ข้อมูล-แบบแสดงความประสงค์สมัครเข้าเรียนชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 (การตอบกลับ)
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

View only
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
ประทับเวลา1-ชื่อนักเรียน2-นามสกุลนักเรียน3-คำนำหน้าชื่อ4-เพศ5-วัน/เดือน/ปีเกิด6-หมู่เลือด
7-ที่อยู่ บ้านเลขที่
8-หมู่ที่9-ตำบล10-อำเภอ11-จังหวัด12-รหัสไปรษณีย์
13-หมายเลขโทรศัพท์ของนักเรียน
14-หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของนักเรียน
15-ชื่อ-สกุล บิดา16-ชื่อ-สกุล มารดา
17-ชื่อ-สกุล ผู้ปกครอง
18-หมายเลขโทรศัพท์ผู้ปกครอง
19-ข้าพเจ้าจบการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 จากโรงเรียน
20-อำเภอ ของโรงเรียนเดิม
21-จังหวัด ของโรงเรียนเดิม
22-ผลการเรียนเฉลี่ยจากโรงเรียนเดิม
23-แผนการเรียนที่เลือกเรียน
2
2/4/2021, 10:27:47ยศวดีหาญสีภูมินางสาวหญิง17​ สิงหาคม​ 2548บี (B)24/165ยกกระบัตรบ้านแพ้วสมุทรสาคร7412006588724311700401382402
นาย​ สงกรานต์​ หาญสีภูมิ
นาง​ ยุพิน​ หาญสีภูมิ
นาย​ สงกรานต์​ หาญสีภูมิ
0967279998
วัดยกกระบัตร​ (ชุบราษฎร์นุสรณ์)​
บ้านแพ้วสมุทรสาคร3.98ทั่วไป
3
2/4/2021, 14:44:44ณัชพล พรสุวรรณมูลนายชาย20 มีนาคม 2549ไม่ทราบ2885ประสาทสิทธิ์ดำเนินสะดวกราชบุรี702100829213897170040138893
สมศักดิ์ พรสุวรรณมูล
กรรณิกา พรสุวรรณมูล
สมศักดิ์ พรสุวรรณมูล
0943786645ประสาทรัฐประชากิจดำเนินสะดวกราชบุรี1.2ทั่วไป
4
2/4/2021, 20:03:56ชุติมา ศรีเพ็ชรนางสาวหญิง28ตุลาคม2548ไม่ทราบ2715ประสาทสิทธิ์ดำเนินสะดวกราชบุรี7021009264130701700401384987นายศุภากร ศรีเพ็ชร
นางสาววรรณา ช่างเขียน
นางสาววรรณา ช่างเขียน
0928165518ประสาทรัฐประชากิจดำเนินสะดวกราชบุรี2.16คณิต-ภาษา
5
2/4/2021, 22:17:28อุบลรัตน์เอี่นมเจริญศักดิ์นางสาวหญิง22 พฤศจิกายน 2548ไม่ทราบค่ะ346ศรีสุราษฎร์ดำเนินสะดวกราชบุรี7031006599649151700401358711
นาย กิตติศักดิ์ เอี่ยมเจริญศักดิ์
นางสาว กฤตชญา นิลดวง
นาย กิตติศักดิ์ เอี่ยมเจริญศักดิ์
093-294-7415
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ดำเนินสะดวกราชบุรี1.85คณิต-ภาษา
6
5/4/2021, 21:07:36ธนาธิปเหมประยูรนายชาย17 มกราคม 2549ไม่ทราบ41/19ยกกระบัตรบ้านแพ้วสมุทรสาคร7412006408012761104000144909
นายประโยชน์ เหมประยูร
นางสาว ปราริชาติ สิระใจ
นางสาวปราริชาติ สิระใจ
0955585313
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
อ.ดำเนินสะดวกราชบุรี2.45ทั่วไป
7
5/4/2021, 22:04:41 ชุติมณฑน์ บุญชื่นนางสาวหญิง17 ธันวาคม 2547บี (B)3232ประสาทสิทธ์ดำเนินสะดวกราชบุรี7021009457375161700401375376
นาย สิทธิชัย บุญชื่น
นางสาว มณีรัตน์ บุญเพ็ญ
นาย สิทธิชัย บุญชื่น
0822975359
โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
เมืองสมุทรสาคร1.71ทั่วไป
8
5/4/2021, 22:19:11ฐิติญาเพียรโป้ยสวนนางสาวหญิง28 ตุลาคม 2548ไม่ทราบ61/146หลักสามบ้านแพ้วสมุทรสาคร7412009835283531749400058464
นายเอกสิทธิ์ เพียรโป้ยสวน
นางสาวอารียา กิตติธรรม
นางสาวอารียา กิตติธรรม
