สารบรรณ - หนังสือรับภายใน
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
ทะเบียนหนังสือรับภายใน สสอ.หนองกี่ ปี ๒๕๖๒
2
วดป.รับที่หนังสือวดป.ส่งนามผู้ส่งนามผู้รับเรื่องการปฏิบัติ
3
12/1/2562
บร 1132.1/06/4
2/1/2562
รพ.สต.หนองไผ่
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ชวลัคน์
4
22/1/2562
บร 1132.1/06/5
2/1/2562
รพ.สต.หนองไผ่
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ศิวาฤทธิ์
5
32/1/2562
บร 1132.1/06/6
2/1/2562
รพ.สต.หนองไผ่
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
อัญญารัตน์
6
2/1/2562
บร.1132.1/09/1
2/1/2562
รพ.สต.หนองกี่
สสอ.หนองกี่
ขออนุุมัติจ่ายสมทบประกันสังคม ธค.61ลจ.
บุปผา
7
2/1/2562
บร.1132.1/09/2
2/1/2562
รพ.สต.หนองกี่
สสอ.หนองกี่
ขออนุุมัติจ่ายสมทบประกันสังคม ธค.62ส่วนหน่วยงาน
บุปผา
8
2/1/2562
บร.1132.1/09/3
2/1/2562
รพ.สต.หนองกี่
สสอ.หนองกี่
ขออนุมััติจ่ายค่าตอบแทนอยู่เวรบุปผา
9
2/1/2562
บร.1132.1/09/4
2/1/2562
รพ.สต.หนองกี่
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติิจ่ายค่าไฟฟ้าบุปผา
10
2/1/2562
บร.1132.1/09/5
2/1/2562
รพ.สต.หนองกี่
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติจ่ายค่าน้ำประปาบุปผา
11
2/1/2562
บร.1132.1/09/6
2/1/2562
รพ.สต.หนองกี่
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติจ่่ายค่าอินเทอรเนตบุปผา
12
๑๐2/1/2562
บร.1132.1/09/7
2/1/2562
รพ.สต.หนองกี่
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติจ่ายค่่าจ้างลจ.รายวันบุปผา
13
๑๑2/1/2562
บร.1132.1/09/8
2/1/2562
รพ.สต.หนองกี่
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติจ่ายค่าเดินทางไปราชการบุปผา
14
๑๒3/1/2562
บร 1132.1/06/7
2/1/2562
รพ.สต.หนองไผ่
สสอ.หนองกี่
ส่งรายงานงบเดือนของสถานบริการสาธารณสุข เกี่ยวกับ รายรับ-รายจ่าย
15
๑๓3/1/2562
บร 1132.1/06/8
3/1/2562
รพ.สต.หนองไผ่
สสอ.หนองกี่
ขอความเห็นชอบการก่อสร้างรั้วลวดหนามโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16
๑๔4/1/2562
บร 1132.1/10/5
4/1/2562
รพ.สต.บุกระสัง
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ชุติญา
17
๑๕
18
๑๖4/1/2562
บร 1132.01/08/07
4/1/2562
รพ.สต.สระขุด
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติจ้างเหมาบริการถ่ายเอกสารสุมาลี
19
๑๗4/1/2562
บร 1132.01/08/08
4/1/2562
รพ.สต.สระขุด
สสอ.หนองกี่
ขออนุุมัติจ้างเหมาบริการ(ทำความสะอาดดูแลสวนปรับปรุงภูมิทัศน์ภายนอกอาคาร รพ.สต.สระขุด)
สุุมาลี
20
๑๘4/1/2562
บร 1132.1/7/2
4/1/2562
รพ.สต.ขามน้อย
สสอ.หนองกี่
ส่่งรายงานงบเดือนของสถานบริการสาธารณสุข เกี่ยวกับ รายรับ-รายจ่าย
21
๑๙4/1/2562
บร 1132.01/08/02
4/1/2562
รพ.สต.สระขุด
สสอ.หนองกี่
ส่่งรายงานงบเดือนของสถานบริการสาธารณสุข เกี่ยวกับ รายรับ-รายจ่าย
22
๒๐7/1/2562
บร.1132.1/11/7
7/1/2562
รพ.สต.บ้านขามใหญ่
สสอ.หนองกี่
ส่งรายงานงบเดือนของสถานบริการสาธารณะสุข เกี่ยวกับ รายรับ-รายจ่าย
เบญจวรรณ
23
๒๑7/1/2562
บร 1132.01/08/10
7/1/2562
รพ.สต.สระขุด
สสอ.หนองกี่
ขออนุญาตไปราชการ
24
๒๒7/1/2562
บร 1132.01/08/11
7/1/2562
รพ.สต.สระขุด
สสอ.หนองกี่
ขออนุญาตไปราชการ
25
๒๓7/1/2562
บร.1132.1/01/1
7/1/2562
รพ.สต.โคกสูง
