Często odkryjesz nawet, że masz już wspólnych znajomych ze swoim gospodarzem, a komunikacja między wami jest łatwa i równa.* Każdego dnia gdzieś na świecie odbywa się jakieś esperanckie spotkanie. Na takich imprezach możesz znaleźć coś dla siebie – od wykładów na ciekawe tematy po kursy masażu.* Przez esperanto można stać się częścią żywej ogólnoświatowej społeczności z międzynarodową kulturą.Istnieją piosenki, filmy, poezja, powieści, czasopisma, teatr, kabaret, ballady, rock, pop i rap w esperancie. Zespoły muzyczne z różnych krajów chętnie używają esperanta w swoich utworach. Można nawet przeklinać!Esperanto jest używane również przez rodziny, są dzieci, które mówią po esperancku od urodzenia.Język bez wyjątków?Gramatyka esperancka nie posiada wyjątków i nieregularnych czasowników. Szyk zdania jest dowolny (co pozwala osobom z różnie ukształtowanymi strukturami językowymi równie dobrze wyrażać się w esperancie). Każda litera jest zawsze tak samo wymawiana, a zapis jest równy wymowie ! Wiele z rdzeni wyrazowych mógłbyś rozpoznać już teraz.Potrzeba zaledwie kilku miesięcy by zacząć mówić w esperancie.TEJO? (Światowa Esperancka Organizacja Młodzieżowa)TEJO to Światowa Esperancka Organizacja Młodzieżowa. Zrzesza młodych użytkowników esperanta z wszystkich zakątków świata.TEJO organizuje różne imprezy, podczas których młodzi ludzie mogą nawiązać nowe znajomości, bawić się wspólnie i odkrywać unikatową kulturę esperancką. TEJO uczy też o prawach człowieka, komunikacji międzykultrowej oraz tolerancji. Młodzi użytkownicy esperanta są pełną życia i energii społecznością zrzeszoną w organizacji, która w całości zarządzana jest przez młodzież.Polska Młodzież Esperancka
ul. Gen. Wł. Andersa, 37/59a
00-159 Warszawa (Polska)
www.pej.pl
Babelturo
ul. Piękna, 3
15-282 Białystok (Polska)
http://espero.bialystok.pl
+48 883 052 79
Krakovanoj
Jagiellońskie Centrum Językowe
ul. Krupnicza, 2
Kraków (Polska)
http://krakovanoj.pl
kontakto@krakovanoj.pl
E-senco
Towarzystwo Kulturalno-Społeczne im. Ludwika Zamenhofa
ul. Podmiejska, 15
61-357 Poznań
e-mail: kontakto@esenco.org
http://www.esenco.org
Studencki Esperancki Klub “Aŭroro”
ul. Pocztowa 9
PL-53-313 Wrocław (Polska)
eo.wroclaw@gmail.com
http://eo.wroclaw.pl/auroro
58
PortugalaESPERANTO?internacional,neutro,democrático,e de fácil aprendizado.O esperanto é falado por pessoas de mais de 120 países ao redor do mundo. Geralmente, aqueles que decidem estudar esta língua são jovens que gostam de conhecer outras culturas, viajar e fazer amizades mundo a fora.Não está particularmente ligada a uma nação, etnia ou povo. O Esperanto pertence a todos os seus falantes. E esta é uma grande vantagem para uma língua cujo propósito é ser uma ponte entre os povos, acessível a todos.Graças à sua simples estrutura, o esperanto é muito fácil de aprender comparado a outros idiomas. Todos os que aprendem esta língua têm boas chances de atingir a fluência e se comunicar perfeitamente com outros falantes, independente de sua língua original.Leão Tolstói: Há seis anos, recebi uma gramática e um dicionário de esperanto. Depois de não mais que duas horas de estudo eu já podia, se não escrever, pelo menos ler naturalmente. Aqueles que não são Tolstói, no entanto, não precisarão de muito mais tempo.
Xiao Peilang, China: Na minha opinião, os chineses aprendem a falar esperanto com muito mais facilidade que as línguas europeias. O chineses que estudam esperanto também desfrutam de uma vantagem em relação a outras pessoas quando estudam línguas europeias.
O que o Esperanto
tem a oferecer?
Uma língua comum é muito útil para quem quer conhecer pessoas de outros países. Com o esperanto, é possível ter um contato próximo e direto com outros falantes, independente de suas línguas maternas.
Entre os livros traduzidos para o esperanto estão grandes obras clássicas e “obras primas”, que foram originalmente escritas em línguas pouco faladas, que você dificilmente conheceria de outra maneira
Vários estudos comprovam a utilidade do esperanto no aprendizado de outras línguas estrangeiras. Por exemplo, se você estudar esperanto durante um ano, e logo após estudar francês durante três anos, estará mais perto da fluência na língua francesa do que se tivesse estudado somente o francês por quatro anos ininterruptos.
Com o Pasporta Servo – rede de hospedagem que funciona há quase 50 anos – você pode se hospedar em casas de outros esperantistas, em mais de 90 países, sem pagar nenhum centavo, tendo um contato mais íntimo com o povo e com a cultura local, e criar laços com a comunidade em que se visita. Frequentemente, você vai até descobrir que você já tem amigos em comum com a pessoa que te hospederá, e a comunicação será mais fácil e igual.
Há eventos de esperanto acontecendo ao redor do mundo, durante o ano inteiro. Nesses eventos você pode encontrar de tudo – desde palestras sobre temas muito interessantes até cursos de massagem.
Através do esperanto, você se torna membro de uma família mundial, e entra em contato com a cultura de todo o mundo
Há músicas, filmes, poesias, romances, novelas, revistas, peças teatrais, rock, pop e rap em esperanto. Bandas de vários países usam o esperanto em suas canções. Dá até para rezar em Esperanto!

O esperanto também é falado no seio de algumas famílias, em que muitas crianças têm o esperanto como língua nativa.
Uma língua sem variações?A gramática do esperanto praticamente não tem variações, e não tem verbos irregulares. A ordem das palavras nas frases é livre, dando ao falante uma maior liberdade para se expressar. Cada letra é sempre pronunciada da mesma maneira, e a escrita simples praticamente se autopronuncia. As raízes do esperanto foram herdadas de várias outras línguas, e algumas delas você poderá reconhecer imediatamente.São necessários apenas alguns poucos meses para começar a falar esperanto.TEJO? (Organização
Mundial de Jovens Esperantistas)
TEJO é a Organização Mundial de Jovens Esperantistas, que reúne jovens falantes de esperanto, do mundo inteiro.A TEJO organiza muitos eventos, onde os jovens fazem novas amizades, se divertem e disfrutam da cultura singular do esperanto. Entre as causas defendidas pela TEJO estão os direitos humanos, o diálogo intercultural e a tolerância. Os jovens esperantistas são uma comunidade viva e energética, que une local e internacional em uma organização que é totalmente dirigida pelos próprios jovens.Juventude Esperantista Brasileira / BEJO
Ed. Venâncio III Sala 303, Brasília - DF, CEP 70.393-902 Telefones: (61) 3226-1298  Fax: (61) 3226-4446 http://eo.bejo.esperanto.org.br bejoesperanto@gmail.com
Associação Portuguesa de Esperanto, Secção Juvenil
Rua Dr. João Couto, 6 r/c A
1500‑239 Lisboa (Portugal)
(+351)217.141.359
59
RumanaESPERANTO?internațional,neutru,democratic,ușor de învățatEsperanto este o limbă vorbită în peste 120 de țări din întreaga lume. Persoanele care o învață, în general, sunt tineri cu mintea deschisă față de alte culturi, curioși să cunoască limbi străine, iubitori de călătorii și interesați sa aibă contacte oriunde în lume.Limba esperanto nu este legată de nici o națiune, nici un grup etnic sau popor în mod special. Ea aparține tuturor oamenilor care o învață. Acesta este un mare avantaj pentru o limbă care are ca funcție principală aceea de a fi o punte între toate popoarele. Datorită structurii regulate a limbii esperanto, aceasta este mult mai ușor de învățat în comparație cu alte limbi străine. Toți cei care învață esperanto au multe șanse de a ajunge la un nivel aproape nativ și apoi de a comunica cu alte persoane, indiferent de mediul lingvistic de proveniență.Lev Tolstoi: "Acum sașe ani am primit o carte de gramatică și un mic dicționar de esperanto. După nu mai mult de două ore de învățat, puteam să citesc fară probleme, și chiar poate să și scriu...". Chiar dacă nu sunteți Tolstoi, nu o să aveți nevoie de mai mult timp.Xiao Peilang, China: "După mine, chinezii învață mult mai