แผนพัฒนาตามข้อเสนอแนะกรรมการตรวจประเมิน หลักสูตร MBJ
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แผนพัฒนาตามข้อแสนอแนะจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2560
2
หลักสูตบบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารธุรกิจญี่ปุ่น
3
ลำดับที่
ข้อเสนอแนะผู้รับผิดชอบกิจกรรมวันแล้วเสร็จผลลัพธ์ที่ได้เอกสารหลักฐานหมายเหตุ
4
1หลักสูตรควรมีการพิจารณาความเหมาะสมในการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาทุกๆ คน ในการแก้ปัญหานักศึกษาแรกเข้าดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์ประเมินเพื่อเตรียมความพร้อมในวิขาที่ปรับพื้น เพื่อให้ปรับพื้นให้ทุกวิชามีความเหมาะสม และทดสอบหลังการปรับพื้น
หลังจากการปรับพื้นในแต่ละรายวิชา
ความรู้เพิ่มมากขึ้น
การประเมินความถึงพอใจของนักศึกษาต่อการปรับพื้นฐาน ดานความรู้ก่อนและหลังการเรียน
5
2หลักสูตรควรมีการเผยแพร่งานวิจัยในวารสารระดับชาติและนานาชาติ
ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์, ผศ.ดร.วนิดา วาดีเจริญ , ดร.สรรเสริญ สัตถาวร
วางแผนให้นศ.นำเสนอบทความในระดับขาติหรือนานาชาติ และตีีพิมพ์ในวรสาร TCI 1,2 ภายใน 31 พ.ค. 2562เผยแพร่บทความเพิ่มมากขึ้นเอกสารประกอบการนำเสนอบทความและวารสาร
6
3หลักสูตรควรปรับข้อคำถามที่ใช้ในการสำรวจความพึงพอใจของอาจารย์และนักศึกษาให้ครอบคลุมประเด็น ที่สอดคล้องกับองค์ประกอบที่ 3 และองค์ประกอบที่ 4ดร.บุญญาดา นาสมบูรณ์
พิจารณาและปรับข้อคำถามให้ครอบคลุมองค์ประกอบที่ 3,4
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาที่ครอบคลุมทุกด้าน
แบบสอบถาม และ รายงานความพึงพอใจของนักศึกษา
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu