ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY
1
แบบรายงานผลการดำเนินงานของศาล (รายเดือน) (ฉบับปรับปรุง มิถุนายน 2566)
2
ศาลจังหวัดสมุทรสงคราม ประจำเดือน ตุลาคม 2566
3
จำนวน
4
1) จำนวนผู้ให้คำปรึกษา (หน่วยนับเป็นรายคน)0
5
2) จำนวนผู้เข้ารับคำปรึกษา (หน่วยนับเป็นรายคน)0
6
2.1) จำแนกตามฐานความผิด ประกอบด้วย0
7
(1) คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด0
8
(2) คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด + คดีความผิดอื่น0
9
(3) คดีความรุนแรงในครอบครัว0
10
(4) คดีความผิดอื่นๆ0
11
2.2) จำแนกตามสถานการณ์เข้ารับคำปรึกษา ประกอบด้วย0
12
2.2.1) อยู่ระหว่างให้คำปรึกษา0
13
2.2.2) ยุติ (ไม่ได้รับคำปรึกษาครบถ้วน)0
14
(1) ออกหมายจับเนื่องจากหลบหนีไม่มาตามนัดฯ0
15
(2) ศาลมีคำพิพากษาก่อนได้รับคำปรึกษาครบถ้วน0
16
(3) ส่งต่อสถานพยาบาลเพื่อบำบัดยาเสพติดหรือจิตเวช0
17
(4) พบการกระทำผิดก่อนได้รับคำปรึกษาครบถ้วน (ไม่จำเป็นต้องเป็นความผิดเดิม)0
18
(5) อื่นๆ (เช่น ไม่สามารถสื่อสารกันได้ ไม่ให้ความร่วมมือในการรับคำปรึกษา เป็นต้น)0
19
2.2.3) สำเร็จ (ได้รับคำปรึกษาครบถ้วน)0
20
3) จำนวนผู้เข้ารับคำปรึกษา (หน่วยนับเป็นรายคดี)0
21
3.1) จำแนกตามฐานความผิด ประกอบด้วย0
22
(1) คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด0
23
(2) คดีความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด + คดีความผิดอื่น0
24
(3) คดีความรุนแรงในครอบครัว0
25
(4) คดีความผิดอื่นๆ0
26
3.2) จำแนกตามชั้นการดำเนินคดีที่เข้ารับคำปรึกษา
(เฉพาะคดีที่รับใหม่ซึ่งเข้าที่คลินิกจิตสังคมเป็นครั้งแรก) (หน่วยนับเป็นรายคดี)
0
27
3.2.1) กรณีศาลจังหวัด/ศาลแขวง (หน่วยนับเป็นรายคดี)0
28
(1) ชั้นฝากขัง0
29
(2) ระหว่างพิจารณาคดี0
30
(3) ชั้นหลังคำพิพากษา0
31
3.2.2) กรณีศาล (หน่วยนับเป็นรายคดี)
32
3.2.2.1) ชั้นตรวจสอบการจับ0
33
(1) ตรวจสอบการจับ (มาตรา 73 วรรคท้าย)0
34
(2) ผัดฟ้อง0
35
3.2.2.2) ชั้นพิจารณาคดี0
36
(1) ระหว่างการพิจารณาคดี0
37
(2) หลังจากศาลมีคำสั่งจำหน่ายคดีชั่วคราว0
38
- ศาลมีคำสั่งใช้มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาคดี มาตรา 132 วรรคหนึ่ง (ปล่อยชั่วคราว)0
39
- ศาลมีคำสั่งใช้มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาคดี มาตรา 132 วรรคสอง (ควบคุมตัว)0
40
- ศาลมีคำสั่งใช้มาตรการพิเศษแทนการพิพากษาคดี มาตรา 90 (มีผู้เสียหายในคดี)0
41
3.2.2.3) ภายหลังศาลมีคำพิพากษา0
42
4) การกลับมากระทำผิดซ้ำ จำแนกตามฐานความผิด (หน่วยนับเป็นรายคน)0
43
(1) จำนวนผู้เข้ารับคำปรึกษาฐานความผิดคดียาเสพติด ที่กลับมากระทำผิดซ้ำ0
44
(2) จำนวนผู้เข้ารับคำปรึกษาฐานความผิดคดียาเสพติด + คดีความผิดอื่น ที่กลับมากระทำผิดซ้ำ
0
45
(3) จำนวนผู้เข้ารับคำปรึกษาฐานความผิดคดีความรุนแรงในครอบครัว ที่กลับมากระทำผิดซ้ำ0
46
(4) จำนวนผู้เข้ารับคำปรึกษาฐานความผิดคดีความผิดอื่นๆ ที่กลับมากระทำผิดซ้ำ0
47
48
หมายเหตุ : ขอให้จัดส่งแบบรายงานผลการดำเนินงานของศาล (รายเดือน) ผู้รายงาน
49
ไปยังสำนักศาลยุติธรรมประจำภาคที่สังกัด เพื่อรวบรวมและจัดส่งไปยังชื่อ-นามสกุล นางสาวเนตรดาว ผลประมูล
50
สถาบันวิจัยและพัฒนารพีพัฒนศักดิ์ ภายในระยะเวลาที่กำหนดต่อไป ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการพิเศษ
51
หมายเลขโทรศัพท์ 0909804894
52
วันที่รายงาน 31 ตุลาคม 2566
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100