ușor limba esperanto decât limbile europene. Chinezii care știu deja această limbă au un mare avantaj față de ceilalți în ceea ce privește învățarea limbilor europene."Ce poate oferi esperanto?Pentru a putea avea contacte cu persoane din țări străine, este de ajutor o limbă comună. Cei care folosesc esperanto au un contact mai apropriat cu celelalte persoane, indiferent de limba nativă a fiecăruia.Printre cărțile traduse in esperanto figurează mari opere clasice și "perle literare" scrise în limbi mai puțin cunoscute de care altfel nu s-ar fi auzit.Multiple studii au dovedit valoarea propedeutică a limbii esperanto în învățarea altor limbi străine: pe scurt, studierea limbii esperanto timp de un an și apoi (de exemplu) studierea francezei timp de trei ani duce la o mai bună cunoaştere a francezei decât studierea doar a limbii franceze timp de patru ani.Cu Pasporta Servo (Serviciul Pașaport_ - o rețea internațională de gazde, operativă de aproape 50 de ani - puteți fi găzduiți de către localnici esperantiști din întreaga lume (în peste 90 de țări) în mod total gratuit, pentru a cunoaște cultura și obiceiurile locale, creând în același timp legături cu comunitatea. De multe ori veți descoperi chiar că aveți prieteni în comun cu gazda, și comunicarea va fi ușoară și egală.În fiecare zi a anului, undeva în lumea întreagă, are loc un eveniment în esperanto. În aceste întâlniri puteți găsi orice doriți, de la prelegeri pe teme de interes până la lecții de masaj.Prin esperanto veți deveni parte a unei comunități active la nivel mondial, cu o cultură ce cuprinde întreaga lume.Există cântece, filme, poezii, romane, reviste, piese de teatru, spectacole de cabaret, cântece rock, pop și rap în esperanto. Grupuri muzicale din mai multe țări folosesc cu plăcere limba esperanto în cântecele lor. Se pot spune chiar și vulgarităţi!Esperanto este vorbit și în familii, sunt copii care vorbesc această limbă chiar de la naștere.O limbă fără excepții?Gramatica limbii esperanto nu are aproape nici o excepție și nici verbe neregulate. Ordinea cuvintelor în propoziție este liberă (și permite vorbitorilor de limbi structurate în mod diferit să se exprime la fel de bine). Fiecare literă este întotdeauna pronunțată la fel, și nu există litere fără sunet. Rădăcinile cuvintelor sunt ușor de recunoscut și memorat.Îți trebuie doar câteva luni ca să înveți bine limba esperanto.TEJO? (Organizația Mondială a Tineretului Esperantist)TEJO este Organizația Mondială a Tineretului Esperantist. Aceasta reunește și pune în contact tineri vorbitori de esperanto din toate colțurile lumii.TEJO organizează multe evenimente diferite, în care tinerii își fac noi prieteni, se distrează și trăiesc cultura unică a limbii esperanto. TEJO sensibilizează pe teme din domeniul drepturilor omului, comunicație interculturală și toleranță. Tinerii vorbitori de esperanto sunt o comunitate plină de idei și energie, uniți la nivel local și internațional într-o organizație guvernată de ei înșiși.Asociaţia Română de Esperanto, Universitatea Timişoara, bd. V. Pârvan 4, 300223 Timişoara,
a_bute@yahoo.com
60
RusaЭСПЕРАНТО?международныйнейтральныйдемократичныйлегкий в изученииИспользуется в более чем 120 странах мира. Обычно этот язык изучает молодежь, открытая к другим культурам, интересующаяся языками, любящая путешествовать и знакомиться с людьми во всем мире.Этот язык не принадлежит ни одной нации, ни одному народу. Эсперанто принадлежит людям, которые его изучают. Это является большим преимуществом для языка, функция которого - создать мостик между различными народами.Благодаря четкой структуре языка эсперанто учится легче по сравнению с другими иностранными языками. У всех, кто учит эсперанто, есть хороший шанс достичь уровня носителя языка и после на таком уровне общаться с другими людьми независимо от родного языка.Лев Толстой: Шесть лет назад я натолкнулся на грамматику и список слов языка эсперанто. Не более чем через два часа изучения я мог если не сочинять на этом языке, то хотя бы свободно читать на нем... Мы с вами не Толстые и нам не требуется немного больше времени для изучения.Сиао Пейланг: По моему мнению китайские люди учат эсперанто намного легче, чем европейские языки. Те китайцы, которые его уже изучили, также пользуются большим преимуществом по сравнениею с другими людьми, когда они изучают европейские языки.Что может дать эсперанто?* Владение общим языком позволяет иметь возможность напрямую и легко общаться с людьми в других странах. Так можно установить непосредственный и близкий контакт с окружающими, когда они используют эсперанто вне зависимости от того, какой язык для них является родным.Среди книг, переведённых на эсперанто, есть великие классические произведения и "жемчужины литературы", изначально написанные на малых языках, с которыми у Вас просто не будет возможности познакомиться иначе.Многочисленные исследования подтвердили ценность эсперанто для изучения прочих иностранных языков: если коротко, то изучение эсперанто в течение года, а потом, например, французского в течение 3-х лет даёт более качественное владение французским, чем если бы Вы учили его 4 года.* С помощью Pasporta servo - сети туристического обмена, действующего уже почти 50 лет - Вы сможете переночевать у местных жителей по всему миру (в более чем 90 странах) совершенно бесплатно, по пути ближе знакомясь с местной культурой и порядками, а также присоединиться к сообществу. Часто Вы даже будете обнаруживать, что у Вас с хозяином уже есть общие знакомые, а общение происходит просто и равноправно.* Каждый день где-нибудь в мире происходит какое-либо эсперанто-мероприятие. В ходе таких мероприятий Вы сможете найти для себя что угодно - от лекций на интересные темы до курсов массажа.* С помощью эсперанто люди становятся частью живого всемирного сообщества с глобальной культурой.Существуют песни, фильмы, поэзия, романы, журналы, театр, кабаре, шансон, рок, поп и рэп на эсперанто. Музыкальные группы из разных стран охотно используют эсперанто в своих песнях. Некоторые могут даже материться!Эсперанто также используется в семьях, и находятся дети, говорящие на нём от рождения.Язык без исключений?Грамматика эсперанто практически не имеет исключений, а так же не содержит неправильных глаголов. Порядок слов во фразах свободный (что позволяет говорящим на разноструктурных языках одинаково хорошо выражать мысли на эсперанто). Каждая буква произносится всегда одинаково, и как написано - так и читается! Многие корни слов Вы сможете тут же узнать. Требуется лишь несколько месяцев, чтобы заговорить на эсперанто.TEJO? (Всемирная Молодежная Организация Эсперантистов)TEJO - это Всемирная Молодёжная Эсперанто Организация. Она объединяет говорящих на эсперанто молодых людей со всех уголков планеты.TEJO организует различные мероприятия, на которых молодёжь заводит новые знакомства, развлекается и погружается в уникальную культуру эсперанто. TEJO осуществляет тренинг по внешним связям, межкультурному общению и толерантности. Молодые эсперантисты представляют собой полное жизни и энергичное сообщество, объединённую на местах и в международном масштабе организацию, которая полностью управляется молодёжью.Rusia Esperantista Unio,
ul. Ŝĉerbakovskaja 32/7-292, Moskva RU-105318
Kirill Noviĉenko, 29.09.2016
kirson-7@mail.ru
Olga Shiliaeva, la 17-a de decembro 2016, lelka_shilyaeva@mail.ru
61
Sinhalaඑස්පෙරාන්තො?
62
SlovakaESPERANTO?medzinárodné,neutrálne,demokratické,rýchlo naučiteľnéPoužívané ľuďmi z viac ako 120 krajín na zemi. Tí, čo sa ho učia, sú zvyčajne mladí ľudia otvorení iným kultúram, zaujímajúci sa o rôzne jazyky, takí, čo radi cestujú a radi udržujú osobné kontakty všade na svete.Nie je spojené so žiadnym národom, etnikom alebo národnosťou. Esperanto patrí tým ľuďom, ktorí sa ho učia. To je veľká výhoda pre jazyk, ktorého funkciou je: vytvoriť spravodlivý most medzi rozličnými národmi.Vďaka pravidelnej štruktúre tohto jazyka je zvyčajne oveľa jednoduchšie sa ho naučiť v porovnaní s inými cudzími jazykmi. Každý, kto sa učí esperanto, má dobrú šancu dosiahnuť úroveň materinského jazyka a potom na rovnakej úrovni komunikovať s ostatnými bez ohľadu na jazykové základy. Lev TOLSTOJ: Pred šiestimi rokmi som dostal gramatiku a slovník esperanta; Po menej ako dvoch hodinách štúdia som dokázal ak nie v ňom tvoriť, tak určite aspoň voľne čítať... Kto nie je Tolstoj, tak či tak nebude potrebovať omnoho viac.XIAO Peilang, Čína: Podľa môjho názoru sa Číňania naučia esperanto oveľa ľahšie než európske jazyky. Tí Číňania, čo sa ho už naučili, majú tiež obrovskú výhodu v porovnaní s ostatnými pri učení sa európskych jazykov. Čo môže esperanto ponúknuť?* Pre priame a jednoduché vzťahy s ľuďmi z cudzích krajín je veľmi výhodné mať spoločný jazyk. Zvyčajne je možné mať priamy a blízky kontakt s ostatnými vďaka využitiu esperanta bez ohľadu na materinské jazyky. * Medzi knihami preloženými do esperanta sa nachádzajú významné diela klasickej literatúry aj "literárne perly" originálne napísané v menšinových jazykoch, s ktorými by ste sa inak nemali šancu zoznámiť.* Viaceré výskumy dokázali hodnotu esperanta pri štúdiu iných cudzích jazykov: v skratke, po 1 ročnom štúdiu esperanta a následnom 3 ročnom štúdiu napríklad francúzštiny, je výsledná znalosť francúzštiny lepšia ako po 4 ročnom štúdiu.* S Pasporta servo - sieťou hostiteľov funkčnou už skoro 50 rokov - môžete prenocovať u miestnych po celom svete (vo viac ako 90 krajinách) celkom bezplatne, cestou sa intímne zoznámiť s miestnou kultúrou a zvykmi, a získať spojenie s komunitou. Často dokonca zistíte, že už s hostiteľom máte spoločné kontakty, a komunikácia je jednoduchšia a rovnostárskejšia.* Každý deň v roku sa niekde na svete koná nejaké podujatie spojené s esperantom. Na týchto stretnutiach môžte nájsť hocičo - od prednášok na zaujímavé témy až po kurzy masáže.Vďaka esperantu sa stanete súčasťou aktívnej celosvetovej komunity s celosvetovou kultúrou.Existujú piesne, filmy, poézia, romány, časopisy, divadlo, kabaret, šansóny, rok, pop a rap v esperante. Hudobné skupiny z rôznych krajín radi používajú esperanto vo svojich piesňach. Dokonca sa v ňom dá aj nadávať! Esperanto je používané aj v rámci rodín, a existujú deti, pre ktoré je materinským jazykom Jazyk bez výnimiek?Gramatika esperanta takmer nepozná výnimky a nemá žiadne nepravidelné slovesá. Slovosled vo vetách je voľný (a dovoľuje ľuďom hovoriacim rôzne štrukturovanými jazykmi vyjadriť sa rovnako dobre aj v esperante). Každé písmeno je vždy vyslovované rovnako, a ako je niečo napísané, tak sa to aj číta! Mnohé slovné korene rozoznáte hneď. Na naučenie sa esperanta je treba len zopár mesiacov. TEJO? (Celosvetová Esperantská Mládežnícka Organizácia)TEJO je Celosvetová Esperantská Mládežnícka Organizácia. Spája mladých ľudí hovoriacich esperantom na celom svete.TEJO organizuje rôzne podujatia, počas ktorých si mladí ľudia vytvárajú nové priateľstvá, zabávajú sa a zažívajú jedinečnú esperantskú kultúru. TEJO robí tréningy o ľudských právach, medzikultúrnej komunikácii a tolerancii. Mladí ľudia hovoriaci esperantom sú živou a energickou komunitou, zjednotenou na lokálnej i medzinárodnej úrovni do organizácie, ktorá je plne vedená samotnými mládežníkmi. SKEJ - Slovenská Esperantská Mládež, skej@esperanto.sk, www.skej.esperanto.sk, skej@googlegroups.com
63
SerbokroataESPERANTO?međunarodan neutralandemokratičanbrzo se učiKoriste ga ljudi iz više od 120 država na svijetu. Najčešće se radi o mladim ljudima otvorenim prema drugim kulturama, koji vole učenje stranih jezika, koji vole putovati i ostvarivati osobne kontakte s ljudima iz cijelog svijeta. Esperanto ne pripada ni jednoj naciji, narodu ni etnografskoj grupi. Pripada onima koji ga nauče. Velika je to prednost za jezik čija glavna ideja je biti komunikacijski most među narodima. Zahvaljujući logičnosti stukture jezika, esperanto je lakše naučiti u usporedbi s drugim stranim jezicima. Svi koji nauče esperatno lako će doseći razinu komunikacije sličnu materinjem jeziku.Lav TOLSTOJ: Prije šest godina dobio sam opis gramatike i mali rječnik esperanta. Nakon manje od dva sata učenja mogao sam slobodno čitati, iako ne baš pisati... Čak i ako nisi Tolstoj, neće ti trebati mnogo više. XIAO Peilang, Kina: Smatram da je kinezima puno lakše naučiti esperanto u usporedbi s europskim jezicima. Oni koji su pak prvo naučili esperatno imaju veliku prednost pri učenju europskih jezika.Što esperanto nudi?Da bi mogli neposredno kontaktirati sa ljudima u stranim zemljama svakako je od pomoći zajednički jezik. Izravni i bliski kontakt se postiže korištenjem esperanta, neovisno o materinjim jezicima.Razne knjige prevedene su na esperanto, među njima i razni "književni biseri" originalno napisani na "manjim" jezicima koje možda ne bi imali prilike čitati.Mnoga istraživanja potvrdila su koliko esperatno koristi pri učenju drugih stranih jezika. Primjerice učiti esperanto tijekom jedne godine, te nakon toga učiti primjerice francuski tijekom tri godine daje bolje rezultate od učenja francuskog tijekom sve četiri godine.Uz pomoć međunarodne mreže gostoprimaca - Pasporta servo" - koja postoji već 50 godina moguće je potpuno besplatno prenoćiti kod domaćina iz cijeloga svijeta (više od 90 zemalja). Usput upoznavajući lokalnu kulturu i običaje te se povezati s zajednicom. Često se ispostavlja da već postoje zajednički poznanici te da je komunikacija lagana. Vjerojatno svakog dana kroz godinu se u nekom dijelu svijeta odvija neki organizirani susret esperantista. Na svakom od tih susreta naći će se svega - od predavanja o ozbiljnim i zanimljivim temama do tečaja masaže. Uz pomoć esperanta postaje se dio zajednice ljudi iz cijelog svijeta sa svojom posebnom kulturom. Pjesme, filmovi, poezija, romani, kazalište, cabaret, rock, pop i hip hop na esperaatnu. Glazbenici iz raznih zemalja rado koriste esperanto u svom stvaralaštvu. Sve je moguće - čak i psovke. Esperanto se koristi i kao obiteljski jezik unutar obitelji - postoje djeca kojima je esperanto jedan od materinjih jezika.Jezik bez iznimki?Potrebno je svega nekoliko mjeseci kako bi se progovorilo na esperantu.TEJO? (Svjetska organizacija mladih esperantista)TEJO je Svjetska organizacija mladih esperantista. Povezuje mlade govornike iz cijeloga svijeta, sa svih kontinenata. Hrvatska esperantska mladež (HEM)
Kneza Mislava 11/IV
10000 Zagreb (Hrvatska)
http://keja.hr
Esperanto Omladina Srbije
Terazije, 42
11000 Beograd
INFORMOJ PRI BOSNIOINFORMOJ PRI MONTENEGRO
64
Slovena
ESPERANTO?mednarodennevtralendemokratičenlahko naučljivUporabljajo ga ljudje iz več kot 120 držav po vsem svetu. Učijo se ga navadno mladi, ki so odprti do drugih kultur, se zanimajo za različne jezike, radi potujejo in tkejo osebne odnose z ljudmi s celega sveta. Ne pripada nobenemu določenemu narodu, ljudstvu ali etnografski skupini. Esperanto pripada ljudem, ki se ga učijo. To je velika prednost jezika, katerega glavni namen je premostiti težave pri sporazumevanju med različnimi narodi.Zaradi njegove preproste in enostavne strukture poteka učenje esperanta veliko hitreje kot učenje drugih tujih jezikov. Vsi, ki se ga učijo, lahko dosežejo nivo, ki je blizu nivoju maternega jezika. Lev TOLSTOJ: Pred šestimi leti sem dobil slovnico in seznam besed v esperantu. Po manj kot dveh urah učenja sem bil sposoben tekoče brati, če ne že pisati ... Četudi nisi Tolstoj, ne boš potreboval veliko več časa.XIAO Peilang, Kitajska: Menim, da se Kitajci lažje naučijo esperanta kot drugih evropskih jezikov. Nadalje imajo Kitajci, ki so se že naučili esperanto, veliko prednost pri usvajanju evropskih jezikov. Kaj Esperanto nudi?* Za neposredno in enostavno vzpostavljanje stikov z ljudmi iz tujih držav je skupni jezik v veliko pomoč. Z rabo esperanta se doseže neposreden in tesen stik ne glede na materni jezik.* Med knjigami, ki so bile prevedene v esperanto, najdemo tudi dela velikih literarnih klasikov. Prav tako pa se najdejo "literarni biseri", dela, ki so bila prvotno napisana v enem izmed manjših jezikov, s katerim se morda brez prevoda ne bi imeli priložnosti srečati. * Več raziskav je pokazalo, da znanje esperanta pomaga pri učenju drugih tujih jezikov. Tako na primer učenje esperanta 1 leto in nato npr. učenje francoščine 3 leta pomeni boljše rezultate v znanju francoščine, kot bi bilo znanje francoščine po štirih letih učenja.* S pomočjo mednarodne gostiteljske mreže "Pasporta servo", ki deluje že skoraj 50 let, lahko povsem brezplačno prenočiš pri domačinih z vsega sveta (v več kot 90 državah), dodobra spoznaš lokalno kulturo in navade ter vzpostaviš stik s skupnostjo. Pogosto celo odkriješ, da imata z gostiteljem iste znance, komunikacija pa je enostavna in enakopravna. * Prav gotovo se v tem trenutku nekje v svetu odvija esperantsko srečanje. Vsak dan vse dni v letu. Na teh srečanjih lahko vsak najde nekaj zase – od predavanj o zanimivih temah pa vse do tečaja masaže. * S pomočjo esperanta postaneš del živahne svetovne skupnosti s svetovno kulturo.Obstajajo pesmi, filmi, poezija, romani, revije, gledališče, kabareti, popevke, rock, pop in rap v esperantu. Glasbene skupine iz različnih držav z veseljem uporabljajo esperanto v svojih pesmih. Celo preklinjati je mogoče! Esperanto se rabi tudi kot družinski jezik in najdejo se otroci, ki so njegovi rojeni govorci.Jezik brez izjem?Slovnica esperanta skorajda nima izjem, poleg tega ni nepravilnih glagolov. Besedni red v stavku je prost (in omogoča govorcem strukturno različnih jezikov, da se v esperantu enako dobro izražajo). Vsaka črka je zmeraj izgovorjena enako in tisto, kar je zapisano, se izgovarja na enak način. Pri mnogo besedah je koren takoj prepoznaven.Da spregovoriš v esperantu, je potrebnih le nekaj mesecev učenja.TEJO? (Svetovna esperantska mladinska organizacija)TEJO je svetovna esperantska mladinska organizacija, ki združuje mlade govorce esperanta iz vseh koncev sveta.TEJO organizira različne dogodke, kjer mladi tkejo nova prijateljstva, se zabavajo in izkusijo edinstveno esperantsko kulturo. TEJO uri mlade o človekovih pravicah, medkulturnem sporazumevanju in strpnosti. Mladi govorci esperanta tvorijo živahno in energično skupnost, lokalno in mednarodno združeno v organizacijo, ki jo sami upravljajo.Združenje za esperanto Slovenije Štefanova 9, 1000 Ljubljana Http://www.esperanto.si/Esperantsko društvo Maribor
Maistrova 5, 2000 Maribor
Http://esperanto-maribor.si/
65
SŭahilaKIESPERANTO?cha kimataifacha usawa,cha kidemokrasia,rahisi ya kujifunzaKinatumiwa na watu wa nchi zaidi ya 120. Kwa kawaida wanaojifunza lugha hii ni vijana wanaovutiliwa na tamaduni mbalimbali na wanaopenda kuelewa lugha mbalimbali na wanaopenda kuwasiliana na watu wengine wa popote duniani.Lugha hii si mali ya taifa fulani wala ukabila fulani wala wananchi fulani. Kiesperanto ni mali ya wale wote wanaojifunza lugha hii. Hiyo ni manufaa kubwa kwa lugha yenye kazi ya kuwa daraja inayotumiwa kwa usawa na wananchi mbalimbali.Inawezekana kujifunza Kiesperanto kwa urahisi zaidi kuliko lugha nyingine kwa sababu ya sarufi isiyo na mambo yasizofuata kanuni za kawaida. Wanaojifunza Kiesperanto wana uwezekano mkubwa wa kukijua kama lugha mama na baadaye watawezekana kuwasiliana na wengine kwa usawa, bila kujali lugha mama zao.Lew TOLSTOJ, Urusi: Miaka sita iliyopita nilipata sarufi na kamusi fupi za Kiesperanto. Baada kujifunza masaa wao hayakuzidi mawili niliweza kusoma kwa ukamilifu ingawa sijaweza kuandika… Wale wasio Tolstoj hawahitaji muda zaidi sana.XIAO Peilang, Uchina: Ni maoni yangu kwamba wachina wanajifunza Kiesperanto kwa urahisi zaidi kuliko lugha nyingine za wazungu. Wale wachina waliojifunza Kiesperanto wanapata faida kubwa kuliko wale wanaojifunza lugha za wazungu.Kiesperanto kinaweza kupa nini?* Ili iwezekane kuwasiliana moja kwa moja na kwa urahisi na watu kutoka nchi geni lugha ya shirika. Wanaotumia Kiesperanto wanawasiliana na watu wengine moja kwa moja na bila vizuizi na bila kujali lugha mama zao.Baina ya vitabu vilivyotafsiriwa kwenda Kiesperanto zipo vitabu muhimu sana na vya thamani vilivyoandikwa kwa lugha zisizojulikana na kwa hiyo haiwezakani kuvisoma vinginevyo.Tafiti nyingi zimethibitisha kwamba Kiesperanto kinasaidia sana kujifunza lugha nyingine: kwa ufupi, ukijifunza Kiesperanto kwa muda wa mwaka 1 na baadaye, kwa mfano, ukisomea Kifaransa kwa miaka 3 utakijua vizuri zaidi kuliko kujifunza Kifaransa tu kwa miaka 4.Inawezekana kulala bure kwenye waesperanto popote duniani (zaidi ya nchi 90) kwa kutumia Pasporta Servo (Huduma ya Paspoti) - mtandao wa ukaribisho unafanya kazi kuanzia karibu miaka 50 iliyopita. Hii ni njia nzuri ya kuelewa tamaduni na watu wa mahali. Mara nyingi mnagundua kwamba mnashirikiana marafiki mengi na mawasiliano yatakuwa rahisi na kwa usawa.* Kila siku mkutano wa waesperanto uko mahali fulani duniani. Kwenye mikutano hii inawezekana kuhudhuria mihadhara juu ya mada za kuvutia mpaka madarasa ya matibabu ya kuchuliwa (meseji).* Kwa kutumia Kiesperanto tunaweza kuwa sehemu ya jumuiya ya dunia yenye utamaduni wa kimataifa.Zipo nyimbo, filamu, mashairi, riwaya, magazeti, michezo ya kuigiza, kabareti, rock, pop na rap katika lugha ya Kiesperanto.Kiesperanto kinatumiwa nyumbani pia, na wako watoto wanaoongea Kiesperanto kutoka wanapozaliwa.Lugha bila kanuni zisizo za kawaida?Sarufi ya Kiesperanto haina sehemu au kitenzi visivyofuata kanuni. Mpangilio wa maneno ya sentensi ni huru (unawezesha wanaoongea lugha zenye muundo tofauti waongee Kiesperanto vizuri). Kila herufi inatamkwa kila wakati namna moja tu! Inawezekana kufahamu mashina ya maneno mengi kwa urahisi sana.Kujifunza Kiesperanto kunachukua miezi michache sana.TEJO? (Shirika la Kimataifa la Vijana Waesperanto)TEJO ni Shirika la Kimataifa la Vijana Wanaotumia Kiesperanto. TEJO inawaunganisha vijana wanaongea Kiesperanto kutoka popote duniani.TEJO inaandaa mikutano mbalimbali ambapo vijiana wanapata marafiki mapya, wanajifurahisha na wazoea na tamaduni la pekee la Kiesperanto. TEJO inafundisha haki za watu, mawasiliano baina tamaduni tofauti na kutoa heshima kwa watu wote. Vijana wanaoongea Kiesperanto ni jumuiya yenye uchangamfu na bidii, linalounganishwa nchini na duniani na linalotawaliwa na vijana wenyewe.
66
SvedaESPERANTO?internationellt,neutralt,demokratiskt,lätt att lära sigAnvänds av människor i mer än 120 länder världen över. De som lär sig det är oftast ungdomar som är öppna för andra kulturer, nyfikna på olika språk, reslystna och gillar att ha personliga kontakter runt om i världen. Det är inte knutet till en viss nation eller folkgrupp, utan esperanto tillhör dem som lär sig det. Det är en stor fördel för ett språk som är tänkt att fungera som ett brospråk mellan olika folk.Tack vare språkets regelbundna struktur är det mycket lättare att lära sig än andra språk. Var och en som lär sig esperanto har en god chans att behärska språket näst intill modersmålsnivå, och sen kommunicera med andra på jämlik grund oavsett deras språkliga bakgrund.Leo Tolstoj: För sex år sedan fick jag en grammatik och ordlista över esperanto. Efter mindre än två timmars studier kunde jag om än inte skriva åtminstone läsa det fritt... Vi som inte är Tolstoj behöver dock inte mycket längre tid.Xiao Peilang, Kina: Som jag ser det verkar kineser lära sig esperanto lättare än europeiska språk. De kineser som lärt sig esperanto har också stora fördelar när de lär sig europeiska språk.Vad kan man ha för nytta av esperanto?* För att umgås med människor från andra länder behöver man ju ett gemensamt språk. Man kan ha direkt och nära kontakt när man använder esperanto, oberoende av varandras modersmål.* Många böcker har översatts till esperanto, däribland viktiga klassiska verk och "litterära pärlor" ursprungligen skrivna på mindre språk, som du annars inte haft chans att lära känna.