หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ Active Learning ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFG
1
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยโดยใช้กระบวนการ Active Learning ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๓
2
วันที่ ๒๑ - ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ วิทยาลัยชุมชนสตูล
3
4
ลำดับที่
เลขที่โรงเรียน
คำนำหน้านาม
ชื่อ-นามสกุลเบอร์โทรรับวุฒิบัตร
5
Number (1)
2574
อนุบาลเมืองสตูล
นางนูรีดา แปดเนียม 0935750774https://goo.gl/NQdSQw
6
Number (2)
2575
บ้านกุบังจามัง
นาย
ฟาริซ หมาดดาเร๊ะ
https://goo.gl/NQdSQw
7
Number (3)
2576บ้านทุ่งนางสาวปิยนุช คงถิ่น816791633https://goo.gl/NQdSQw
8
Number (4)
2577
ไทยรัฐวิทยา 40
นาง
ณิชารีย์ สุวรรณรัตน์
892941604https://goo.gl/NQdSQw
9
Number (5)
2578บ้านใหม่นางสาว
สุไรณี เหมโคกน้อย
897372955https://goo.gl/NQdSQw
10
Number (6)
2579บ้านปาเต๊ะนาง
สมบูรณ์ สัจจาพันธ์
943204988https://goo.gl/NQdSQw
11
Number (7)
2580บ้านควนนางจริยา เรืองไชย090-2154818https://goo.gl/NQdSQw
12
Number (8)
2581บ้านกาเนะนางนารีส๊ะ โสสนุ้ย862890866https://goo.gl/NQdSQw
13
Number (9)
2582
บ้านทุ่งวิมาน
นางจำเรียง คงนวล815438483https://goo.gl/NQdSQw
14
Number (10)
2583บ้านกาลูบีนางสาวบุหงา ลีงาล่าห์808612583https://goo.gl/NQdSQw
15
Number (11)
2584วัดหน้าเมืองนางสาว
อุไรวรรณ จันทร์แดง
840678543https://goo.gl/NQdSQw
16
Number (12)
2585
บ้านวังพะเนียด
นางสุภา ทองคม087-2957691https://goo.gl/NQdSQw
17
Number (13)
2586บ้านนาแคนางสาวมารียา หมาดทิ้ง083-1933217https://goo.gl/NQdSQw
18
Number (14)
2587อนุบาลสตูลนางสาวอภิชญา หมะอุ098-9290391https://goo.gl/NQdSQw
19
Number (15)
2588บ้านคลองขุดนาง
กัลยาณี จันทร์เทพ
089-8767345https://goo.gl/NQdSQw
20
Number (16)
2589บ้านเขาจีนนางอุบล เอี้ยวเล็ก896554134https://goo.gl/NQdSQw
21
Number (17)
2590บ้านไทรงามนางสาว
ฝาตีม๊ะ เอ็มเล่ง
093-6516262https://goo.gl/NQdSQw
22
Number (18)
2591บ้านท่าหินนาง
จรวย จันทร์ทองพูน
086-9654129https://goo.gl/NQdSQw
23
Number (19)
2592บ้านนาลานนาง
สุพิศ ระสิตานนท์
086-9589781https://goo.gl/NQdSQw
24
Number (20)
2593บ้านควนขันนาง
กนกชล   เกษมสิริกร
090-2103528https://goo.gl/NQdSQw
25
Number (21)
2594
บ้านเจ๊ะบิลัง
นางสากีน๊ะห์ แวสู085 0812783https://goo.gl/NQdSQw
26
Number (22)
2595
บ้านเจ๊ะบิลัง
นาง
พิชญ์สีนี ธีรชาติอนันต์
https://goo.gl/NQdSQw
27
Number (23)
2596
บ้านหาดทรายยาว
นางอาอีฉะ ตอยิบ085-4988547https://goo.gl/NQdSQw
28
Number (24)
2597
บ้านหาดทรายยาว
นาง
นางอาบีดะฮ์ คงสิเหร่
https://goo.gl/NQdSQw
29
Number (25)
2598บ้านตันหยงโปนายอนัต สารีฝีน936647408https://goo.gl/NQdSQw
30
Number (26)
2599บ้านฉลุงนาง
สับเปียะ ละใบเด็น
089-7387477https://goo.gl/NQdSQw
31
Number (27)
2600บ้านเนินสูงนางสาว
ฮานีฟะฮ์ พงศ์ยี่หล้า
084-1834816https://goo.gl/NQdSQw
32
Number (28)
2601
บ้านกาลันยีตัน
นาง
บุญช่วย ชิตทะวงศ์
086-2843530https://goo.gl/NQdSQw
33
Number (29)
2602
บ้านบันนังปุเลา
นางเกาเซียะ กะด๊ะ815352107https://goo.gl/NQdSQw
34
Number (30)
2603