0864124548
เฉลิมพระเกี่ยรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
เมืองสมุทรสาครสมุทรสาคร2.24ทั่วไป
9
5/4/2021, 23:56:07อภิชญา ตายิ่งนางสาวหญิง10พฤศจิกายน2548ไม่ทราบ172/12หนองสองห้องบ้านแพ้วสมุทรสาคร7412006283643481749400058987นาย เอกชัย ตายิ่ง
นางสาว ธาราทิพย์ เรืองบุปผา
นางสาว รุ่งทิพย์ บุญเทียน
0930230082
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ดำเนินสะดวกราชบุรี2.37ทั่วไป
10
6/4/2021, 8:49:50สุนันทา แก้วพิจิตรนางสาวหญิง28 ตุลาคม 2548บี (B)188/23ยกกระบัตรบ้านแพ้วสมุทรสาคร7412006182619171749400058499
นาย สมนึก แก้วพิจิตร
นางสาว กาญจนา รุ่งเรื่อง
นางสาว กาญจนา รุ่งเรือง
0877935415
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
ดำเนินสะดวกราชบุรี2.94วิทย์-คณิต
11
6/4/2021, 20:10:47วีรภัทร วัฒน์สุนทรนายชาย24 มีนาคม 2549เอ (A)16810ดอนกรวยดำเนินสะดวกราชบุรี7014008409563751507600021190
นาย คำสุข วัฒน์สุนทร
นางสาว สุพรรณี วัฒน์สุนทร
นางสาว สุพรรณี วัฒน์สุนทร
0826248392
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี2.1ทั่วไป
12
6/4/2021, 22:51:49จารุวรรณ เลิศวิชิตเวชนางสาวหญิง29 พฤศจิกายน 2548โอ (O)323/1913หนองปรือบางละมุงชลบุรี2015008093179811738700054242
นาย จามร เลิศวิชิตเวช
นางสาว รุ่งรัตน์ แซ่เจ็ง
นางสาว เตือนจิต ประเสริฐภิญโญชัย
0875126248
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
ดำเนินสะดวกราชบุรี3.19ทั่วไป
13
7/4/2021, 9:43:42ชญานิน สมมากนายชาย19 กุมภาพันธ์ 2549ไม่ทราบ
บ้านเลขที่ 111/1 ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
1โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาคร7412006389668101700401388117นาย สาคร สมมากนาง ละมัย วิโสรัมย์นาง ละมัย วิโสรัมย์0853295835ประสาทรัฐประชากิจดำเนินสะดวกราชบุรี2.51ทั่วไป
14
7/4/2021, 14:24:33ธนวรรณแจ่มอุทัยนางสาวหญิง30 ธันวาคม 2548เอบี (AB)151/45ยกกระบัตรบ้านแพ้วสมุทรสาคร7412006354810541110201311086นายธนชัย แจ่มอุทัย
นางสาวอรทัย สิงห์อุด
นางสาวปาริฉัตร แจ่มอุทัย
0625544638
วัดยกกระบัตร(ชุบราษฎนุสรณ์)
บ้านแพ้วสมุทรสาคร3.25ทั่วไป
15
8/4/2021, 17:58:28ณัฐพนธ์ พันประสิทธิ์นายชาย19 ตุลาคม 2548บี (B)บ้านเลขที่ 302/15ประสาทสิทธิ์ดำเนินสะดวกราชบุรี7021006523449961700401384677
นาย กิตติชัย พันประสิทธิ์
นาง พาฝัน พลันประสิทธิ์
นาย กิตติชัย พลันประสิทธิ์
0949681317
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
อำเภิอดำเนินสะดวก
จ. ราชบุรี2.35คณิต-ภาษา
16
9/4/2021, 20:34:17ฑิฆัมพร ตันประเสริฐนางสาวหญิง12 มิถุนายน 2548โอ (O)2011ดอนไผ่ดำเนินสะดวกราชบุรี7013006266035591700401380477
นาย ธรรมนูณ ตันประเสริฐ
นางสาว ศรัญญา ตันประเสริฐ
นาย ธรรมนูณ ตันประเสริฐ
0896909620
โรงเรียนวันทามารีอา ราชบุรี
ดำเนินสะดวกราชบุรี3.3วิทย์-คณิต
17
9/4/2021, 20:37:20สุวภัทร เรืองอร่ามนางสาวหญิง28 มกราคม 2549โอ (O)1706ยกกระบัตรบ้านแพ้วสมุทรสาคร7412009273011021749400062011
นาย สุวรรณ เรืองอร่าม
นาง เฉลา เจริญผล
นาย สุวรรณ เรืองอร่าม
0854065356
โรงเรียนวัดยกกระบัตร ชุบราษฎร์นุสรณ์
บ้านแพ้วสมุทรสาคร3.83คณิต-ภาษา
18
9/4/2021, 21:21:58ประภาพรท่าฉลาดนางสาวหญิง18 สิงหาคม 2548โอ (O)99/16หนองสองห้องบ้านเเพ้วสมุทรสาคร7412006366517831749400055775นายประการ ท่าฉลาด
นางสาวเพ็ญประภา สำเนียง
นายประการ ท่าฉลาด0808867380วันทามารีอา ราชบุรีดำเนินสะดวกราชบุรี3.81วิทย์-คณิต
19
10/4/2021, 13:55:57ภูริเดชอื้อเจริญนายชาย5 สิงหาคม 2547โอ (O)2345ประสาทสิทธิ์ดำเนินสะราชบุรี7021008048201381700401370951
นาย ศักชัย นามสกุล อื้อเจริญ
นางสาว ปทิตตา นามสกุล ดีสวัสดิ์
นางสาว ปทิตตา นามสกุล ดีสวัสดิ์
0909510535ประสาทรัฐประชากิจดำเนินสะดวกราชบุรี2.33คณิต-ภาษา
20
10/4/2021, 13:56:06ภูริเดชอื้อเจริญนายชาย5 สิงหาคม 2547โอ (O)2345ประสาทสิทธิ์ดำเนินสะราชบุรี7021008048201381700401370951
นาย ศักชัย นามสกุล อื้อเจริญ
นางสาว ปทิตตา นามสกุล ดีสวัสดิ์
นางสาว ปทิตตา นามสกุล ดีสวัสดิ์
0909510535ประสาทรัฐประชากิจดำเนินสะดวกราชบุรี2.33คณิต-ภาษา
21
10/4/2021, 18:17:39ปัญรัฎร์ เอี่ยมวีระวัฒน์นางสาวหญิง9มีนาคม 2549บี (B)2947หนองสองห้องบ้านแพ้วสมุทรสาคร7412006523295591749400063158
นายทศพล เอี่ยมวีระวัฒน์
นางสาวพัฒน์นรี จิวสุวรรณ
นางสาวพัฒน์นรี จิวสุวรรณ
0655893523ประสาทรัฐประชากิจดำเนินสะดวกราชบุรี2.95ทั่วไป
22
11/4/2021, 9:27:26สิริพรภู่ระหงษ์นางสาวหญิง3 พฤษภาคม 2549เอ (A)53/110โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาคร7412008753255141700401390286
นายขวัญชัย ภู่ระหงษ์
นางสาวกิมพา พุทธรังษี
นายขวัญชัย ภู่ระหงษ์
0837527150
โรงเรียนประสาทรัฐประชากิจ
อำเภอดำเนินสะดวกจังหวัดราชบุรี2.28ทั่วไป
23
11/4/2021, 9:58:30รุ่งตะวันหมายเมฆนายชาย29 มีนาคม 2549เอ (A)1/25ทรายทองบางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์​7021008361609751749400063697รุ่ง​โรจน์​ หมายเมฆเมตตา ใยใหมนางสาวเมตตา ใยใหม0957694194
โรงเรียนอนุบาล​วัดโชติทายการามสงเคราะห์​
ดำเนิน​สะดวก​ราชบุรี​2.45ทั่วไป
24
11/4/2021, 12:21:46กิตติพัฒน์แดงพยนต์นายชาย30. ธันวาคม. 2548โอ (O)1608โรงเข้บ้านแพ้วสมุทรสาคร7412006193609391749400061139นายนิรุตน์แดงพยนต์
นางสาวประสิตาอู๋เวียงคอย
นางสาวประสิตาอู๋เวียงคอย
0966169235วันทามารีอาราบุรีดำเนินสะดวกราชบุรี2.95ทั่วไป
25
14/4/2021, 9:51:03พัชรีภรณ์พลอยประเสริฐนางสาวหญิง16 สิงหาคม 2548บี (B)13/77ศรีสุราษฎร์ดำเนินสะดวกราชบุรี7013009908787131103100885985
นายสมพงษ์ พลอยประเสริฐ
นางสาววรัญญา พิมพะกัน
นางสาววิลาวรรณ พลอยประเสริฐ
0823497864
วันทามารีอา ราชบุรี
ดำเนินสะดวกราชบุรี2.97คณิต-ภาษา
26
14/4/2021, 12:43:05ธนพัตแก้วละมูลนางสาวหญิง01มกราคม2549เอบี (AB)248ยกกระบัตรบ้านแพ้วสมุทรสาคร7412008260699351749901075434
นาย รัตนชัย แก้วและมูล
นางสาว ฐิติกาน ศรีคำ
นางสาวฐิติกาน ศรีคำ
0619351257
โนงเรียนวัดยกกระบัตร(ชุบราษนุสรณ์)
บ้านแพ้วสมุทรสาคร3.92วิทย์-คณิต
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100