* Flera studier har visat att esperanto är värdefullt när man lär sig andra språk: att studera esperanto ett år och sedan till exempel franska i tre år ger bättre resultat i franska än om man bara studerat franska i fyra år.* Med hjälp av Pasporta Servo - ett nätverk som finns sedan nästan 50 år tillbaka - kan du övernatta hos människor över hela världen (i mer än 90 länder) helt gratis, samtidigt som du lär känna kultur och sedvänjor, och får kontakt med den lokala befolkningen. Ofta upptäcker du till och med att du har gemensamma kontakter med din värd, och ni kommunicerar lätt och på ett jämlikt plan.* Det pågår ett esperantoarrangemang någonstans i världen varenda en av årets dagar. Där finner du alla möjliga aktiviteter: från föreläsningar om intressanta ämnen till massagekurser.* Med esperanto blir man en del av en livlig världsvid gemenskap med en världsvid kultur.Det finns sånger, filmer, poesi, romaner, tidskrifter, teater, kabaréer, visor, rock, pop och rap på esperanto. Musikgrupper från olika länder använder gärna esperanto i sina sånger. Man kan till och med svära på esperanto!Esperanto används även av familjer, och det finns barn som talar det som modersmål.Ett språk utan undantag?Esperantos grammatik har få undantag och inga oregelbundna verb. Ordföljden är fri (och låter människor som talar språk med olika struktur uttrycka sig lika väl på esperanto). Varje bokstav har alltid samma uttal, och ord uttalas precis som de stavas! Många ord och orddelar kommer du att känna igen direkt.Man behöver bara några månader för att kunna tala esperanto.TEJO?TEJO står för Tutmonda Esperantista Junulara Organizo, dvs Världsesperantoungdomsorganisationen. Den förenar unga esperantotalare från jordens alla hörn.TEJO anordnar olika arrangemang där ungdomar träffar nya vänner, har kul och tar del i esperantos internationella kultur. TEJO utbildar ungdomar i mänskliga rättigheter, interkulturell kommunikation och tolerans. Unga esperantotalare utgör en livlig gemenskap, som både lokalt och internationellt förenas i en organisation som helt styrs av ungdomarna själva.Sveriges esperantisters ungdomsförbundSuomen Nuorten esperantoliitto
Finlands Esperantoungdomsförbund
Finnlanda Esperantista Junulara Organizo (FEJO)
67
TagalogaESPERANTO?pandaigdigan,walang kinikilingan,demokratiko, at mabilis matutunan.Ginagamit ng mga tao mula sa higit pa sa 120 na bansa sa buong daigdig. Iyung mga nag-aaral nito ay ang mga kabataang nabubuksan ang kanilang mga sarili sa iba't-ibang kultura, nagiging mapag-alam sa iba't-ibang wika, nagkakaroon ng hilig sa paglalakbay, at nagnanais makakuha ng mga personal na kakilala at kaibigan sa buong daigdig.Hindi nabibilang ang Esperanto sa partikular na bansa, pangkat etniko o populasyon, bagkus ay nabibilang sa mga nag-aaral nito. Iyon ay isang malaking kalamangan para sa isang wika na nagnanais magsilbi bilang tulay sa pagitan ng iba't-ibang pangkat ng tao.Salamat sa regular na pagkakagawa nito, karaniwang higit na madali itong matutunan kung ihahambing sa ibang banyagang wika. Ang lahat ng nag-aaral ng Esperanto ay may malaking pagkakataon na makaabot sa mataas na antas, na tila sarili na nila itong wika, at makipag-talastasan sa iba't-ibang tao sa pantay-pantay na antas, hindi alintana kung anong wika ang pinagmulan ng bawat isa.Lev TOLSTOY: Anim na taon na ang nakalilipas, nakatanggap ako ng aklat ng gramatika at talasalitaan sa Esperanto. Matapos ang wala pa sa dalawang oras ng pag-aaral, marunong na ako, kung hindi man magsulat, ngunit kundi magbasa nang walang gaanong tulong. . . iyong mga hindi Tolstoy, gayunpaman ay hindi naman mangangailangan ng mas mahabang oras.XIAO Peilang, Tsina: Sa aking pananaw, talagang higit na madaling natutunan ng mga Intsik ang wikang Esperanto kaysa sa ibang mga wika sa Europa. Iyung mga Intsik na nakapag-aral na nito ay nakakuha ng mas maraming kalamangan sa iba kaysa kapag nag-aral naman sila ng iba pang wikang Europeo.Anong maaaring maibigay ng Esperanto?Ang pagkakaroon ng isang pandaigdigang wika ay malaking tulong sa tuwiran at madaling pakikipag-talastasan sa ibang tao mula sa ibang mga bansa. Kapag ang isang tao ay gumagamit ng Esperanto, kadalasan ay mayroon siyang tuwiran at malapit na relasyon sa ibang tao, hindi alintana ang magkakaibang mga inang wika.* Ilan sa mga aklat na naisalin na sa Esperanto ay ang mga malalaking klasikong akdang pampanitikan at ang mga "perlas ng panitikan" sa ibang wika, lalo na 'yung mga isinulat sa mga maliliit na wikang maaaring hindi mo kilala o hindi mo makikilala kung hindi dahil sa Esperanto.* Maraming pananaliksik na ang nagpatotoo sa halaga ng Esperanto sa pag-aaral ng iba pang banyagang wika: sa madaling salita, sa loob ng 4 na taon, ang pag-aaral ng Esperanto nang 1 taon at ng Pranses sa 3 susunod na taon ay nagbubunga ng mas mabuting kaalaman sa wikang Pranses, kaysa sa kung pag-aaralan ito sa buong 4 na taon.* Sa pamamagitan ng 'Pasporta Servo' (paglilingkod na 'mala-pasaporte') - samahan ng mga Esperantista na kusang-loob na nagpapatuloy sa mga panauhin sa kanilang bahay, na aktibo nang gumagana sa loob ng halos 50 taon -- maaari kang tumuloy bilang panauhin saanman sa buong daigdig (higit pa sa 90 na bansa) nang walang bayad, habang ikaw nama'y nakikilala pa nang lubos ang pampook na kultura at mga kasanayan, at nagkakaroon ng kaugnayan sa kanilang komunidad. Kadalasan, matutuklasan mo na lang na mayroon kang kilala na kilala rin ng nagpatuloy sa iyo; at ang pakikipag-usap at madali at pantay-pantay.* Mayroong pagpupulong sa Esperanto ang nangyayari, saanman sa daigdig, anumang araw ng taon. Sa mga pagpupulong na ito makahahanap ka ng kahit anong para sa iyo -- mula sa mga talakayan ukol sa mga kawili-wiling mga paksa, kahit hanggang sa mga aralin tungkol sa pagmamasahe!* Sa pamamagitan ng Esperanto, ang kahit sino ay nagiging isang bahagi ng isang buhay na pandaigdigang komunidad na mayroong pandaigdigang kultura.Mayroong mga awitin, pelikula, mga tula, mga nobela, magasin, teatro, kabaret, rock, ballad, pop, at rap sa Esperanto. Iba't-ibang pangkat ng mga musikerong nagmumula sa iba't-ibang bansa ang kusang-loob na gumagamit ng Esperanto sa kanilang mga awitin. Maaari nga ring magmura!Ang Esperanto ay ginagamit pati na rin sa loob ng mga pamilya, at mayroong mga kabataan na gumagamit na ng wikang ito mula pa sa kanilang pagkabata.Wikang walang eksepsyon?Ang gramatika o balarila ng Esperanto ay mayroong lubos na kakaunting mga eksepsyon, at wala ni isang pandiwang iregular. Malaya rin ang pag-aayos ng mga salita sa mga pangungusap (at sa ganitong paraan, napahihintulutan ang mga taong mula sa iba't-ibang mga wikang nagtataglay ng iba't-ibang istruktura na ipahayag ang sarili nang mabuti at maayos). Ang bawat titik ay may iisang bigkas, at binibigkas ang lahat ng isinusulat, kaya maginhawa ang pagbabasa! Maraming mga salitang-ugat, na kahit lagyan man ng panlapi, ay kaagad mo ring makikilala.Kailangan lang ng mangilan-ngilang buwan upang makapag-simulang maayos na magsalita ng Esperanto.TEJO? (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo/Pandaigdigang Samahan ng mga Kabataang Esperantista)Ang TEJO ay ang Pandaigdigang Samahan ng mga Kabataang Esperantista. Pinagbubuklod nito ang mga kabataang gumagamit ng Esperanto, saanmang sulok ng daigdig sila nanggaling.Ang TEJO ay naglulunsad ng iba't-ibang mga pagtitipon, kung saan nagkakaroon ng pagkakataon ang mga kabataan na makahanap ng mga bagong kaibigan, matuwa, at maranasan ang pambihirang kultura ng Esperanto. Ang TEJO ay nagtuturo ukol sa mga karapatang pantao, pakikipagtalastasan sa pagitan nga mga kultura, at pagiging mapagpahintulot. Ang mga kabataang gumagamit ng Esperanto ay isang buhay at masiglang komunidad, pinagbuklod sa iisang samahang pampook at pandaigdigan, na pinamamahalaan ng mga kabataan rin mismo.Filipina Esperanto-Junularo (FEJ)
c/o Albert Stalin Garrido
2 Catalina St. Azicate Homes
Gen. T. de Leon
PH-1442 Valenzuela City MM

+639267857032
admin@esperanto-ph.org
68
Tamilaஎஸ்பெராண்டோ?