บ้านตำมะลังเหนือ
นายสุริยา หวังใบhttps://goo.gl/NQdSQw
35
Number (31)
2604
บ้านตำมะลังใต้
นาง
ปัญญารัตน์ โพธิ์ดก
065-0968088https://goo.gl/NQdSQw
36
Number (32)
2605
บ้านตันหยงกาโบยชัยพัฒนา
นางสาวพิมพ์ชไม สถาผล098-6712102https://goo.gl/NQdSQw
37
Number (33)
2606บ้านเกาะยาวนางสาว
ฐิติชญา ผิวเหลือง
089-655-8479https://goo.gl/NQdSQw
38
Number (34)
2607
บ้านเกาะสาหร่ายชัยพัฒนา
นางสาว
สิริวรรณ ขุนจันทร์
089-6545405https://goo.gl/NQdSQw
39
Number (35)
2608
บ้านตันหยงกลิง
นางสาวนิสรีน หมาดหวัง093-5792383https://goo.gl/NQdSQw
40
Number (36)
2609
บ้านตันหยงอุมาชัยพัฒนา
นางสาวศุภนารี ไพมณี086-9824432https://goo.gl/NQdSQw
41
Number (37)
2610
บ้านเกาะอาดัง
นางสาวสุดา สนหล๊ะ081-0945081https://goo.gl/NQdSQw
42
Number (38)
2611อนุบาลละงูนาง
นางเจนจิรา เอี้ยวซิโป
086-299-4290https://goo.gl/NQdSQw
43
Number (39)
2612อนุบาลละงูนาง
สุภาภรณ์ เกื้อเส้ง
https://goo.gl/NQdSQw
44
Number (40)
2613อนุบาลละงูนางทัศนีย์ บุญเสนhttps://goo.gl/NQdSQw
45
Number (41)
2614บ้านไสใหญ่นางศลัยลา หมาดเท่ง086-2921252https://goo.gl/NQdSQw
46
Number (42)
2615บ้านปิใหญ่นางสุกัญญา บูชาร์ลี084-631-2228https://goo.gl/NQdSQw
47
Number (43)
2616
บ้านทุ่งสภากาชาดอุปถัมภ์ 2550
นางกฤษณา ชาสุวรรณ061-7419467https://goo.gl/NQdSQw
48
Number (44)
2617
บ้านคลองน้ำเค็ม
นางสาววรรณี หวันสู086-2983379https://goo.gl/NQdSQw
49
Number (45)
2618บ้านโกตานางไสว แท่งทอง
50
Number (46)
2619
บ้านห้วยมะพร้าว
นางสาววิลาวัลย์ สัสดี090-7126386https://goo.gl/NQdSQw
51
Number (47)
2620บ้านปากปิงนางสาวลลิตา เทพสุวรรณ090-2287898https://goo.gl/NQdSQw
52
Number (48)
2621บ้านปากละงูนางอุไร รักษาชนม์089-5971711https://goo.gl/NQdSQw
53
Number (49)
2622บ้านในเมืองนางสาวนุษรา ลาวัลย์089-5951122https://goo.gl/NQdSQw
54
Number (50)
2623บ้านเกาะยวนนางศิริญญา สมาคม085-8926610https://goo.gl/NQdSQw
55
Number (51)
2624บ้านปากบางนางสาววัลญา ปากบารา087-2923814https://goo.gl/NQdSQw
56
Number (52)
2625บ้านท่าชะมวงนาง
วารุณี ปะลาวัลย์
087-2955172https://goo.gl/NQdSQw
57
Number (53)
2626
บ้านบากันโต๊ะทิด
นาย
ฟารูก อับดุรรอชีด หมั่นทวีวัฒน์
087-3994977https://goo.gl/NQdSQw
58
Number (54)
2627บ้านโคกพยอมนางสาว
สุชาดา จันทร์เพ็ญ
087-3974154https://goo.gl/NQdSQw
59
Number (55)
2628บ้านนาพญานางสาว
ฟิรดาวส์ หลังแดง
084-8585367https://goo.gl/NQdSQw
60
Number (56)
2629บ้านบ่อหินนายสมพงษ์ ทองมิน081-7988617https://goo.gl/NQdSQw
61
Number (57)
2630บ้านดาหลำนางวรวตี เหร็มดี081-5400275https://goo.gl/NQdSQw
62
Number (58)
2631บ้านดาหลำนางวรรณนีย์ หวันสูhttps://goo.gl/NQdSQw
63
Number (59)
2632บ้านหัวควนนายสุดรัก  สำเร876339805https://goo.gl/NQdSQw
64
Number (60)
2633บ้านนางแก้วนางสาว
นุชนารถ นาคพันธุ์
083-3317141https://goo.gl/NQdSQw
65
Number (61)
2634บ้านทุ่งไหม้นาง
จินดา สงสุรินทร์
081-7389219https://goo.gl/NQdSQw
66
Number (62)
2635
บ้านหนองหอยโข่ง
นางรอซีนะ เล่ทองคำ095-0977778https://goo.gl/NQdSQw
67
Number (63)
2636
บ้านวังสายทอง
นางดลดา เกิดศรี084-0696766https://goo.gl/NQdSQw
68
Number (64)
