เนื้อหาหลักสูตรการฝึกอบรม DL-2560.xlsx
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ตารางการฝึกอบรมปฏิบัติการและเนื้อหาหลักสูตร
2
โครงการขยายผล DLIT ในระบบ Onlin&Offline และโครงการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีฯ
3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560
4
วัน-เวลา
เนื้อหาหลักสูตรคณะวิทยากร
5
วันที่ 1
6
ภาคเช้าเปิดการฝึกอบรมผู้บริหาร สพป.เลย 1
7
เวลา 09.00-12.00 น.
การสร้างสื่อการเรียนการสอนและการสื่อสารด้วย Google Apps for Education Tools.
นายมณฑล พร้อมสันเทียะ
นายจักรกริช อาจแก้ว, นายกมล วันหากิจ
นายอนุศักดิ์ โสมพันธ์, นายทีปกร โพธิ์จันทร์
8
- การสร้าง Google Froms
9
- การสร้าง Google Classroom
10
ภาคบ่ายการขยายผล DLIT ในระบบ Online & Offline
11
เวลา 13.00-18.00 น.
- ตัวชี้วัดมาตรฐาน DLIT สำหรับ สพท. และ สถานศึกษา
12
- การนำ DLIT ไปใช้ในการจัดการเรียนรู้ : Online
13
- ห้องเรียนคุณภาพแบบพกพา (DLIT Portable Classroom) : Offline
14
แบ่งกลุ่มสาระวิชา 8 กลุ่มสาระฯ ใบงานให้ระดมความคิดตามแนว PLC หาปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหามากำหนดเป็นแผนการสอน และนำเสนอ
15
วันที่ 2
16
ภาคเช้าการตัดต่อวีดีโอนายยุทธพล ศรีพล, น.ส.เบญจมาส ต่อมจันทร์
น.ส.กิรติกา ศรพรหม, น.ส.ศิวพร พันธ์มุก
นายภาสกร ทุมสงคราม
17
เวลา 09.00-12.00 น.
- เปิดใช้อีเมล์ @loei1.go.th
18
- การใช้งาน Google Classroom
19
- การสร้าง Google Froms
20
- การสร้าง Google Classroom
21
ภาคบ่าย
การพัฒนาการเรียนการสอนโดยใช้สื่อ ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content for education)
นายดนุพล คำพา, นายอดิศร สุขเสริม
นายพงษ์สุรการ แสงพราว, น.ส.วชิรวรรณ เทียมทัน
น.ส.อนุจรี ประสาวะนัง, น.ส.จันทรา บุตรเพ็ญ
22
เวลา 13.00-18.00 น.
- การสร้าง และการออกแบบสื่อการเรียนการสอนของครูโดยใช้สื่อ ดิจิทัลคอนเทนต์ (Digital Content for education)
23
- การแชร์ข้อมูลสื่อการเรียนการสอนของครู
24
แบ่งกลุ่มสาระวิชา 8 กลุ่มสาระฯ ใบงานให้ระดมความคิดตามแนว PLC หาปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหามากำหนดเป็นแผนการสอน และนำเสนอ
25
วันที่ 3
26
ภาคเช้า
การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV)
นายบัวผัน ศรีชมชื่น, นายธงชัย โกมลไสย
น.ส.นิตยา หยองเอ่น, นายปิยมิตร รามศิริ
นายฤทธิ์อนันต์ พลซา, นายศิริ คณะศิริวงค์
27
เวลา 09.00-12.00 น.
- การประกอบติดตั้งจานดาวเทียม ระบบ KU-Band
28
- การตั้งค่าเครื่องรับให้สัมพันธ์กับค่า LNB
29
- การวิเคราะห์ การแก้ปัญหาจานดาวเทียม
30
ภาคบ่าย
การดูแลบำรุงรักษาอุปกรณ์การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) - ต่อ
31
เวลา 13.00-18.00 น.
แบ่งกลุ่มสาระวิชา 8 กลุ่มสาระฯ ใบงานให้ระดมความคิดตามแนว PLC หาปัญหา สาเหตุของปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหามากำหนดเป็นแผนการสอน และนำเสนอ
32
ปิดการฝึกอบรมผู้บริหาร สพป.เลย 1
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu