ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
ชื่อ - สกุลเบอร์โทร
2
ผู้บริหาร
3
1นายนภศูล ตุลยกุล080-3852531
4
2นางสาวจารุณี บัวแย้ม081-9565085
5
3นางเบญญาภา ชัยยะ087-2655774
6
4นางสาวนฤมล คงทอง803279666
7
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย
8
5นางจรรยา งามประดิษฐ093-5745896
9
6นางสาวสุภัคสินี ทรัพย์มี083-3903137
10
7นายวิเชียร อ่อนสง093-7907599
11
8นางสาวกชมนวรรณ เผือชาติ093-7605781
12
9นางกัณฑิตา ไชยสิทธิ์062-9951596
13
10นางยุพาวรรณ์ ขุนไกร094-3191333
14
11นางสาวอรวรรณ จันดี085-1347234
15
12นางสาวสุกันยา โปดำ 063-8463988
16
13นางสาวกัญญาภัค เพชรสวาท086-2739385
17
14นางสาวภัทรวดี สิงห์ทอง063-5839314
18
กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์
19
15นางสาวฑิตถิพัชร์ หล่อพันธ์089-0722453
20
16นางจรรยาวดี คำตา099-2982551
21
17นางสาวมณฑา บุญคล่อง098-0313124
22
18นางศศิธร รัตนพันธุ์091-8206064
23
19นางสาคร ไชยวงค์080-0410789
24
20นางสาวพรทิพย์ ถาวรวงศ์085-7838771
25
21นายเกียรติศักดิ์ ชูแก้ว 063-4948799
26
22นางสาวลัดดาวรรณ เทพบุรี083-5959962
27
23นางสาวณัญจนา ขาวบ้านนา082-8157875
28
24นางสาวนพวรรณ สุขเนียม090-4312163
29
25นางสาวณัฐธยาน์ สีนวลแก้ว 093-7901401
30
26นายสนธยา ทองศรี098-9108431
31
27นายวีรพงษ์ กันทัด089-2891031
32
กลุ่มสาระการเรียนรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
33
28นางสาวนุชรี แสงสุด081-6549580
34
29นางสาวเกศรินทร์ ระพีประสิทธิ์087-2672183
35
30นางสาวพัชนันท์ ทองศรีพันธ์093-2712488
36
31นายชูชีพ แก้วสี086-9486565
37
32นางมาลี ยกเล็ก093-5142534
38
33นางสาวถิรวรรณ รัตนพันธ์099-3027444
39
34นางสุภิญญา ลิ้มปรีชาชาติ098-6706243
40
35นางสาวดวงพร รักเกาะรุ้ง095-0369385
41
36นางสาวทิพยา คงประพันธ์087-2997679
42
37นางสาวฉวีวรรณ แซ่เฮง084-0578034
43
38นางสาวโศรดา ธนากัณฑ์091-3207453
44
39นายทัศดาพงศ์ ปิ่นแก้ว081-0779826
45
42นางสาวพนิดา สีเขียว084-7465274
46
43นางสาวสุภารัตน์ งามประดิษฐ์061-9515964
47
44นายธวัชชัย สังข์เทวฤทธิ์087-8925994
48
45นายอุดรศักดิ์ ชัยฤกษ์082-8021566
49
46นางสาวอุไรวรรณ โสภา081-8947731
50
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
51
47นางนัยนา สัตถาพร081-7882689
52
48นางสาวนุจรีย์ มงกุฎแก้ว086-2716759, 096-1015979
53
49นางจุฬาลักษณ์ ศิริวงศ์093-7259114
54
50นางสาววิภัสสร ชุ่มจิตร097-0678715
55
51นายจักรพงศ์ กาลาสี065-9836940
56
52นายวรกฤษณ์ พงษ์พะกิจ081-5608034
57
53นายจตุรงค์ ชนะกุล082-8589720
58
54นางสาวสุภารัตน์ หนูทองแก้ว080-1133501
59
55นางเสาวลักษณ์ รัสปะ087-3878769
60
56นายรัฐพล ทองศรี082-2754761
61
57นายพีระพงษ์ อยู่คง087-0992862
62
58นางสาวพิชา ภักดีอักษร082-5303035
63
59นางสาวชนินาถ จันทร์ประสิทธิ์088-7533502
64
กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษา และพลศึกษา
65
60นายสมพงษ์ ถวาย089-5942601
66
61นางมาระตี ถวาย080-8897847
67
62นายสุวิชา วรรณคง084-3092049
68
63นายสิทธิโชติ คุณนาแก082-7973669
69
64นายสุธี จำนงค์จิตร098-9318367
70
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ
71
65นางสาวศิริพร เมืองราช095-0270099
72
66นางสาวสมฤทัย บุญศรีนุ้ย084-6625308
73
67นางสาววันวิสาข์ ไทยเกิด089-8751427
74
68นางสมใจ ธรรมสุวรรณ์082-2824037
75
69นายภูวนาถ ลาดทุ่ง061-4378558
76
กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพ
77
70นางมณฑา รัตนรัตน์081-0859639
78
71นางสาวสมร วรรณ์แก้ว086-1033722
79
72นายสิทธิชัย ชุมพล084-1900430
80
73นายพนมกร ทองสอน094-9549100
81
74นายสุวัฒน์ มากอินทร์081-0782819
82
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ
83
75นายศรัณย์ มัคราช093-5780955
84
76นางสาวปานรพี นาคสั้ว090-8733973
85
77นางปราณี วิริยะจีระพิพัฒน์086-2767857
86
78นางพรทิพย์ ไทยเอียด093-7456120
87
79นางธัญชิตา ปะหินา098-7096052
88
80นางสาวปิยนุช ขวดทอง083-6780660
89
81นางสาวกนกนฤมล คงอินทร์089-2925123
90
82นางสาวอัจฉรา อดุลจิตร์093-5757612
91
83นางสาวพิชามญชุ์ ศรีไตรรัตน์095-2576822
92
84นางสาวสุจารี ศรีกาญจน์090-1595379
93
85นางสาวศิริพร ขาวขวงศ์098-6370910
94
86นางสาวธิดา เฉลิมพล092-8567809
95
87Mr.Roni Rocas Medina
96
88นายสมรักษ์ เจริญรักษ์096-9728494
97
กิจกรรมแนะแนว
98
89นางนิตยาภรณ์ ลิ่มวิจิตรวงศ์089-8665088
99
90นายเอมย์ เครือหวัง095-6128358
100
อัตราจ้าง