69
TurkaESPERANTO?uluslararası,tarafsız,demokratik,hızlı öğrenilebilenEsperanto dili dünyada 120’den fazla ülkede kullanılmaktadır. Genelde dili öğrenenler, diğer kültürlere açık, değişik dilleri merak eden, seyahat etmeyi seven ve dünya üzerinde başkaları ile kişisel kontak kurmasını seven gençlerdir.Esperanto dili herhangi başka bir ulusa, etnik kültüre veya bir halka ait değildir. Esperanto sadece onu öğrenenlere ait olan bir dildir. Bu da fonksyonu çeşitli halklara eşit mesafe sağlayan köprü olma özelliğini taşıyan bir dil için büyük bir avantajdır.Dilin düzenli yapısı sayesinde, Esperanto genel olarak diğer yabancı dillere nazaran çok daha kolay öğrenilebiliyor. Dili öğrenen herkesin, dil geçmişinden bağımsız olarak, yaklaşık ana dil seviyesine ulaşması ve sonra da diğer kişilerle aynı seviyede iletişime geçebilme şansı çok fazladır.Leo TOLSTOY: Altı ay öncesinde Esperanto’nun dilbilgisi ve kelime listesi elime geçti; İki saatten daha az bir çalışma süresinde yazamama raĝmen hemen hemen rahat şekilde okumaya başladım... Tolstoy olmayan birisi için de bundan fazlası gerekmeyecektir. XIAO Peilang, Çin: Benim fikrime göre Çinliler Esperanto’yu diğer Avrupa dillerine nazaran çok daha kolay öğrenebiliyorlar. Dili öğrenen bu Çinliler, diğer Avrupa dillerini öğrenenlerle karşılaştırıldığında daha büyük bir avantajın tadını çıkartıyorlar.Esperanto neler verebilir?* Yabancı ülkelerden kişilerle doğrudan ve kolay bir şekilde ilişki kurmak için ortak bir dile sahip olmak iyi bir araçtır. Esperanto kullanan birisinin, anadilinden bağımsız olarak, başkaları ile doğrudan yakın ilişki kurması çok daha fazla mümkündür. * Esperanto diline tercüme edilen kitaplar arasında büyük klasikler ve herhangi bir kişin tanışmaya imkanı olamayacak küçük dillerin birinde yazılmış “edebi inciler”dir.* Çok sayıda araştırmada Esperanto dilinin diğer yabancı dillerin öğrenilmesinde çok önemli olduğunu ispatlamıştır: Önce 1 yıl kadar Esperanto çalışan birisi daha sonra örnek olarak Fransızca’yı 4 yerine 3 yılda öğrenmesi mümkün olmaktadır.* Pasaport Servisi ile Esperanto bilen birisi 90 ülkeden fazla yerdeki Esperantis’lerin yanında ücretsiz olarak tüm dünyada kalabilir, oranın yerel kültürü ile gelenekleri ile tanışabilir, ve oranın toplumu ile ilişkiler kurabilir (“Pasaporta Servo” 50 yılı aşkın bir süredir mevcut olan bir misafir etme ağıdır). Sıklıkla sizi misafir eden kişi ile aranızda toplumsal bir tanışıklığınız olduğunu keşfedersiniz, ve aranızdaki iletişim hem kolay hem eşitlikçidir. * Yılın her zamanında dünyanın bir yerinde bir Esperanto organizasyonu bulabilirsiniz. Bu organizasyonlarda kendiniz için herşeyi bulabilirsiniz, ilginç konular hakkında konuşmalardan masaj kurslarına kadar.* Esperanto dili sayesinde kişi dünya üzerindeki bu canlı toplumun ve dünya kültürünün bir parçası olur.Esperanto dilinde şarkılar, filmler, şiirler, romanlar, dergiler, tiyatrolar, kabareler, müzikler, rok, pop ve rap mevcuttur. Değişik ülkelerden müzik grupları şarkılarında gönüllü olarak Esperanto dilini kullanırlar. İsteyen bu dilde küfür bile edebilir!Esperanto dili ailelerin içinde bile konuşma dili olarak kullanılıyor, hatta bu dili ana dilleri olarak öğrenen çocuklar bile mevcut.İstisnaları olmayan bir dil mi?Esperanto dilbilgisinde hemen hiç istisnalar bulunmamaktadır, dilde hiç bir düzensiz fiil yoktur. Cümlelerdeki kelime sırası serbesttir (bu da Esperanto’da konuşanların kendi değişik dillerindeki yapıyı aynı rahatlıkla bu dilde de ifade etmelerini sağlar). Her harf her zaman aynı şekilde telaffuz edilir, ve herşey yazıldığı gibi okunur! Bir çok kelime kökünü hemen tanıyabilirsiniz.Esperanto konuşmaya başlamak için sadece bir kaç ay yeterlidir.TEJO ? (Dünya Esperantist Gençlik Organizasyonu)TEJO, Dünya Esperantist Gençlik Organizasyonudur. Dünyanın her köşesinde Esperanto dilini konuşan gençleri bir araya getirir.TEJO gençlerin yeni arkadaşlıklar edindiği, eğlendiği, ve eşsiz dünya kültürlerini tanıdıkları değişik aktiviteler organize eder. TEJO insan hakları, kültürler arası iletişim ve tolerans konularında eğitimler verir. Esperanto konuşan gençler yaşam dolu ve enerjik bir topluluk oluştururlar, ve gene kendileri tarafından yönetilen yerel ve uluslararası bir organizasyonla birbirlerine bağlanırlar .
70
UkrainaЕСПЕРАНТО?міжнароднанейтральнадемократичналегка для вивченняВикористовується людьми в 120 країнах світу. Цю мову зазвичай вивчає молодь, яка відкрита іншим культурам, яка цікавиться іноземними мовами, яка полюбляє подорожувати та воліє мати друзів по всьому світу.Вона не належить якійсь окремій нації, етносу або народу. Мова Есперанто належить тим людям, які її вивчають. Це велика перевага для мови, мета якої - бути рівноправним містком між різними народамиЗавнадяки чіткій структурі мови її можливо вивчити набагато легше, ніж будь-яку іншу іноземну мову. Кожен, хто вивчає Есперанто, має гарні шанси досягти дуже високого рівня, а потім вільно спілкуватися цією мовою з іншими, незалежно від мовного середовища.Лев Толстой: Шість років тому я отримав грамматику та словник мови есперанто. Приблизно за дві години вивчения я міг якщо не писати, то принаймні вільно читати книги цією мовою... Тим, хто не є Толстим, знадобиться не набагато більше часу для її вивчення.XIAO Peilang, Китай. Я вважаю, що для китайців вивчати Есперанто набагато легше, ніж європейські мови. Ті китайці, які вже вивчили цю мову, мають велику перевагу перед іншими, коли вони починають вивчати європейські мови.Що дає володіння мовою Есперанто?* Для того, щоб безпосередньо та легко спілкуватися з людьми з інших країн, корисно мати спільну мову. Використовуючи Есперанто, зазвичай люди досягають безпосередніх та близьких контактів з іншими, незалежно від рідних мов співрозмовників.* Серед книг, перекладених на Есперанто, є класичні твори та "літературні перли", які в оигіналі були написані т.зв. "малими мовами". Люди, які не володіють Есперанто, не мають можливості ознайомитися з ними.* Багато досліджень довели цінність знання Есперанто для вивчення іноземних мов. Вивчення мови Есперанто протягом 1 року та вивчення наприклад французької мови протягом 3 років дає набагато кращі знання французької мови, навіть якби ви вичали її протягом 4 років.* З "Папортною службою" - мережею гостинних есперантистів, яка функціонує вже майже 50 років, ви можете переночувати у місцевих мешканців по всьому світі (в більш ніж 90 країнах) зовсім безкоштовно. Це також дає можливість близько познайомитися з місцевою культурою та звичаями, відчути себе членом спільноти. Досить часто з'ясовується, що у вас є навіть спільні знайомі, а ваше спілкування є легким та рівноправним.* Кожного дня десь у світі відбувається якийсь Есперанто-захід. Під час таких заходів ви можете знайти для себе що завгодно - від лекцій на цікаві вам теми до курсів масажу.* За допомогою Есперанто можна долучитись до динамічної міжнародної спільноти з міжнародною культурою.Існують пісні, фільми, вірші, романи, періодичні видання, театральні постанови, шансон, рок та реп на Есперанто. Музичні гурти в різних країнах охоче використовують Есперанто в своїх піснях. Цією мовою можна навіть брутально вилаятися!Есперанто використовується також у якості родинної мови і є багато дітей, які розмовляють цією мовою від народження.Мова без виключень?Граматика Есперанто практичноне не має виключень та неправильних дієслів. Порядок слів у реченнях вільний. Це дозволяє носіям різних мов однаково добре висловлюватися мовою Есперанто. Кожна літера вимовляється завжди однаково та пишеться так же, як і читається. Багато коренів слів ви зможете одразу пізнати.Потрібно не більше кількох місяців для того, щоб почати розмовляти мовою Есперанто.TEJO? (Tutmonda Esperantista Junulara Organizo) Всесвітня організація есперантської молоді.TEJO є Всесвітньою організацією есперантської молоді. Вона об'єднує молодих есперантистів з усього світу.TEJO (Всесвітня організація есперантської молоді) організовує різноманітні заходи, під час яких молодь знайомится з новими друзями, розважається та пізнає унікальну Есперанто-культуру. TEJO організовує тренінги з прав людини, з міжкультурного спілкуванню та толерантності. Молоді есперантисти - це енергійна спільнота, об'єднана в міжнародну організацію, керівництво якою здійснює сама молодь.Українська Есперанто-асоціація: http://ukrea.retejo.net, українська ліга есперантської молоді: http://ulej.retejo.net. Ел. пошта: vs-06@ukr.net, Skype: barbulo2015
71
Urduaاسپرانتو؟عالمیغیر جانبدارجمہوریجلد سیکھی جانے والیکرہّ ارض پر 120 سے زائد ممالک کے لوگ استعمال کرتے ہیں۔ اسے عمومی طور پر سیکھنے والے وہ جوان ہیں جو دوسری ثقافتوں تک رسائی چاہتے ہیں، مختلف زبانوں کے بارے متجسس ہیں، سیاحت کے شوقین ہیں اور دنیا بھر میں شخصی روابط پسند کرتے ہیں۔یہ کسی محضوص قوم، نسلی گروہ یا لوگوں سے منسلک نہیں ہے۔ اسپرانتو ان لوگوں سے منسلک ہے جو اسے سیکھتے ہیں۔ زبان کے لئے اسکا بڑا فائدہ ہے جس کا فعل ہے: مختلف لوگوں کے مابین یکساں طور پر قابل رسائی پلزبان کی باقاعدہ ترکیب کے لئے شکریہ، دوسری غیر ملکی زبانوں کی نسبت عمومی طور پر اسے نہایت آسانی سے سیکھا جا سکتا ہے۔ وہ (سب) جو اسپرانتو سیکھتے ہیں، ان کے لئے مقامی/دیسی سطح تک پہنچنے کا اچھا موقع ہے اور بعد میں وہ اسی سطح پر آزادانہ لسانی پس منظر میں دوسروں سے روابط ہموار کرتے ہیں۔لیو ٹالسٹائی: میں نے چھ سال پہلے اسپرانتو کی گرائمر اور الفاظ کی لسٹ حاصل کی؛ بعد میں دو گھنٹے سے کم مطالعہ سے میں اس قابل ہو گیا، لکھنے کے نہیں، کم از کم آزادانہ پڑھنے کے ۔۔۔ جو ٹالسٹائی نہیں ہیں، تا ہم (انہیں) مزید وقت درکار نہیں ہے۔ شاؤ پئی لانگ، چین: میرے خیال کے مطابق چینی لوگ یورپی زبانوں کی نسبت با آسانی اسپرانتو سیکھتے ہیں۔ وہ چینی لوگ، جنہوں نے اسے سیکھا ہے، دوسرے لوگوں کی نسبت (اس کے) عظیم فوائد سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، جب وہ یورپی زبانیں سیکھتے ہیں۔اسپرانتو کیا دے سکتی ہے؟٭جو کتابیں اسپرانتو میں ترجمہ کی گئی ہیں وہ اعلی کلاسیکی عصر ہیں اور وہ "ادبی شاہکار" جو چھوٹی زبانوں میں لکھے گئے تھے، جنہیں آپ کو جاننے کا موقع میّسر نہ تھا۔٭متعدد تحقیقات نے دوسری غیرملکی زبانوں کو سیکھنے کے لئے اسپرانتو کی قدر کو ثابت کیا ہے۔ مختصر یہ کہ سال کے دوران اسپرانتو پڑھیں، مثال کے طور پر 3 سال فرانسیسی پڑھنے سے آپ فرانسیسی پر دسترس حاصل کر سکتے ہیں، نہ کہ آپ 4 سال فراسیسی ہی پڑھتے رہیں۔بذریعہ اسپرانتو کوئی بھی عالمی ثقافت کے ساتھ سرگرم عالمی کمیونٹی کا حصّہ بن سکتا ہے۔اسپرانتو میں نغمے، فلمیں، شاعری، ناولز، رسائل، تھیٹر، رقص و سرور کی محفلیں، منظوم قصّے، راک، پاپ اور ریپ موجود ہیں۔ مختلف ممالک سے میوزک گروپس اپنے گانوں میں اسپرانتو کو رضاکارانہ طور پر استعمال کرتے ہیں۔ حتّی کوئی لعنت بھی بھیج سکتا ہے۔اسپرانتو کو خاندانوں میں بھی استعمال کیا جاتا ہے، ایسے بچے بھی ہیں جن کی مادری زبان اسپرانتو ہے۔غیر مستشنی زبان؟اسپرانتو بولنا شروع کرنے کے لئے صرف چند ماہ کی ضرورت ہے۔TEJO (عالمی اسپرانتو یوتھ آرگنائیزیشن)TEJO عالمی اسپرانتو یوتھ آرگنائیزیشن ہے۔ جودنیا کے ہر کونے سے اسپرانتو بولنے والے نوجوانوں سے منسلک ہے۔TEJO مختلف ایونٹس کا انعقاد کرتی ہے جس میں نوجوانوں کو نئے دوست بنانا، لطف اندوز ہونا اور بیمثال ثقافت کا تحرجہ حاصل کرنے کا موقع ملتا ہے۔ TEJO انسانی حقوق، بین الثقافتی رابطہ اور برداشت کی ٹریننگ کرتی ہے۔ نوجوان اسپرانتو دان ایک زندہ اور توانا کمیونٹی ہے، جو مقامی اور عالمی سطح پر تنظيم کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ جو کا نوجوانوں نے ہی ترتیب دیا ہے۔پاکستان اسپرانتو یوتھ ایسوسی ایشن jepoficejo@gmail.com
72
VjetnamaQuốc Tế Ngữ?Quốc TếTrung lậpDân chủDễ họcNgày nay, Quốc tế ngữ được sử dụng tại hơn 120 quốc gia trên thế giới. Người học Quốc tế ngữ thường là những người trẻ cởi mở với các nền văn hóa khác, thích tìm hiểu các ngôn ngữ khác nhau, thích đi du lịch và thích có bạn bè trên khắp thế giới.Ngôn ngữ quốc tế này không bị giới hạn bởi bất kì một quốc gia, một dân tộc hay một cộng đồng nào đó. Quốc tế ngữ thuộc về chính những người đang sử dụng ngôn ngữ này. Đó chính là một lợi thế lớn của Esperanto – ngôn ngữ được coi là chiếc cầu nối bình đẳng gắn kết các dân tộc lại với nhau.

Nhờ có cấu trúc theo quy tắc, Quốc tế ngữ thường dễ học hơn rất nhiều so với những ngoại ngữ khác. Người học Quốc tế ngữ đều có thể đạt đến trình độ như những nhà Quốc tế ngữ bẩm sinh. Sau đó, dù thuộc nền tảng ngôn ngữ nào thì người học Quốc tế ngữ cũng có thể giao tiếp một cách bình đẳng về trình độ với những người khác.Lev TOLSTOJ, đã tâm sự : Cách đây 6 năm, tôi đã bắt đầu học ngữ pháp và từ vựng của Quốc tế ngữ. Và chưa đầy 2 giờ, dù không thể sáng tác được nhưng ít nhất thì tôi có thể đọc trôi chảy…Tuy nhiên, dù không phải là Tolstoj nhưng những người khác cũng sẽ không cần nhiều hơn từng đó thời gian.


XIAO Peiliang, một người Trung Quốc nói: Theo tôi thì người Trung Quốc học tiếng Quốc tế ngữ dễ hơn nhiều so với việc học các ngôn ngữ Châu Âu. Đối với những người Trung Quốc đã học Quốc tế ngữ trước đó thì khi học các ngôn ngữ châu Âu khác, họ có thể thấy được lợi ích to lớn của Quốc tế ngữ so với những người chưa học ngôn ngữ này. Quốc tế ngữ có thể mang lại điều gì?Quốc tế ngữ tạo nên một ngôn ngữ chung thông qua việc kết nối một cách trực tiếp và dễ dàng với mọi người từ các quốc gia khác. Và họ trở nên gần gũi hơn, xóa nhòa đi khoảng cách khi được giao tiếp bằng Quốc tế ngữ mà không lệ thuộc vào tiếng mẹ đẻ của họ.

Trong số những cuốn sách đã được dịch ra Esperanto đều có những tác phẩm kinh điển và những “viên ngọc của nền văn học" được sáng tác bằng những ngôn ngữ không phổ biến mà có thể chúng ta chưa từng được nghe qua. Có rất nhiều nghiên cứu đã chứng tỏ được tính ứng dụng của Quốc tế ngữ trong việc học ngoại ngữ; tóm lại, nếu học tiếng Quốc tế ngữ một năm sau đó mới học 3 năm tiếng Pháp sẽ có hiệu quả học tiếng Pháp tốt hơn hẳn so với việc chỉ học tiếng Pháp trong suốt 4 năm.Pasporta Servo (hay Dịch vụ hộ chiếu)- mạng lưới những nhà quốc tế ngữ sẵn lòng đón tiếp các nhà quốc tế ngữ đến từ các quốc gia khác. Cho tới nay, mạng lưới này đã được thiết lập gần 50 năm.
Nhờ mạng lưới này, bạn có thể qua đêm tại nhà của các nhà Quốc tế ngữ bản địa tại hơn 90 quốc gia trên khắp thế giới hoàn toàn miễn phí, và có cơ hội để tìm hiểu về văn hóa và phong tục của quốc gia đó cũng như xây dựng mối quan hệ cộng đồng. Thậm chí, bạn sẽ nhận ra rằng mình và chủ nhà có những người bạn chung và vì thế giao tiếp trở nên dễ dàng và bình đẳng hơn.
Mỗi ngày trên thế giới đều có một số sự kiện nào đó của Quốc tế ngữ đang diễn ra. Và bạn có thể tìm thấy cho mình tất cả mọi thứ trong số đó, từ những bài thuyết trình về những chủ đề thú vị cho đến những lớp học mát- xa.Quốc tế ngữ giúp con người trở thành một phần của cộng đồng thế giới năng động này cùng với một nền văn hóa toàn cầu.

Hiện nay đã có những bài hát, những bộ phim, những bài thơ, những tiểu thuyết lãng mạn, những trang tạp chí, các vở kịch, nhạc kịch, những bản nhạc rock, nhạc pop và cả những bài rap bằng tiếng Quốc tế ngữ. Có nhiều nhóm nhạc từ các quốc gia khác nhau trên thế giới sẵn sàng dùng Quốc tế ngữ để sáng tác những bài hát. Thậm chí người ta còn có thể chửi thề bằng Quốc tế ngữ nữa.Quốc tế ngữ còn được sử dụng trong giao tiếp hàng ngày trong gia đình và có những đứa trẻ nói Esperanto từ khi sinh ra. Ngôn ngữ không có ngoại lệ? Ngữ pháp của Quốc tế ngữ gần như không có các trường hợp ngoại lệ nào và cũng không có các động từ bất quy tắc. Trật tự từ trong câu thì tự do (và cho phép người nói dù thuộc các ngôn ngữ có cầu trúc khác nhau có thể thể hiện được tốt những ý nghĩ, tình cảm của mình trong tiếng Quốc tế ngữ). Cách phát âm các chữ cái sẽ không bị thay đổi, viết thế nào thì đọc như thế đó.Bạn có thể ngay lập tức nhận ra rất nhiều gốc từ.Chỉ cần vài tháng là bạn có thể giao tiếp bằng Quốc tế ngữ.TEJO là gì?
