ม.6_4
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
฿
%
123
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
แบบบันทึกผลการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการ
2
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนการ อุบลราชธานี อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี
3
4
ครูที่ปรึกษา นายอดิศักดิ์ ศรีวรบุญ นางเบญจพร วงษ์พรต
5
หมายเหตุ เกณฑ์การให้คะแนน 1 = ควรปรับปรุง 2= พอใช้ 3= ดี 4= ดีมาก
6
เลขที่ชื่อ-สกุลระดับคุณภาพการประเมินค่านิยมหลัก 12 ประการคะแนนเฉลี่ยสรุปผล
7
ชั้น
ข้อ 1
ข้อ 2
ข้อ 3
ข้อ 4
ข้อ 5
ข้อ 6
ข้อ 7
ข้อ 8
ข้อ 9
ข้อ 10
ข้อ 11
ข้อ 12
8
1
นายเกียรติศักดิ์ ราชขันธ์
0.00FALSE
9
2
นายปฏิภาณ เอนกวิถี
0.00FALSE
10
3
นายรัฐวุฒิ กรอบทอง
0.00FALSE
11
4
นายอัษฏาวุธ เรืองศิลป์
0.00FALSE
12
5
นายราชันย์ ผิวจันทร์
0.00FALSE
13
6
นายทองพูล ชูกลิ่น
0.00FALSE
14
7
นายดีระพล ลานนท์
0.00FALSE
15
8
นายธีระวัฒน์ เครื่องแก้ว
0.00FALSE
16
9นายรัฐภูมิ สุพล0.00FALSE
17
10
นายสิทธิ์ศักดิ์ อุดมศรี
0.00FALSE
18
11
นางสาวชมพูนุท ปุณณไพเราะ
0.00FALSE
19
12
นางสาวประภัสสร สิทธิจินดา
0.00FALSE
20
13
นางสาวกนกดารินทร์ สีทากุลเศรษฐ์
0.00FALSE
21
14
นางสาวกนกพร เจริญสุข
0.00FALSE
22
15
นางสาวกัญญณัช สุขคุ้ม
0.00FALSE
23
16
นางสาวกุลลัดดา วงษ์หงษ์
0.00FALSE
24
17
นางสาวณัชชา พันธ์โสรี
0.00FALSE
25
18
นางสาวศิริทิพย์ วงศ์งามตระการ
0.00FALSE
26
19
นางสาวสุนิฉาย ภูตะเวช
0.00FALSE
27
20
นางสาวอัจฉราวดี วงล้อม
0.00FALSE
28
21
นางสาวสุกัญญา พลเทพ
0.00FALSE
29
22
นางสาวชลดา กุลเกต
0.00FALSE
30
23
นางสาวณิชชา เผือกจันทึก
0.00FALSE
31
24
นางสาวเกษราภร บุญทอง
0.00FALSE
32
25
นางสาวปนัดดา ตุลารักษ์
0.00FALSE
33
26
นางสาววรวรรณ กลมเกลี้ยง
0.00FALSE
34
27
นางสาวจันทร์จิรา โม้แพง
0.00FALSE
35
28
นางสาวทิพย์วรรณ ศรีเมือง
0.00FALSE
36
29
นางสาวธีรกานต์ กรวยสวัสดิ์
0.00FALSE
37
30
นางสาวเนตรชนก วันหลัง
0.00FALSE
38
31
นางสาวพิชญาภา เมืองโคตร
0.00FALSE
39
32
นางสาววราลักษณ์ สุนทลาวิรัตน์
0.00FALSE
40
33
นางสาวสายทิพย์ ทางชอบ
0.00FALSE
41
34
นางสาวสุทธิดา มงคลการ
0.00FALSE
42
35
นางสาวสุภัสสรา จรเมือง
0.00FALSE
43
36
นางสาวสุภาพิชญ์ ชุมนุม
0.00FALSE
44
37
นางสาวอภัทร์ษฎา บุตรน้อย
0.00FALSE
45
38
นางสาวอรกนก บัวแดง
0.00FALSE
46
39
นางสาวอารียา ใจหาญ
0.00FALSE
47
40
นางสาวพรทิพย์ นิลรัมย์
0.00FALSE
48
41
นางสาวอาทิตยา สงวนตระกูล
0.00FALSE
49
420.00FALSE
50
430.00FALSE
51
440.00FALSE
52
450.00FALSE
53
460.00FALSE
54
470.00FALSE
55
480.00FALSE
56
490.00FALSE
57
500.00FALSE
58
510.00FALSE
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
Loading...
Main menu