สสอ.หนองกี่
ส่งรายงานงบเดือนของสถานบริการสาธารณะสุข เกี่ยวกับ รายรับ-รายจ่าย
26
๒๔7/1/2562
บร.1132.1/01/2
7/1/2562
รพ.สต.โคกสูง
สสอ.หนองกี่
ขออนุญาตไปราชการ
27
๒๕7/1/2562
บร.1132.1/09/10
7/1/2562
รพ.สต.หนองกี่
สสอ.หนองกี่
ขออนุญาตไปราชการบุปผา
28
๒๖7/1/2562
บร.1132.1/09/11
7/1/2562
รพ.สต.หนองกี่
สสอ.หนองกี่
ส่งรายงานงบเดือนของสถานบริการสาธารณะสุข เกี่ยวกับ รายรับ-รายจ่าย
บุปผา
29
๒๗7/1/2562
บร.1132.1/03/5
7/1/2562
รพ.สต.โคกสะอาด
สสอ.หนองกี่
ส่งรายงานงบเดือนของสถานบริการสาธารณะสุข เกี่ยวกับ รายรับ-รายจ่าย
30
287/1/2562
31
29
32
307/1/2562
บร 1132.1/8/12
7/1/2562
รพ.สต.สระขุด
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์การแพทย์(ที่นอนลมโครงการLTC ปีงบฯ2561)
สุมาลี
33
317/1/2562
บร 1132.1/10/9
7/1/2562
รพ.สต.บุกระสัง
สสอ.หนองกี่
ส่งรายงานงบเดือนของสถานบริการสาธารณะสุข เกี่ยวกับ รายรับ-รายจ่าย
สุำเริง
34
327/1/2562
บร 1132.1/10/11
7/1/2562
รพ.สต.บุกระสัง
สสอ.หนองกี่
ขออนุญาตไปราชการสุำเริง
35
337/1/2561
บร.1132.1/11/8
7/1/2562
รพ.สต.บ้านขามใหญ่
สสอ.หนองกี่
ขออนุญาตไปราชการอดิศักดิ์
36
347/1/2562
บร1132.1/05/1
7/1/2562
รพ.สต.ดอนอะราง
สสอ.หนองกี่
ขออนุญาตไปราชการศิริรัตน์
37
357/1/2562บร1132.1/05/7/1/2562
รพ.สต.ดอนอะราง
สสอ.หนองกี่
ส่งรายงานงบเดือนของสถานบริการสาธารณะสุข เกี่ยวกับ รายรับ-รายจ่าย
38
368/1/2561บร1132.1/06/8/1/2562
รพ.สต.หนองไผ่
สสอ.หนองกี่
ขออนุญาตไปราชการศิวาฤทธิ์
39
378/1/2562
บร.1132.1/04/2
8/1/2562
รพ.สต.โคกสว่าง
สสอ.หนองกี่
ขออนุญาตไปราชการปัทมา
40
388/1/2562
บร 1132.1/11/8
7/1/2562
รพ.สต.ขามใหญ่
สสอ หนองกี่
ขออนุญาตไปราชการอดิศักดิ์
41
398/1/2562
บร1132.01/05/3
08/01/2562
รพ.สต.ดอนอะราง
สสอ.หนองกี่ี่
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สุตาภัทร
42
408/1/2562
บร1132.01/054
08/01/2562
รพ.สต.ดอนอะราง
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สุุตาภัทร
43
418/1/2562
บร.1132.01/05/5
08/01/2562
รพ.สต.ดอนอะราง
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สุตาภััทร
44
428/1/2562
บร.1132.01/.05/6
08/01/2562
รพ.สต.ดอนอะราง
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สุตาภัทร
45
438/1/2562
บร.1132.01/05/7
08/01/2562
รพ.สต.ดอนอะราง
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ศิิริรัตน์
46
448/1/2562
บร.1132.01/05/8
08/01/2562
รพ.สต.ดอนอะราง
สสอ.หนองกี่้
ขออนุมัติเบิิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ศิริรัตน์
47
458/1/2562
บร.1132.01/05/9
08/01/2562
รพ.สต.ดอนอะราง
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สิริณัฏฐ์
48
4608/01/2562
บร.1132.01/05/10
08/01/2562
รพ.สต.ดอนอะราง
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สิริณัฏฐ์
49
4708/01/2562
บร.1132.01/05/11
08/01/2562
รพ.สต.ดอนอะราง
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สิริิณัฏฐ์
50
488/1/2561
บร.1132.1/03/8
7/1/2561
รพ.สต.โคกสะอาด
สสอ.หนองกี่
ขออนุญาตไปราชการวันเพ็ญ
51
4908/01/2562
บร.1132/01/05/12
08/01/2562
รพ.สต.ดอนอะราง
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สิริณัฏฐ์
52