Tejo ( viết tắt của Tổ chức Thanh niên Quốc tế ngữ toàn cầu)
TEJO là tổ chức thanh niên quốc tế ngữ toàn cầu. Tổ chức hoạt động nhằm gắn kết những nhà Quốc tế ngữ trẻ tuổi từ khắp nơi trên thế giới lại với nhau.Chức năng của tổ chức này là: tổ chức các sự kiện khác nhau để thanh niên gặp gỡ kết bạn, giao lưu giải trí và trải nghiệm văn hóa độc đáo của Quốc tế ngữ. Tejo đào tạo về quyền con người, trao đổi xuyên văn hóa và lòng khoan dung. Những người trẻ nói Esperanto là một cộng đồng nhiệt huyết, tràn đầy sức sống được kết nối cả trong nước lẫn quốc tế trong một tổ chức, mà hoàn toàn do chính những trẻ tuổi quản lý, tổ chức.
Trang web chính thức: www.tejo.org
Hội Quốc tế ngữ Việt Nam
Vjetnama Esperanto-Asocio (VEA)
http://e.vea.vn/index.aspx.
105A Quán Thánh, Hà Nội, Việt Nam. Hòm thư điện tử: viesperas@gmail.com.
Tổ chức Thanh niên Quốc tế ngữ Việt Nam
Vjetnam Esperantista Junulara Organizo (VEJO)
Hòm thư điện tử : vejo.vjetnamio@gmail.com
73
Afrikansa
74
Kosa (isiXhosa)i-Esperanto yaseNingizimu Afrika
P. O. Box 2636, Cresta, 2118
Ucingo: (011) 782 5807 
Isikhahlamezi: (012) 667 4119
75
Zulua (isiZulu)i-Esperanto yaseNingizimu Afrika
PO Box 2636, Cresta, 2118
Ucingo: (011) 782 5807 
Isikhahlamezi: (012) 667 4119
76
Cvana (seTswana)Se-Esperanto Aforika Borwa
PO Box 2636, Cresta, 2118
Mogala: (011) 782 5807 
Fekese: (012) 667 4119
77
Greka (el)ΕΣΠΕΡΑΝΤΟ ;ΔιεθνήςΟυδέτερηΔημοκρατικήΕυκολομάθητηΧρησιμοποιείται σε πάνω από 120 χώρες του κόσμου. Αυτοί που τη μαθαίνουν είναι συνήθως νέοι, ανοιχτοί σε άλλες κουλτούρες, που ενδιαφέρονται για άλλες γλώσσες, που τους αρέσει να ταξιδεύουν και θέλουν νά έχουν προσωπικές επαφές σε όλο τον κόσμο.Δεν είναι συνδεδεμένη με κάποιο έθνος, εθνότητα ή λαό. Η Εσπεράντο ανήκει σ' αυτούς που τη μαθαίνουν. Αυτό είναι ένα μεγάλο πλεονέκτημα για μια γλώσσα που λειτουργεί ως μια προσβάσιμη γέφυρα μεταξύ διαφορετικών λαών.Χάρη στην ορθολογιστική δομή της η γλώσσα, είναι συνήθως πολύ πιο εύκολη στην εμάθησή της συγκριτικά με τις άλλες ξένες γλώσσες. Καθένας που μαθαίνει την Εσπεράντο έχει την ευκαιρία να φθάσει στο επίπεδο της μητρικής γλώσσας του και μετά, στο ίδιο επίπεδο, να επικοινωνεί με τους άλλους, ανεξάρτητα από τις γλωσσικές διαφορές.Λέων ΤΟΛΣΤΟΪ: Πριν από έξι μήνες έλαβα μια γραμματική και μια λίστα με λέξεις στην Εσπεράντο. Μετά από μελέτη δύο ωρών και λιγότερο, μπορεούσα αν όχι να γράφω, τουλάχιστον να διαβάζω με ευχέρεια..... Όμως, κι εκείνοι που δεν είναι Τολστόι, δε θα χρειαστούν περισσότερο χρόνο.ΞΙΑΟ Πειλάνγκ, Κίνα: Κατά τη γνώμη μου οι Κινέζοι μαθαίνουν πολύ πιο εύκολα την Εσπεράντο απ' ότι τις ευρωπαϊκές γλώσσες. Οι Κινέζοι που την έμαθαν, έχουν επίσης ένα μεγάλο πλεονέκτημα έναντι αυτών που μαθαίνουν τις ευρωπαϊκές γλώσσες.Τι μπορεί να προσφέρει η Εσπεράντο;Στο να μπορέσει κάποιος να έχει απευθείας και εύκολα σχέσεις με ανθρώπους από ξένες χώρες. Συνήθως έχει κανείς απευθείας και στενή επαφή με τους άλλους όταν χρησιμοποιεί την Εσπεράντο, ανεξαρτήτως των μητρικών γλωσσών τους.Στα μεταφρασμένα στην Εσπεράντο βιβλία περιλαμβάνονται μεγάλα κλασικά έργα και "λογοτεχνικά διαμάντια" γραμμένα σε μικρές γλώσσες, τα οποία σε άλλλη περίπτωση δε θα είχε κανείς την τύχη να τα γνωρίσει.Πολλές έρευνες απέδειξαν την αξία της Εσπεράντο στην εκμάθηση άλλων ξένων γλωσσών: συνοπτικά, η σπουδή της Εσπεράντο επί ένα χρόνο και μετά, για παράδειγμα, της Γαλλικής επί τρία χρόνια έχει ως αποτέλεσμα να κατέχει κανείς τη Γαλλική πιο καλά απ’ ότι αν την είχε σπουδάσει επί τέσσερα χρόνια.Με το δίκτυο «Pasporta Servo» - δίκτυο ανταλλαγής φιλοξενίας- που λειτουργεί ήδη σχεδόν 50 χρόνια, μπορείς να διανυκτερεύσεις σε ντόπιους σε όλο τον κόσμο (σε πάνω από 90 χώρες) εντελώς δωρεάν κι έτσι να γνωρίσεις την τοπική κουλτούρα και έθιμα και να αποκτήσεις σχέσεις με την τοπική κοινότητα. Συχνά θα ανακαλύψεις ότι έχεις ήδη κοινούς γνωστούς με αυτόν που σε φιλοξενεί, και η επικοινωνία σας θα είναι εύκολη και οικεία.Κάθε ημέρα του χρόνου οργανώνεται και κάποια εσπεραντική εκδήλωση σε κάποιο μέρος του κόσμου. Σ' αυτές τις εκδηλώσεις μπορείς να βρεις οτιδήποτε, από διαλέξεις με ενδιαφέροντα θέματα μέχρι τμήματα για μασάζ.Με την Εσπεράντο δημιουργείται μια ζωντανή παγκόσμια κοινότητα με παγκόσμια κουλτούρα.Υπάρχουν τραγούδια, ταινίες, ποιήματα, μυθιστορήματα, θέατρο, καμπαρέ, ροκ, ποπ και ραπ μουσική στην Εσπεράντο. Μουσικά συγκροτήματα από διάφορες χώρες συχνά χρησιμοποιούν την Εσπεράντο στα τραγούδια τους. Κάποιος μπορεί ακόμα και να βρίσει σ’ αυτήν!Η Εσπεράντο χρησιμοποιείται επίσης μέσα στην οικογένεια, και υπάρχουν παιδιά που την μιλούν εκ γενετής.Γλώσσα χωρίς εξαιρέσεις ;Η γραμματική της Εσπεράντο έχει ελάχιστες εξαιρέσεις και κανένα ανώμαλο ρήμα. Η σύνταξη των λέξεων είναι ελεύθερη μέσα στη φράση (και επιτρέπει σ' αυτούς που μιλούν διαφορετικά δομημένες γλώσσες να εκφράζονται το ίδιο καλά στην Εσπεράντο). Κάθε γράμμα προφέρεται παντού το ίδιο, και όπως κάτι γράφεται έτσι και προφέρεται. Πολλές ρίζες λέξεων θα μπορέσεις εύκολα να τις αναγνωρίσεις.Μόνο μερικούς μήνες χρειάζεται κανείς για να αρχίσει να μιλά την Εσπεράντο.ΠΕΟΝ; (Παγκόσμια Εσπεραντική Οργάνωση Νέων)Το TEJO είναι η Παγκόσμια Εσπεραντική Οργάνωση Νέων. Αυτή ενώνει νέους από κάθε γωνιά της γης, που μιλούν την Εσπεράντο.Το TEJO διοργανώνει διάφορες εκδηλώσεις, όπου οι νέοι δημιουργούν νέες φιλίες, διασκεδάζουν και γεύονται τη μοναδική κουλτούρα της Εσπεράντο. Το TEJO ασχολείται με τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη διαπολιτιστική επικοινωνία και ανεκτικότητα. Οι νέοι που μιλούν την Εσπεράντο αποτελούν μια κοινότητα γεμάτη ζωή και ενέργεια, που είναι οργανωμένη τοπικά και διεθνώς σε έναν οργανισμό, ο οποίος διοικείται από τους ίδιους τους νέους.Πληροφορίες για τον εθνικό σύνδεσμο:
78
79
Ελληνικός Εσπεραντικός Σύνδεσμος
80
81
Αγίου Μελετίου 83, 11251 Αθήνα
82
traduko kompleta, mankas revizio
83
reviziitaj, enpagxigitaj, jam presitajwww.esperanto.gr
84
reviziitaj, enpagxigitaj, mankas revizio de enpagxigita versio
85
enpagxigitaj, sed reviziindaesperantohellas@yahoo.gr
86
traduko malkompleta
87
tradukanto sercxatakkesperi@gmail.com
Loading...
 
 
 
Sheet1