ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAAB
1
ประทับเวลาชื่อผู้ใช้ชื่อครูผู้สอนสอนรายวิชา
ชื่อนักเรียน ที่มีเวลาเรียนไม่ถึง ร้อยละ 80
นักเรียนชั้น
มีเวลาเรียนที่ได้(ชั่วโมง)
คิดเป็นร้อยละจำนวนชั่วโมงเต็ม
ความเห็นผู้บริหาร (นายพิชิต กะมณี)
2
30/9/2015, 9:53:57
vichakran58@patum.ac.th
นางนวลละออง สุดาศักดิ์
สุขศึกษา พ33101นายสุรศักดิ์ ภูจ่าพล6/415
3
2/10/2015, 8:47:13
kruprapaisri@patum.ac.th
นางสาวประไพศรี ธรรมสัตย์
ท23101นายธนาวุฒิ สมพบ3/63761.66ุ60
4
2/10/2015, 8:48:35
kruprapaisri@patum.ac.th
นางสาวประไพศรี ธรรมสัตย์
ท23101นายธนาวุฒิ สมพบ3/63761.66ุ60
5
2/10/2015, 9:47:27
upsorn-rangsiya@patum.ac.th
นายปริญญา พวงทองจ32202นายชัยยงค์ เชื้อคำฮด5/3147020
6
2/10/2015, 9:48:21
upsorn-rangsiya@patum.ac.th
นายปริญญา พวงทองจ32202นายฐาปกรณื ถึงการ5/4157520
7
2/10/2015, 9:49:19
upsorn-rangsiya@patum.ac.th
นายปริญญา พวงทองจ32202นายกฤษฎา สามารถ5/5147020
8
2/10/2015, 9:50:06
upsorn-rangsiya@patum.ac.th
นายปริญญา พวงทองจ32202นายสราวุฒิ หาญพิทักษ์5/5105020
9
2/10/2015, 9:51:17
upsorn-rangsiya@patum.ac.th
นายปริญญา พวงทองจ32202นายชัดชัย ไชยรักษ์5/7126020
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100