ม.6/3
Comments
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 ผู้ประเมิน 1. นางอรุณ สุระนรากุล 2. นางสาวจิตรา ทองไทย
4
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
5
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
6
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
7
1
นายณัฐดนัย ลักขนัติ
4444344244443.75ดีมาก
8
2
นายพุฒิโรจน์ พิทยาพล
4444344244443.75ดีมาก
9
3
นายเอกชัย ภูตาชัย
3222222222222.08พอใช้
10
4
นายธนากร เด่นดวง
4444444444444.00ดีมาก
11
5
นายปัญญาวุฒิ มณีเรืองสิน
4444444444444.00ดีมาก
12
6
นายวิษณุ อาสนานิ
4444444444444.00ดีมาก
13
7
นายธีรดนย์ วงค์สุข
4444444444444.00ดีมาก
14
8
นายธนาพร อนุรักษ์ราษฎร์
4444444444444.00ดีมาก
15
9
นายบูรพา ศุภลักษณ์
4444444444444.00ดีมาก
16
10
นายศราวุฒิ นาจาน
4444444444444.00ดีมาก
17
11
นายบัญชาการ นวลฉวี
4444444444444.00ดีมาก
18
12
นายสิทธิชัย อุดมศรี
4444444444444.00ดีมาก
19
13
นายสันติชัย ไชยเสริฐ
4444444444444.00ดีมาก
20
14
นางสาวนิภาพร พิมพ์ทอง
4444444444444.00ดีมาก
21
15
นางสาวภัทราพร ไชยวงษ์
4444444444444.00ดีมาก
22
16
นางสาวชนม์นิกานต์ จันทสงเคระห์
4444444444444.00ดีมาก
23
17
นางสาวช่อผกา เชิดชู
4444444444444.00ดีมาก
24
18
นางสาววราภรณ์ ยิ่งยง
4444444444444.00ดีมาก
25
19
นางสาววิมลวรรณ ไชยมี
4444444444444.00ดีมาก
26
20
นางสาววัชราภรณ์ สุดถนอม
3332332222222.42พอใช้
27
21
นางสาวสุพรรษา กลิ่นขจร
4444444444444.00ดีมาก
28
22
นางสาวชาลิดา สมศรี
4444444444444.00ดีมาก
29
23
นางสาวอรัญญา คำประวัติ
4444444444444.00ดีมาก
30
24
นางสาวจุติพร ทาทอง
4444444444444.00ดีมาก
31
25
นางสาวญาณิศา เลาวงศ์
4444444444444.00ดีมาก
32
26
นางสาวรัตนาภรณ์ สีทากุลเศรษฐ์
4444444444444.00ดีมาก
33
27
นางสาวปานฤทัย สระเสน
4444444444444.00ดีมาก
34
28
นางสาวกัญญารัตน์ จุ้ยเส็ง
4444444444444.00ดีมาก
35
29
นางสาวกาญจนา บุญธรรม
4444444444444.00ดีมาก
36
30
นางสาวจิรัชญา ลอยนวล
4444444444444.00ดีมาก
37
31
นางสาวจุฑามาศ สุวรรณพรม
4444444444444.00ดีมาก
38
32
นางสาวปราณปริยา คำดี
3332332222222.42พอใช้
39
33
นางสาวปัทมวรรณ พิมพ์หล่อ
4444444444444.00ดีมาก
40
34
นางสาวพิทยารัตน์ สิงห์สถาน
4444444444444.00ดีมาก
41
35
นางสาววรุณศิริ งามสอน
4444444444444.00ดีมาก
42
36
นางสาวอุไรวรรณ ชูกลิ่น
4444444444444.00ดีมาก
43
37
นางสาวประวีณา สวัสดิ์พันธ์
3332332222222.42พอใช้
44
38
นางสาวกิ่งกานต์ จอมหงษ์
3333333333333.00ดี
45
39
นางสาวนวลอนงค์ คงทรัพย์
4444444444444.00ดีมาก
46
40
นางสาวพรสุดา บุญส่ง
4444444444444.00ดีมาก
47
41
นางสาวอมรรัตน์ เหมือนเหลา
4444444444444.00ดีมาก
48
42
นางสาวอธิติยา สิมุฒิ
4444443333343.58ดีมาก
49
43159.423.795634921
50
440.00FALSE
51
450.00FALSE
52
460.00FALSE
53
470.00FALSE
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
 
 
 
แผ่น1