زبان‌ها و ماشین‌ها - پاییز ۹۶-۱۳۹۵ - نمرات : - استاد حضور و غیاب