ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAA
1
รายชื่อประธานเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2562
2
ตามประกาศ สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562
3
ที่เครือข่ายอำเภอจำนวนประธานเครือข่าย/โรงเรียนเบอร์โทรศัพท์
4
รร.
รองประธานเครือข่าย
5
1
สะพานข้ามแม่น้ำแคว
เมืองฯ
7
นายนิทัศน์ เชียงทอง
อนุบาลกาญจนบุรี081-7367564
6
นายณรงค์ มุกดาแสงสว่าง
อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม081-9424026
7
(รองประธานฯ)
8
2
หนองบัว - แก่งเสี้ยน
เมืองฯ
8นายวุฒิพร ใจสงบวัดศรีอุปลาราม089-8360924
9
นางบุษกร ห้าสกุลวัดท่าน้ำตื้น081-2991297
10
(รองประธานฯ)
11
3ลาดหญ้า
เมืองฯ
6
นายไกรพจน์ บุญประเสริฐ
วัดทุ่งลาดหญ้า"ลาดหญ้าวิทยา"089-2549760
12
นางกมลวรรณ ศรีละมุล
บ้านท่าหวี099-9799593
13
(รองประธานฯ)
14
4
วังด้ง - ช่องสะเดา
เมืองฯ
10
นายสิทธิพล ปานกลาง
บ้านวังด้ง098-9493916
15
นายณรงค์ฤทธ์ เด่นดวงใจ
บ้านช่องสะเดา(การไฟฟ้าฝ่ายผลิตอุปถัมภ์)089-2159425
16
(รองประธานฯ)
17
5เกาะสำโรง
เมืองฯ
8
น.ส.เพ็ญพิมล บุญรักษาทรัพย์
บ้านวังลาน081-9133803
18
นายพิทยา จารุจินดา
บ้านเขาปูน061-3878993
19
(รองประธานฯ)
20
6วังเย็น
เมืองฯ
5
นางจันทรา เกตุจันทร์
บ้านนากาญจน์089-5489846
21
นางสาวนพกนก พลราชม
บ้านวังตะเคียน085-2975115
22
(รองประธานฯ)
23
7บ้านเก่า
เมืองฯ
8
นายประเสริฐ หนูรุ่น
วัดบ้านเก่า081-9434550
24
น.ส.ทิพวรรณ ล้วนปสิทธิ์สกุล
วัดพุน้อย092-6790999
25
(รองประธานฯ)
26
8
หนองขาว - ท่าล้อ
ท่าม่วง
5นายวิชัย กลัวผิดวัดอินทาราม"โกวิทอินทราทร"089-9193774
27
นางสาววิไล กวางคีรี
เขาดินวิทยาคาร062-1924453
28
(รองประธานฯ)
29
9บ้านใหม่
ท่าม่วง
8
นางน้ำปรุง หอมเสมอ
วัดม่วงชุม084-7215241
30
นายปรีชา หัตถาครองหทัยวัดชุกพี้092-2612629
31
(รองประธานฯ)
32
10เขาน้อย
ท่าม่วง
6นายกนก พิลาวัดหนองตะโก089-8373800
33
-
34
(รองประธานฯ)
35
11ชาววัง
ท่าม่วง
7
นายวิวรรธน์ วรรณศิริ
บ้านหนองตาบ่ง089-9162859
36
นางสุณัฐญา เหลี่ยมเพ็ง
วัดหนองเสือ081-1784172
37
(รองประธานฯ)
38
12พังตรุ
ท่าม่วง
6
นางสาวธปารย์เอื้อ มณีสุวรรณ
วัดหนองพังตรุ081-5519542
39
นางสาววชรพร เพิ่มพูล
บ้านห้วยไร่084-3198005
40
(รองประธานฯ)
41
13หนองตากยา
ท่าม่วง
6
นายรัชช์สิทธิ์ ทิพยาลัย
ดิศกุล065-9556598
42
-
43
(รองประธานฯ)
44
14แม่กลอง
ท่าม่วง
4
นายสุจินต์ หอมเสมอ
วัดกร่างทองฯ089-8363408
45
นางสาวจริยา สีคุณอนุบาลท่าม่วง089-8375496
46
(รองประธานฯ)
47
15พ่อขุนด่าน
ด่านมะขามเตี้ย
10
นายเกียรติศักดิ์ ประดับวงศ์
บ้านท่าพุ086-1669403
48
นายพินิจ ลิขิตวัฒนกุล
อนุบาลด่านมะขามเตี้ย081-9435130
49
(รองประธานฯ)
50
16กลอนโด
ด่านมะขามเตี้ย
5นายเมตตา ชูเลิศวัดยางเกาะ081-7367439
51
นางรุ่งทิพย์ ทองสิทธิ์
บ้านแหลมทอง095-2504362
52
(รองประธานฯ)
53
17จรเข้เผือก
ด่านมะขามเตี้ย
11
นายสำเนาว์ นาคพิรุณ
บ้านไทรทอง089-9191491
54
นายณัฐภัทร์ ตวันคำ
วัดจรเข้เผือก081-7051759
55
(รองประธานฯ)
56
18ศรีสวัสดิ์ 1
ศรีสวัสดิ์
9นายนิคม แสวงหาวัดถ้ำองจุ089-8369857
57
นายอำนาจ ทัดสวนบ้านดงเสลา
084-9516154
58
(รองประธานฯ)
59
19ศรีสวัสดิ์ 2
ศรีสวัสดิ์
10นายยิ่งยศ พละเลิศบ้านทุ่งนา081-1920943
60
นายสุวิทย์ ศรีจันทร์
อนุบาลศรีสวัสดิ์081-5191705
61
(รองประธานฯ)
62
อำเภอเมือง7
เครือข่าย
63
อำเภอท่าม่วง7
เครือข่าย
64
อำเภอด่านมะขามเตี้ย
3
เครือข่าย
65
อำเภอศรีสวัสดิ์
2
เครือข่าย
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100