2637บ้านนาข่านางอรรจนา ราหมาน089-4640320https://goo.gl/NQdSQw
69
Number (65)
2638บ้านหาญนางสาวยุรี เส็นขาว086-4812628https://goo.gl/NQdSQw
70
Number (66)
2639บ้านตะโละใสนางจินตนา ง๊ะสมัน094-5934542https://goo.gl/NQdSQw
71
Number (67)
2640บ้านปากบารานางสาวสุวิมล ติ้งหวัง080-7046480https://goo.gl/NQdSQw
72
Number (68)
2641บ้านลาหงานางอาอิฉะ หลีขาว088-8349668https://goo.gl/NQdSQw
73
Number (69)
2642
บ้านบ่อเจ็ดลูก
นางสาวสุกัลยา สาสว่าง648323785https://goo.gl/NQdSQw
74
Number (70)
2643บ้านท่ายางนางสาว
เบญจมาภรณ์ บินรินทร์
994097628https://goo.gl/NQdSQw
75
Number (71)
2644บ้านท่าพยอมนาง
เจ๊ะสีตีหาหยาด ไชยมล
931181491https://goo.gl/NQdSQw
76
Number (72)
2645
บ้านเกาะบูโหลน
นางสาว
ยุไวรีย๊ะ เส็นสมมาตร
848572446https://goo.gl/NQdSQw
77
Number (73)
2646บ้านบุโบยนางจุฑาพร สันจิตร089-7383672https://goo.gl/NQdSQw
78
Number (74)
2647บ้านสนกลางนาง
พนิดา  เฉลิมพิพัฒน์
084-8587960https://goo.gl/NQdSQw
79
Number (75)
2648
บ้านตันหยงละไน้
นางสาว
สุปราณีย์ หลงสมัน
085-0810564https://goo.gl/NQdSQw
80
Number (76)
2649บ้านกาแบงนาง
จารุวรรณ หยีมะเหรบ
081-0977467https://goo.gl/NQdSQw
81
Number (77)
2650เพียงหลวง 4 ฯนาง
ลินดา หวันตาหลา
089-9760903https://goo.gl/NQdSQw
82
Number (78)
2651บ้านป่าฝางนาง
มณีรัตน์ สาลิมิน
095-9081477https://goo.gl/NQdSQw
83
Number (79)
2652บ้านท่าแลหลานายกอซีย์ แอหลัง088-8288509https://goo.gl/NQdSQw
84
Number (80)
2653บ้านอุไรนางสุภาพร สันหลี086-9683417https://goo.gl/NQdSQw
85
Number (81)
2654บ้านตูแตหรำนาง
มาลัยวรรณ ลัดเลีย
089 - 659 - 9242
https://goo.gl/NQdSQw
86
Number (82)
2655
บ้านควนฟ้าแลบ
นางกัลยาณี เวลาดี086-2891495https://goo.gl/NQdSQw
87
Number (83)
2656
บ้านทุ่งนุ้ย มิตรภาพที่ 49
นางจินตนา คงหวังดี899758589https://goo.gl/NQdSQw
88
Number (84)
2657
บ้านค่ายรวมมิตร
นาย
อับดลบาสีด หมัดเบ็ญสา
810989156https://goo.gl/NQdSQw
89
Number (85)
2658
บ้านทุ่งตำเสา ชูสินอุปถัมภ์
นางสาวรอฮีบ๊ะ ลาดี872931639https://goo.gl/NQdSQw
90
Number (86)
2659
บ้านโตนปาหนัน
นายประพันธ์ สองนาม8189777562https://goo.gl/NQdSQw
91
Number (87)
2660
บ้านหัวกาหมิง
นางมณิสรา ลัสมาน0938474534https://goo.gl/NQdSQw
92
Number (88)
2661บ้านน้ำหรานาง
สุมนรัตน์ มาสินธุ์
0812765589https://goo.gl/NQdSQw
93
Number (89)
2662
อนุบาลควนกาหลง
นางสาวเมทินี หีมปอง062-0896758https://goo.gl/NQdSQw
94
Number (90)
2663นิคมซอย 10นางถนอมพรรณ ชัยชนะ894681456https://goo.gl/NQdSQw
95
Number (91)
2664
บ้านเหนือคลอง
นาง
เสาวลักษณ์ ลิงาล่าห์
081-2768761https://goo.gl/NQdSQw
96
Number (92)
2665บ้านเขาไครนางสาว
ทิพวรรณ ชอบทำกิจ
087-7965957https://goo.gl/NQdSQw
97
Number (93)
2666บ้านควนล่อนนางฮารีบ๊ะ ยาอีด910498575https://goo.gl/NQdSQw
98
Number (94)
2667
บ้านห้วยน้ำดำ
นางสาว
พิมพ์ชนก ทองเงิน
873909488https://goo.gl/NQdSQw
99
Number (95)
2668
บ้านกลุ่ม 5 ประชารัฐ
นางสาว
ญาณสินี ตันธิวุฒิ
869620656https://goo.gl/NQdSQw
100
Number (96)
2669
นิคมพัฒนาภาคใต้ 2
นางสาวยาเลี้ยะ ล่าโยค093-8812032https://goo.gl/NQdSQw
Loading...
 
 
 
แผ่น1
 
 
Main menu