เข้าเรียน ม.ปลาย 1_61.
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
แบบบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียน ชั้น ม.4/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
2
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
3
ลำดับที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลเดือนพฤษภาคม
4
วันที่รวมเดือนพ.ค.
5
23678910131415161720212223242728293031ลา
ขาด
ไม่เข้าเรียน
6
1
05972
นายกมลเทพ ศาลางาม
000
7
2
06535
นายกฤตภาส เจือจันทร์
000
8
3
05943
นายณฎฐพล เงางาม
100
9
4
06536
นายสมพง ทองนำ000
10
5
05942
นายศุภวัฒน์ ปัจสัยยัง
000
11
6
06537
นายอนุชา เพิ่มมี
000
12
7
06400
นางสาวกนกกาญจน์ เหล็กศรี
1001
13
8
05951
นางสาวกนกลักษณ์ สายทอง
000
14
9
05945
นางสาวกรรณิการ์ คงเอ็น
000
15
10
06023
นางสาวกฤษณา แสวงทรัพย์
000
16
11
05946
นางสาวเกตุแก้ว ทาประโคน
100
17
12
05970
นางสาวชไมภรณ์ ครอบแก้ว
000
18
13
06025
นางสาวชุติกาญจน์ จุลสะ
100
19
14
05971
นางสาวชุติมา ครอบแก้ว
000
20
15
05992
นางสาวนันทนี อ่อนใจดี
000
21
16
05953
นางสาวเนตรณรี สีนาค
1001
22
17
06538
นางสาวบุณยาพร วงค์ณรงค์
000
23
18
05954
นางสาวปริญญา เพียรชอบ
000
24
19
05955
นางสาวปาณิศา แสวงสุข
000
25
20
05956
นางสาวปิยพร เนาว์ประโคน
000
26
21
05957
นางสาวพรวดี ดอกยี่สุ่น
000
27
22
05958
นางสาวพิกุลทอง สุธรรม
260
28
23
06539
นางสาวแพรรุ่ง ประทุมแก้ว
000
29
24
05959
นางสาวภณิดา เจือจันทร์
000
30
25
06540
นางสาวภาวิณี หอมเศียร
000
31
26
06541
นางสาวมนธกานต์ บุตรงาม
000
32
27
06029
นางสาวรสิกา เศษสุวรรณ
100
33
28
06542
นางสาวลลณาลักษณ์ ศรีโพธิ์
000
34
29
06030
นางสาวลักษณาวดี แก้วประโคน
000
35
30
05960
นางสาววรรณา คุณวงศ์
000
36
31
06543
นางสาววริญญา ตามตะขบ
000
37
32
05961
นางสาววาธิณี แซ่เล่า
1101
38
33
05964
นางสาวศิรินาจ เรืองประโคน
200
39
34
06032
นางสาวสโรชา เขตรัมย์
000
40
35
05999
นางสาวสุกัญญา วิเศษชาติ
000
41
36
05986
นางสาวสุทธิกานต์ คำประโคน
000
42
37
06034
นางสาวสุรีรัตน์ เสาร์ประโคน
000
43
38
06544
นางสาวสุวภัทร ผสมงาม
000
44
39
60003
นางสาวอารีรัตน์ จำประโคน
000
45
46
ลงชื่อ ........................................... ผู้บันทึกลงชื่อ ........................................... ผู้บันทึกลงชื่อ ........................................... ผู้ตรวจสอบ
47
(นางสาวอัญชนา เกตุพันธ์)(นางสาวปนัดดา ว่องไว)(นางอัจฉรา วงศ์อามาตย์)
48
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
49
50
แบบบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียน ชั้น ม.ุ4/2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
51
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
52
ลำดับที่เลขประจำตัวชื่อ - สกุลเดือนพฤษภาคม
53
วันที่รวมเดือนพ.ค.
54
23678910131415161720212223242728293031ลา
ขาด
ไม่เข้าเรียน
55
1
06004
นายจักริน ศรีกุลา
000
56
2
06005
นายจาจุกิตต์ บุญทวี
000
57
3
05974
นายจารุวิทย์ เป็นไทย
000
58
4
05975
นายจิรพันธ์ เกตชุม
21111166
59
5
06056
นายจิรภัทร สิมาจารย์
000
60
6
06037
นายเจนภพ เด็ดประโคน
421434130022
61
7
06039
นายชินวัฒน์ โสภา
11002
62
8
06041
นายธนดล ใจกล้า
000
63
9
06008
นายธนธรณ์ มีดี
000
64
10
06009
นายธนพนธ์ วงศา
000
65
11
06016
นายพีรวิชญ์ เอี่ยมอินทร์
000
66
12
06046
นายภูริพัต แก้วฝ่าย
411112210013
67
13
06017
นายเมธิชัย จำประโคน
000
68
14
05982
นายลัทธพล ชมฉลาด
1001
69
15
06019
นายวารุต จูงมะเริง
000
70
16
05984
นายสหภาพ เจือจันทร์
1001
71
17
05985
นายสิรารมย์ ทวีงาม
11102
72
18
06021
นายอนุทัศน์ ดวงแดง
10121
73
19
06545
นายอรรถพล อุนัยบัน
41184
74
20
06022
นายอำนาจ ลุนสอน
000
75
21
06052
นายเอกวิน เจือจันทร์
1001
76
22
05950
นางสาวจุฑาทิพย์ มุนมิน
200
77
23
05989
นางสาวฉัตรชรินทร์ สินธุวงศ์
000
78
24
05990
นางสาวชาลิดา คำผานุรัตน์
2002
79
25
05993
นางสาวเบญจลักษณ์ มะลิซ้อน
000
80
26
05994
นางสาวปรัณญา สุขจิตร
000
81
27
06053
นาวสาวปวีณ์สุดา เนียนสันเทียะ
000
82
28
05995
นางสาวปิยธิดา โพธิ์ทอง
160
83
29
05996
นางสาวปิยธิดา เปนะนาม
200
84
30
06054
นางสาวยุพารัตน์ ไทรงาม
1101
85
31
05997
นางสาวรัตนากร ปะกังเวสัง
100
86
32
05962
นางสาววารุณี โกฎหอม
1101
87
33
05963
นางสาวศิรินญา เนื้อไม้หอม
2002
88
346965
นางสาวสลิลทิพย์ ดวงมาลา
000
89
355998
นางสาวสัมพันธารักษ์ เวชประโคน
000
90
366000
นางสาวสุจิตรา นกแก้ว
000
91
375969
นางสาวสุภาพร วันทอง
100
92
386048
นายสถิตธารักษ์ เวชประโคน
2002
93
396018
นายวรากร เอบประโคน
2002
94
95
ลงชื่อ ........................................... ผู้บันทึกลงชื่อ ........................................... ผู้บันทึกลงชื่อ ........................................... ผู้ตรวจสอบ
96
(นางสาวอัญชนา เกตุพันธ์)(นางสาวปนัดดา ว่องไว)(นางอัจฉรา วงศ์อามาตย์)
97
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานวิชาการ
98
99
แบบบันทึกการเข้าเรียนของนักเรียน ชั้น ม.5/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
100
โรงเรียนโนนเจริญพิทยาคม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
Loading...