5008/01/2562
บร.1132.1/05/13
08/01/2562
รพ.สต.ดอนอะราง
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
สิริณัฏฐ์
53
5108/01/2562
บร.1132.1/07/5
7/1/2561
รพ.สต.ขามน้อย
สสอ.หนองกี่
ขออนุญาตไปราชการปัิยะ
54
5210/1/2562
บร.1132.1/10/11
10/1/2562
รพ.สต.บุกระสัง
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
เขมปภาภัค
55
5308/01/2562
บร.1132.1/07/9
08/01/2562
รพ.สต.ขามน้อย
สสอ.หนองกี่
ขออนุม้ติจ้างบริการดูแล (ผู้ช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (Care giver)ปีงบประมาณ ๒๕๖๒)
56
5411/1/2562
บร.1132.1.03/11
11/1/2561
รพ.สต.โคกสะอาด
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
วันเพ็ญ
57
5514/1/2562
บร.1132.1/01/7
14/1/2562
รพ.สต.โคกสูง
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติจัดซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัวพร้อมติดตั้ง
58
5614/1/2562
บร1132.1/06/13
14/1/2562
รพ.สต.หนองไผ่
สสอ.หนองกี่
ขออนุญาตไปราชการกรรภิรมย์
59
5714/1/2562
บร1132.1/06/14
14/1/2562
รพ.สต.หนองไผ่
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ชวลัคน์
60
5815/1/2562
บร 1132.01/08/16
15/1/2562
รพ.สต.สระขุด
สสอ.หนองกี่
ขออนุญาตไปราชการ
61
5915/01/2562
บร1132.1/06/15
15/01/2562
รพ.สต.หนองไผ่
สสอ.หนองกี่
ขออนุญาตไปราชการวิมล
62
6015/01/2562
บร1132.1/06/16
15/01/2562
รพ.สต.หนองไผ่
สสอ.หนองกี่
จอง
63
6115/01/2562
บร 1132.1/11/13
15/1/2562
รพ.สต.ขามใหญ่
สสอ หนองกี่
ขออนุญาตไปราชการ(CFO)อดิศักดิ์
64
62
65
63
66
6417/1/2562
บร.1132.1/01/11
17/1/2562
รพ.สต.โคกสูง
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติเบิกค่่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
67
6517/1/2562
บร.1132.1/01/12
17/1/2562
รพ.สต.โคกสูง
สสอ.หนองกี่
ขอความเห็นชอบจ้างเหมาทำป้ายประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร
วฤณดา
68
6617/1/2562
บร1132.1/06/17
17/1/2562
รพ.สต.หนองไผ่
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
กรรภิรมย์
69
6721/1/2562
บร.1132.1/07/13
21/1/2562
รพ.สต.บ้านขามน้อย
สสอ.หนองกี่
ขอส่งสรุปผลการดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคครั้งที่ 1/2562
แสงระวี
70
6821/1/2562
บร.1132.1/07/14
21/1/2562
รพ.สต.บ้านขามน้อย
สสอ.หนองกี่
ส่่งผลการดำเนินงานเฝ้าระวังการโฆษณาผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมาย
แสงระวี
71
6921/1/2562
บร.1132.1/07/15
21/1/2562
รพ.สต.บ้านขามน้อย
สสอ.หนองกี่
ส่งผลการประเมินตนเองมาตรฐานโรงเรียน อย.น้อย
แสงระวี
72
7021/1/62
บร.1132.1/02/4
17/1/62
รพ.สต.บ้านลุงขี้หนู
สสอ.หนองกี่
ขออนุญาตไปราชการLTCสุนันทา
73
7121/1/2562
บร.1132.1/01/13
21/1/2562
รพ.สต.โคกสูง
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติเบิกค่่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
74
7221/1/2562
บร.1132.1/01/14
21/1/2562
รพ.สต.โคกสูง
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติเบิกค่่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
75
7321/1/2562
บร.1132.1/01/15
21/1/2562
รพ.สต.โคกสูง
สสอ.หนองกี่
ขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุสำนักงานวฤณดา
76
7421/1/2562
บร.1132.1/01/16
21/1/2562
รพ.สต.โคกสูง
สสอ.หนองกี่
ขอความเห็นชอบจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว
วฤณดา
77
7522/01/62
บร 1132.1/01/19
22/01/2562
รพ.สต.โคกสูง
สสอ.หนองกี่
ขอความเห็นชอบจัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน
78
7622/01/2562
บร.1132.03/20
22/01/2562
รพ.สต.โคกสะอาด
สสอ.หนองกี่
ขออนุญาติไปราชการใหญ่
79
7723/1/2562
บร 1127.1/03/ว 21
22/1/2562
รพ.สต.โคกสะอาด
สสอ.หนองกี่
คืนเงินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ องค์กรสร้างสุขบุคลากรสาธารณสุขอำเภอหนองกี่
ใหญ่่
80
7825/01/2562
บร.1132.1/04/8
25/01/2562
รพ.สต.โคกสว่่าง
สสอ.หนองกี่
ขออนุญาติไปราชการปัทมา
81
7925/01/2562
บร.1132.1/04/9
25/01/2562
รพ.สต.โคกสว่่าง
สสอ.หนองกี่
ขออนุญาติไปราชการปัทมา
82
8025/1/2562
บร 1132.1/03/
25/1/2562
รพ.สต.โคกสะอาด
สสอ.หนองกี่
ขออนุญาตไปราชการใหญ่
83
81จองดิเรก
84
8225/1/2562
บร1132.1/05/33
25/1/2562
รพ.สต.ดอนอะราง
สสอ.หนองกี่
ขออนุญาตไปราชการพี่แป๋ว
85
8325/1/2562
บร 1132.1/01/
25/1/2562
รพ.สต.โคกสูง
สสอ.หนองกี่
จองทินกร
86
8428/1/2562
บร 1132.1/10/21
28/1/2562
รพ.สต.บุกระสัง
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติคืนเงินกองทุนดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ตำบลบุกระสัง
สำเริง
87
8528/01/2562
บร.1132.1/09/16
28/1/2562
รพ.สต.หนองกี่
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติจ่ายค่าจ้างลูกจ้าง/พกส.บุปผา
88
8628/1/2562
บร.1132.1/09/17
28/1/2562
รพ.สต.หนองกี่
สสอ.หนองกี่
ขออนุญาตเดินทางไปราชการบุุปผา
89
8728/1/2562
บร 1132.1/11/26
28/1/2562
รพ.สต.ขามใหญ่
สสอ หนองกี่
ขออนุญาตไปราชการศิวาการ
90
8828/1/2562
บร1132.1/05/34
25/1/2562
รพ.สต.ดอนอะราง
สสอ.หนองกี่ี่
ขออนุญาตไปราชการ
ศิริรัตน์ เพียขันทา
91
8929/1/2562
บร.1132.1/07/18
29/1/2562
รพ.สต.บ้านขามน้อย
สสอ.หนองกี่
ขออนุญาตไปราชการแสงระวี
92
9029/1/2562
บร.1132.1/07/20
29/1/2562
รพ.สต.บ้านขามน้อย
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติจัดซื้อวััสดุสำนักงานแสงระวี
93
9129/1/2562
บร.1132.1/07/21
29/1/2562
รพ.สต.บ้านขามน้อย
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุุุงานบ้านงานครัว
แสงระวี
94
9229/1/2562
บร.1132.1/03/30
29/1/2562
รพ.สต.โคกสะอาด
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติจัดซื้อวััสดุสำนักงานวันเพ็ญ
95
9329/1/2562
บร.1132.1/03/31
29/1/2562
รพ.สต.โคกสะอาด
สสอ.หนองกี่
ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุุุงานบ้านงานครัว
วัันเพ็ญ
96
9430/1/2562
บร.1132.1/03/32
30/1/2562
รพ.สต.โคกสะอาด
สสอ.หนองกี่
ขออนุญาตไปราชการวันเพ็็ญ
97
9530/1/2562
บร.1132.1/03/33
30/1/2562
รพ.สต.โคกสะอาด
สสอ.หนองกี่
ขออนุญาตไปราชการมะลิวัลย์
98
9631/01/2562
บร 1132.1/01/29
30/01/2562
รพ.สต.โคกสูง
สสอ.หนองกี่
ขออนุญาตไปราชการทินกร
99
9731/01/2562
บร.1132.1/09/19
31/01/2562
รพ.สต.หนองกี่ี่
สสอ.หนองกี่
ขออนุญาตไปราชการวิชิต
100
9831/01/2562
บร.1132.1/10/27
31/01/2562
รพ.สต.บุกระสััง
สสอ.หนองกี่
ขออนุญาตไปราชการชุติญา
Loading...